Fampyra® (fampridin)

Säkerhetsinformation

Kontraindikationer, varningar och försiktighet...

Läs mer
Biverkningar

Som alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.

Läs mer
Farmakologiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Övriga läkemedel med verkan på nervsystemet...

Läs mer
Vanliga frågor

Vad är Fampyra och vad används det mot?

Läs mer
Vad är Fampyra?

Fampyra är ett läkemedel som används för att förbättragångförmågan...

Läs mer
Klinisk effekt

Effekt på gångförmågan.

Läs mer


Fampyra®(fampridin) Rx F N07XX07 SPC 07/2020
Indikationer
: Fampyra är indicerat för förbättring av gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7). Dosering: Den rekommenderade dosen är en 10 mg-tablett två gånger dagligen, som tas med 12 timmars mellanrum (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen). Fampyra ska inte administreras oftare eller vid högre doser än rekommenderat. Tabletterna ska tas utan mat. Om ingen förbättring observeras ska Fampyra sättas ut. Graviditet: Fampyra bör unvikas under graviditet. Amning: Fampyra rekommenderas inte under amning. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig behandling med andra läkemedel som innehåller fampridin (4-aminopyridin). Patienter med tidigare kramper i anamnesen eller som för närvarande har kramper. Patienter med måttligt och svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <50 ml/min). Samtidig användning av Fampyra och läkemedel som hämmar den organiska katjontransportören 2 (OCT 2) till exempel cimetidin.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris,  www.fass.se
Biogen-34717 September 2020


Biogen-06449 september 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-22