Nyheter


På denna sida finner du de nyheter som har aviserats i de nyhetsbrev som Biogen skickar ut ca 10 gånger per år. Vill du också få nyhetsbrevet så kan du anmäla dig här nedan.
 

Svensk studie visar att risken för infektioner är förhöjd både före och efter MS-diagnos

Risken för infektioner är förhöjd både före och efter en MS-diagnos. En ny svensk studie tittar närmare på vilka infektioner som är vanligast förekommande vid MS.

Läs mer
Kongressrapport ECTRIMS – ACTRIMS MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

Professor Anne-Marie Landtblom berättar skriver en Kongressrapport från ECTRIMS – ACTRIMS- MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

Läs mer
Signal om risk för svår covid-19 vid MS-behandling centralt på webinar

Summering från WEBINAR Covid-19-infektionen och MS den 17 september 2020

Läs mer
Patientinformation på flera olika språk

Att förstå sin behandling är viktigt av flera anledningar. Bland annat för att ta sin behandling på rätt sätt

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Ny studie undersöker effekten av fortsatt behandling med Tysabri under graviditetens första trimester.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Likvors betydelse vid diagnostisering av MS – mer än bara oligoklonala band

Likvor har stor betydelse vid diagnosticering av MS. En aktuell artikel visar att det inte bara handlar om oligoklonala band.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling

Läkarna Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall om infektioner och vaccinationer vid behandling av MS, multipel skleros, i samband med corona/covid-19.

Läs mer
Biomarkör MR vid MS

Film från Ectrims 2019 om mätmetoder för remyelinisering och demyelinisering av lesioner på forskningsstadiet.

Läs mer
Vem kommer värdera en MR-bild i framtiden?

Idag är det fortfarande radiologerna som är bäst på att avläsa MR-bilder, men om något år kommer det säkerligen bli en kombination mellan doktor och datorer som ger sitt svar, men i framtiden tar nog AI och datorerna över.

Läs mer
MR forskning inom MS med hjälp av 7-Tesla

I denna film berättar forskaren och radiologen Tobias Granberg vid Karolinska Institutet i Huddinge om sin MR forskning som presenterades på ECTRIMS 2019 i Stockholm.

Läs mer
Plegridy® (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning

SmPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Är Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) en orsak till MS?

Ny metod visar på koppling mellan humant herpesvirus 6A (HHV-6) och utvecklingen av MS (Engdahl E et al 2019).

Läs mer
Tema: MS & graviditet

Behandling av kvinnor med MS i samband med graviditet är ett ämne som diskuterats mycket. På BiogenPRO har vi samlat material kring ämnet.

Läs mer
Svenska behandlingsrekommendationer – för kvinnor med MS i barnafödande ålder

Både Svenska MS-Sällskapet och Läkemedelsverket har sammanställt behandlingsrekommendationer för MS i samband med graviditet. Här följer en sammanfattning.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer
Avsluta behandlingen vid MS

Kan man sätta ut behandling hos MS-patienter och när ska man i så fall göra det? Professor Jan Lycke reder ut frågan och ger ett antal förslag.

Läs mer
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Ny studie (Sumowski JF et al. 2018) uppmärksammar brister i dagens syn på kognitiv dysfunktion vid MS och föreslår riktningen för förbättrade behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Biogen poddar om off label-användning av läkemedel

I det här podd-avsnittet diskuteras skillnaden mellan medicinsk och systematisk off label, om vad som är patientsäkert, vems ansvaret är och om Biogens ståndpunkt i frågan.

Läs mer
Jan Hillert: Låg risk för allvarlig covid-19 vid MS enligt MS-registret

Neurologen och professorn Jan Hillert menar att risken för allvarlig covid-19 vid MS är låg enligt MS-registret, från webinar om corona/covid-19 och MS.

Läs mer
Podcast Synapsen berör aktuella och viktiga ämnen inom MS och neurologi

I Biogens podd Synapsen fördjupar man sig i sjukvårdsfrågor inom neurologi med koppling till MS. Målgruppen är politiker, vårdpersonal, patientföreningar och patienter.

Läs mer
Magnus Gisslén: Interferonrespons en del av virushämningen

Infektionsläkare och professor Magnus Gisslén om symtom, riskfaktorer och försämring dag 8/10 med covid-19, från webinar om corona (covid-19) och MS. 

Läs mer
Jan Lycke: Vanligt med neurologiska symtom vid covid-19

Neurologen och professorn Jan Lycke diskuterar bland annat huruvida MS är en riskfaktor för svår covid-19, från webinar om corona (covid-19) och MS.

Läs mer
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer
Från data till action – RWE som beslutsstöd för behandling

Tero Ylisaukko-oja PhD berättar i dessa tre utbildningsfilmer hur man kan använda RWE som beslutsstöd vid behandling. Här kan du boka en RWE-workshop för neurologer.

Läs mer
Ny studie visar att risken för PML vid natalizumab-behandling av...

Lägre risk för PML hos JCV-positiva patienter om natalizumab ges med förlängt doseringsintervall (Zhovits et al 2019).

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Meta-analys studerar återkomst av MS-sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab (Prosperini et al 2019).

Läs mer
Kontraindikation för Plegridy och Avonex vid graviditet och amning tas bort

Plegridy® (peginterferon beta-1a) och Avonex® (interferon beta-1a), har båda fått positivt utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten för användning under graviditet och amning.

Läs mer
Pilotstudie med rituximab

Läkemedelsverket kan inte avgöra om nyttan överstiger riskerna vid användning av rituximab vid MS. Enligt Läkemedelsverket råder osäkerhet kring vilken dos/dosregim som bör rekommenderas samt effektstorlek för vald dos. 

Läs mer
Treatment decisions in MS

Professor Patrick Vermersch från Frankrike och neurologen José Manuel Garcia Domingez från Spanien resonerar kring behandlingsbeslut vid MS. Det handlar om olika kriterier som måste vägas in i en komplex bild.

Läs mer
Tarmproblem vid MS - så kan du hjälpa dina patienter

Urologen Anna Martinsson berättar om tarmen vid MS, vanliga problem och hur man som sjuksköterska/läkare kan hjälpa de här patienterna.

Läs mer
Rapport från uppskattat neurologisymposium

Biogen arrangerar ett årligt symposium, Fokus Neurologi – MS, tillsammans med en meriterad programkommitté. Läs rapporten från årets symposium (2019).

Läs mer
QiMS - projekt för bättre vårdkvalitet vid MS

QiMS (Quality in MS care) är ett samarbetsprojekt mellan neurologkliniker och Biogen för att stötta klinikerna i kvalitetsarbetet med hjälp av MS-registret.

Läs mer
Tysabris säkerhet och effekt bekräftas i 10-års uppföljning

10-års uppföljning av Tysabri-behandling bekräftar säkerhet och effekt vid behandling av RRMS.

Läs mer
Hur snabbt återställs immunförsvaret efter utsättning av Tecfidera® vid lymfopeni?

Aktuell studie visar att immunförsvaret i de flesta fall av Tecfidera-orsakad lymfopeni återhämtar sig inom 2–4 månader efter utsättning av läkemedlet.

Läs mer
Utbildning i EDSS vid MS

Nu finns en utbildning tillgänglig för dig som vill öka dina kunskaper om EDSS-skattning hos patienter med MS. 

Läs mer
RWE-studie över 5 år bekräftar säkerheten med Tysabri

Säkerheten vid Tysabri-behandling upp till 5 år visar inga nya säkerhetsrisker i aktuell RWE-studie.

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Ny studie visar hur lymfocytnivåerna påverkas av dimetylfumarat vid behandling av RRMS.

Läs mer
Vad vet vi om infektioner och vaccinationer när man behandlas med bromsmediciner vid MS?

Information om infektioner och vaccinationer i SmPC. Produktresumén ger information om eventuella risker för infektioner och ibland om vaccination under behandling. Covid-19 pandemin. 

Läs mer
Tysabri® (natalizumab) – Så jobbar vi med infusionerna

Cecilia Johnsson är sjuksköterska på neurologimottagningen i Malmö. Det är hon som tar emot multipel skleros (MS) patienterna som står på bromsmedicinen Tysabri® (natalizumab) och ger dem sin infusion. Här pratar hon om MS diagnos och MS behandlingar och avslöjar vad som gör att vården hos dem fungerar så bra.

Läs mer
Online-verktyg räknar ut sannolikheten för PML

Nu kan du som neurolog, med hjälp av ett online-verktyg, räkna ut den estimerade sannolikheten för patienter med Tysabri (natalizumab) att utveckla PML. 

Läs mer
Nytt material för dig som förskriver Tecfidera® (dimetylfumarat)

Här får ni tips och råd för hur biverkningar hanteras för patienter som startar behandling med Tecfidera® (dimetylfumarat).

Läs mer
Aktuella diagnoskriterier vid MS

Sammanfattning av de aktuella diagnoskriterierna vid MS.

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Stöd vid samtal om MS

Biogen tagit fram ett interaktivt material om sjukdomen multipel skleros (MS) till stöd för dig som jobbar i vården och har samtal med patienter och anhöriga om MS.

Läs mer
Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer
Tysabri har fått en uppdaterad produktresumé

Data från 15 000 JCV-positiva patienter tyder på att förlängt doseringsintervall till var sjätte vecka (från var fjärde vecka) med Tysabri® (natalizumab) minskar sannolikheten att drabbas av PML. 

Läs mer
Verktyg för bedömning av sannolikheten att utveckla PML

Nu finns ett enkelt online-verktyg för att bedöma den estimerade sannolikheten för patienter som står på Tysabri® (natalizumab) att utveckla PML.

Läs mer
Real world data över tid bekräftar effekt och säkerhet vid behandling av MS

Real world data för Tysabri och Tecfidera visar bibehållen effekt och säkerhet över tid vid behandling av skovvis förlöpande MS.

Läs mer
Konsensus om graviditet vid MS

Riktlinjer från Association of British Neurologists (ABN) ska uppmuntra och underlätta dialogen mellan kvinnlig MS-patient och läkare om graviditet. 

Läs mer
"Nu speglar MS-Registret det jobbet vi faktiskt gör"

Med hjälp av QiMS-projektet fick neurologikliniken, Helsingborgs lasarett, svar på hur bra MS-vården hos dem faktiskt var. De jobbar vidare med nya rutiner.

Läs mer
MS hos barn

Barnneurologen Ronny Wikström från Karolinska Universitetssjukhuset föreläste om MS hos barn på Neurologiveckan 2019. Här sammanfattar vi föreläsningen.

Läs mer
MS-sköterskor borde göra EDSS

Neurologen Björn Hedström föreläste om EDSS på Biogens sjuksköterskemöte. Han anser att detta är något MS-sköterskorna borde göra.

Läs mer
Kostråd för bättre hälsa

Trots att ingen specifik kost rekommenderas för personer med MS är kosten viktig. Här kan du som är vårdpersonal beställa kostråd till dina MS-patienter.

Läs mer
Biogen sänker priset på Fampyra

Aminopyridin APL får inte längre tillhandahållas som lagerberedning efter ett beslut av Läkemedelsverket. Biogen sänker nu priset på Fampyra (fampridin).

Läs mer
Att bedöma sannolikhet för PML vid Tysabri-behandling

Här har vi samlat information om nytta/risk för att kunna göra en korrekt bedömning, involvera patienten och att kunna ta ett välgrundat beslut om behandling av MS.

Läs mer
Radiolog Anders von Heijne om MRT-workshops

Radiologen Anders von Heijne om sina uppskattade workshops om MRT vid MS. Målet att starta diskussioner som leder till en bättre vård för patienten. 

Läs mer
Då gäller läkemedelsförsäkringen

Här kan du läsa mer om vad som gäller för läkemedelsförsäkringen. För de som har diagnosen multipelskleros (MS) och tar någon av bromsmedicinerna Tecfidera® (dimetylfumarat), Tysabri® (natalizumab), Plegridy® (peginterferon beta-1a) eller Avonex® (interferon beta) är detta bra läsning.

Läs mer
Ny årsrapport från neuroregistret

Den senaste årsrapporten från Svenska neuroregistret visar på en positiv utveckling i fråga om behandling av multipelskleros. 

Läs mer
”Vi behöver hitta patienterna tidigare helt enkelt”

I den här artikeln berättar professor Jan Hilbert om betydelsen av att sätta in tidig behandling mot patienter som har blivit diagnostiserade med multipelskleros, MS. 

Läs mer
Sekvensering vid MS-behandling

Biogen har summerat artikel i Journal of Neurology om sekvensering vid behandling av skovvist förlöpande MS (RMS) i en enkel infografic.

Läs mer
Epidemiologen om Real World Evidens

Anders Berglund, epidemiolog på Biogen reder ut vad är Real Word Evidence (RWE) är och hur kan det användas av sjukvården.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

Amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr har hjälpt mammor att amma i 25 års tid. Så även mammor med MS. Här ger hon tips och råd till vårdpersonal.

Läs mer
B-cellsterapi vid MS – reflektioner från ECTRIMS

Educational Session 3 under ECTRIMS 2019 handlade om B-cellsterapi vid MS. Här följder en kort summering.

Läs mer
Så påverkar våra behandlingar immunsystemet – reflektioner från ECTRIMS

Educational Session 15 under ECTRIMS 2019 handlade om hur MS-behandlingar påverkar immunsystemet. Här följer en kort summering.

Läs mer
Viktigt att rapportera biverkningar!

I den här artikeln berättar professor Jan Hilbert om betydelsen av att sätta in tidig behandling mot patienter som har blivit diagnostiserade med multipelskleros, MS. Att hitta patienter som drabbats av sjukdomen MS tidigt för att sedan börja med bromsmediciner är nämligen av stor vikt för sjukdomsförloppet.

Läs mer

Biogen-42357

Senast uppdaterad: 2020-06-26