Är Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) en orsak till MS?

Portrait of a confident mature businessman working in a modern office


Genom att utveckla en ny metod där det är möjligt att skilja mellan HHV-6A och HHV-6B har svenska forskare i en ny studie kunnat visa på en koppling mellan HHV-6A-infektion och framtida utveckling av MS.

Det finns många teorier om orsaken till att man utvecklar MS. En vanlig teori går ut på att olika virusinfektioner aktiverar kroppens immunförsvar och får det att angripa den egna vävnaden. Man har bland annat spekulerat i att Humant herpesvirus (HHV)-6A skulle kunna vara kopplat till MS. Men eftersom det saknats serologiska metoder att skilja mellan HHV-6A och ett annat herpesvirus, HHV-6B, har man inte kommit längre än till spekulationer. HHV-6B är orsaken till den ganska vanligt förkommande 3-dagarsfebern hos barn, men det har länge varit oklart om HHV-6A orsakar någon sjukdom.

I en aktuell svensk studie (Engdahl E, Gustafsson R, Huang J et al. 2019) utvecklade man en metod där man kan skilja mellan HHV-6A och HHV-6B genom att analysera antikroppar i blodet mot det protein – immediate-early protein 1A och 1B (IE1A och IE1B), som är mest olika mellan de båda virusen. Totalt analyserades antikroppsnivåer i blodprover hos 8 742 MS-patienter vilka sedan jämfördes med 7 215 friska personer där kön, födelsedatum, blodprovsdatum och andra faktorer var matchade.

Analysen visade att personer med MS hade 55 procent högre risk att också vara bärare av antikroppar mot HHV-6A än personer i kontrollgruppen. En subgruppsanalys, omfattande 478 individer (jämförda med 476 matchade kontrollindivider), vars blodprov tagits innan sjukdomen debuterade, visade att risken att utveckla framtida MS var mer än fördubblad om individen hade haft en HHV-6A-infektion. Ju yngre individerna var när viruset upptäcktes i blodet, desto högre var risken för att utveckla MS i framtiden.

Däremot var HHV-6B inte kopplat till MS utan MS-sjuka individer hade tvärt om lägre nivåer av antikroppar mot IE1B.

Genom att med samma metod analysera antikroppar mot Epstein-Barr virus (EBV), ett annat herpesvirus som är associerat med MS, kunde man visa att ett högt svar mot både EBV och IE1A resulterade i en ytterligare förhöjd risk för MS. Resultatet indikerar att orsaken till MS kan vara en samverkan mellan flera olika virusinfektioner.

Den intressanta kopplingen mellan HHV-6A och utvecklingen av MS var inte påverkad av MS-subtyp eller hur allvarlig sjukdom som individerna hade. Däremot verkade åldern vid infektion ha betydelse. En stark IE1A-respons före 20-års ålder var kopplat till den högsta risken att utveckla MS inom 10 år. Författarna spekulerar i att en ökad humoral immunreaktivitet för vissa virala proteiner återspeglar en mer intensiv primärinfektion eller reaktivering. Detta resulterar i högre viral belastning och därför ett ökat antiviralt svar. Om då HHV-6A-infektionen är bidragande för utveckling av sjukdomen, kan dessa data tyda på att HHV-6A-infektion vid lägre ålder kan spela en än viktigare roll för framtida risk att utveckla MS.
 

REFERENSER :

1. Engdahl E, Gustafsson R, Huang J et al. Increased serological response against human herpesvirus 6A <br>is associated with risk for multiple sclerosis. Front. Immunol. 10:2715. 

doi: 10.3389/fimmu.2019.02715


Text: Christian Thorup
Bild: iStock
Biogen-37481

 

Läs mer

Biogen-37481
Senast uppdaterad: 2020-10-13