Avonex® (interferon beta-1a IM) har nu använts i 25 år


Den första bromsmedicinen mot MS med dokumenterad effekt på progress av funktionsnedsättning var interferon beta-1a IM en gång per vecka. Nu har AvonexÒ funnits i 25 år. Den långa erfarenheten av interferon beta vid MS har inneburit att tillräckligt med humandata har ackumulerats för att kunna ändra rekommendationer för gravida och ammande kvinnor.

Efter 25 år på marknaden har Avonexâ (interferon beta-1a IM) förskrivits till över 500 000 MS-patienter och använts i sammanlagt drygt 2 700 000 patientår (1). Ett väl beprövat behandlingsalternativ som fortfarande används, även om interferonernas betydelse i behandlingsarsenalen har minskat i takt med att neurologerna har fått många alternativ att välja från. Idag finns möjligheten att skräddarsy behandling i förhållande till patientens behov på ett helt annat sätt än för 25 år sedan. Den gynnsamma nytta-/risk-profilen gör att interferon beta fortfarande används till de patienter som har en MS-sjukdom som kan kontrolleras med ett sådant läkemedel. Interferon beta-1a är godkänt för behandling av skovvis MS och efter ett demyeliniserande skov om patienten har hög risk att utveckla definitiv MS. Vid högaktiv MS och när behandlingsmålet NEDA (no evidens of disease activity = ingen klinisk aktivitet eller progress vid magnetkameraundersökning) ej kan uppnås finns möjlighet att byta till högeffektiva behandlingsalternativ.

Interferon beta-1a studerades först mot skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) av MSCRG (The Mutiple Sclerosis Collaborative Study Group) (2). Syftet med studien var att utvärdera om man kunde hindra varaktig försämring av neurologisk funktion hos MS-patienter genom intervention med ett läkemedel. Innan denna studie hade man endast tillgång till symtomatisk behandling vid MS och förebyggande av skov med interferon beta-1b hade nyligen introducerats. Studien avslutades i förtid, när 301 patienter hade randomiserats, då man hade så litet bortfall endast 3%, jämfört med 10% som man hade räknat med. Resultatet efter 2 år visade att 35% av patienterna i placeboarmen, jämfört med endast 22% av dem som fått interferon beta-1a IM (p=0,02), hade progredierat i sitt neurologiska funktionshinder (förhöjning av EDSS-poäng kvarstående vid 24 veckor) (Kaplan-Meyer estimat enligt Fig. 1). Resultatet innebar att det andra bromsläkemedlet mot MS kunde godkännas av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) 1996 och av europeiska EMA i mars 1997. Att man i registreringsstudien kunde konstatera 37% bromseffekt på funktionsnedsättning (p=0,02) (Fig.1) innebar att interferon beta-1a IM var den första MS-behandlingen som kunde påverka progress av funktionshinder hos patienter med RRMS. Administration en gång per vecka och 5-8%  risk för utveckling av neutraliserande antikroppar är utmärkande egenskaper hos interferon beta-1a IM (3,4). 


Fig. 1. Kaplan-Meyer-kurvan visar tid till kvarstående progress av funktionsnedsättning enligt EDSS (primär effektvariabel) hos patienter randomiserade till placebo eller interferon beta-1a i registreringsstudien. Progress av neurologiska bortfall registrerades hos 37% fler patienter i placebogruppen jämfört med gruppen som behandlades med interferon beta-1a IM en gång i veckan (35% vs 22%, p=0,02).

Användning under graviditet och amning

Eftersom interferon beta har använts under lång tid finns idag en stor erfarenhet från exponering under graviditet. Det har lett till att produktresumén (3) har kunnat uppdateras från kontraindikation till en möjlig användning under graviditet, baserat på denna data från register och dokumenterad erfarenhet från exponering av gravida kvinnor. Data från mer än 1000 graviditetsutfall indikerar inte någon ökad risk för medfödda allvarliga missbildningar vid exponering innan konception eller under första trimestern. Exponeringstiden under första trimestern är dock osäker, eftersom data samlades in då interferon beta var kontraindicerat under graviditet och behandlingen sannolikt avbröts då havandeskapet blev bekräftat. Trots att även erfarenheten från behandling under andra och tredje trimestern är begränsad har man kommit fram till att interferon beta nu kan användas under graviditet om det är kliniskt motiverat.

2019 när man reviderade produktresumén uppdaterade man också beträffande amning. Det innebär möjlighet för kvinnor med MS att kunna amma sitt barn utan att göra behandlingsuppehåll, då det inte förväntas några skadliga effekter av interferon beta-1a på det ammande spädbarnet. Detta är baserat på begränsad dokumentation, samt de kemiska och fysiologiska egenskaperna hos interferon beta, som visar att nivåerna i bröstmjölk är försumbara. Med detta underlag har man kommit fram till att interferon beta-1a kan användas under amning.

Terapiområdet har haft en fantastisk utveckling med ett flertal nya immunmodulerande, immunsuppressiva eller immunrekonstituerande läkemedel som har blivit tillgängliga för patienter med MS. Vissa av dessa har en inverkan på immunsystemet som innebär att immunisering genom vaccination påverkas. En sådan effekt förväntas inte med interferon beta vilket möjliggör vaccinering under pågående behandling.  Interferon beta har antivirala, antiproliferativa och immunmodulerande egenskaper och förekommer naturligt i kroppen. 

 

Text: Eva Sivertsdotter

Bild: iStock

Biogen-112761 maj 2021
Senast uppdaterad: 2021-06-02

Referenser

 

1.      Biogen data on file (Post-Market Exposure to Avonex Cumulative: June 2020)

2.      Jacobs LD, Cookfair DL, Rudick RA et al. Intramuscular interferon beta-1a for disease progression in relapsing multiple sclerosis. Ann Neurol 1996; 39:285-294

3.      Avonex SPC

4.      Sominanda A, Rot U, Suoniemi M et al. Interferon beta preparations for the treatment of multiple sclerosis patients differ in neutralizing antibody seroprevalence and immunogenicity.  Mult Scler 2007; 13:208-214

5.      Simpson-Yap S, De Brouwer E, Kalincik T et. al., Associations of DMT therapies with COVID-19 severity in multiple sclerosis. 2021, Preprint 10 Feb  doi.org/10.1101/2021.02.08.21251316

6.      Svenska MS-sällskapet: Uppdatering om coronavirusinfektionen och Covid-19 och risker vid MS, 2021-01-05.

 


Avonex™ (interferon beta-1a) Rx, ATC kod: L03AB07

Injektionsvätska, lösning, 30 mikrogram/0.5 ml i förfylld injektionspenna. F, inom förmån.
Baserad på SPC 09/2019

Indikation: För behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS). Avonex är också indicerat för behandling av patienter som har upplevt en enda demyeliniseringsepisod med en aktiv inflammationsprocess om den är allvarlig nog att motivera behandling med intravenösa kortiokosteroider, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienten bedöms uppvisa hög risk för att utveckla skovvis förlöpande MS. Kontraindikation: Patienter som tidigare drabbats av överkänslighet mot naturligt eller rekombinant β-interferon eller mot något hjälpämne samt patienter med aktuell svår depression och/eller självmordstankar. Graviditet: Användning av Avonex kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat. Amning: Avonex kan användas under amning.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-13045 juni 2021
 

Läs mer

Verkningsmekanism

Den aktiva substansen hos Avonex.

Läs mer
Effekt

Effekten av Avonex vid behandling.

Läs mer
Biverkningsprofil

Patienter kan utveckla antikroppar mot Avonex.

Läs mer
Praktiska råd

Vid administrering av Avonex Pen.

Läs mer
Frågor & svar

Vad är Avonex™ (interferon beta-1a)?

Läs mer