Biogen sänker priset på Fampyra

 

Aminopyridin APL får inte längre tillhandahållas som lagerberedning efter ett beslut av Läkemedelsverket.

Ingen lagerberedning av Aminopyridin

Aminopyridin APL får inte längre tillhandahållas som lagerberedning efter ett beslut av Läkemedelsverket. Beslutet trädde i kraft den 31 januari 20181. Biogen sänker priset (AIP*) på Fampyra® med cirka 58 % till 665 kronor (28 tabletter) respektive 1 330 kronor (56 tabletter).

*För läkemedelspris som inkluderar apoteksmarginal, se www.medicinpriser.se

Text: Louise Candert
 

FM-SWE-0031

 

REFERENSER:

1. https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2017/Ansokan-om-rikslicens-for-Aminopyridin-APL-avslas/


Tysabri® Rx F (natalizumab) ATC kod: L04AA23
Baserad på SPC 10/2019

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation:I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT.
Förpackning, dosering: 300 mg koncentrat till infusionsvätska. Administreras som intravenös infusion en gång var 4:e vecka
Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden.
Graviditet och amning: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning ska avbrytas under behandling.
Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunosuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-31823 November 2019

Läs mer

FM-SWE-0031
Senast uppdaterad: 2020-10-12