Då gäller läkemedelsförsäkringen


– Alla bedömningar görs individuellt och från fall till fall, säger Robert Ström, VD på Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Han menar vidare att det är komplicerade frågor och många gånger svårt att ge generella svar.
Här försöker vi ändå ge en bild av vad som ingår och vad som inte ingår i läkemedelsförsäkringen.  

 

Det görs mellan 500 och 900 anmälningar per år till läkemedelsförsäkringen.
Robert Ström, VD på Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, menar att det finns ett mörkertal. Det kan bland annat bero på att allmänheten inte känner till att läkemedelsförsäkringen finns. Detta trots löpande informationsinsatser och att vårdpersonal sedan patientlagen trädde i kraft 1 januari 2015, är skyldiga att informera patienter om läkemedelsförsäkringen.Läkemedel som ingår i försäkringen

Läkemedel som ges i svensk vård eller som patient/konsument har köpt på ett apotek i Sverige omfattas av läkemedelsförsäkringen. Det gäller under förutsättning att läkemedelsföretaget som ligger bakom produkten är aktieägare i och anslutna till LFF Service AB (som äger Svenska Läkemedelsförsäkringen AB).
Läkemedel eller placebo som ges i kliniska studier omfattas också av läkemedelsförsäkringen.
Läkemedelsförsäkringen är ett frivilligt åtagande från den samlade läkemedelsbranschen och omfattar i dagsläget läkemedel motsvarande cirka 99 procent av det totala försäljningsvärdet i Sverige. Utöver läkemedelsbranschen är även apotek och apotekskedjor, läkemedelsdistributörer, några landsting och enskilda sjukhus, försäkringstagare och därmed också delägare i läkemedelsförsäkringen.

 

Skador som omfattas av försäkringen

Försäkringen gäller för läkemedelsrelaterade personskador som orsakats av icke förväntade läkemedelsbiverkningar. Skadan ska dessutom vara allvarligare än grundsjukdomen för att omfattas av försäkringen.

 

Skador som inte omfattas

De två främsta anledningarna till att skador inte berättigar till ersättning är att det saknas övervägande sannolikhet till att skadan är orsakad av läkemedlet eller att grundsjukdomen som patienten har bedöms vara svårare än läkemedelsskadan.
Undantag för vad som omfattas av läkemedelsförsäkringen härleds också till skador som uppkommit genom felanvändning eller olämplig hantering av läkemedlet.

Följande omfattas inte av läkemedelsförsäkringen:

–        skador som uppkommit genom missbruk av läkemedel, feldosering eller olämplig hantering eller utebliven effekt.

–        om läkaren förskrivit läkemedlet felaktigt (skrivit ut fel läkemedel eller fel dos) eller själv har importerat produkten.

–        om läkemedlet skrivits ut till någon annan än den person som den anmälda skadan gäller.

–        skador som inte kan kopplas till läkemedlet eller dess effekt.

–        skador som orsakats av homeopatiska medel och naturläkemedel.

För läkemedel som inhandlas via internet gäller läkemedelsförsäkringen endast under förutsättning att företaget som står bakom sidan har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel (enligt lagen 2009:366) samt har anmält detta till Läkemedelsverket.

 

Förskrivning utanför indikation

Vid förskrivning av läkemedel off label, det vill säga utanför indikation, berättar Robert Ström att de ersatt dylika läkemedelsskador i enlighet med läkemedelslagen. Det grundar sig på att läkaren har fri förskrivningsrätt, så länge användningen baseras på vetenskap och bred erfarenhet och är av gagn för patienten. Detta gäller när en enskild läkare använder den fria förskrivningsrätten.

– Det blir dock mer komplicerat när det sker på rekommendation från huvudman (arbetsgivare) som uppmanar till förskrivning av preparat off label. Då har vi en annan riskbild och det finns inte något utrymme för det i läkemedelslagen, säger Robert Ström.

– Då är det mer sannolikt att vi inte godkänner läkemedelsskadan.
 

Robert Ström, VD på Svenska Läkemedelsförsäkringen AB
 

Faktaruta

  • Handläggningstiden av ett försäkringsärende varierar beroende av hur komplicerat ärendet är, men tar i genomsnitt cirka fyra månader.
  • Cirka 30 % av alla anmälda läkemedelsskador/försäkringsärenden beviljas ersättning. 
  • Om patienten själv inte kan anmäla läkemedelsskadan kan kurator, patientombudsman och patientnämnd hjälpa till. 

Företag som är anslutna i LFF hittar du här:

Gå till lff.se/delägare för att se vilka företag som är delägare i och anslutna till LFF Services AB.


Text: Louise Candert
ALL-SWE-0647

 

Läs mer

Plus

Håll dig uppdaterad!

Anmäl dig till Biogens nyhetsbrev och ta del av intressanta nyheter och information inom MS-området och Biogen.

Anmäl dig här

Hämta material

Materialet kan beställas som trycksak eller laddas ner som pdf. För vårdgivare är allt material kostnadsfritt.

Beställ här
Utbildning

Biogen arrangerar en rad olika utbildningar för dig som arbetar med MS. Här kan du läsa mer om utbildningarna.

Läs mer

ALL-SWE-0647
Senast uppdaterad: 2020-09-07