Epidemiologen om Real World Evidens


Anders Berglund, epidemiolog på Biogen reder ut begreppen ­– vad är Real Word Evidence (RWE), hur kan det användas av sjukvården och vad är den direkta nyttan för vården? 

– RWE är allt som inte faller inom ramen för en klinisk randomiserad studie, det vill säga någonting som man observerar och utvärderar, säger Anders Berglund, Epidemiolog på Biogen.
Han nämner IMSE studierna (där man utvärderar effekt och säkerhet för MS-produkter med hjälp av det svenska MS-registret) som ett bra exempel på RWE i Sverige.

 

Vinsterna med RWE för svensk sjukvård

– Det finns många frågor som vi inte kan besvara genom att enbart göra randomiserade kliniska studier, som till exempel att utvärdera långtidseffekt och långtidssäkerheten utan då måste man använda RWE, säger Anders Berglund.

Han tillägger att ytterligare en fördel är att man som läkare kan monitorera sin patient i realtid genom att ha MS-registret uppe och därmed få en överblick över både behandling och utfall.


– Det är svårt att få samma överblick genom att titta i journalen, där det enbart är text, säger Anders Berglund.

Ett annat viktigt användningsområde som Berglund nämner är att man med hjälp av MS-registret och IMSE kan jämföra sin klinik med andra kliniker, i regionen eller landet.
Samma typ av data används för att bedöma hur pass jämlik vården är i landet.

Större perspektiv och tolkning av data

Om man ser Real World Evidence ur ett större perspektiv är RWE betydligt billigare än randomiserade kliniska studier. En klinisk randomiserad studie tar cirka 7 år att genomföra (inklusive inklusion) medan vid RWE finns data ofta redan insamlat.

­– Här är istället utmaningen kvaliteten på informationen, hur man tittar på data och hur man sedan tolkar det man ser, säger Anders Berglund.

Han är ofta ute på sjukhusen och föreläser om just detta. Hur man på kliniken kan ha hjälp av RWE i sin kliniska vardag – hur man samlar in och tolkar information och omsätter den i praktiken.

 

Forskningsmöjligheter med RWE

I Sverige finns det dessutom möjlighet att länka data mellan olika register, till exempel har man visat i länkning mellan MS-registret och dödsorsaksregistret, att mortaliteten har minskat över tid för MS patienter.

Anders Berglund berättar också om hur man börjat bygga ihop den kliniska randomiserade studien med RWE och gör det randomiserade försöket direkt i registret, så kallade pragmatiska kliniska studier.

 

Mest spännande med RWE?
På frågan om vad epidemiologen Anders Berglund själv tycker är mest spännande med RWE, svarar han så här:

– Jag ser det som två delar. Dels så får vi en ökad förståelse för prognosen och sjukdomen, till exempel risken för MS, det kan vi inte studera i kliniska studier. Dels är det spännande eftersom RWE ofta är förlängningen av den kliniska studien, där till exempel ett läkemedel utvärderas i dess kliniska miljö. Så, sjukdomsperspektivet och den direkta kopplingen till behandling.

Anders Berglund menar att RWE fungerar som ett komplement till de kliniska randomiserade studierna, som fortfarande anses ha högst evidens ur ett vetenskapligt perspektiv när det gäller samband mellan läkemedel och dess effekt. När ett nytt läkemedel tagits fram och finns på marknaden för försäljning tar RWE vid och följer upp hur produkterna fungerar i den kliniska verkligheten. Med hjälp av RWE man kan utvärdera långtidseffekt och långtidssäkerhet.

– Det är ju det vi vill se i sjukvården, hur fungerar ett läkemedel i den kliniska vardagen. 

TEAMTRÄFF MS

Real World Evidence – Vad är det och hur tolkar man RWE?

I workshopen om RWE som hålls av Anders Berglund ingår både föreläsning och gruppdiskussioner.

 

Frågor som tas upp:

Vad RWE är, hur RWE-studier läggs upp, för- respektive nackdelar, hur data tolkas (Kan till exempel resultaten tolkas på samma sätt som vid kliniska studier?).

Jämförelser av RWE-data från andra länder görs för produkterna Tecfidera® (dimetylfumarat) och Tysabri® (natalizumab).

 

Workshopen tar cirka en timme och kan förslagsvis anordnas som ett förlängt lunchmöte.

 

Till program och intresseanmälan



Text: Louise Candert
Biogen-42791
Senast uppdaterad: 2020-09-07