Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Bild fortsatt behandling med Tysabri


Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern. Resultatet antyder att risken för reaktivering av MS-sjukdomen minskar, jämfört med om behandlingen avslutas redan i samband med konceptionen.

Att skaffa barn kan idag för många kvinnor med MS vara ett nästan självklart alternativ. Det finns inte heller några generella anledningar att avråda från detta. Men eftersom de flesta kvinnor med MS står på läkemedelsbehandling, som dels skyddar dem från sjukdomsprogress och dels riskerar påverka graviditeten negativt, finns det all anledning att noga diskutera hur en graviditet bör planeras på ett individuellt plan.

För kvinnor med MS som behandlas med Tysabri® (natalizumab) bör utsättning övervägas vid planerad graviditet, och detta görs ofta redan före konception. Men i de fall man riskerar att få hög inflammatorisk aktivitet under de närmst följande månaderna, rekommenderas ibland att behandlingen inte avslutas förrän efter konstaterad konception. I vissa svårare fall med mycket aktiv MS kan man även diskutera en fortsatt behandling under del av eller till och med hela graviditeten.

Med detta för ögonen jämförde Demortiere S et al., i en aktuell studie, risker och fördelar med två olika terapeutiska strategier för Tysabri®-behandlade kvinnor med mycket aktiv RRMS som planerade graviditet:


Grupp 1 avslutade sin behandling med Tysabri® direkt efter konstaterad konception.

Grupp 2 fortsatte sin behandling med Tysabri® fram till slutet av första trimestern.


I studien inkluderades 43 kvinnor (51 graviditeter 2014-2017) som alla hade målsättningen att bli gravida. Samtliga hade RRMS och behandlades med Tysabri® och de fick själva avgöra vilken behandlingsgrupp de ville tillhöra. Åldern låg mellan 29–35 år och kvinnorna hade levt med sin sjukdom under ca 7 år i mediantid. Några graviditeter exkluderades från analysen för att Tysabri® sattes ut innan sista menstruation. Grupp 1 bestod av 13 kvinnor (13 graviditeter) med en skovfrekvens före behandling på 2,0 skov per år och efter behandling med Tysabri på 0,44. Grupp 2 bestod av 27 kvinnor (28 graviditeter) med en årlig skovfrekvens före behandling på 1,8 skov per år och med behandling, året före graviditeten, på 0,60.

Andelen patienter med skov och försämrad funktion under graviditeten var lägre bland patienter som fortsatt sin behandling över den första trimestern (grupp 2) jämfört med de som avbrutit sin behandling direkt efter konception (grupp 1). Nya skov sågs hos 38,5% av kvinnorna i grupp 1 jämfört med 3,6% i grupp 2 (p<0,005) och andelen med försämrad funktion (försämring av EDSS med minst 1,5 under graviditeten) var 30,8% för grupp 1 och 3,6% för grupp 2 (p<0,05). De faktorer som hade störst inverkan på återkomst av skov var tidpunkten för behandlingsavbrottet och hur många skov som patienten rapporterat året innan Tysabri®-behandlingen sattes in.

Antalet spontana aborter i de respektive grupperna var 3 i grupp 1 och 2 i grupp 2, vilket ligger i linje med vad som förväntas i en frisk population. Ett fall av kongenital anomalitet (meningocele) konstaterades i grupp 1, inget i grupp 2. Andra parametrar, som barnets födelsevikt, längd och huvudomfång, skiljde sig inte heller åt mellan grupperna, utan låg på en generellt sett normal nivå.

Författarna konkluderar att resultatet antyder att patienter med aktiv RRMS som fortsätter sin behandling med Tysabri® fram till slutet av första trimestern uppvisar minskad risk för sjukdomsåterkomst jämfört med de som avbrutit behandlingen direkt efter konception. Säkerheten för både foster och mödrar bedömdes som likvärdig mellan grupperna. Samtidigt efterlyser de fler och större studier för att bekräfta dessa preliminära fynd, då studien var öppen och underlaget begränsat.

Text: Christian Thorup
Bild: iStock
Biogen-60392
Senast uppdaterad: 2020-09-07

Läs mer

REFERENSER:

Demortiere S, Rico A, Maarouf A et al. Maintenance of natalizumab during the first trimester of pregnancy in active multiple sclerosis. Mult Scler J. 2020.

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1352458520912637" target_blank>Doi: 10.1177/1352458520912637