Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?


Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern. Resultatet antyder att risken för reaktivering av MS-sjukdomen minskar, jämfört med om behandlingen avslutas redan i samband med konceptionen.

Att skaffa barn kan idag för många kvinnor med MS vara ett nästan självklart alternativ. Det finns inte heller några generella anledningar att avråda från detta. Men eftersom de flesta kvinnor med MS står på läkemedelsbehandling, som dels skyddar dem från sjukdomsprogress och dels riskerar påverka graviditeten negativt, finns det all anledning att noga diskutera hur en graviditet bör planeras på ett individuellt plan.

För kvinnor med MS som behandlas med Tysabri® (natalizumab) bör utsättning övervägas vid planerad graviditet, och detta görs ofta redan före konception. Men i de fall man riskerar att få hög inflammatorisk aktivitet under de närmast följande månaderna, rekommenderas ibland att behandlingen inte avslutas förrän efter konstaterad konception. I vissa svårare fall med mycket aktiv MS kan man även diskutera en fortsatt behandling under del av eller till och med hela graviditeten. Lätt till måttlig trombocytopeni och anemi hos spädbarn där modern exponerats för Tysabri® under graviditetens tredje trimester har rapporterats (2)

Med detta för ögonen jämförde Demortiere S et al., i en aktuell studie, risker och fördelar med två olika terapeutiska strategier för Tysabri®-behandlade kvinnor med mycket aktiv RRMS som planerade graviditet: 

Grupp 1 avslutade sin behandling med Tysabri® direkt efter konstaterad konception.

Grupp 2 fortsatte sin behandling med Tysabri® fram till slutet av första  trimestern.

I studien inkluderades 43 kvinnor (51 graviditeter 2014-2017) som alla hade målsättningen att bli gravida. Samtliga hade RRMS och behandlades med Tysabri® och de fick själva avgöra vilken behandlingsgrupp de ville tillhöra. Åldern låg mellan 29–35 år och kvinnorna hade levt med sin sjukdom under ca 7 år i mediantid. Några graviditeter exkluderades från analysen för att Tysabri® sattes ut innan sista menstruation. Grupp 1 bestod av 14 kvinnor (16 graviditeter) med en skovfrekvens före graviditet på 0,44. Grupp 2 bestod av 29 kvinnor (30 graviditeter) med en årlig skovfrekvens före graviditeten på 0,60.

Andelen patienter med skov och försämrad funktion under graviditeten var lägre bland patienter som fortsatt sin behandling över den första trimestern (grupp 2) jämfört med de som avbrutit sin behandling direkt efter konception (grupp 1). Nya skov sågs hos 38,5%  av kvinnorna i grupp 1 jämfört med 3,6%  i grupp 2 (p<0,005) och andelen med försämrad funktion var 30,8% för grupp 1 och 3,6%  för grupp 2 (p<0,05). De faktorer som hade inverkan på återkomst av skov var tidpunkten för behandlingsavbrottet och hur många skov som patienten rapporterat året innan Tysabri®-behandlingen sattes in.

Antalet spontana aborter i de respektive grupperna var 3 i grupp 1 och 2 i grupp 2, vilket ligger i linje med vad som förväntas i en frisk population. Ett fall av kongenital anomalitet (meningocele) konstaterades i grupp 1, inget i grupp 2. Andra parametrar, som barnets födelsevikt, längd och huvudomfång, skiljde sig inte heller åt mellan grupperna, utan låg på en generellt sett normal nivå.

Författarna konkluderar att resultatet antyder att patienter med aktiv RRMS som fortsätter sin behandling med Tysabri® fram till slutet av första trimestern uppvisar minskad risk för sjukdomsåterkomst jämfört med de som avbrutit behandlingen direkt efter konception. Säkerheten för både foster och mödrar bedömdes som likvärdig mellan grupperna. Samtidigt efterlyser de fler och större studier för att bekräfta dessa preliminära fynd, då studien var öppen och underlaget begränsat. 


Text: Christian Thorup

Bild: iStock

Biogen-60392 februari 2021
Senast uppdaterad: 2021-02-05


Referenser
1. Demortiere S, Rico A, Maarouf A et al. Maintenance of natalizumab during the first
trimester of pregnancy in active multiple sclerosis. Mult Scler J. 2020.
Doi: 10.1177/1352458520912637

2. Tysabri® Produktresumé


Tysabri intravenös (iv) och Tysabri subkutan (SC) ingår i förmånen.

Tysabri® (natalizumab) Rx ATC kod: L04AA23
Koncentrat till infusionsvätska 300 mg F, inom förmån. Förfylld spruta 150 mg F, inom förmån.
Baserad på SPC Tysabri IV & SPC Tysabri SC 08/2021

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT.  Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden. Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunosuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML. Graviditet: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning: Amning ska avbrytas under behandling.
Förfylld spruta ska administreras av sjukvårdspersonal.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-31823 juni 2021

Du kanske också är intresserad av:

MS och graviditet

Föreläsning Katharina Fink om MS och graviditet, MS

Se film
Plegridy® (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning

SmPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

Amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr har hjälpt mammor att amma i 25 års tid. Så även mammor med MS. Här ger hon tips och råd till vårdpersonal.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Plegridy Pen

Publicerad: 2019-11-12

Se film
Ectrims 2020 - JCV-negativa patienter står kvar länge på natalizumab

Anders Berglund, PhD, Biogen, berättar om en poster som presenterades på ECTRIMS 2020 med data från svenska IMSE-1.

Se film
Vad kan vi lära oss från data i MS-registret om COVID-19 och MS?

MS-registret har en särskild modul för COVID-19. Professor, och överläkare i neurologi, Jan Hillert, presenterar vad vi vet idag om de patienter som haft Covid-19 i Sverige.

Se film
Kunskapsläge covid-19 och vaccin

Docent och överläkare Soo Aleman ger en uppdatering kring de olika vacciner som är aktuella för vaccinering mot covid-19. Soo beskriver de olikheter som finns mellan olika vacciner.

Se film
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Meta-analys studerar återkomst av MS-sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab (Prosperini et al 2019).

Läs mer
Tysabris säkerhet och effekt bekräftas i 10-års uppföljning

10-års uppföljning av Tysabri-behandling bekräftar säkerhet och effekt vid behandling av RRMS.

Läs mer
Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling

Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med rekommendationer gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2.
Författarna till rekommendationerna Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall ger här sin syn på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.

Läs mer
Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv

Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  diskuterade resonemanget bakom Svenska MS-sällskapets rekommendationer under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Nya utbildningar på BiogenPRO

Nu finns E-kurser för vårdpersonal som arbetar med MS om tidig diagnos och behandling samt om neurofilament light som biomarkör vid MS.

Läs mer
Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
MS, COVID-19 och vaccination

I denna film tar doktor Enrique Alvarez (MD och PhD vid Rocky Mountains Multiple Sclerosis center i Colorado, USA) med oss på en föreläsning om MS, COVID-19 och vaccinationer.

Se film
TOP 10-years realworld data

Long-term safety and effectivness of natalizumab treatment in clinical practice: 10-years of real-world data from the Tysabri observational program (TOP) Journal of neurology

Se film
Jan Lycke Riskreduktion för PML med Tysabri i Sverige

Professor Jan Lycke om varför incidensen av PML-fall med Tysabri® (natalizumab) ligger lägre i Sverige jämfört med den globala incidensen. 

Se film
Gavin Giovannoni: Antal PML-fall över tid

Gavin Giovannoni om utvecklingen av PML-fall med natalizumab över tid på ECTRIMS 2018 i Berlin.

Se film
Nolan Campbell Riskstratifiering vs kumulativ risk för Tysabri och PML

Nolan Campbell om olika sätt att titta på risk och att förebygga PML vid behandling med Tysabri® (natalizumab).

Se film
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Inspelade föreläsningar från sjuksköterskemötet 11 mars 2021

Nu finns filmerna från årets sjuksköterskemöte 2021, Rum för MS tillgängliga för dig att se.

Läs mer
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
MS: Basal sjukdomskunskap och kort om behandling

Föreläsning med Eva Sivertsdotter-Basal sjukdomskunskap och behandling, MS

Se film
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Nu finns Tysabri® (natalizumab) subkutan injektion tillgänglig för förskrivning

Tysabri® subkutan injektion har nu kommit till lagret och finns tillgänglig att förskrivas för patienter med mycket aktiv, skovvis förlöpande MS. 

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Läs mer