Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?


Vid MS är kognitiv dysfunktion en vanligt förekommande komplicerande faktor som bidrar till patienternas funktionsnedsättning och försämrade livskvalitet. Den kognitiva nedsättningen visar sig ofta som försämring i episodiskt minne och lägre bearbetningshastighet, men även det exekutiva systemet och rent verbala funktioner kan vara nedsatta. Inte sällan rapporterar MS-patienter att de har svårt att hitta rätt ord och att förmågan till multi-tasking är försämrad.

I artikeln Cognition in multiple sclerosis: State of the field and priorities for the future av Sumowski et al. försöker en grupp MS-forskare och kliniker med varierad expertis ta tempen på hur det egentligen står till med kunskapen kring den kognitiva funktionen inom MS-vården. Utifrån sina slutsatser försöker författarna sedan formulera prioriteringar och riktlinjer för framtida forsknings- och behandlingsstrategier som kan leda till ett bättre bevarande av den kognitiva funktionen vid MS. 
 


Författarna identifierar flera viktiga praktiska och teoretiska utmaningar, inklusive viktiga kunskapsbrister och metodologiska begränsningar som kan relateras till; (1) förståelsen för och mätning av kognitiva deficit, (2) korrelation mellan MRI av hjärnan och specifik dysfunktion (dvs vilka områden av hjärnan är påverkade vid olika typer av kognitiv nedsättning) och (3) utveckling av effektiva behandlingsmetoder. Författarna betonar att artikeln inte har ambitionen att vara en komplett litteraturgenomgång av området utan istället ses som ett försök att peka ut en riktning inför framtiden.

Kognitiv dysfunktion utvecklas ofta ganska tidigt hos patienter med MS. De som har progressiv MS uppvisar vanligtvis större försämring än de med recidiverande sjukdom. En stor genom gång av litteraturen visade att omkring 28­­–52% av alla MS-patienter har försämrad bearbetningshastighet och att 30–55% uppvisar försämrad minnesfunktion.

Även om kunskapen kring kognition och MS ökat de senaste 25 åren anser författarna att kunskapsbristerna inom området fortfarande är stora. Vi vet t ex inte om nedsättning i en kognitiv domän påverkar försämringen i en annan, dvs om t ex försämring i bearbetningshastighet korrelerar till sämre minnesförmåga. Vi vet inte heller om prevalensen för kognitiv dysfunktion påverkas av att man numera kan behandla MS med sjukdomsmodifierande behandling (DMT).

Ett skäl till den bristande kunskapen är avsaknaden av tillräckligt känsliga test som motsvarar den verklighet som patienterna lever i. Kognition bedöms ofta genom att patienten får fokusera på en typ av uppgift åt gången i en miljö där man minimerat alla distraktioner. Detta återspeglar, enligt författarna, på intet sätt den miljö i vilken patienten normalt lever sitt liv och det är därför svårt att korrekt bedöma förmågan till multitasking med denna metodik. Artikeln understryker detta faktum genom att beskriva att det finns vetenskapliga studier som visar att MS-patienter i högre grad än friska uppvisar sämre kognitiv förmåga om de t ex ombes lösa test-uppgifter medan de går eller under påverkan av bakgrundsljud. Med detta sagt framhåller författarna Symbol Digit Modalities Test–II (SDMT) som det mest känsliga testet av kognitiv förmåga, men man efterlyser nya och förbättrade metoder och tekniker. Ett exempel på detta kunde vara införandet av elektroniska test på läsplatta vilka kan kopplas till digitala register. Detta skulle kunna erbjuda ett känsligare test samtidigt som mer kunskap på sikt skulle kunna utvinnas ur registren. Detta skulle även kunna göra det lättare att vetenskapligt studera effekterna av DMT på den kognitiva funktionen över tid.

I studier karakteriseras ofta patienternas kognitiva funktion baserat på övergripande testresultat. Men övergripande test skiljer inte på de olika kognitiva funktionerna och bilden kan därför ibland bli missvisande. Man kan t ex bedömas som kognitivt intakt genom att man klarar vissa delar av ett test väldigt bra, vilket kompenserar för de områden där man presterat sämre.

Kognitionen bedöms ofta som en förändring över tid. Men man tar sällan hänsyn till från vilken kognitiv nivå som patienten utgår. Därför kan en patient med hög kognitiv grundfunktion förlora mycket mer av sin funktion innan patienten når tröskelvärdet (vanligtvis 1,5 SD under normal nivå) för vad man definierar som kognitiv dysfunktion, jämfört med en patient som utgår från lägre nivå. Med andra ord kan en patient som från början haft en hög kognitiv funktion få beskedet att den kognitiva förmågan är normal, även om patienten förlorat ganska mycket av sin basala funktion.

MRT har en särskild roll inom MS-området eftersom det är ett så viktigt instrument för både diagnostisering och uppföljning av MS-patienter. Försämrad kognitiv förmåga är också kopplat till flera kända MRT-markörer och kan ibland förekomma innan de första tecknen på fysiskt handikapp. Aktuell forskning stöder också uppfattningen att patienter kan drabbas av "kognitiva skov" där den kognitiva försämringen är den enda indikationen på sjukdomsaktivitet (dvs utan sensomotoriska symptom).

Men MRT erbjuder också nya möjligheter att skapa bättre förståelse för samband mellan kognitiv försämring och lesionernas laddningsgrad och lokalisering. Men behovet av stora prospektiva och longitudinella studier med multimodal MRT är stort för att vi i framtiden bättre ska kunna förstå vilka områden i hjärnan som är kopplade till kognitiv försämring. Författarna diskuterar att funktionell MRT i framtiden kan komma att få stor betydelse för vår förståelse av både kognitiv utveckling och dysfunktion vid MS.

När det gäller behandling och rehabilitering av MS-patienternas kognitiva dysfunktion ser författarna stora brister i dagens vård. Det behövs större insatser för att öka patienternas förståelse och vården måste bli bättre på att lära ut kompensationsstrategier för att hjälpa patienterna att bevara sin kognitiva förmåga.

Författarna efterlyser en mer aktiv och systematiserad primärprevention av kognitiv dysfunktion. Man listar ett antal livsstilsfaktorer som kan påverka hjärnan positivt: fysisk träning, en mentalt aktiv livsstil, kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer och co-morbiditeter, rökavslut och stresshantering.

En förbättrad framtida kognitiv rehabilitering kommer att kräva mer effektiv intervenering, samtidigt som patienternas förståelse, motivation och följsamhet till behandlingen bör förbättras. Behandlingen måste individualiseras och skräddarsys för den enskilda patienten. Det finns ett fåtal dokumenterade, men ännu preliminära försök att systematisera den kognitiva rehabiliteringen med stöd till patienterna och dessa har hittills visat mycket lovande resultat.
 

REFERENSER:

Cognition in multiple sclerosis: State of the field and priorities for the future

Sumowski JF, Benedict R, Enzinger C et al. Neurology 2018;90:1-11

doi:10.1212/WNL.0000000000004977


Text: Christian Thorup
Bild: iStock

 

Biogen-59913 juni 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-22

Du kanske också är intresserad av:

Highlights ECTRIMS 2020 med docent Charlotte Dahle

Docent Charlotte Dahle delar med sig av sina reflektioner från Ectrims 2020

Se film
Ectrims 2020 - Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Jan Hillert berättar efter deltagande på Ectrims 2020 om Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Se film
Ectrims 2020 - Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS

Film från Ectrims 2020 med Lenka Nováková, Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS-Ectrims 2020

Se film
Hur påverkar COVID-19 omhändertagandet av MS-patienter?

Dr Kathryn Giles delar sina erfarenheter kring behandling av MS-patienter under den pågående COVID-19-pandemin.

Se film
Ectrims 2020 - CSF NfL och klinisk praxis

Doktor Igal Rosenstein presenterade en poster på ECTRIMS/ACTRIMS 2020 där han studerat neurofilament light i CSF som en biomarkör för MS i klinisk praxis.

Se film
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna nu
Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer
Magnus Gisslén: Interferonrespons en del av virushämningen

Infektionsläkare och professor Magnus Gisslén om symtom, riskfaktorer och försämring dag 8/10 med covid-19, från webinar om corona (covid-19) och MS. 

Läs mer
Är Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) en orsak till MS?

Ny metod visar på koppling mellan humant herpesvirus 6A (HHV-6) och utvecklingen av MS (Engdahl E et al 2019).

Läs mer
Jan Hillert: Låg risk för allvarlig covid-19 vid MS enligt MS-registret

Neurologen och professorn Jan Hillert menar att risken för allvarlig covid-19 vid MS är låg enligt MS-registret, från webinar om corona/covid-19 och MS.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer
Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling

Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med rekommendationer gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2.
Författarna till rekommendationerna Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall ger här sin syn på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.

Läs mer
Blåsbesvär vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­på ett patientmöte under hösten. Ett problem som 70–80 procent av MS-patienterna besväras av. Det handlade om hur problemen yttrar sig och vilken hjälp man kan få – för det finns hjälp att få vid blåsbesvär vid MS.

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Tidigare studier har visat att behandling med dimetylfumarat leder till en minskning av antalet lymfocyter, som dock oftast stabiliseras på den nya och lägre nivån. 

Läs mer
Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Uppföljningsdata om Tecfideras effekt och säkerhet redovisades i den nyligen publicerade uppföljningsstudien ENDORSE.

Läs mer
Vaccination mot Covid-19 vid MS

Första vaccinet mot Covid-19 är godkänt, men MS-patienterna kommer att få vänta ett tag till.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

Många kliniska studier har visat att sjukdomsmodifierande behandling bromsar sjukdomsförloppet vid MS

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Upp till 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet

Resultat från 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet över tid, ENDORSE.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

Uppdaterad produktresumé för Fampyra® (fampidrin) gör att läkemedlet nu kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.

Läs mer
Registrering av Covid-19-infektion i svenska MS-registret

Jan Hillert, professor vid Karolinska Institutet och registerhållare vid svenska MS-registret presenterade färska data från Covid-19-modulen under Biogens webinar som hölls den 3 februari.

Läs mer
ENDORSE – 9-års uppföljning bekräftar effekt och säkerhet med Tecfidera®

9-års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar säkerhet och effekt hos patienter med RRMS (interims resultat från ENDORSE).

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
Hur informerar man barn till förälder med MS om MS – stöd och verktyg till barn och föräldrar

Föreläsning med Anna Cunningham, hur informera barn om MS och MS-stöd till föräldrar med MS

Se film
Samband och skillnader mellan kognitiv dysfunktion, MS fatigue och depression

I denna föreläsning diskuteras sambandet mellan kognition, fatigue och depression vid MS. 

Läs mer
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Läs mer
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

I det här avsnittet av BiogenTalks diskuterar vi MS-vård under COVID-19-pandemin med fokus på immunologi och vaccinationer med Professor Carlo Tornatore (Department of Neurology, Georgetown University Medical Center, USA) och Dr. Wallace Brownlee (UCL Institute of Neurology, UK).

Lyssna nu
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Läs mer
Kongressrapport ECTRIMS – ACTRIMS MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

- Det är en ovan upplevelse att gå på ECTRIMS med fjärruppkoppling!” börjar Anne-Marie Landtblom sin artikel för biogenpro där hon summerar data från den stora MS-kongressen – ECTRIMS

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

 I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer