Hur snabbt återställs immunförsvaret efter utsättning av Tecfidera® vid lymfopeni?


Lymfopeni är en känd bieffekt av behandling med Tecfidera (dimetylfumarat). Tillståndet är potentiellt allvarligt och vid svår och utdragen lymfopeni skall behandlingen sättas ut. En aktuell studie av Chan A et al i Neurology: Clinical Practice visar hur snabbt immunförsvaret återhämtar sig efter utsättning av läkemedlet.

Tecfidera (dimetylfumarat) har visat god effekt och säkerhet vid behandling av patienter med skovvis MS (RRMS). Det är väl känt att behandlingen orsakar en minskning av antalet lymfocyter (ca 30% minskning) under första behandlingsåret, vilken dock ofta stannar inom normala gränser. Detta är en direkt konsekvens av Tecfideras verkningsmekanism. Under uppföljningsstudien ENDORSE fann man att ca 2% av patienter som behandlas med Tecfidera får svår och långvarig lymfopeni (≤0,5 x 109, i mer än 6 månader), vilket potentiellt sett kan öka risken för infektioner. Det är framför allt risken för PML som har uppmärksammats. Till dags dato, har mer än 425 000 patienter behandlats med Tecfidera, vilket motsvarar ungefär 810 000 patientår. Det har inträffat totalt 8 fall* av PML hos Tecfiderabehandlade patienter, vilket innebär att färre än 2 per 100 000 behandlade patienter har drabbats.

Uttalad och långvarig lymfopeni (≤0,5 x 109 i minst 6 månader) förekommer hos ca 2% av patienter som behandlas med Tecfidera. I dessa fall rekommenderas utsättning och vid gränsfall rekommenderas täta kontroller.

I dagsläget råder en begränsad kunskap kring vad som händer med lymfocytnivåerna vid utsättning av Tecfidera till följd av lymfopeni. I den aktuella studien av Chan A et al undersökte författarna graden av lymfocytrekonstitution och tidsförloppet efter utsättning av Tecfidera hos patienter som drabbats av lymfopeni. Man utgick från data samlade från Tecfideras registreringsstudier i kombination med RWE-data från 5 större amerikanska kliniker och registerdata från MSBase registry.

Totalt sett baserades analysen på 2 470 patienter i registreringsstudierna och långtidsuppföljning av dessa. Man fann att 138 patienter hade avbrutit Tecfidera-behandlingen med lymfopeni (ett värde under den nedre normalgränsen (≤0,91 x 109/L)) under uppföljningstiden. Hos en majoritet av patienterna som avbröt behandlingen med lymfopeni sågs en relativt snar återhämtning av immunförsvaret. 12 veckor efter utsättning av Tecfidera var det 62% (86/138) som nådde över den nedre normalgränsen och 99% (137/138) låg kontinuerligt över 0,5 x 109/L. Inom tidsramen 2–4 månader hade en majoritet av alla patienter som avbrutit sin behandling fått ett återställt immunförsvar (≥0,8 × 109/L).

Data visade också ett tydligt samband mellan tid till återställande av lymfocytnivåerna i relation till den tid då immunförsvaret varit reducerat. Ju längre tid som patienten haft lymfopeni, desto längre tid för återställande. För de 38 patienter som hade uttalad och långvarig lymfopeni som varat 2,9 år (median) tog återhämtningen upp till 12–18 månader, att jämföra med 2–3 månader för de som haft lymfopeni mindre än 6 månader. Redovisade RWE-data (n=33) bekräftar fynden som beskrivits ovan. Återhämtningen påverkas inte av hur lång tid patienterna behandlats med Tecfidera.

Författarna konkluderar att en majoritet av de patienter som avbröt Tecfidera-behandlingen på grund av lymfopeni upplevde lymfocytrekonstitution inom 2-4 månader efter utsättning av behandlingen. För patienter med uttalad lymfopeni under lång tid tog rekonstitutionen längre tid. Resultatet från denna studie kan ge vägledning till hanteringen av patienter som utvecklar lymfopeni under Tecfidera-behandling.
 

 

REFERENSER:

Chan A, Rose J, Alvarez E et al. Lymphocyte reconstitution after DMF discontinuation in clinical trial <br>and real-world patients with MS. Neurology: Clinical Practice Month 2020 vol. 10 no. 5 1-10 doi:10.1212/CPJ.0000000000000800

* Biogen data on file.

Text: Christian Thorup
Bild: iStock
Biogen-45858

Läs mer

Biogen-45858
Senast uppdaterad: 2020-09-07