Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling


Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med en rekommendation gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2, som ger upphov till sjukdomen covid-19.

Immunolog och neurolog Charlotte Dahle har tillsammans med Johanna Sjöwall, överläkare i infektionsmedicin skrivit Svenska MS-sällskapets vaccinationsrekommendationer. Här ger de sina synpunkter på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.
 

Charlotte Dahle är docent i immunologi och överläkare i neurologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Johanna Sjöwall är överläkare vid Infektionskliniken i Östergötland samt adj.universitetslektor vid Linköpings universitet.


Frågan om vaccinationer i samband med MS, både före och under immunmodulerande behandling för MS, har varit aktuell under en tid. Bakgrunden är att läkemedlen mot MS kontinuerligt eller övergående hämmar immunsystemet vilket kan minska förmågan att utveckla ett effektivt immunsvar både vid en infektion och efter vaccination. Därför bör MS-patientens immunitet mot vissa infektiösa agens testas innan behandling med dylika läkemedel påbörjas. Om adekvat immunitet saknas kan det bli aktuellt med vaccination. Att snabbt vilja påbörja behandling ställs då ofta mot att det tar tid att bilda ett optimalt antikroppssvar samt att det ofta tar ett flera månader att genomföra ett optimalt vaccinationsprogram.

MS Sällskapets rekommendationer gällande vaccination vid MS finns att läsa på MS Sällskapets hemsida.
 

Johanna Sjöwall. Foto: privat.


När ett vaccin mot covid-19 kommer
Det är många nya vaccin på gång som det intensivt forskas på mot det nya coronaviruset. Och det går snabbt, mycket snabbare än det brukar göra. Det finns en förhoppning om ett vaccin på marknaden till årsskiftet. Men Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall är tveksamma till om det är realistiskt. Än finns många frågetecken kvar. De påpekar att det först och främst måste vara både effektivt och säkert. Den vaccinationskandidat som har kommit längst verkar inom snar framtid vara klar för att testas på människa. Det är nu säkerheten ska testas och att vaccinet verkligen ger ett effektivt skydd. Man måste också säkerställa att man inte blir sjuk av vaccinet eller att man blir värre sjuk om man efter vaccination skulle bli infekterad av viruset. Charlotte Dahle drar paralleller till Dengue-viruset, där ett vaccin har fått dras tillbaka efter att vaccinerade personer blev svårt sjuka när de senare blev smittade av Dengue-virus. När väl effekt och säkerhet är utvärderat ska vaccinet produceras och distribueras. Så det är långt kvar, tror Charlotte Dahle, innan vi har ett vaccin här i Sverige.

Vaccin mot corona
Det finns väldigt många olika typer av vaccin, som utprovas i forskningsmiljö för tillfället. Ett av de som verkar mest aktuellt är ett RNA-vaccin som kodar för relevanta delar av viruset. Dahle tror inte att det kommer bli aktuellt med ett corona-vaccin med levande försvagat virus och hon anser inte att vaccination mot coronavirus skiljer sig från sättet att tänka kring övriga vaccinationer och MS.

–        När det kommer ett effektivt vaccin mot covid-19, ska man tänka som vanligt: Vid vilken behandling kan jag vaccinera?

Hon tillägger att om många personer vaccineras minskar smittspridningen, men det kommer dröja innan vi är där. Antagligen kommer riskgrupper vaccineras först och det innebär att även den som inte är vaccinerad kommer ha nytta av att andra är det, det vill säga att man uppnår flockimmunitet.

Behöver rekommendationerna ändras?
Charlotte Dahle anser inte att rekommendationerna, som hon tog fram tillsammans med infektionsläkaren Johanna Sjöwall för MS Sällskapet i vintras, behöver uppdateras utifrån hur dagsläget ser ut med covid-19. Det pågår inte någon särskild dialog kring det just nu. Men hon påpekar att man inte får glömma alla de andra infektionerna, som ju inte har försvunnit bara för att covid-19 gjort entré.

Om hon skulle sätta in behandling på en patient med nydiagnostiserad MS idag, menar hon inte att det skulle vara någon större skillnad ur vaccinations synpunkt mot hur det var innan covid-19 pandemin.

–        Jag skulle göra som vanligt. Det finns flera infektioner som är allvarliga för många MS-patienter. Covid-19 kan ge upphov till en allvarlig sjukdom, vilket man får ha i åtanke. Men man har ju alltid allvarliga infektioner i åtanke, menar Charlotte Dahle.

–        TBE är definitivt en av dem man inte får glömma bort, och i och med att fler människor vistats i fästingrika naturområden under våren och vintern har dessutom varit mild, finns stor risk för ett ökat antal fall av fästingburna infektioner under sommaren och hösten, säger Johanna Sjöwall.

Behandlingsval under rådande omständigheter
På frågan om hur bör man resonera kring behandlingsval i nuläget, koppat till covid-19, säger Charlotte Dahle att det i nuläget inte är så många MS-patienter som har haft covid-19 och att det är få av dem som har krävt intensivvård. Därmed är det svårt att dra några slutsatser kring vilka behandlingar som är bättre eller sämre i just det här sammanhanget. Det finns dock ett par studier som indikerar att interferonbehandling kan ha en viss skyddande effekt¹. 

Charlotte Dahle menar att när det gäller vaccination generellt så ger anti-B-cellsbehandling ett sämre vaccinationssvar så länge antalet B-celler ligger mycket lågt. Ur vaccinationssynpunkt är rekonstitutionsbehandling egentligen det bästa, eftersom man förväntas ha ett normalt svar på vaccination när immunsystemet väl har återhämtat sig. Även behandling med natalizumab ger ringa påverkan på immunsvaret vid vaccination, vilket visats i studier främst gällande vaccination med avdödade vaccinkomponenter.

Sammanfattningsvis menar Charlotte Dahle att det fortfarande saknas kunskap om risker för att drabbas av allvarlig covid-19 kopplat till olika MS-läkemedel.

–        Det är så mycket vi fortfarande inte vet och det gäller att vara ödmjuk inför det, säger hon.

Biogens produkter kopplat till vaccination
Här kan du läsa mer om vaccination vid behandling med Biogens produkter >>
 

Avonex®(interferon beta-1a) och Plegridy®(peginterferon beta-1a)
Det finns inte någon interaktion beskriven med något vaccin, eller någon varning för vaccination med levande vaccin.
(2, 3)


Tecfidera®(dimetylfumarat)
Samtidig administrering av icke-levande vacciner kan övervägas under behandling med Tecfidera. Potentiell risk för klinisk infektion medför att levande vaccin inte bör ges såvida inte, i undantagsfall, den risken uppvägs av risken om patienten inte blir vaccinerad.
(4)


Tysabri®(natalizumab)
Resultat från en vaccinstudie med tetanustoxoid hos 60 patienter som fått natalizumab sågs ett likartat antikroppssvar jämfört med friska kontroller. Det humorala svaret på ett neoantigen (KLH Keyhole Limpet Hemocyanin) var något långsammare och något reducerat. Levande vacciner har inte studerats.
(5)

REFERENSER:

1. Hung IFN et al. Lancet 2020, May 8


Text: Louise Candert
Foto Charlotte Dahle (toppbild): Henrik Rådmark
Biogen-61528

Senast uppdaterad: 2020-10-14
 

Läs mer