Covid-19 infektionen och MS

Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling


Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med en rekommendation gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2, som ger upphov till sjukdomen covid-19.

Immunolog och neurolog Charlotte Dahle har tillsammans med Johanna Sjöwall, överläkare i infektionsmedicin skrivit Svenska MS-sällskapets vaccinationsrekommendationer. Här ger de sina synpunkter på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.


Charlotte Dahle är docent i immunologi och överläkare i neurologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Johanna Sjöwall är överläkare vid Infektionskliniken i Östergötland samt adj. universitetslektor vid Linköpings universitet.


Frågan om vaccinationer i samband med MS, både före och under immunmodulerande behandling för MS, har varit aktuell under en tid. Bakgrunden är att läkemedlen mot MS kontinuerligt eller övergående hämmar immunsystemet vilket kan minska förmågan att utveckla ett effektivt immunsvar både vid en infektion och efter vaccination. Därför bör MS-patientens immunitet mot vissa infektiösa agens testas innan behandling med dylika läkemedel påbörjas. Om adekvat immunitet saknas kan det bli aktuellt med vaccination. Att snabbt vilja påbörja behandling ställs då ofta mot att det tar tid att bilda ett optimalt antikroppssvar samt att det ofta tar ett flera månader att genomföra ett optimalt vaccinationsprogram.

MS Sällskapets rekommendationer gällande vaccination vid MS finns att läsa på MS Sällskapets hemsida. 

Johanna Sjöwall. Foto: privat.


När ett vaccin mot covid-19 kommer

Det är många nya vaccin på gång som det intensivt forskas på mot det nya coronaviruset. Och det går snabbt, mycket snabbare än det brukar göra. Det finns en förhoppning om ett vaccin på marknaden till årsskiftet. Men Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall är tveksamma till om det är realistiskt. Än finns många frågetecken kvar. De påpekar att det först och främst måste vara både effektivt och säkert. Den vaccinationskandidat som har kommit längst verkar inom snar framtid vara klar för att testas på människa. Det är nu säkerheten ska testas och att vaccinet verkligen ger ett effektivt skydd. Man måste också säkerställa att man inte blir sjuk av vaccinet eller att man blir värre sjuk om man efter vaccination skulle bli infekterad av viruset. Charlotte Dahle drar paralleller till Dengue-viruset, där ett vaccin har fått dras tillbaka efter att vaccinerade personer blev svårt sjuka när de senare blev smittade av Dengue-virus. När väl effekt och säkerhet är utvärderat ska vaccinet produceras och distribueras. Så det är långt kvar, tror Charlotte Dahle, innan vi har ett vaccin här i Sverige.

Vaccin mot corona

Det finns väldigt många olika typer av vaccin, som utprovas i forskningsmiljö för tillfället. Ett av de som verkar mest aktuellt är ett RNA-vaccin som kodar för relevanta delar av viruset. Dahle tror inte att det kommer bli aktuellt med ett corona-vaccin med levande försvagat virus och hon anser inte att vaccination mot coronavirus skiljer sig från sättet att tänka kring övriga vaccinationer och MS.

– När det kommer ett effektivt vaccin mot covid-19, ska man tänka som vanligt: Vid vilken behandling kan jag vaccinera?

Hon tillägger att om många personer vaccineras minskar smittspridningen, men det kommer dröja innan vi är där. Antagligen kommer riskgrupper vaccineras först och det innebär att även den som inte är vaccinerad kommer ha nytta av att andra är det, det vill säga att man uppnår flockimmunitet.

Behöver rekommendationerna ändras?

Charlotte Dahle anser inte att rekommendationerna, som hon tog fram tillsammans med infektionsläkaren Johanna Sjöwall för MS Sällskapet i vintras, behöver uppdateras utifrån hur dagsläget ser ut med covid-19. Det pågår inte någon särskild dialog kring det just nu. Men hon påpekar att man inte får glömma alla de andra infektionerna, som ju inte har försvunnit bara för att covid-19 gjort entré.

Om hon skulle sätta in behandling på en patient med nydiagnostiserad MS idag, menar hon inte att det skulle vara någon större skillnad ur vaccinations synpunkt mot hur det var innan covid-19 pandemin.

– Jag skulle göra som vanligt. Det finns flera infektioner som är allvarliga för många MS-patienter. Covid-19 kan ge upphov till en allvarlig sjukdom, vilket man får ha i åtanke. Men man har ju alltid allvarliga infektioner i åtanke, menar Charlotte Dahle.

- TBE är definitivt en av dem man inte får glömma bort, och i och med att fler människor vistats i fästingrika naturområden under våren och vintern har dessutom varit mild, finns stor risk för ett ökat antal fall av fästingburna infektioner under sommaren och hösten, säger Johanna Sjöwall.

Behandlingsval under rådande omständigheter

På frågan om hur bör man resonera kring behandlingsval i nuläget, koppat till covid-19, säger Charlotte Dahle att det i nuläget inte är så många MS-patienter som har haft covid-19 och att det är få av dem som har krävt intensivvård. Därmed är det svårt att dra några slutsatser kring vilka behandlingar som är bättre eller sämre i just det här sammanhanget. Det finns dock ett par studier som indikerar att interferonbehandling kan ha en viss skyddande effekt (1).

Charlotte Dahle menar att när det gäller vaccination generellt så ger anti-B-cellsbehandling ett sämre vaccinationssvar så länge antalet B-celler ligger mycket lågt. Ur vaccinationssynpunkt är rekonstitutionsbehandling egentligen det bästa, eftersom man förväntas ha ett normalt svar på vaccination när immunsystemet väl har återhämtat sig. Även behandling med natalizumab ger ringa påverkan på immunsvaret vid vaccination, vilket visats i studier främst gällande vaccination med avdödade vaccinkomponenter.

Sammanfattningsvis menar Charlotte Dahle att det fortfarande saknas kunskap om risker för att drabbas av allvarlig covid-19 kopplat till olika MS-läkemedel.

– Det är så mycket vi fortfarande inte vet och det gäller att vara ödmjuk inför det, säger hon.


Avonex®(interferon beta-1a) och Plegridy®(peginterferon beta-1a)

Det finns inte någon interaktion beskriven med något vaccin, eller någon varning för vaccination med levande vaccin (2, 3).

    


Tecfidera®(dimetylfumarat)

Samtidig administrering av icke-levande vacciner kan övervägas under behandling med Tecfidera. Potentiell risk för klinisk infektion medför att levande vaccin inte bör ges såvida inte, i undantagsfall, den risken uppvägs av risken om patienten inte blir vaccinerad (4).

    


Tysabri®(natalizumab)

Resultat från en vaccinstudie med tetanustoxoid hos 60 patienter som fått natalizumab sågs ett likartat antikroppssvar jämfört med friska kontroller. Det humorala svaret på ett neoantigen (KLH Keyhole Limpet Hemocyanin) var något långsammare och något reducerat. Levande vacciner har inte studerats (5).


Text: Louise Candert

Foto Charlotte Dahle (toppbild): Henrik Rådmark


Biogen-61528 juni 2020
Senast uppdaterad: 2021-02-16

Referenser:

1. Hung IFN et al. Lancet 2020, May 8
2. Avonex SPC
3. Plegridy SPC
4. Tecfidera SPC
5. Tysabri SPC

 

Du kanske också är intresserad av:

Highlights ECTRIMS 2020 med docent Charlotte Dahle

Docent Charlotte Dahle delar med sig av sina reflektioner från Ectrims 2020

Se film
Ectrims 2020 - Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Jan Hillert berättar efter deltagande på Ectrims 2020 om Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Se film
Ectrims 2020 - Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS

Film från Ectrims 2020 med Lenka Nováková, Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS-Ectrims 2020

Se film
Hur påverkar COVID-19 omhändertagandet av MS-patienter?

Dr Kathryn Giles delar sina erfarenheter kring behandling av MS-patienter under den pågående COVID-19-pandemin.

Se film
Ectrims 2020 - CSF NfL och klinisk praxis

Doktor Igal Rosenstein presenterade en poster på ECTRIMS/ACTRIMS 2020 där han studerat neurofilament light i CSF som en biomarkör för MS i klinisk praxis.

Se film
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna nu
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Ny studie (Sumowski JF et al. 2018) uppmärksammar brister i dagens syn på kognitiv dysfunktion vid MS och föreslår riktningen för förbättrade behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer
Magnus Gisslén: Interferonrespons en del av virushämningen

Infektionsläkare och professor Magnus Gisslén om symtom, riskfaktorer och försämring dag 8/10 med covid-19, från webinar om corona (covid-19) och MS. 

Läs mer
Är Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) en orsak till MS?

Ny metod visar på koppling mellan humant herpesvirus 6A (HHV-6) och utvecklingen av MS (Engdahl E et al 2019).

Läs mer
Jan Hillert: Låg risk för allvarlig covid-19 vid MS enligt MS-registret

Neurologen och professorn Jan Hillert menar att risken för allvarlig covid-19 vid MS är låg enligt MS-registret, från webinar om corona/covid-19 och MS.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer
Stöd vid samtal om MS

Biogen tagit fram ett interaktivt material om sjukdomen multipel skleros (MS) till stöd för dig som jobbar i vården och har samtal med patienter och anhöriga om MS.

Läs mer
Blåsbesvär vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­på ett patientmöte under hösten. Ett problem som 70–80 procent av MS-patienterna besväras av. Det handlade om hur problemen yttrar sig och vilken hjälp man kan få – för det finns hjälp att få vid blåsbesvär vid MS.

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Treatment decisions in MS

Professor Patrick Vermersch från Frankrike och neurologen José Manuel Garcia Domingez från Spanien resonerar kring behandlingsbeslut vid MS. Det handlar om olika kriterier som måste vägas in i en komplex bild.

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Tidigare studier har visat att behandling med dimetylfumarat leder till en minskning av antalet lymfocyter, som dock oftast stabiliseras på den nya och lägre nivån. 

Läs mer
Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Uppföljningsdata om Tecfideras effekt och säkerhet redovisades i den nyligen publicerade uppföljningsstudien ENDORSE.

Läs mer
Vaccination mot Covid-19 vid MS

Första vaccinet mot Covid-19 är godkänt, men MS-patienterna kommer att få vänta ett tag till.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

Många kliniska studier har visat att sjukdomsmodifierande behandling bromsar sjukdomsförloppet vid MS

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Upp till 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet

Resultat från 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet över tid, ENDORSE.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

Uppdaterad produktresumé för Fampyra® (fampidrin) gör att läkemedlet nu kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.

Läs mer
Registrering av Covid-19-infektion i svenska MS-registret

Jan Hillert, professor vid Karolinska Institutet och registerhållare vid svenska MS-registret presenterade färska data från Covid-19-modulen under Biogens webinar som hölls den 3 februari.

Läs mer
ENDORSE – 9-års uppföljning bekräftar effekt och säkerhet med Tecfidera®

9-års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar säkerhet och effekt hos patienter med RRMS (interims resultat från ENDORSE).

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
Hur informerar man barn till förälder med MS om MS – stöd och verktyg till barn och föräldrar

Föreläsning med Anna Cunningham, hur informera barn om MS och MS-stöd till föräldrar med MS

Se film
Samband och skillnader mellan kognitiv dysfunktion, MS fatigue och depression

I denna föreläsning diskuteras sambandet mellan kognition, fatigue och depression vid MS. 

Läs mer
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Läs mer
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

I det här avsnittet av BiogenTalks diskuterar vi MS-vård under COVID-19-pandemin med fokus på immunologi och vaccinationer med Professor Carlo Tornatore (Department of Neurology, Georgetown University Medical Center, USA) och Dr. Wallace Brownlee (UCL Institute of Neurology, UK).

Lyssna nu
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

 I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Läs mer
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Läs mer
Kongressrapport ECTRIMS – ACTRIMS MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

- Det är en ovan upplevelse att gå på ECTRIMS med fjärruppkoppling!” börjar Anne-Marie Landtblom sin artikel för biogenpro där hon summerar data från den stora MS-kongressen – ECTRIMS

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer