Konsensus om graviditet vid MS


Young woman shaking hands with female doctor. Couple visiting healthcare worker. They are in hospital.


Riktlinjer från Association of British Neurologists (ABN) ska uppmuntra till och underlätta dialogen mellan den kvinnliga MS-patienten och läkaren om graviditet och familjeplanering.

Här följer en sammanfattning av riktlinjerna.

För en tid sedan kom Association of British Neurologists (ABN) med ett konsensusdokument med riktlinjer för handläggning av MS i samband med familjeplanering, graviditet och förlossning i Storbritannien. Riktlinjerna har utvecklats med målet att uppmuntra och underlätta diskussioner kring graviditet och familjeplanering vid MS. De bygger på evidens från läkemedelsregister och publicerad litteratur och har tagits fram av en panel med experter från en rad olika discipliner och med hjälp av modifierade Delphi-kriterier*. Konsensus har uppnåtts genom enighet från 80% av den multidisciplinära arbetsgruppens medlemmar vad gäller specifika riktlinjer.

Riktlinjerna täcker graviditetsrådgivning, handläggning under graviditet, förlossning med olika anestesimetoder, eftervård och specifika råd angående olika MS-läkemedel.

* Delphimetoden går ut på att ett frågeformulär besvaras av en panel med experter som är oberoende av varandra. Enkäterna sammanställs av anonyma intervjuare och ligger till grund för konsensusbedömningar.


Neuroaxonal skada uppkommer tidigt

Under senare år har uppfattningen om att neuroaxonal skada sker tidigt vid skovvis förlöpande MS blivit alltmer utbredd. Man menar att skadan uppstår över tid och är den troliga orsaken till progressiva funktionshinder som inträffar senare i livet. Tidig intervention med sjukdomsmodifierande läkemedel har visat sig minska funktionsnedsättning på lång sikt. I takt med ökad tillgänglighet av sjukdomsmodifierande behandlingar, tycks dessutom fördelarna med tidig behandling bli allt fler.
 

Behandling i samband med graviditet

Enligt konsensusdokumentet har majoriteten av läkemedlen som används vid MS klassificering C gällande graviditetsrisk. Då hänvisas till FDAs graviditetsklassificering. Enligt den europeiska klassificeringen hör de flesta av MS-produkterna till kategorin B:3.

**
 

** Biogens produkter Tecfidera® (dimetylfumarat), Plegridy® (peginterferon beta-1a), Avonex® (interferon beta 1-a) och Tysabri® (natalizumab) är alla klassade enligt kategorin B:3.

Kategori B:3 innebär enligt FASS:
”Reproduktionstoxikologiska studier på djur har indikerat ökad uppkomst av fosterskador eller andra skadliga effekter på reproduktionsprocessen, vilkas betydelse för människan bedömts vara oklar.”


Man menar att det finns begränsad data både för säkerhetsprofilen under graviditet och när det gäller risker för fostret. I riktlinjerna hänvisas till SPC-dokumentationen för glateriameracetat, interferoner, dimetylfumarat och natalizumab där det står att behandling i samband med graviditet enbart ska användas om nyttan överväger riskerna. Det påpekas även att de risker som är associerade till att avsluta behandling bör beaktas. Den naturliga minskningen av skovfrekvensen som uppträder under graviditet, är inte tillräcklig för att kontrollera sjukdomstillståndet, särskilt inte hos dem med högaktiv sjukdom.


ABNs guidelines

Återkommande i dokumentet är vikten för vårdpersonal av att kontinuerligt prata om familjeplanering med kvinnor i fertil ålder (som har MS). Målet med dokumentet är att underlätta och facilitera just den här dialogen. Man hänvisar till att en sjättedel av alla graviditeter i Storbritannien är oplanerade.
 

Guidelines – ett utdrag
 

Rekommendationer graviditetsrådgivning

⇨ Rådgivning angående graviditet ska ges med regelbundna intervall.
⇨ Sjukvårdspersonal ska ta hänsyn till säkerheten gällande graviditet för alla läkemedelsbehandlingar vid förskrivning till kvinnor i barnafödande åldrar.


Män och kvinnor med MS bör informeras om:

⇨ att MS inte påverkar fertiliteten.
⇨ att MS och/eller läkemedelsbehandling för MS kan orsaka sexuell dysfunktion


Kvinnor i barnafödande åldrar med MS bör informeras om:

⇨ att de inte bör skjuta upp sjukdomsmodifierande läkemedelsbehandling för att de vill ha barn i framtiden.
⇨ att inte plötsligt avsluta behandlingen om de blir gravida, men att de ska kontakta sitt MS-team, neurolog eller barnmorska så snart som möjligt för råd.
⇨ Att ha MS vanligtvis inte påverkar obstetrisk hantering, som till exempel om de kan få epidural eller föda vaginalt. Vid signifikant funktionsnedsättning, till exempel spasticitet, bör detta dock beaktas vid planering av obstetrisk vård.


Handläggning under graviditet

⇨ MRI är inte kontraindicerat vid någon tidpunkt under graviditet. Gadoliniumkontrastmedel ska dock undvikas om möjligt.


Förlossning och val av anestesi

⇨ MS ska inte påverka val av förlossningssätt eller analgesi/anestesi såvida det inte finns betydande funktionshinder.
⇨ Kvinnor med ryggmärgspåverkan eller känselbortfall under T11 är kanske inte medvetna om när förlossningsarbetet startar. De bör i så fall läras att leta efter andra symtom som exempelvis ökning av spasticitet, gastrointestinal upprördhet, rodnad och ryggsmärta.


Hela konsensusdokumentet kan laddas ner på: http://pn.bmj.com
”UK consensus on pregnancy in multiple sclerosis: ’Association of British Neurologists’ guidelines”
 

REFERENSER:

1. Dobson R, et al. Pract Neurol 2019;0:1–9. doi:10.1136/practneurol-2018-002060

2. FASS.se


Text: Louise Candert
Foto: iStock
Biogen-14888

 

Läs mer

Avsluta behandlingen vid MS

Kan man sätta ut behandling hos MS-patienter och när ska man i så fall göra det? Professor Jan Lycke reder ut frågan och ger ett antal förslag.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

Amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr har hjälpt mammor att amma i 25 års tid. Så även mammor med MS. Här ger hon tips och råd till vårdpersonal.

Läs mer
Är Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) en orsak till MS?

Ny metod visar på koppling mellan humant herpesvirus 6A (HHV-6) och utvecklingen av MS (Engdahl E et al 2019).

Läs mer

Biogen-14888
Senast uppdaterad: 2020-10-12