Jan Hillert: Låg risk för allvarlig covid-19 vid MS enligt MS-registret

   

 

Enligt siffror från svenska MS-registret är risken för allvarlig covid-19 låg vid MS, detta berättade professor Jan Hillert som höll den tredje och sista föreläsningen på Biogens Webinar om covid-19 och MS. Det handlade om internationellt samarbete, siffror från covid-19-modulen i svenska MS-registret och vikten av att hjälpas åt att lägga in information i registret.

Jan Hillert inledde med att säga att det är spännande tider och att han och hans kollegor lär sig mycket, men att de behöver lära sig mycket mer. Han syftar till kunskapen man kan hämta ur MS-registret om covid-19 vid MS. För att kunna dra fler slutsatser måste fler använda MS-registret, mer data måste läggas in och framför allt i covid-19-modulen, som är en helt ny modul.
 

 

Jan Hillert, professor, överläkare, neurologi, Karolinska Institutet

 


Internationellt samarbete
Jan Hillert nämner att de är med i ett internationellt nätverk där  man enats om att göra en gemensam ansats för att samla data. Man har räknat med att det kommer bli ganska få fall av covid-19 vid MS och då krävs samarbete för att få tillräckligt med information, för att kunna lära sig något av den data man samlat in. Svenska MS-registret samlar in data för att kunna bidra till en internationell sammanställning av information om covid-19 vid MS. Skälet med det här samarbetet som kallas Global Data Sharing Initiative, är att om möjligt hitta farliga situationer för MS-patienterna som man kan göra någonting åt redan under pågående pandemi. Hillert påpekar att det särskilt är fråga om iatrogena risksituationer, det vill säga situationer som orsakats av läkare eller av vården, om det nu finns några sådana risksituationer.

Hillert påpekar att det är svårt att globalt sätta de här fallen i relation till den totala bakomliggande befolkningen. Det är något man däremot kan göra i Sverige eftersom vi har ett MS-register med 85 procents täckning. Det innebär att i Sverige kan man korrelera de här covid-19-data till data som finns i hela MS-registret. Det gör att våra svenska covid-data har större chans att kunna bli jämförda med någonting relevant, menar Hillert.

Data från covid-19-modulen i MS-registret
Syftet med den nya covid-19-modulen är att få berörd vårdpersonal att rapportera de fall som de kommer i kontakt med i modulen. I kontaktmodulen för patienter kommer även frågan upp ”har du haft en covid-19-infektion sedan föregående kontakt”. Hillert visar covid-19-modulen och berättar att den är anpassad till internationellt konsensus om vilka parametrar som bör vara med och som man tror att neurologkollegorna kan tänka sig att rapportera. Tanken är att covid-19-modulen fylls i preliminärt och sedan kompletteras i takt med att man får fler uppgifter.

Enligt de data som hittills har registrerats i covid-modulen är medelåldern lägre hos de patienter som har covid-19 än generellt i registret, berättar Hillert. Till skillnad mot de data som Magnus Gisslén visade, ses en kvinnlig övervikt bland dem som vårdas på IVA. (Läs sammanfattningen från infektionsläkaren Magnus Gissléns föreläsning från webinaret >> ). Hillert berättar också att det finns en överrepresentation av patienter med progressiv MS (både sekundärprogressiv- och primärprogressiv MS) bland dem som blir sjukhusvårdade. Han tillägger att data med så få fall naturligtvis fluktuerar. Den genomsnittliga covid-patienten har lägre EDSS än i det övriga registret, men de som vårdas på sjukhus har högre EDSS än i det övriga registret. Siffran för patienter som rapporterats att ha covid-19 och som behandlas för sin MS, är hög. Hillert frågar sig om det är så att läkemedlen ger en ökad risk eller om det är så att neurologerna har bättre kontakt med patienterna de medicinerar.

Låg risk för svår covid-19 vid MS
Baserat på data från registret och hur läget såg ut den 2 juni 2020 är risken för allvarlig covid-19 vid MS låg. I Sverige är det mindre än 1 på 800 MS-patienter som hittills behövt sjukhusvård och 1 på 1600 som behövt intensivvård. Det går inte att utesluta att vissa immundämpande läkemedel kan medföra ökad risk för allvarlig covid-19.

Hillert avslutar med att berätta att man för dagen av webinaret (3 juni 2020) nu har passerat antalet 100 MS-patienter med covid-rapport i registret samt att man hört om ett andra dödsfall. Data kommer fortsatt att samlas in och när man har tillräckligt på fötterna kommer man dela med sig av mer data från MS-registret och covid-19-modulen. Till sist uppmanar Jan Hillert än en gång till en gemensam kraftansträngning när det gäller att samla in mer data i registret för att tillsammans kunna bidra till kunskapsutveckling i detta angelägna ärende, det vill säga covid-19-infektion vid MS.

Text: Louise Candert
Foto: Privat
 

Biogen-61932 juni 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-22
 

Du kanske också är intresserad av:

Highlights ECTRIMS 2020 med docent Charlotte Dahle

Docent Charlotte Dahle delar med sig av sina reflektioner från Ectrims 2020

Se film
Ectrims 2020 - Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Jan Hillert berättar efter deltagande på Ectrims 2020 om Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Se film
Ectrims 2020 - Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS

Film från Ectrims 2020 med Lenka Nováková, Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS-Ectrims 2020

Se film
Hur påverkar COVID-19 omhändertagandet av MS-patienter?

Dr Kathryn Giles delar sina erfarenheter kring behandling av MS-patienter under den pågående COVID-19-pandemin.

Se film
Ectrims 2020 - CSF NfL och klinisk praxis

Doktor Igal Rosenstein presenterade en poster på ECTRIMS/ACTRIMS 2020 där han studerat neurofilament light i CSF som en biomarkör för MS i klinisk praxis.

Se film
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna nu
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Ny studie (Sumowski JF et al. 2018) uppmärksammar brister i dagens syn på kognitiv dysfunktion vid MS och föreslår riktningen för förbättrade behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer
Magnus Gisslén: Interferonrespons en del av virushämningen

Infektionsläkare och professor Magnus Gisslén om symtom, riskfaktorer och försämring dag 8/10 med covid-19, från webinar om corona (covid-19) och MS. 

Läs mer
Är Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) en orsak till MS?

Ny metod visar på koppling mellan humant herpesvirus 6A (HHV-6) och utvecklingen av MS (Engdahl E et al 2019).

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer
Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling

Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med rekommendationer gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2.
Författarna till rekommendationerna Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall ger här sin syn på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.

Läs mer
Blåsbesvär vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­på ett patientmöte under hösten. Ett problem som 70–80 procent av MS-patienterna besväras av. Det handlade om hur problemen yttrar sig och vilken hjälp man kan få – för det finns hjälp att få vid blåsbesvär vid MS.

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Tidigare studier har visat att behandling med dimetylfumarat leder till en minskning av antalet lymfocyter, som dock oftast stabiliseras på den nya och lägre nivån. 

Läs mer
Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Uppföljningsdata om Tecfideras effekt och säkerhet redovisades i den nyligen publicerade uppföljningsstudien ENDORSE.

Läs mer
Vaccination mot Covid-19 vid MS

Första vaccinet mot Covid-19 är godkänt, men MS-patienterna kommer att få vänta ett tag till.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

Många kliniska studier har visat att sjukdomsmodifierande behandling bromsar sjukdomsförloppet vid MS

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Upp till 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet

Resultat från 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet över tid, ENDORSE.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

Uppdaterad produktresumé för Fampyra® (fampidrin) gör att läkemedlet nu kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.

Läs mer
Registrering av Covid-19-infektion i svenska MS-registret

Jan Hillert, professor vid Karolinska Institutet och registerhållare vid svenska MS-registret presenterade färska data från Covid-19-modulen under Biogens webinar som hölls den 3 februari.

Läs mer
ENDORSE – 9-års uppföljning bekräftar effekt och säkerhet med Tecfidera®

9-års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar säkerhet och effekt hos patienter med RRMS (interims resultat från ENDORSE).

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
Hur informerar man barn till förälder med MS om MS – stöd och verktyg till barn och föräldrar

Föreläsning med Anna Cunningham, hur informera barn om MS och MS-stöd till föräldrar med MS

Se film
Samband och skillnader mellan kognitiv dysfunktion, MS fatigue och depression

I denna föreläsning diskuteras sambandet mellan kognition, fatigue och depression vid MS. 

Läs mer
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Läs mer
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

I det här avsnittet av BiogenTalks diskuterar vi MS-vård under COVID-19-pandemin med fokus på immunologi och vaccinationer med Professor Carlo Tornatore (Department of Neurology, Georgetown University Medical Center, USA) och Dr. Wallace Brownlee (UCL Institute of Neurology, UK).

Lyssna nu
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

 I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Läs mer
Kongressrapport ECTRIMS – ACTRIMS MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

- Det är en ovan upplevelse att gå på ECTRIMS med fjärruppkoppling!” börjar Anne-Marie Landtblom sin artikel för biogenpro där hon summerar data från den stora MS-kongressen – ECTRIMS

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer