Jan Hillert: Låg risk för allvarlig covid-19 vid MS enligt MS-registret

Webinar

Enligt siffror från svenska MS-registret är risken för allvarlig covid-19 låg vid MS, detta berättade professor Jan Hillert som höll den tredje och sista föreläsningen på Biogens Webinar om covid-19 och MS. Det handlade om internationellt samarbete, siffror från covid-19-modulen i svenska MS-registret och vikten av att hjälpas åt att lägga in information i registret.

Jan Hillert inledde med att säga att det är spännande tider och att han och hans kollegor lär sig mycket, men att de behöver lära sig mycket mer. Han syftar till kunskapen man kan hämta ur MS-registret om covid-19 vid MS. För att kunna dra fler slutsatser måste fler använda MS-registret, mer data måste läggas in och framför allt i covid-19-modulen, som är en helt ny modul.
 

 

Jan Hillert, professor, överläkare, neurologi, Karolinska Institutet

 


Internationellt samarbete
Jan Hillert nämner att de är med i ett internationellt nätverk där  man enats om att göra en gemensam ansats för att samla data. Man har räknat med att det kommer bli ganska få fall av covid-19 vid MS och då krävs samarbete för att få tillräckligt med information, för att kunna lära sig något av den data man samlat in. Svenska MS-registret samlar in data för att kunna bidra till en internationell sammanställning av information om covid-19 vid MS. Skälet med det här samarbetet som kallas Global Data Sharing Initiative, är att om möjligt hitta farliga situationer för MS-patienterna som man kan göra någonting åt redan under pågående pandemi. Hillert påpekar att det särskilt är fråga om iatrogena risksituationer, det vill säga situationer som orsakats av läkare eller av vården, om det nu finns några sådana risksituationer.

Hillert påpekar att det är svårt att globalt sätta de här fallen i relation till den totala bakomliggande befolkningen. Det är något man däremot kan göra i Sverige eftersom vi har ett MS-register med 85 procents täckning. Det innebär att i Sverige kan man korrelera de här covid-19-data till data som finns i hela MS-registret. Det gör att våra svenska covid-data har större chans att kunna bli jämförda med någonting relevant, menar Hillert.

Data från covid-19-modulen i MS-registret
Syftet med den nya covid-19-modulen är att få berörd vårdpersonal att rapportera de fall som de kommer i kontakt med i modulen. I kontaktmodulen för patienter kommer även frågan upp ”har du haft en covid-19-infektion sedan föregående kontakt”. Hillert visar covid-19-modulen och berättar att den är anpassad till internationellt konsensus om vilka parametrar som bör vara med och som man tror att neurologkollegorna kan tänka sig att rapportera. Tanken är att covid-19-modulen fylls i preliminärt och sedan kompletteras i takt med att man får fler uppgifter.

Enligt de data som hittills har registrerats i covid-modulen är medelåldern lägre hos de patienter som har covid-19 än generellt i registret, berättar Hillert. Till skillnad mot de data som Magnus Gisslén visade, ses en kvinnlig övervikt bland dem som vårdas på IVA. (Läs sammanfattningen från infektionsläkaren Magnus Gissléns föreläsning från webinaret >> ). Hillert berättar också att det finns en överrepresentation av patienter med progressiv MS (både sekundärprogressiv- och primärprogressiv MS) bland dem som blir sjukhusvårdade. Han tillägger att data med så få fall naturligtvis fluktuerar. Den genomsnittliga covid-patienten har lägre EDSS än i det övriga registret, men de som vårdas på sjukhus har högre EDSS än i det övriga registret. Siffran för patienter som rapporterats att ha covid-19 och som behandlas för sin MS, är hög. Hillert frågar sig om det är så att läkemedlen ger en ökad risk eller om det är så att neurologerna har bättre kontakt med patienterna de medicinerar.

Låg risk för svår covid-19 vid MS
Baserat på data från registret och hur läget såg ut den 2 juni 2020 är risken för allvarlig covid-19 vid MS låg. I Sverige är det mindre än 1 på 800 MS-patienter som hittills behövt sjukhusvård och 1 på 1600 som behövt intensivvård. Det går inte att utesluta att vissa immundämpande läkemedel kan medföra ökad risk för allvarlig covid-19.

Hillert avslutar med att berätta att man för dagen av webinaret (3 juni 2020) nu har passerat antalet 100 MS-patienter med covid-rapport i registret samt att man hört om ett andra dödsfall. Data kommer fortsatt att samlas in och när man har tillräckligt på fötterna kommer man dela med sig av mer data från MS-registret och covid-19-modulen. Till sist uppmanar Jan Hillert än en gång till en gemensam kraftansträngning när det gäller att samla in mer data i registret för att tillsammans kunna bidra till kunskapsutveckling i detta angelägna ärende, det vill säga covid-19-infektion vid MS.

Text: Louise Candert
Foto: Privat
Biogen-61932
 

Läs mer

Senast uppdaterad: 2020-09-07