QiMS - projekt för bättre vårdkvalitet vid MS


Samarbetsprojektet QiMS (Quality in MS care) startades av Biogen för 3 år sedan - för att stötta klinikerna i deras kvalitetsarbete med MS-registret som redskap. Med hjälp av en extern projektsköterska blir kvalitetsarbetet av med målet en förbättrad vård för MS-patienter.


I MS-registret finns drygt 19 000 patienter med MS registrerade (1). Här finns data om när patienten fick sitt första symtom, antal skov, EDSS, behandling och mycket mer. Ett kvalitetsregister som utgör en omfattande källa till kunskap på många olika plan, både om den enskilda patienten, patienter på gruppnivå och om sjukdomen MS.
Genom att använda kliniska data ur MS-registret kan man på neurologklinikerna öka medvetenheten om hur vårdkvaliteten för patienterna med MS ser ut på den egna kliniken, jämfört med andra kliniker och jämfört med Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer.
Med ovan bakgrund startade Biogen samarbetsprojektet QiMS (Quality in MS care) för 3 år sedan för att stötta klinikerna i deras kvalitetsarbete med MS-registret som redskap. Målet är att förbättra vården för MS-patienter med hjälp av registret.

Så går det till
Initialt utses en projektgrupp som består av verksamhetschefen, MS-ansvarig läkare, MS-sjuksköterskorna på kliniken, en projektsköterska (tredje part, med kunskap om och erfarenhet av att arbeta i MS-registret) samt en ansvarig projektledare från Biogen.
Projektet följer en projektplan i vilken det första steget är att titta på hur man på kliniken registrerar data i registret och i vilken utsträckning detta görs. Ett baseline-utdrag görs ur registret (görs av projektsköterskan) för att få en uppfattning om hur den aktuella kliniken ligger till i förhållande till Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer.
I de fall där man av olika skäl inte matat in alla parametrar som behövs i registret, kan en retrospektiv komplettering göras. Det innebär att projektsköterskan under en period matar in kompletterande journaldata retrospektivt i registret. Att göra en sådan här komplettering inom ramen för QiMS, är givetvis frivillig, men har varit mycket uppskattad av de kliniker som använt sig av tjänsten.

Mål sätts
När denna retrospektiva komplettering är gjord (i de fall där det funnits behov av detta) görs ett nytt baseline-utdrag där nu alla data finns med och därmed ger en rättvis bild av klinikens arbete. För de kliniker där data redan fanns inmatade gör ett första och enda baseline-utdrag.
Utifrån detta utdrag tittar man på hur siffrorna ser ut: Hur ligger kliniken till jämfört med nationella kvalitetsindikationer? Vilka brister finns? Utgångspunkten är hur man med hjälp av registret kan förbättra vården för patienter med MS.
Personalen på kliniken sätter mål samt definierar hur målen ska nås. Om det finns kvalitetsindikatorer som är svåra att leva upp till kanske vissa av klinikens riktlinjer behöver ses över. Ett exempel på en brist är att alla som behöver inte har inloggning till registret. En åtgärd kan då vara att se till att alla som behöver får inloggning. En annan åtgärd kan vara att bjuda in Neuroregistret att hålla en utbildning/workshop i hur registret fungerar beträffande inmatning och hur data kan hämtas ur registret. En lathund kanske dessutom behöver tas fram.
Cirka varannan månad träffas projektgruppen och går igenom vad man gjort sedan sist. Eventuella problem man stött på tas upp samt vad som är nästa steg.

Fördelar för kliniken med QiMS
På flera kliniker upplever man att det är svårt att få tid över till kvalitetsarbete, men med hjälp av den externa projektsköterskan som hjälper till med kvalitetsarbetet, är det lättare att prioritera det och få det att bli av.
Andra fördelar för kliniken är ökad kunskap om MS-registret, både beträffande inmatning men också hur man på kliniken kan hämta den data man själv behöver ur registret samt att se hur man ligger till i förhållande till exempelvis kvalitetsindikatorer. En annan fördel är att man kommer igång med inmatningen av data i registret, om man inte redan har gjort det, och att man kan få hjälp att komplettera data retrospektivt. Dessutom har flera personer (som varit med i projektet) uttryckt att de har fortsatt med sitt kvalitetsarbete även efter att projektet avslutats.

 

    QiMS på er klinik?

    Vill du veta mer om hur QiMS skulle kunna implementeras på er klinik?
    Hör av er till någon av oss nedan så berättar vi gärna mer.

    Pernilla.iwanczyk@biogen.com
    Leif.lohm@biogen.com

 

 

Text: Louise Candert
Bild: iStock
ALL-SWE-0669a

REFERENSER:

1. Årsrapport 2016/2017, Svenska Neuroregister (sid 15)

Läs mer

ALL-SWE-0669a
Senast uppdaterad: 2020-10-14