RWE-studie över 5 år bekräftar säkerheten med Tysabri


Tysabri (natalizumab) har efter mer än 10 års klinisk användning, en väl karakteriserad effekt- och säkerhetsprofil vid behandling av MS-patienter. Den bromsande effekten på sjukdomens progress är uttalad och säkerheten vid behandling har karakteriserats väl. Tysabri anses ha en god balans avseende nytta/risk. Nu bekräftas säkerheten i en 5-årig uppföljningsstudie på patienter som behandlats med Tysabri i en sk real world evidence-studie (RWE).

Även om säkerheten vid Tysabribehandling får ses som väl beskriven i tidigare studier är mer information kring biverkningar, gärna från RWE-studier, till stor hjälp för beslutsfattande kring behandlade patienter. Det var därför med stort intresse som man nyligen tog del av resultatet från Tysabri Global Observational Program in Safety (TYGRIS). Studien var en 5-årig observationsstudie (RWE) designad för att beskriva den långsiktiga säkerheten hos Tysabribehandlade MS-patienter.

Bland de mera allvarliga biverkningar som kopplats till Tysabri återfinns PML (vilken är starkt kopplad till positivt JCV-index) och andra opportunistiska infektioner, som t ex herpes.

I TYGRIS undersöktes förekomsten och mönstret av allvarliga biverkningar hos ett stort antal Tysabribehandlade patienter i flera europeiska länder samt USA och Kanada. Studien inkluderade 6 508 patienter av vilka 4 938 (75,9%) slutförde studien. Värt att notera är att det var betydligt fler patienter i USA som avbröt behandlingen (42,4%; 935/2 207) jämfört med i resten av länderna (14,8%; 635/4301). Under den femåriga uppföljningen var det totalt 987 patienter (15,3%) som upplevde minst en allvarlig biverkan som kunde kopplas till Tysabribehandlingen. Det var totalt 222 patienter (3,5%) som avslutade sin behandling på grund av allvarlig biverkan.

De vanligaste behandlingsrelaterade allvarligare biverkningarna var i fallande ordning: urinvägsinfektion (n=50; 0,8%), lunginflammation (n=46; 0,7%), PML (n=44; 0,7%) och immunrekonstitutionssyndrom (IRIS; n=44; 0,7%). De två senare är länkade till varandra så det är samma patienter som får PML och IRIS. Totalt 55 patienter (0,9%) upplevde allvarliga opportunistiska infektioner av behandlingen, av dessa var 44 PML. De allra flesta PML-fallen (42 av 44) inträffade efter ≥24 infusioner. Två patienter med PML avled. Den totala incidensen av PML var 6,84 per 1 000 patienter, vilket är något högre än vad som rapporterats i tidigare sammanställningar över tid (4,14 per 1 000 patienter). Det ska dock påpekas att TYGRIS-studien initierades innan sambandet mellan positivt JCV-index och risken för PML var känt.

Förekomsten av maligniteter för Tysabribehandlade patienter jämfördes med förekomst i den allmänna befolkningen med hjälp av externa databaser. Den totala frekvensen av maligniteter var 449 per 100 000 patientår, vilket inte avviker från förekomst av maligniteter i referenspopulationen.

Hepatotoxiska händelser inträffade hos 6 patienter. Endast två ansågs orsakade av behandlingen. Av 96 dödliga händelser ansågs 81 orelaterade till behandling med Tysabri och 5 ansågs vara relaterade eller möjligen relaterade till behandlingen, 10 händelser saknade uppgift om relation till läkemedelsbehandlingen.

Denna stora långtids RWE-studie som totalt sett omfattar över 21 000 patientår bekräftar och förstärker den tidigare bilden av säkerhet vid Tysabri-behandling. Antalet och typen av allvarliga biverkningar som kunde kopplas till Tysabri överensstämde  med tidigare rapporter och inga nya säkerhetsrisker kunde identifieras.


Text: Christian Thorup
Bild: Istock
Biogen-48684
 REFERENSER:

  1. Foley J, Carillo-Infante C, Smith J et al. The 5-year Tysabri global observational program in safety (TYGRIS)
    study confirms the long-term safety profile of natalizumab treatment in multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord
    2020;39:21;39:101863.Doi.org/10.1016/j.msard. 2019.101863


Läs mer

Biogen-48684
Senast uppdaterad: 2020-09-07