Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

Studie undersöker tarmmikrobiotanFör att undersöka om dimetylfumarat har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det i sin tur är en orsak till GI-biverkningar, gjordes en pilotstudie i Norge. I denna 12-veckors interventionsstudie jämfördes avföringsprov från patienter som behandlades med dimetylfumarat med prov från patienter som behandlats med injicerbara MS-preparat och friska kontroller.

Denna artikel summerar den publikation som redovisades i Multipel Sclerosis Journal i slutet av 2019.

12 veckors behandling med dimetylfumarat (DMF) associerades inte med några signifikanta avvikelser i den mikrobiota tarmprofilen, efter korrigering för flera jämförelser i studien. Däremot observerades en normalisering av den låga mängden butyratproducerade Faecalibacterium efter 12 veckors behandling med DMF. Pilotstudien var underpowered och mikrobiota kan därför inte länkas till gastrointestinala symtom.

Resultatet av pilotstudien redovisades i en artikel i Multiple Sclerosis Journal—Experimental, Translational and Clinical, i slutet av 2019.

Gut microbiota composition during a 12-week intervention with delayed-release dimethyl fumarate in multiple sclerosis – a pilot trial C Storm-Larsen, K-M Myhr, E Farbu, R Midgard, K Nyquist, L Broch, P Berg-Hansen, A Buness, K Holm, T Ueland, L-E Fallang, E Burum-Auensen, JR Hov, and T Holmøy Mult Scler J Exp Transl Clin. 2019 Nov 15;5(4)

Bakgrund

Flera nya studier tyder på att patienter med multipel skleros, MS, har en distinkt tarmmikrobiotaprofil. Läkemedlet TecfideraÒ (dimetylfumarat, DMF) administreras oralt och

är indicerat för skovvis förlöpande MS (RRMS). I registreringsstudierna i det kliniska prövningsprogrammet för Tecfidera, var frekvensen av allvarliga biverkningar låg. Gastrointestinala biverkningar (GI) som illamående, diarré och smärta i övre delen av buken, var vanliga. Mekanismen bakom GI-symtomen är inte känd. Författarna menar att det därför är av vikt att identifiera möjliga orsaker för att kunna lindra GI-biverkningarna.

Dimetylfumarat är ett derivat av fumarsyra, en metabol mellanprodukt i citronsyracykeln. Förmågan att metabolisera fumarsyra är för en del bakterier en viktig konkurrensfördel i den dynamiska mirkrobiota miljön i tarmen. Omvänt har rapporterats att fumarsyra har antimikrobiella egenskaper. Dessa observationer antyder att behandling med DMF skulle kunna förändra den mikrobiota kompositionen, vilket potentiellt gynnar vissa patogena bakterier som kan bidra till GI-relaterade biverkningar.

Pilotstudien

För att testa denna hypotes utformades en pilotstudie, en 12-veckors intervention, för att analysera om DMF (med fördröjd frisättning) påverkar det naturliga överflödet och mångfalden av kommensala tarmbakterier – och om dessa förändringar i så fall är förknippade med gastrointestinala biverkningar. Pilotstudien är genomförd i Norge.

Studien inkluderade 36 patienter med RRMS som fick antingen dimetylfumarat (= 27) eller en injicerbar sjukdomsmodifierande behandling (glatiramer acetate eller interferoner) (n= 9) under 12 veckor. 165 friska kontroller inkluderades. Avföringsprover togs vid basline, vecka 2 och vid vecka 12.

Vid baseline skiljde sig 16 mikrobiotiska genera hos patienter med MS jämfört med friska kontroller. Hos patienterna som behandlats med dimetylfumarat (= 21) noterades en trend av reducerad mängd av aktinobakterier (framför allt av bifidobakterier) efter två veckor. Efter 12 veckor observerades ökat överflödd av Firmicutesbakterier (framför allt av faecalibacterium).

12 veckors behandling med DMF associerades inte med några signifikanta avvikelser i den mikrobiota tarmprofilen, efter korrigering för flera jämförelser i denna pilotstudie. Det fanns dock en trend mot en normalisering av den låga mängden av butyrat-producerande bakterier efter 12 veckors behandling samt en kortvarig utarmning av Bifidobacterium efter initiering av DMF-behandling. Författarna konkluderar således att en direkt effekt på tarmmikrobiotan kan vara en del av DMFs terapeutiska verkan. Resultatet från pilotstudien visade att dimetylfumarat inte hade någon större effekt på den mikrobiota sammansättningen i tarmen.

Studien genomfördes för att koppla samman mikrobiota förändringar till GI-symtom, och var inte utformad för att bedöma effekten av mikrobiota på behandlingssvar.

Text: Louise Candert
Foto: iStock
Biogen-60615

REFERENSER:

C Storm-Larsen, K-M Myhr, E Farbu et al. Gut microbiota composition during a 12-week intervention with delayed-release dimethyl fumarate in multiple sclerosis – a pilot trial. Mult Scler J Exp Transl Clin.

2019 Nov 15;5(4). DOI: 10.1177/2055217319888767

Läs mer

Biogen-60615
Senast uppdaterad: 2020-10-14