Tema: MS & graviditet


Photo of smiling pregnant woman relaxing in nature on a beautiful sunny day


– En stor utmaning är ju hur man ska göra med behandling under graviditet, om man ska göra uppehåll under graviditet eller inte, säger immunologen och professorn Jan Ernerudh. Behandling av kvinnor med MS som vill bli eller är gravida är ett hett ämne som diskuterats mycket den senaste tiden. Här har vi samlat ihop material om MS & graviditet. Det handlar både om behandlingsrekommendationer och konsensus men även om tankar och erfarenheter från neurolog och immunolog kring graviditet med MS.

Jan Ernerudhs stora forskningsintressen har varit graviditetsimmunologi och MS, och under senare år har han börjat kombinera dessa områden genom att titta på fenomenet med MS-patienter som förbättras under graviditet. Man har tidigare sett att skovfrekvensen minskar under graviditet och framförallt i tredje trimestern, vilket också bekräftas i ett antal studier men detta håller på att förändras i och med att det blir allt vanligare att patienterna står kvar på medicinering innan graviditet.
 

Läs mer om vad professor Jan Ernerudh berättar om immunologin vid en graviditet och vad som händer i immunförsvaret när kvinnan dessutom har MS


Långsiktig planering

Expertisen är enad om att man bör fråga kvinnan redan vid val av behandling om det finns en önskan om att bilda familj. Att det handlar om en långsiktig planering och att kvinnan själv måste få vara delaktig i beslut om eventuell behandling under graviditeten.

I våra svenska behandlingsrekommendationer för kvinnor i barnafödande ålder tas bland annat dessa delar upp men också om hur man ska förhålla sig till att behandla i samband med gravitet.

Läs mer om rekommendationerna från Svenska MS-Sällskapet och Läkemedelsverket


Även den tyska neurologen Kerstin Hellwig påpekar vikten av långsiktig planering och kvinnans delaktighet i behandlingsbeslut i samband med graviditet. Hon har ett eget register över gravida kvinnor med MS i Tyskland. Hellwig nämner också att det är 14–17 procent vanligare att kvinnor med MS genomgår ART (assisterad befruktning) än friska kvinnor. Det finns även data som visar att hormonbehandling i samband med ART påverkar sjukdomen genom att ge en ökad skovfrekvens. Det är dock oklart vilket hormon det rör sig om, men det kan finnas skäl till att låta patienten stå kvar på MS-behandling under ART, menar Hellwig.

Läs mer om Kerstin Hellwigs erfarenheter kring graviditet vid MS


Consensus i UK

I början av året kom Association of British Neurologists (ABN) med ett konsensusdokument med riktlinjer för handläggning av MS i samband med familjeplanering, graviditet och förlossning i Storbritannien. Riktlinjerna har utvecklats med målet att uppmuntra och underlätta diskussioner kring graviditet och familjeplanering vid MS. Även i detta dokument tas vikten av information till kvinnor i barnafödande ålder om graviditet upp. Enligt ABN ska rådgivning om graviditet ges med regelbundenhet och säkerheten gällande graviditet beaktas vid förskrivning av behandling. Kvinnan ska informeras om att behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel inte bör skjutas upp för att det finns en önskan om barn i framtiden.

Läs mer om ABN:s konsensus kring handläggning av MS i samband med graviditet och förlossning


Text: Louise Candert
Foto: iStock
Biogen-18576

 

Läs mer

Amningsspecialist om amning vid MS

Amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr har hjälpt mammor att amma i 25 års tid. Så även mammor med MS. Här ger hon tips och råd till vårdpersonal.

Läs mer


Biogen-18576
Senast uppdaterad: 2020-10-12