Tidigt insatt behandling bättre än senare

Många kliniska studier har visat att sjukdomsmodifierande behandling bromsar sjukdomsförloppet vid MS. Det är emellertid relativt okänt huruvida tidigare insatt behandling på lång sikt ger ett bättre resultat än senare insatt behandling. Chalmer et al visar i denna nyligen publicerade studie (Early versus later treatment start in multiple sclerosis - a register based cohort study) att det finns anledning att sätta in behandling tidigt i sjukdomsförloppet.

I över 20 år har man kunnat behandla MS-sjuka individer med sjukdomsmodifierande läkemedel (DMT). Ett stort antal studier har visat att behandlingen ger goda resultat avseende reduktion av antalet skov och sjukdomsaktivitet. DMT har även visat sig bromsa funktionsnedsättning över tid, även om studieresultaten på denna parameter inte varit lika övertygande. Kanske beror det på att funktionsnedsättningen ofta inträder senare i sjukdomsförloppet och att majoriteten av de större studier som studerat effekten av DMT bara följt patienterna under de första åren av behandlingen. Huruvida det är fördelaktigt att sätta in behandling med DMT så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet är emellertid inte särskilt studerat.

En aktuell dansk studie baserad på ”real-world-data” från danska MS-register har tittat närmare på den långsiktiga behandlingseffekten av DMT hos patienter med RRMS. Man studerade både effekten på funktionsnedsättning (tid till bekräftad EDSS 6) och mortalitet, men framför allt, man jämförde effekten av tidigt insatt behandling med senare insatt behandling. Tidigt insatt behandling innebar i denna studie att behandlingen startades inom 2 år efter första symtom. Med senare insatt behandling avsågs initiering mellan 2 och 8 år efter första symtom.

Totalt inkluderades 2 316 patienter med tidigt insatt behandling och 1 479 patienter med senare insatt behandling. Patienter som inlett behandling senare än 31 december 2010 exkluderades från analysen. De inkluderade patienterna behandlades från början med injektionsbehandlingar. Studien tog sedan ingen hänsyn till om patienterna switchades mellan preparaten eller om de under uppföljningstiden sattes över på andra DMTs.

Det primära målet med studien var att undersöka tiden från behandlingsstart till EDSS 6 och mortalitet (av alla orsaker) och att jämföra dessa effektvariabler i den grupp som fått tidigt insatt behandling med de som inlett sin behandling senare. I subgruppsanalyser studerade man även om det var någon skillnad mellan män och kvinnor och om patientens ålder hade någon betydelse för resultatet.

Den totala uppföljningstiden (median) från behandlingsstart var 7 år (spridning; 0-20 år) i EDSS 6-analysen och 10 år (spridning; 1-20 år) i mortalitetsanalysen.

Hos patienter i gruppen med senare insatt behandling såg man en signifikant högre risk (42%) att nå EDSS 6 under uppföljningstiden jämfört med patienter med tidigare insatt behandling (p<0,001). I absoluta siffror motsvarade detta att 10,2% i gruppen som fått tidig behandling nådde EDSS 6 jämfört med 16,5% i gruppen med senare insatt behandling. Effektskillnaden var större för kvinnor än för män (53% ökad risk för kvinnor vs 25% ökad risk för män; p<0,001).

Även när det gäller mortalitet visade studien en trend mot att risken ökar (38%) för patienter med senare insatt behandling, men den statistiska säkerheten var svagare (p=0,08) och data visade ingen skillnad mellan könen avseende risk att dö under uppföljningsperioden. 

Skillnaden i behandlingseffekt mellan tidigare och senare insatt behandling, både avseende funktion och död, var också större hos yngre individer (>45 år vid behandlingsstart) än hos äldre (<45 år vid behandlingsstart).

Studiens resultat ligger enligt författarna i linje med aktuella behandlingsriktlinjer från såväl ECTRIMS som dess amerikanska motsvarighet (AAN). Danska registerdata visar också att en majoritet av alla danska MS-patienter, 83,4%, får behandling inom 2 år efter första symtom och att 61,3% inleder behandling inom ett år efter diagnos.

Få studier har tidigare studerat effekten av DMT på mortalitet. Troligtvis beror detta på att uppföljningstiden i de flesta större kliniska studier varit för kort. Samtidigt har det blivit svårare att mäta skillnader i mortalitet vid MS eftersom MS-patienternas förväntade livslängd ökat under senare år. Resultatet i denna studie tyder på att tidigt insatt behandling kan minska risken för död jämfört med senare insatt behandling, men författarna drar slutsatsen att även en studie med 10 års uppföljning är för kort för att visa en säkerställd skillnad i mortalitet vid MS.

Vid analys av studiens demografiska data diskuterar författarna också om att resultatet kan ha påverkats av att patienterna i den tidiga behandlingsgruppen var i genomsnitt 4 år yngre än de som fick behandling senare. Resultatet skulle därmed till viss del kunna ha påverkats av denna åldersskillnad. Men statistiska känslighetsanalyser bekräftade de primära resultaten.

Sammantaget, studien av Chalmer et al. visar på fördelarna med tidigt insatt sjukdomsmodifierande behandling vid MS jämfört med behandling som initierats senare. Risken för funktionsnedsättning minskar och mortalitetsdata tyder på att risken att dö också minskar. Författarna drar slutsatsen att det är rimligt att rekommendera att behandling initieras så tidigt som möjligt efter symtomdebut.

Kaplan-Meier-kurvor som visar resultatet av studiens primära end-points; tid till EDSS 6 eller död Diagram är skapat av Sprida AB efter originaldiagram i artikel

Text: Kristian Thorup
Bild: iStock


Biogen-71145 september 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-22

Referens:
Early versus later treatment start in multiple sclerosis - a register based cohort study
Chalmer T, Baggesen LM Nørgaard M et al. Eur J Neurol 2018; doi: 10.1111/ene.13692

Du kanske också är intresserad av:

Highlights ECTRIMS 2020 med docent Charlotte Dahle

Docent Charlotte Dahle delar med sig av sina reflektioner från Ectrims 2020

Se film
Ectrims 2020 - Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Jan Hillert berättar efter deltagande på Ectrims 2020 om Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Se film
Ectrims 2020 - Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS

Film från Ectrims 2020 med Lenka Nováková, Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS-Ectrims 2020

Se film
Hur påverkar COVID-19 omhändertagandet av MS-patienter?

Dr Kathryn Giles delar sina erfarenheter kring behandling av MS-patienter under den pågående COVID-19-pandemin.

Se film
Ectrims 2020 - CSF NfL och klinisk praxis

Doktor Igal Rosenstein presenterade en poster på ECTRIMS/ACTRIMS 2020 där han studerat neurofilament light i CSF som en biomarkör för MS i klinisk praxis.

Se film
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna nu
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Ny studie (Sumowski JF et al. 2018) uppmärksammar brister i dagens syn på kognitiv dysfunktion vid MS och föreslår riktningen för förbättrade behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer
Magnus Gisslén: Interferonrespons en del av virushämningen

Infektionsläkare och professor Magnus Gisslén om symtom, riskfaktorer och försämring dag 8/10 med covid-19, från webinar om corona (covid-19) och MS. 

Läs mer
Är Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) en orsak till MS?

Ny metod visar på koppling mellan humant herpesvirus 6A (HHV-6) och utvecklingen av MS (Engdahl E et al 2019).

Läs mer
Jan Hillert: Låg risk för allvarlig covid-19 vid MS enligt MS-registret

Neurologen och professorn Jan Hillert menar att risken för allvarlig covid-19 vid MS är låg enligt MS-registret, från webinar om corona/covid-19 och MS.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer
Stöd vid samtal om MS

Biogen tagit fram ett interaktivt material om sjukdomen multipel skleros (MS) till stöd för dig som jobbar i vården och har samtal med patienter och anhöriga om MS.

Läs mer
Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling

Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med rekommendationer gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2.
Författarna till rekommendationerna Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall ger här sin syn på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.

Läs mer
Blåsbesvär vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­på ett patientmöte under hösten. Ett problem som 70–80 procent av MS-patienterna besväras av. Det handlade om hur problemen yttrar sig och vilken hjälp man kan få – för det finns hjälp att få vid blåsbesvär vid MS.

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Treatment decisions in MS

Professor Patrick Vermersch från Frankrike och neurologen José Manuel Garcia Domingez från Spanien resonerar kring behandlingsbeslut vid MS. Det handlar om olika kriterier som måste vägas in i en komplex bild.

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Tidigare studier har visat att behandling med dimetylfumarat leder till en minskning av antalet lymfocyter, som dock oftast stabiliseras på den nya och lägre nivån. 

Läs mer
Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Uppföljningsdata om Tecfideras effekt och säkerhet redovisades i den nyligen publicerade uppföljningsstudien ENDORSE.

Läs mer
Vaccination mot Covid-19 vid MS

Första vaccinet mot Covid-19 är godkänt, men MS-patienterna kommer att få vänta ett tag till.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Upp till 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet

Resultat från 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet över tid, ENDORSE.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

Uppdaterad produktresumé för Fampyra® (fampidrin) gör att läkemedlet nu kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.

Läs mer
Registrering av Covid-19-infektion i svenska MS-registret

Jan Hillert, professor vid Karolinska Institutet och registerhållare vid svenska MS-registret presenterade färska data från Covid-19-modulen under Biogens webinar som hölls den 3 februari.

Läs mer
ENDORSE – 9-års uppföljning bekräftar effekt och säkerhet med Tecfidera®

9-års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar säkerhet och effekt hos patienter med RRMS (interims resultat från ENDORSE).

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
Hur informerar man barn till förälder med MS om MS – stöd och verktyg till barn och föräldrar

Föreläsning med Anna Cunningham, hur informera barn om MS och MS-stöd till föräldrar med MS

Se film
Samband och skillnader mellan kognitiv dysfunktion, MS fatigue och depression

I denna föreläsning diskuteras sambandet mellan kognition, fatigue och depression vid MS. 

Läs mer
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Läs mer
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

I det här avsnittet av BiogenTalks diskuterar vi MS-vård under COVID-19-pandemin med fokus på immunologi och vaccinationer med Professor Carlo Tornatore (Department of Neurology, Georgetown University Medical Center, USA) och Dr. Wallace Brownlee (UCL Institute of Neurology, UK).

Lyssna nu
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Läs mer
Kongressrapport ECTRIMS – ACTRIMS MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

- Det är en ovan upplevelse att gå på ECTRIMS med fjärruppkoppling!” börjar Anne-Marie Landtblom sin artikel för biogenpro där hon summerar data från den stora MS-kongressen – ECTRIMS

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

 I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Läs mer