Tysabri® (natalizumab) subkutan injektion nu subventionerat av TLV


Den nya beredningsformen Tysabri® (natalizumab) subkutan injektion har beviljats subvention av TLV. Beslutet kom den 17 juni och innebär att Tysabri SC nu kan förskrivas på recept och hämtas ut av patienten på valfritt apotek. Tysabri SC ska administreras av sjukvårdspersonal. 

Tysabri® är oftast en beställningsprodukt för apoteken, vilket innebär att det är rekommenderat att patienten beställer produkten och hämtar ut några dagar senare. På vissa apotek kan man också skapa en månatlig prenumeration och hämta ut sitt läkemedel var fjärde vecka i linje med doseringen. I och med subvention kan Tysabri® SC hämtas ut på apotek av patienten själv och ta med till exempelvis vårdcentralen som bistår med injektion. All administrering utanför sjukhuset skall ske av den vårdenhet som patienten blivit remitterad till. Tysabri® ska administreras av sjukvårdspersonal. 

 

Tysabri® SC möjliggör kortare administreringstid, reducerad monitorering och möjlighet för administrering utanför sjukhuset jämfört med Tysabri® IV (intravenös infusion). På detta sätt kan både vården och patienten spara tid och resurser.  

Både Tysabri® IV och Tysabri® SC finns som rekvisitionsläkemedel. 

 

Ta del av praktisk hantering här >> 

Ta del av hur man ger en injektion av Tysabri® SC i denna instruktionsfilm som riktar sig till dig som är hälso- och sjukvårdspersonal här >> 

IV: Intravenös, SC: subkutan 

 

 

Biogen-116804 juni 2021
Senast uppdaterad: 2021-06-21


Referenser

Tysabri SPC

TLV-beslut Tysabri (natalizumab) subvention 

Text: Biogen

Bild: iStock

 Tysabri intravenös (iv) ingår i förmånen. Tysabri subkutan (sc) ingår ej i förmånen.

Tysabri® (natalizumab) Rx ATC kod: L04AA23
Koncentrat till infusionsvätska 300 mg F, inom förmån. Förfylld spruta 150 mg F, inom förmån. 
Baserad på SPC Tysabri IV 03/2021 & SPC Tysabri SC 05/2021

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT.  Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden. Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunosuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML. Graviditet: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning: Amning ska avbrytas under behandling.
Förfylld spruta ska administreras av sjukvårdspersonal.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-31823 juni 2021

Läs mer

Verkningsmekanism

Tysabri (natalizumab) är en selektiv adhesions­molekyl­hämmare.

Läs mer
Effekt

Läs mer om registreringsstudien AFFIRM.

Läs mer
Praktiska råd

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Frågor och svar

Frågor och svar om Tysabri.

Läs mer
Material för sjuksköterskor

Ett utbildningsmaterial om läkemedlet Tysabri® (natalizumab).

Läs mer
Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna hos patienter.

Läs mer
Information om Tysabri SC

För dig som arbetar inom primärvården.

Läs mer