Tysabris säkerhet och effekt bekräftas i 10-års uppföljning


Nu publiceras interimsresultat från den stora långtidsuppföljningen med Tysabri (natalizumab) vid RRMS; Tysabri Observational Program (TOP)1. Denna analys som sammanfattar data från upp till 10-års behandling med Tysabri och resultatet bekräftar tidigare resultat kring läkemedlets effekt och säkerhet. 

Tysabri (natalizumab) lanserades 2006 och idag har över 200 000 patienter över hela världen  behandlats med Tysabri2. I Sverige är det omkring 3 200 patienter som står eller har stått på behandlingen3. Även om Tysabris effekt och säkerhet studerats i ett antal stora och små studier pågår långtidsuppföljningar där man samlar erfarenhet från klinisk användning i vardagen (Real World Evidence (RWE)). Den största pågående RWE-studien med Tysabri heter Tysabri Observational Program (TOP) och initierades för över 10 år sedan. Interimsdata från studien har presenterats tidigare, senast som ett abstract vid ECTRIMS i Berlin 2018.

Den aktuella interimsanalysen från TOP omfattar 10-års uppföljning. Resultatet bekräftar data från den tidigare publicerade 5-årsanalysen. Nu omfattar studiematerialet totalt 6 148 patienter och medianuppföljningstiden är 5,2 år (0–10,8 år). Fram till 1 november 2017 hade 3 210 patienter (52,2%) avbrutit behandlingen med Tysabri och totalt 2 117 (34,4%) hade lämnat studien. För att ytterligare tydliggöra effekt- och säkerhetsdata över tid valde man i denna analys att även jämföra patienter som stått på behandling i över 8 år (491) med de som behandlats kortare än 8 år (1 056).

Den totala skovfrekvensen för patienter med aktiv Tysabri-behandling var under hela perioden 0,15 (95% CI 0,14–0,15), vilket motsvarar en reduktion av antalet skov med 92,5% jämfört med patienternas situation året innan behandlingen initierades. Den kumulativa sannolikheten att förbli skovfri efter 10 år var 46%. Sett till hela populationen minskade den årliga skovfrekvensen från 1,99 vid baseline till 0,24 efter ett års behandling med Tysabri. Effekten kvarstod över hela behandlingsperioden på ett värde under 0,20 för behandlade patienter och det var ingen skillnad mellan de patienter som behandlats mer eller mindre än 8 år.

Vad gäller säkerhetsdata upplevde totalt 13,5% (829 av 6 148) av patienterna med Tysabri-behandling minst en allvarlig biverkan. Av dessa var det 290 patienter (totalt 4,7% av alla) vars allvarliga biverkningar ansågs orsakade av Tysabri-behandlingen. De vanligaste allvarliga biverkningarna utgjordes av infektioner (4,1%) som PML, lunginflammation, urinvägsinfektion och bältros.

Av hela studiepopulationen var det 53 patienter (0,9%) som utvecklade PML. Dessa hade behandlats med Tysabri under 42 månader (median; 11–124) och totalt 67,9% (36 av 53) av dessa patienter hade stått på behandling i mer än 3 år. Av de patienter som diagnostiserats med PML hade 26 % erhållit immunosuppressiv behandling tidigare, och för de 36 patienter för vilka man hade ett konfirmerat JCV status 6 månader innan diagnos, var 97,2 % JCV-positiva. Vid sammanställning av data den 1 november 2017 levde fortfarande 83% (44 av 53) av de patienter som fått konstaterad PML.

Under uppföljningsperioden diagnostiserades totalt 66 patienter (1,1 %) med en malign sjukdom. Mediantiden för upptäckt var 65 månader och den vanligast förekommande maligniteten var bröstcancer (19 patienter). Fyra patienter avled under uppföljningstiden på grund av malignitet. Förekomst av cancersjukdom i denna 10-års uppföljning av patienter som behandlats med Tysabri ligger i linje med vad som ses i det amerikanska cancerregistret The Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER) och det globala cancerregistret Global Cancer Obeservatory (GLOBOCAN).

Denna 10-åriga interimsanalys av data från TOP-studien bekräftar och förstärker erfarenheten från tidigare analyser av denna stora population med Tysabri-behandlade RRMS-patienter. Resultaten visar att Tysabri-behandling över tid har en bibehållen bromsande effekt på sjukdomsutvecklingen mätt som skovfrekvens och EDSS. Säkerhetsprofil för behandlingen kvarstår över tid och författarna upptäckte inga nya säkerhetssignaler. Utvecklingen av maligniteter och opportunistiska infektioner, med undantag för PML, var låg under hela studie perioden. Antalet PML-fall i 10-års uppföljningen i TOP uppgick till 8,6 per 1 000 individer, antalet PML-fall i det globala registret uppgår i mars 2020 till 3,99 per 1000 individer 2. Den långsiktiga aspekten av denna studie är i ett MS-sammanhang unik och fler än 500 aktiva patienter har behandlats med Tysabri i över 8 år. Patienterna i TOP kommer följas under ytterligare 5 år.
 

REFERENSER:

Butzkueven H, Kappos L, Weindl H et al. Long-term safety and effectiveness of natalizumab treatment in clinical practice: 10 years of real-world data from the Tysabri Observational Program

(TOP). J Neurol Neurosurg Psychiatry 2020;0:1–9. doi:10.1136/jnnp-2019-322326

Biogen Data on file. Global Natalizumab (TYSABRI) Postmarketing Safety Update. Updated March 2020.

Svenska registerdata från IMSE1 Tysabri och IMSE5 Tecfidera; Rapporter från november 2019.

Text: Christian Thorup
Bild: iStock
Biogen-54481

Läs mer

Biogen-54481
Senast uppdaterad: 2020-10-14