ATTENTION

An error occurred while rendering this component.

Please consult your application support team.

Vaccination mot Covid-19 vid MS


Det troligaste är att patienter med MS kommer att erbjudas vaccination samtidigt med övriga vuxna svenskar, någon gång i april månad. Den immunhämmande medicinering som ges vid sjukdomen anses generellt inte öka risken för allvarlig Covid-19 till en grad som innebär prioritering för tidigare vaccination. Däremot finns det anledning att beakta dessa läkemedels verkningsmekanism på immunsystemet vid vaccination, då det finns risk att man inte får den effekt som behöver uppnås för ett adekvat skydd mot SARS-Cov2.

Den 21 december 2020 godkände EMA (den europeiska läkemedelsmyndigheten) det första vaccinet mot Covid-19. Sällan har väl ett vaccin varit så efterlängtat och aldrig har en utvecklingsprocess av ett läkemedel gått så snabbt. Tack vare parallella prövningar i flera testfaser, samtidigt med myndighetsgranskning efter hand, kunde Pfizer/ Biontechs vaccin godkännas mindre än ett år efter att coronapandemin var ett faktum. En vecka senare startade vaccinationerna i Sverige, som till en början tilldelats 10 000 doser. Modernas vaccin har också blivit godkänt och i slutet av januari räknar man med att även Astra Zenecas vaccin är godkänt av EMA. Richard Bergström (vaccinsamordnare) bedömer att Sverige kommer att erhålla 20 000-30 000 doser i veckan (1).

Nationella beslut har tagits om att först satsa på att vaccinera de allra äldsta i samhället, samt sjukvårdspersonal som behövs för att säkerställa att effektiv sjukvård upprätthålls under pandemin. Eftersom MS i sig inte anses vara förknippad med en ökad risk att drabbas av Covid-19, eller att förloppet förväntas bli värre för dessa patienter (2), kommer de flesta patienter med MS att få vänta på sin vaccination tills den erbjuds brett till alla vuxna i Sverige. Detta förväntas ske under april månad. MS-patienter som har riskfaktorer, såsom hög ålder, funktionshinder som påverkar andningen, eller komorbiditet avseende hypertoni, obesitas, diabetes eller annat som ökar risken att drabbas av allvarlig Covid-19, kommer att få sin vaccination tidigare.

Behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel (DMTs) mot MS ser generellt inte ut att vara någon riskfaktor för utveckling av svår Covid-19, trots att samtliga läkemedel verkar genom att påverka immunsystemet. Sannolikt är denna immunmodulering inte tillräckligt kraftfull eller av en art som inte hämmar eller slår ut försvaret mot SARS-Cov2. Sammanställning av sjukdomsutfall för patienter som behandlats med DMT och fått Covid-19 visar detta, med undantag från att behandling med interferon-beta ser ut att minska risken för att allvarligt förlopp, och behandling med anti-CD20 antikroppar ser ut att öka risken (3,4). Autolog stamcellstransplantion (ASCT) och initiering av annan rekonstitutionsterapi har undvikits under pandemin, då dessa behandlingar har ansetts innebära en ökad risk för allvarlig Covid-19.

Ett stort antal vacciner mot Covid-19 är under utveckling. Det först godkända vaccinet från Pfizer/Biontech är ett mRNA-vaccin, liksom Modernas vaccin som nu också är godkänt. Vaccinet från AstraZeneca är ett viralt vektorvaccin. Med undantag från vaccination med levande vaccin anses vaccinering inte vara förenat med särskilda risker för MS-patienter som behandlas med DMTs. Gemensamt för alla DMTs, utom interferon-beta och glatirameracetat, är att vaccination med levande vaccin ej är prövat och/eller avråds ifrån. Den virala vektorn i AstraZenecas vaccin är ett icke replikerande virus från schimpans och därmed är det osannolikt att det utgör någon risk för MS-patienter. Rekommendationer från Svenska MS-sällskapet (SMSS) konstaterar att det inte föreligger någon risk för användning av de nyligen godkända vaccinerna mot Covid-19 vid MS, men att immunologiska effekter av vissa DMTs medför risk för svårigheter att uppnå fungerande  immunisering vid vaccination(5).

De flesta vacciner som är godkända eller på väg mot godkännande är mRNA-vaccin (Figur) som ges som en grundvaccination och en boosterdos 3-4 veckor efter den första dosen. Full immunitet förväntas en vecka efter den andra vaccinationen.  Vid vaccination behöver immunsystemet reagera adekvat på vaccinet. De DMTs som används vid MS påverkar detta i varierande grad. I produktresumén finns information om vaccination under behandling i  interaktionsavsnittet. Om patientens nivå av lymfocyter är påverkat, det vill säga att antalet B- och/eller T-lymfocyter ligger under normalvärdet, kan effekten av en vaccination försvagas eller utebli. Kontroll av blodstatus och en god planering för att undvika ett dåligt vaccinsvar är viktigt för att patienten skall få ett bra skydd mot sjukdomen man vaccinerar mot. Vissa behandlingar kan förskjutas så att lymfocyttalen tillåts stiga och andra, med kortvarig behandlingseffekt, kan tillfälligt ersättas med annat läkemedel som inte påverkar lymfocyter i samma utsträckning. Patientens sjukdom är förstås avgörande för vad som kan göras utan risk för MS-aktivitet och en individuell bedömning är nödvändig.

Situationen ser i alla fall ljus ut såtillvida att flera olika vacciner är godkända, och på väg att godkännas, och det finns flera DMTs att välja på så att man kan upprätthålla en god vård med aktiv MS-behandling och samtidigt möjlighet att vaccineras mot Covid-19.


Text: Eva Sivertsdotter
Bild: iStock

Biogen-91891 januari 2021
Senast uppdaterad: 2021-02-18

 

Referenser:
1. Tidningarnas telegrambyrå (TT), 2020-12-30.
2. Rapport gällande identifiering av riskgrupper som löper störst risk att  drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19. Socialstyrelsen, 17 april 2020
3. Sormani, Maria Pia et al. Disease Modifying Therapies and COVID-19 Severity in Multiple Sclerosis, Lancet Manuscript 2020.
4. Svenska MS registret (SMS-reg) data online 2020-12-04
5. Svenska MS-sällskapets (SMSS) rekommendationer 2021-01-05

Du kanske också är intresserad av:

Highlights ECTRIMS 2020 med docent Charlotte Dahle

Docent Charlotte Dahle delar med sig av sina reflektioner från Ectrims 2020

Se film
Ectrims 2020 - Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Jan Hillert berättar efter deltagande på Ectrims 2020 om Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Se film
Ectrims 2020 - Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS

Film från Ectrims 2020 med Lenka Nováková, Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS-Ectrims 2020

Se film
Hur påverkar COVID-19 omhändertagandet av MS-patienter?

Dr Kathryn Giles delar sina erfarenheter kring behandling av MS-patienter under den pågående COVID-19-pandemin.

Se film
Ectrims 2020 - CSF NfL och klinisk praxis

Doktor Igal Rosenstein presenterade en poster på ECTRIMS/ACTRIMS 2020 där han studerat neurofilament light i CSF som en biomarkör för MS i klinisk praxis.

Se film
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna nu
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Ny studie (Sumowski JF et al. 2018) uppmärksammar brister i dagens syn på kognitiv dysfunktion vid MS och föreslår riktningen för förbättrade behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Nya patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Läs mer
Magnus Gisslén: Interferonrespons en del av virushämningen

Infektionsläkare och professor Magnus Gisslén om symtom, riskfaktorer och försämring dag 8/10 med covid-19, från webinar om corona (covid-19) och MS. 

Läs mer
Är Humant Herpesvirus 6 (HHV-6) en orsak till MS?

Ny metod visar på koppling mellan humant herpesvirus 6A (HHV-6) och utvecklingen av MS (Engdahl E et al 2019).

Läs mer
Jan Hillert: Låg risk för allvarlig covid-19 vid MS enligt MS-registret

Neurologen och professorn Jan Hillert menar att risken för allvarlig covid-19 vid MS är låg enligt MS-registret, från webinar om corona/covid-19 och MS.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer
Infektioner och vaccinationer vid MS-behandling

Den 20 januari 2020 kom MS Sällskapet med rekommendationer gällande vaccination vid MS. Det var precis innan ett helt nytt virus gjorde entré, nämligen SARS-CoV-2.
Författarna till rekommendationerna Charlotte Dahle och Johanna Sjöwall ger här sin syn på ett kommande vaccin mot covid-19, om det kommer kunna tas av MS-patienter som står på immunmodulerande behandlingar och huruvida rekommendationerna påverkas av detta nya virus.

Läs mer
Blåsbesvär vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­på ett patientmöte under hösten. Ett problem som 70–80 procent av MS-patienterna besväras av. Det handlade om hur problemen yttrar sig och vilken hjälp man kan få – för det finns hjälp att få vid blåsbesvär vid MS.

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Tidigare studier har visat att behandling med dimetylfumarat leder till en minskning av antalet lymfocyter, som dock oftast stabiliseras på den nya och lägre nivån. 

Läs mer
Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Uppföljningsdata om Tecfideras effekt och säkerhet redovisades i den nyligen publicerade uppföljningsstudien ENDORSE.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

Många kliniska studier har visat att sjukdomsmodifierande behandling bromsar sjukdomsförloppet vid MS

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Upp till 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet

Resultat från 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet över tid, ENDORSE.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

Uppdaterad produktresumé för Fampyra® (fampidrin) gör att läkemedlet nu kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.

Läs mer
Registrering av Covid-19-infektion i svenska MS-registret

Jan Hillert, professor vid Karolinska Institutet och registerhållare vid svenska MS-registret presenterade färska data från Covid-19-modulen under Biogens webinar som hölls den 3 februari.

Läs mer
ENDORSE – 9-års uppföljning bekräftar effekt och säkerhet med Tecfidera®

9-års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar säkerhet och effekt hos patienter med RRMS (interims resultat från ENDORSE).

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder


I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
Hur informerar man barn till förälder med MS om MS – stöd och verktyg till barn och föräldrar

Föreläsning med Anna Cunningham, hur informera barn om MS och MS-stöd till föräldrar med MS

Se film
Samband och skillnader mellan kognitiv dysfunktion, MS fatigue och depression

I denna föreläsning diskuteras sambandet mellan kognition, fatigue och depression vid MS. 

Läs mer
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Läs mer
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

I det här avsnittet av BiogenTalks diskuterar vi MS-vård under COVID-19-pandemin med fokus på immunologi och vaccinationer med Professor Carlo Tornatore (Department of Neurology, Georgetown University Medical Center, USA) och Dr. Wallace Brownlee (UCL Institute of Neurology, UK).

Lyssna nu
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

 I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Läs mer
Kongressrapport ECTRIMS – ACTRIMS MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

- Det är en ovan upplevelse att gå på ECTRIMS med fjärruppkoppling!” börjar Anne-Marie Landtblom sin artikel för biogenpro där hon summerar data från den stora MS-kongressen – ECTRIMS

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer