Probability tool

To be read in conjunction with the TYSABRI  SmPC and PID in order to assist with multifactorial decision making. 

Benefits of Tysabri® (natalizumab)

 

TYSABRI is indicated as single disease modifying therapy in adults with highlyactive relapsing remitting multiple sclerosis for the following patient groups: Patients with highly active disease despite a full and adequate course oftreatment with at least one disease modifying therapy (DMT)

Probability assessment

The John Cunningham virus (JCV) is a common infection. About 50–70% of the general population is estimated to have been infected by JCV, but the number varies greatly from country to country. However, most people exposed to the virus are not aware of it, since the virus is normally kept under control by the immune system.

How to assess probability

Everything you do and everything you deal with have potential risks. Living your life is to constantly assess risks in relation to benefits and necessity. In order to make it easier for ourselves to make important decisions, we generalize and simplify. When probabilities become big numbers, sometimes hard to understand, we sometimes to fall back on emotional decisions and to act in a way that we usually do.


Tysabri® Rx F (natalizumab) ATC kod: L04AA23
Baserad på SPC 10/2019
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation:I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT.
Förpackning, dosering: 300 mg koncentrat till infusionsvätska. Administreras som intravenös infusion en gång var 4:e vecka
Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden.
Graviditet och amning: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning ska avbrytas under behandling.
Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunosuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-31823 November 2019


Biogen-10096

Senast uppdaterad: 2019-12-17