Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence


Biogen-73909 februari 2021

BiogenTalks podcast-serie innehåller intervjuer med några av världens ledande experter inom neurovetenskap. Denna podcastserie är utvecklad mot hälso- och sjukvårdspersonal.

Vid behandling av multipel skleros (MS) med sjukdomsmodifierande läkemedel är det viktigt med god följsamhet till behandlingen. Biverkningar är en vanlig orsak till att läkemedelsbehandlingen avbryts och det är av stor vikt att stödja patienterna att hantera eventuella biverkningar.

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier för att mildra magtarmbiverkningar (GI) vid behandling av RRMS patienter med Tecfidera® (dimetylfumarat).1,2 Trudy Campbell delar också med sig av sin egen kliniska erfarenhet av behandling med Tecfidera® och hur hon följer upp sina MS-patienter.

Sjuksköterska Trudy Campbell  


Text: Biogen
Bild: Från Biogentalks

Biogen-79568 oktober 2020
Senast uppdaterad: 2022-01-20


Referenser:
1, Tecfidera SPC 11/2020
2, Campbell TL et al. Nursing Management of gastrointestinal adverse events associated with delayed-release Dimethyl Fumarate: A global Delphi Approach. J Neurosci Nurs. 2020;52(2):72-77. Doi:10.1097/JNN.0000000000000495Tecfidera™ (dimetylfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX07

Enterokapsel 120/240 mg. F, inom förmån.
Baserad på 01/2022

Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-19321 juni 2021
 

Se mer

Arbetsförmåga och flexibel arbetsmarknad

Detta program handlar om möjligheterna och utmaningarna för sjukvården...

Lyssna här
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

Det verkar som att SARS-CoV-2 kan orsaka ett antal olika neurologiska manifestationer och MS-specialister har tvingats ta itu med detta virus och förstå konsekvenserna för patienter och deras behandling.

Lyssna här
Podcast – What does the future of real-world evidence (RWE) look like?

Doktor Orla Gray (Nordirland) och doktor Owen Pearson (Storbritannien) diskuterar real-world evidens (RWE) inom multipel skleros (MS) och hur framtiden för RWE ser ut.  

Lyssna här
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Lyssna här