Effekt

Vumerity (diroximelfumarat), är bioekvivalent med Tecfidera (dimetylfumarat) eftersom båda läkemedlen omvandlas till samma mängd av den aktiva metaboliten monometylfumarat, MMF. I och med detta anses de ha likvärdig effekt och säkerhetsprofil.(1)

Effekten av Tecfidera vid RRMS visades primärt i fas 3-studierna DEFINE och CONFIRM och är väletablerad genom erfarenhet från över 900 000 patientår och över 500 000 behandlade patienter världen över och har även bekräftad effekt och säkerhet i långtidsuppföljningsstudien ENDORSE i upp till 13 år.(1,2,3) Läs mer om Tecfideras registreringsstudier DEFINE och CONFIRM 

 

Vumerity fas 3-studier

Vumerity har studerats i studierna EVOLVE-MS-1 och EVOLVE-MS-2.(4,5)

 

EVOLVE-MS-1
En öppen fas 3-studie.
Syftet med studien: Utvärdera säkerheten och effekten av Vumerity hos patienter med RRMS som följs prospektivt under 2 år.

 

*CDP_: Confirmed disability progression
EVOLVE-MS-2 rollovers: Patienter inkluderades från EVOLVE-MS-2 studien.EVOLVE-MS-2

En fas 3-randomiserad, dubbelblind studie med 5-veckors behandlingsperiod med Vumerity eller Tecfidera.
Syftet med studien: Jämföra gastrointestinal tolerabilitet av Vumerity vs Tecfidera under 5 veckor hos vuxna med RRMS. Dagliga formulär fylldes i för att bedöma svårighetsgraden av GI-symtom.

 

 

Biogen-152876 januari 2024
Senaste uppdaterad: 2024-01-12


Referenser:

1. Vumerity SPC
3. Gold, R. et al. (2021) ‘Long-term safety and efficacy of dimethyl fumarate for up to 13 years in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: Final ENDORSE study results’, Multiple Sclerosis Journal. doi: 10.1177/036215379002000105.
4. Naismith RT, et al. Mult Scler. 2020;26(13):1729-1739.
5. Naismith RT, et al. CNS Drugs. 2020;34(2):185-916.

 

Vumerity™ (diroximelfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX09

Enterokapsel 231 mg. F, inom förmån

Baserad på SPC 01/2024. 

Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Överkänslighet mot andra fumarsyraestrar. Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Vumerity efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. 

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-144645 februari 2024

Läs mer

Verkningsmekanism

Exponering för den aktiva metaboliten MMF efter oral administrering av Vumerity och Tecfidera är bioekvivalent.

Läs mer
Biverkning- och tolerabilitetsprofil

Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet av Vumerity jämfört med Tecfidera.

Läs mer
Praktiska råd

Vumerity administreras oralt. Vumerity kommer i en burk innehållande 120 kapslar.

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Vumerity.

Läs mer