Praktiska råd

Dosering

Vumerity (diroximelfumarat) administreras oralt. Vumerity kommer i en burk innehållande 120 kapslar.

Startdosen är 231 mg (en kapsel) två gånger dagligen. Efter 7 dagar ökas dosen till den rekommenderade underhållsdosen 462 mg (2 kapslar) två gånger dagligen.

Tillfälliga dosreduktioner till 231 mg (en kapsel) två gånger dagligen kan reducera förekomsten av biverkningar i form av hudrodnad och mag-tarmbesvär. Inom 1 månad ska den rekommenderade dosen på 462 mg (2 kapslar) två gånger dagligen återupptas.

Vumerity-kapslarna ska sväljas hela och intakta. Kapslarna ska inte krossas eller tuggas och innehållet ska inte strös över mat eftersom enterobeläggningen på kapseln förhindrar irriterande effekter på tarmen.

Vumerity kan tas med eller utan mat.


 

Vumerity underhållsdos är 2x2 kapslar per dag.

 

 

Om en patient glömmer en dos får denne inte ta dubbel dos. Patienten kan endast ta den glömda dosen om det är 4 timmar mellan doserna. I annat fall ska patienten vänta till nästa planerade dos.

 

Den rekommenderade dosen för Vumerity ger samma mängd av den aktiva metaboliten MMF (monometylfumarat) som vid dosering av Tecfidera (dimetylfumarat). Läs mer om detta under avsnitt Vumerity verkningsmekanism 

 

Biogen-152879 februari 2022
Senast uppdaterad: 2022-10-17


Referens:
1. Vumerity SPC


Vumerity™ (diroximelfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX09

Enterokapsel 231 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 03/2022

Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Överkänslighet mot andra fumarsyraestrar. Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Vumerity efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-144645 december 2021
 

Läs mer

Verkningsmekanism

Exponering för den aktiva metaboliten MMF efter oral administrering av Vumerity och Tecfidera är bioekvivalent.

Läs mer
Biverkning- och tolerabilitetsprofil

Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet av Vumerity jämfört med Tecfidera.

Läs mer
Effekt

Effekt- och säkerhetsprofil förväntas vara likvärdig mellan Vumerity och Tecfidera i och med dess bioekvivalens.

Läs mer