Effekt


Effekten av Plegridy™ (peginterferon beta-1a)

I registreringsstudien ADVANCE bedömdes effekt och säkerhet för Plegridy. I studien blev 1 512 patienter med skovvis förlöpande multipel skleros randomiserade till och doserade med 125 mikrogram Plegridy injicerat subkutant varannan (n=512) eller var fjärde (n=500) vecka jämfört med placebo (n=500). (1)

Minskning av årlig skovfrekvens (ARR) efter ett års behandling med Plegridy™

I ADVANCE-studien var det primära effektmåttet minskning av årlig skovfrekvens. Plegridy doserat varannan vecka minskade signifikant den årliga skovfrekvensen (ARR) med 36 % jämfört med placebo (p=0,0007) vid ett år. (1)

Minskad progression av funktionsnedsättning efter ett års behandling

Bromseffekt på funktionsnedsättning, bekräftad under 24v

Plegridy minskade även signifikant risken för skov med 39 % (0,291 vs 0,187 (p=0,0003)), risken för ihållande progression av funktionsnedsättning bekräftad vid 12 veckor med 38 % (0,105 vs 0,068 (p=0,0383)) och vid 24 veckor (post-hoc-analys) med 54 % (0,084 vs 0,040 (p=0,0069)). (1)

Effekt av Plegridy™ (peginterferon beta-1a) på MR-lesioner efter ett års behandling

Antal Gd+ lesioner vid år 1

Antal nya eller nyligen förstorade T2-hyperintensiva lesioner vid 1 år (2)

Antal nya T1-hypointensiva lesioner vid år 1

Hur snabbt verkar Plegridy efter behandlingsstart?

En behandlingseffekt observerades så tidigt som vid 6 månader då Plegridy 125 mikrogram varannan vecka påvisade en minskning på 61 % (p<0,0001) av nya eller nyligen förstorade T2-lesioner i förhållande till placebo. (1)

I uppföljningsstudien ATTAIN kvarstod långtidseffekten av Plegridy genom kontinuerlig behandling upp till 4 år, vilket visades genom klinisk utvärdering och MRT-undersökningar av MS-sjukdomens aktivitet. Av totalt 1 468 patienter fortsatte 658 patienter i minst 4 år med behandling med Plegridy. (1)

FASS

För mer info om Plegridy™ (peginterferon beta-1a), Plegridy SPC

 


Biogen-94972 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-02

 

Referenser:
1. Plegridy SPC
2. Calabresi PA et al. Pegylated interferon beta-1a for relapsing-remitting multiple sclerosis (ADVANCE): a randomised, phase 3, double-blind study. Lancet Neurol 2014;13:657-665


Plegridy™ (peginterferon beta-1a) Rx, ATC-kod: L03AB13
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 63/ 94 mikrogram (startpack) 125 mikrogram (underhållsdos). F inom förmån.
Baserad på SPC 03/2023 

Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS. Kontraindikationer: Överkänslighet mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller peginterferon eller mot något hjälpämne. Patienter med pågående svår depression och/eller självmordstankar. Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat. Amning: Plegridy kan användas under amning.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-11571 september 2023

Läs mer

Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna med Plegridy.

Läs mer