Verkningsmekanism


Den exakta verkningsmekanismen för Plegridy™ (peginterferon beta-1a) vid MS är inte helt klarlagd, men pre-kliniska studier visar att Plegridy™ (peginterferon beta-1a) binder till typ I-interferonreceptorn på cellytan och utlöser en kaskad av intracellulära händelser som leder till reglering av interferon-responsivt genuttryck. Biologiska effekter, som kan vara medierade av Plegridy, inkluderar uppreglering av antiinflammatoriska cytokiner (t.ex. IL-4, IL-10, IL-27), nedreglering av proinflammatoriska cytokiner (t.ex. IL-2, IL-12, IFN-γ, TNF-α) och hämning av migrationen av aktiverade T-celler över blod-hjärnbarriären.(1) Patienterna kan utveckla antikroppar mot Plegridy™ (peginterferon beta-1a). Data från patienter som behandlats med Plegridy™ (peginterferon beta-1a) i 2 år, tyder på att mindre än 1 % (5/715) utvecklade kvarstående neutraliserande antikroppar mot interferon beta-1a-delen av peginterferon beta-1a. Neutraliserande antikroppar kan minska den kliniska effekten.(1)

Den aktiva substansen

Plegridy™ (peginterferon beta-1a) är ett pegylerat interferon beta-1a.


Pegylering - generell information om pegylering

Pegylering innebär att en kedja av polyetylenglykolenheter (PEG) binder till en annan molekyl. (1)

STABILISERAR molekylen genom att förbättra dess kemiska stabilitet och löslighet. (2)

Detta förlänger läkemedlets hållbarhet, även vid rumstemperatur.
 

SKYDDAR mot nedbrytning och har visat sig minska immungeniciteten. (2).

Detta leder till att det bildas färre neutraliserande antikroppar.

FÖRLÄNGER den aktiva molekylens cirkulationstid i kroppen genom att öka molekylstorleken.

Detta leder till förlängd halveringstid. (3) och färre doseringar.
 

Sammanfattningsvis har pegylering av ett läkemedel visat sig leda till färre doseringar, minskad utveckling av neutraliserande antikroppar samt ihållande och långvarig terapeutisk effekt. (2,3)
 

FASS

För mer info om Plegridy™ (peginterferon beta-1a), se Plegridy SPC


Biogen-94972 september 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-02

 

Referenser:
1. Plegridy SPC
2. Kang JS, DeLuca PP, Lee KC. Emerging PEGylated Drugs. Expert Opin Emerg Drugs. 2009;14(2):363-380.
3. Fishburn CS. The pharmacology of PEGylation: balancing PD with PK to generate novel therapeutics. J Pharm Sci. 2008;97(10):4167-4183.


Plegridy™ (peginterferon beta-1a) Rx, ATC-kod: L03AB13
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 63/ 94 mikrogram (startpack) 125 mikrogram (underhållsdos). F inom förmån.
Baserad på SPC 03/2023 

Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS. Kontraindikationer: Överkänslighet mot naturligt eller rekombinant interferon beta eller peginterferon eller mot något hjälpämne. Patienter med pågående svår depression och/eller självmordstankar. Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat. Amning: Plegridy kan användas under amning.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-11571 september 2023

Läs mer

Effekt

Minskning av skovfrekvens efter behandling.

 

Läs mer