Plegridy® (peginterferon beta-1a) verkningsmekanism

Verkningsmekanism


Den exakta verkningsmekanismen för Plegridy vid MS är inte helt klarlagd, men pre‑kliniska studier visar att Plegridy® (peginterferon beta-1a) binder till typ I-interferonreceptorn på cellytan och utlöser en kaskad av intracellulära händelser som leder till reglering av interferon-responsivt genuttryck. Biologiska effekter, som kan vara medierade av Plegridy, inkluderar uppreglering av antiinflammatoriska cytokiner (t.ex. IL-4, IL-10, IL-27), nedreglering av proinflammatoriska cytokiner (t.ex. IL-2, IL-12, IFN-γ, TNF-α) och hämning av migrationen av aktiverade T-celler över blod-hjärnbarriären1.

Patienterna kan utveckla antikroppar mot Plegridy® (peginterferon beta-1a). Data från patienter som behandlats med Plegridy® (peginterferon beta-1a) i 2 år, tyder på att mindre än 1 % (5/715) utvecklade kvarstående neutraliserande antikroppar mot interferon beta-1a-delen av peginterferon beta-1a. Neutraliserande antikroppar kan minska den kliniska effekten1.

 

Den aktiva substansen

Plegridy® (peginterferon beta-1a) är ett pegylerat interferon beta-1a.

Pegylering innebär att en kedja av polyetylenglykolenheter (PEG) binder till en annan molekyl1.

STABILISERAR molekylen genom att förbättra dess kemiska stabilitet och löslighet2.

Detta förlänger läkemedlets hållbarhet, även vid rumstemperatur.


SKYDDAR
mot nedbrytning och har visat sig minska immungeniteten2.

Detta leder till att det bildas färre neutraliserande antikroppar.
 

FÖRLÄNGER den aktiva molekylens cirkulationstid i kroppen genom att öka molekylstorleken.

Detta leder till förlängd halveringstid3 och färre doseringar.

 

Sammanfattningsvis har pegylering av ett läkemedel visat sig leda till färre doseringar, minskad utveckling av neutraliserande antikroppar samt ihållande och långvarig terapeutisk effekt2 3.

 

FASS

För mer info om Plegridy® (peginterferon beta-1a), FASS.se

 

 

 

Läs mer:


Läs mer

Effekt

Minskning av skovfrekvens efter behandling.

Plegridy® (peginterferon beta-1a) - Effektivitet

Referenser:

  1. Plegridy produktresumé www.fass.se  (länk till https://www.fass.se/LIF/startpage)

  2. Kang JS, DeLuca PP, Lee KC. Emerging PEGylated Drugs. Expert Opin Emerg Drugs. 2009;14(2):363-380.

  3. Fishburn CS. The pharmacology of PEGylation: balancing PD with PK to generate novel therapeutics. J Pharm Sci. 2008;97(10):4167-4183.


PLEGRIDY® Rx F (peginterferon beta-1a) L03AB13 SPC 09/2019
Indikation: För vuxna patienter för behandling av skovvis förlöpande MS.
Dosering: Den rekommenderade dosen för behandling är 125 µg (0,5 ml lösning) injicerat subkutant varannan vecka.
Graviditet: Användning av Plegridy kan övervägas under graviditet om det är kliniskt motiverat.
Amning: Plegridy kan användas under amning.
Biverkningar: De vanligaste biverkningarna är reaktioner vid injektionsstället och influensaliknande symtom.
Förpackningar: Lösning i förfylld injektionspenna. Startpack (63 µg / 94 µg) och underhållsdos 125 µg.
För mer information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-11571


Biogen-05109

 

Senast uppdaterad: 2019-04-03