Tysabri® (natalizumab)

För MS-patienter som behöver mer effekt.(1)

Indikation1

Tysabri är indicerat som sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper:

- Patienter med aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling.

- Patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gadolinium-laddande lesioner vid MRT av hjärnan eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT.

Läs mer

Benefit/Risk

read-next-image
Läs mer

Verkningsmekanism

Tysabri (natalizumab) är en selektiv adhesions­molekyl­hämmare.

Tysabri® (natalizumab) verkningsmekanism
Läs mer

Effekt

Läs mer om registreringsstudien AFFIRM.

Tysabri® (natalizumab) effekt
Läs mer

Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna hos patienter.

Tysabri® (natalizumab) biverkningar
Läs mer

Praktiska råd

Dosering och administering av Tysabri.

Tysabri® (natalizumab) praktiska råd
Läs mer

Frågor och Svar

Frågor och svar om Tysabri.

Tysabri® (natalizumab) - Frågor och svar
Läs mer

Material för sjuksköterskor

Ett utbildningsmaterial om läkemedlet Tysabri® (natalizumab).

read-next-image

Tysabri® Rx F (natalizumab) ATC kod: L04AA23
Baserad på SPC 04/2020
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation:I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT.
Förpackning, dosering: 300 mg koncentrat till infusionsvätska. Administreras som intravenös infusion en gång var 4:e vecka
Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden.
Graviditet och amning: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning ska avbrytas under behandling.
Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunosuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-31823 November 2019


Biogen-05886

Senast uppdaterad: 2020-05-08