Tysabri® (natalizumab)

För MS-patienter som behöver mer effekt.(1)

Indikation1

Tysabri är indicerat som sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper:

- Patienter med aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling.

- Patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gadolinium-laddande lesioner vid MRT av hjärnan eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT.

Läs mer

Benefit/Risk

read-next-image
Läs mer

Verkningsmekanism

Tysabri (natalizumab) är en selektiv adhesions­molekyl­hämmare.

Tysabri® (natalizumab) verkningsmekanism
Läs mer

Effekt

Läs mer om registreringsstudien AFFIRM.

Tysabri® (natalizumab) effekt
Läs mer

Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna hos patienter.

Tysabri® (natalizumab) biverkningar
Läs mer

Praktiska råd

Dosering och administering av Tysabri.

Tysabri® (natalizumab) praktiska råd
Läs mer

Frågor och Svar

Frågor och svar om Tysabri.

Tysabri® (natalizumab) - Frågor och svar
Läs mer

Material för sjuksköterskor

Ett utbildningsmaterial om läkemedlet Tysabri® (natalizumab).

read-next-image

Tysabri® Rx F (natalizumab) ATC kod: L04AA23
Baserad på SPC 08/2018
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år eller en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT.
Förpackning, dosering: 300 mg koncentrat till infusionsvätska. Administreras som intravenös infusion en gång var 4:e vecka
Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden.
Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Följande riskfaktorer är förknippade med en ökad risk för PML: förekomst av anti-JCV-antikroppar; Behandling efter 2 år; användning av immunosuppressiva medel före behandling med TYSABRI. Nyttan och riskerna med TYSABRI-behandling ska utvärderas regelbundet. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML. Före start av behandling med TYSABRI måste en nyligen genomförd (vanligen inom ca tre månader) undersökning med MRT finnas tillgänglig som en referens och upprepas minst årligen. Mer frekventa MRT-undersökningar ska övervägas för patienter som löper en högre risk att drabbas av PML.
För mer information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris vänligen se www.fass.se
Biogen-23877 September 2019


Biogen-05886

Senast uppdaterad: 2019-10-07