Material för dig som är sjuksköterska och arbetar med Tysabri™ (natalizumab)

Detta material handlar om Tysabri iv (intravenös infusion)


Materialet är utvecklat tillsammans med sjuksköterska Annelie Andersson, neurologmottagningen Vrinnevisjukhuset Norrköping.

HUR FUNGERAR TYSABRI (NATALIZUMAB)? (1,2,3,4,5)

Tysabri är ett biologiskt läkemedel, en antikropp som fäster på lymfocyterna. Det gör att lymfocyterna inte kan ta sig ut från blodbanan och passera blod-hjärnbarriären.


Vad är en lymfocyt?
En lymfocyt är en typ av vita blodkroppar, som är en del av vårt immunförsvar.

Vad är en antikropp?
I vårt immunförsvar utgör antikroppar den främsta försvarslinjen. Antikroppar produceras i kroppen av plasmaceller, som en reaktion mot ett främmande ämne.TYSABRIS VERKNINGSMEKANISM


MS-sjukdomen: Aktiverade lymfocyter passerar blod-hjärnbarriären, något som antas vara ett första steg mot uppkomsten av MS-plack. (1,2)


Adhesionsmolekylen α4-integrin uttryckt på aktiverade lymfocyter interagerar med VCAM-1 på endotelcellerna. Detta leder till att lymfocyterna kan passera genom blod- hjärnbarriären. (3, 4, 5)


Tysabri är en antikropp som blockerar aktiverade lymfocyter från att passera blod- hjärnbarriären, vilket leder till en minskning av den inflammatoriska processen vid MS. (1)

 

Referenser:

1. Tysabri (natalizumab SPC)
2. French-Constant C. Pathogenesis of multiple sclerosis. Lancet 1994;343:271-275.
3. Polman CH et al. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. New Engl J Med. 2006;354:899-910.
4. Yednock TA et al. Prevention of experimental autoimmune encephalomyelitis by antibodies against α 4 β 1 integrin. Nature. 1992;356:63-66.
5. Baron JL et al. Surface expression of 4 integrin by CD4 T cells is required for their entry into brain parenchyma. J Exp Med. 1993;177:57-68.

 

ADMINISTRERING OCH PRAKTISKA RÅD (1)

Innan behandlingsstart med Tysabri (natalizumab) intravenös infusion

För att kunna påbörja behandling med Tysabri måste det finnas en genomförd MRT-undersökning som är gjord inom de tre senaste månaderna.

Se flödesschema för vilka prover och undersökningar som ska genomföras.Innan behandlingsstart med Tysabri

1. Kontrollera patientens allmäntillstånd/hur mår du?

2. Fråga om biverkningar efter tidigare behandling

3. Fråga om sjukdomsaktivitet (nya skov)

4. Fråga om nya läkemedel används

5. Bedöm om patienten är kliniskt stabil

 

 

Förslag på frågor att ställa innan infusion

 • Har du några nytillkomna neurologiska symtom (Motoriska, Sensoriska eller Kognitiva)?
  Frågas om skov eller problem med minnet.

 • Har du haft någon infektion sedan senaste infusionen?
  - Vilken typ av infektion?
  - Använder du antibiotika?
 • Tar du några nya läkemedel sedan föregående infusion?

 • Har du haft något läkarbesök sedan föregående infusion? 

 • Upplevde du biverkningar efter föregående infusion?
   
 • Något annat som du tycker/tror jag behöver veta?
Vid nya läkemedel och infektioner
Rådfråga patientens ansvariga läkare.

Vid frågetecken kring om du ska starta behandling med Tysabri iv
Rådfråga patientens ansvariga läkare.


 Tillredning av Tysabri

1. Tillsätt Tysabri (300 mg/15 ml injektionsflaska) till 100ml infusionsvätska (natriumklorid, 9 mg/ml)
2. Vänd försiktigt på påsen för att blanda.
Undvik att skum bildas när du blandar.

Vätskan ska vara färglös och klar.Skriv följande på infusionspåsen:

• Namn Dos

• Datum • Din signatur

• Läkemedel


- Tysabri ska infunderas intravenöst under 1 timme i en takt av ca. 2 ml/minut.
- Spola direkt efter infusion, infusionsslagen med 50 ml natriumklorid, 9 mg/ml.
- Patienten ska under de första 12 infusionerna observeras under infusion och under 1 timme efter det att infusionen avslutats. Därefter ska patienten fortsatt observeras under infusion men observationstiden kan efter avslutad infusion förkortas eller slopas, enligt klinisk bedömning.Förvaring

• Tysabri ska förvaras i ett kylskåp.
• Den utspädda läkemedelsproduktionen måste användas så snart som möjligt och inom 24 timmar från spädning. Om den förvaras 2-8 °C måste lösningen anta rumstemperatur innan infusion.
• Får ej frysas.
• Förvaras i ytterförpackning (ljuskänsligt).
INFUSION AV TYSABRI

Checklista – Vad behöver du

Tysabri koncentrat till infusionsvätska, injektionsflaska 15 ml

En infusionsvätska 100 ml, 0,9 % natriumkloridlösning utan konserveringsmedel

En infusionsvätska 50 ml, 0,9 % natriumkloridlösning utan konserveringsmedel

Handskar

20 ml spruta

1 steril kanyl

Etikett till infusionspåsen

Rengöringsservett/-sprit

Perifier venkateter

Infusionsset

BEREDNING AV TYSABRI INFUSIONSVÄTSKA


TYSABRI-förpackningen innehåller följande: en injektionsflaska med 300 mg koncentrat till infusionsvätska, lösning 15 ml samt en bipacksedel. Granska flaska med TYSABRI före spädning och administrering så att den inte innehåller några partiklar. Om vätskan innehåller partiklar eller är annat än färglös och klar till lätt opalescent får innehållet ej användas.


Använd aseptisk teknik vid beredning av TYSABRI infusionsvätska. Ta fram en 100 ml infusionspåse med natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %).


Ta av metallhättan från TYSABRI-flaskan och rengör membranet med sprit.


Sätt en uppdragningskanyl på sprutan och stick in kanylen genom mittpunkten på membranet. Dra långsamt upp 15 ml TYSABRI-koncentrat. Försök att undvika skumbildning.


 


 BEREDNING AV TYSABRI INFUSIONSVÄTSKA


Injicera 15 ml TYSABRI i infusionspåsen med 100 ml natriumkloridlösning 9 mg/ ml (0,9 %). Även detta ska utföras långsamt för att undvika skumbildning.


Vänd försiktigt på infusionspåsen med lösning för att blanda den fullständigt. Skaka ej.


Fyll i patientens namn, läkemedel, dos, datum och tid, samt din signatur på en etikett och fäst sedan denna på infusionspåsen med den färdigberedda lösningen.

• Den färdigberedda lösningen måste användas så snart som möjligt och inom 8 timmar från spädning.

• Om den färdigberedda lösningen inte används direkt ska den förvaras vid 2–8°C (får ej frysas). Låt lösningen anta rumstemperatur innan den infunderas.

• Varje injektionsflaska är endast avsedd för engångsbruk.

• TYSABRI får inte blandas med andra läkemedel eller spädningsvätskor.

• Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.


 


 BEREDNING AV TYSABRI INFUSIONSVÄTSKA


När infusionspåsen är tömd, byts den mot en infusionspåse med 50 ml oblandad natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %). Infundera ytterligare ca. 20 ml natriumkloridlösning för att skölja ur kvarstående läkemedelslösning i infusionsslangen. Var observant vid byte av infusionspåse så att inte luft kommer in i slangen.


Övervaka patienten efter infusion (speciellt viktigt vid infusion nummer 2 och 3)

• Patienten ska under de första 12 infusionerna observeras under 1 timme efter det att infusionen avslutats. Sedan kan observationstiden förkortas eller slopas, enligt klinisk bedömning.

• Vid symtom eller tecken på överkänslighet skall administrering av Tysabri avbrytas och lämplig behandling inledas.

Exempel på tidiga symtom är:

– kliande utslag

– svullnad i ansiktet, läppar eller tunga

– andningssvårigheter


 


 

VILKA KONTRAINDIKATIONER FINNS FÖR TYSABRI (NATALIZUMAB)?
När ska Tysabri sättas ut? (1,6)

 • Överkänslighet mot natalizumab eller mot något hjälpämne
 • Om PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) misstänks
 • Om en patient utvecklar PML måste administrering av Tysabri avbrytas
 • Vid allvarliga infektioner måste alla ansträngningar göras för att fastställa den orsakade organismen. Om en opportunistisk infektion misstänks, ska behandling med Tysabri avbrytas.
 • Aktuell eller tidigare behandling med immunsuppressiva läkemedel eller vid nedsatt immunförsvar av annan orsak, som kan öka risken för opportunistiska infektioner
 • Vid kända aktiva maligniteter, med undantag för basalcellscancer i huden
 • Vid två på varandra följande positiva svar av anti-natalizumab-antikroppar (NAb)

 

Här följer information som kan hjälpa dig att berätta om PML och JCV för dina patienter.
VAD ÄR PML? (1,7)

PML står för progressiv multifokal leukoencefalopati och är en typ av hjärninflammation. Symtomen på PML kan komma smygande och vara svårtolkade, men de påminner om vanliga MS symtom. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på dem och rapportera in eventuella förändringar, små som stora till vården.

 

VAD ÄR JCV? (1,7)

JCV är ett virus som finns kvar i kroppen efter att man blivit smittad någon gång tidigare. Det är normalt att vara bärare och viruset är inaktivt så länge kroppens immunförsvar är intakt.

JCV står för ”John Cunningham Virus”

Om du är JCV negativ kan du bli smittad i framtiden. Det finns inget sätt att skydda dig mot JCV. För att minska riskerna för att utveckla PML testas du som behandlas med Tysabri regelbundet för JCV. Då kan man kartlägga och beräkna den eventuella sannolikheten du har för PML. Rekommendationer är att testas för JCV var 6:e månad.

Du ska också som ett led i detta regelbundet genomföra en MRT-undersökning, gärna årligen.

 

Biogen-34614 januari 2024
Senast uppdaterad: 2024-01-11

 

Referenser:
1. Tysabri SPC
2. French-Constant C. Pathogenesis of multiple sclerosis. Lancet 1994;343:271-275.
3. Polman CH et al. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. New Engl J Med. 2006;354:899-910.
4. Yednock TA et al. Prevention of experimental autoimmune encephalomyelitis by antibodies against α 4 β 1 integrin. Nature. 1992;356:63-66.
5. Baron JL et al. Surface expression of 4 integrin by CD4 T cells is required for their entry into brain parenchyma. J Exp Med. 1993;177:57-68.
6. Tysabri (natalizumab) läkarinformation version 19, februari 2021.
7. A Sami Saribas et al. JC virus-induced Progressive Multifocal Leukoencephalopathy. Future Virol. 2010 May;5(3):313-323. 

Tysabri™ (natalizumab) Rx ATC kod: L04AG03
Koncentrat till infusionsvätska 300 mg EF, ej förmån. Förfylld spruta 150 mg F, inom förmån.
Baserad på SPC Tysabri IV SPC 05/2024 & SPC Tysabri SC 05/2024

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT. Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden. Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunsuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML. Graviditet: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning: Amning ska avbrytas under behandling. Förfylld spruta ska administreras av sjukvårdspersonal.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-243769 juni 2024

Läs mer

Tysabri™ (natalizumab)

Tysabri är en humaniserad monoklonal antikropp.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a)

För behandling av skovvis fortlöpande multipel skleros.

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Oral behandling vid RRMS.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat)

Oral behandling för patienter med RRMS.

Läs mer
Verkningsmekanism

Tysabri är en selektiv adhesions­molekyl­hämmare.

Läs mer
Effekt

Läs mer om registreringsstudien AFFIRM.

Läs mer
Effekt

Läs mer om registreringsstudien AFFIRM och långtidsdata från TOP. 

Läs mer
Data Tysabri SC

Data om beredningsformen subkutan Tysabri. 

Läs mer
Biverkningsprofil

De vanligaste biverkningarna hos patienter.

Läs mer
PML

Här finner du fördjupad information om PML (progressiv multifokal leukoencefalopati)

Läs mer
Riskstratifiering

Probability is the likelihood that an event will or will not occur.

Läs mer
John Cunningham virus (JCV)

John Cunningham Virus (JCV) and Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML)

Läs mer
Biverkningar

De vanligaste biverkningarna hos patienter.

Läs mer
Frågor och svar

Frågor och svar om Tysabri.

Läs mer
Praktiska råd

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Praktiska råd - Intravenös infusion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Information om Tysabri SC

För dig som arbetar inom primärvården.

Läs mer
Tysabri digitala patientinformationskort

Här kan du skapa digitala patientinformationskort för patienter som fått Tysabri förskrivet. Dessa digitala patientinformationskort kan sedan enkelt sparas av patienten i exempelvis deras mobiltelefon eller liknande. 

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Tysabri.

Läs mer