Verkningsmekanism

Tysabri™ (natalizumab) är en selektiv adhesions­molekyl­hämmare och binder till α4-subenheten hos humana integriner, som uttrycks i hög utsträckning på ytan av alla leukocyter, med undantag för neutrofiler. Tysabri hämmar T-lymfocytens inträde genom blodhjärnbarriären och därigenom förhindras migrationen av immunkompetenta celler in i hjärnvävnaden, där de kan orsaka eller bibehålla inflammation.

Mer specifikt binder natalizumab till α4β1-integrin, vilket blockerar interaktionen med dess besläktade receptor, vaskulär celladhesions­molekyl-1 (VCAM-1), och liganderna osteopontin och en alternativt splitsad domän av fibronektin, connecting segment-1 (CS-1).

Vid MS tros lesionerna uppkomma när aktiverade T-lymfocyter passerar blodhjärnbarriären. En blockering av de molekylära interaktionerna mellan α4β1 och dess målmolekyler reducerar den inflammatoriska aktiviteten i hjärnan vid MS och hämmar ytterligare rekrytering av immunceller till inflammerad vävnad. Därigenom minskas uppkomsten eller tillväxten av MS-lesioner.

Biogen-40798 november 2021

Selektiv verkningsmekanism, hindrar migrationen av immunkompetenta celler över blod-hjärnbarriären och dämpar inflammatorisk aktivitet lokalt.
 

Biogen-40434 november 2021

Enkel beskrivning av hur natalizumabs verkningsmekanism fungerar.
 

 

FASS

För mer info om Tysabri™ (natalizumab), se Tysabri SPCBiogen-05888 december 2022
Senast uppdaterad: 2022-12-14

 

 

Referenser:
1. Tysabri SPC 
2. French-Constant C. Pathogenesis of multiple sclerosis. Lancet 1994;343:271-275.
3. Polman CH et al. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. New Engl J Med. 20116;354:399-910.
4. Yednock TA et al. Prevention of experimental autoimmune encephalomyelitis by antibodies against α 4 β 1 integrin. Nature. 1992;356:63-65.
5. Baron J L et al. Surface expression of 4 integrin by CD4 T-cells is required for their entry into brain parenchyma. J Exp Med. 1993;177:57-68.

 


Tysabri intravenös (IV) ingår ej i förmånen, Tysabri subkutan (SC) ingår i förmånen.

Tysabri™ (natalizumab) Rx ATC kod: L04AA23

Koncentrat till infusionsvätska 300 mg EF, ej förmån. Förfylld spruta 150 mg F, inom förmån.
Baserad på SPC Tysabri IV & SPC Tysabri SC 05/2022

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT.  Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden. Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunosuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML. Graviditet: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning: Amning ska avbrytas under behandling.
Förfylld spruta ska administreras av sjukvårdspersonal.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-31823 september 2022
 

Läs mer

Effekt

Läs mer om registreringsstudien AFFIRM och långtidsdata från TOP. 

Läs mer