EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

ECTRIMS genomfördes i år tillsammans med ACTRIMS och sändes virtuellt från Washington i och med den rådande samhällssituationen med Covid-19 pandemin. En av deltagarna var överläkaren, neurologen och internmedicinaren Björn Hedström som arbetar vid Ängelholms sjukhus. Här är del ett i hans artikelserie ”EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm”. 

I have a dream, that one day We will….

Orden i ett av världens mest kända tal hållet i en av världens mest kända städer, Washington DC symboliserar och ramar in min upplevelse av den kongress, eller det medicinska MS-smörgåsbord jag just besökt. Jag planerade att resa till Washington tillsammans med min vän och kollega, Eric Campbell och vi skulle bo inneboende hos en av hans vänner i en Washington-stadsdel och uppleva Washington och ACTRIMS/ECTRIMS nästan som vore vi infödingar.

Så kom COVID-19 och planerna gick upp i rök – eller lades snarare ut på webben.

Jag heter Björn Hedström och använde mitt namn stavat på svenska vilket tyvärr innebar att jag inte kunde titta via datorn, eftersom ”ö” är en icke tillåten symbol i USA men det fungerade bra via telefonen. Det fungerade senare även via datorn när jag bytte webbläsare. 

Att besöka en kongress via webben är både enklare och svårare än att traditionellt resa dit och delta fysiskt. Fördel för att man kan titta på parallella symposier efter varandra, man kan sitta var man vill och titta i efterhand men samtidigt negativt eftersom man sitter hemma och det inte alltid är lätt för familjen att acceptera att pappa sitter framför datorn hela helgen. Jag saknar också interaktionen man får med kollegor på en kongress – korridorssamtalen och alla personliga möten. Dessa har visserligen blivit färre sedan vi inte längre får åka på industriarrangerade gruppresor utan åker en och en, men man träffar i alla fall några man känner eller lär känna och får ett utbyte av både medicinskt och kulturellt slag som i alla fall jag saknar på webben.

Det är samtidigt fascinerande att sätta sig, eller lägga sig, i en skön möbel hemma och i chatten läsa ”Hi from South Africa”, ”Hi from Azerbadjan” och ”Good weather today in New Zeeland - Hi”. Att känna den världsvida neurokompetensens närvaro och att få vara en liten del av den känns stort.

Inledningsföredraget - Prodromalstadium
Inledningsföredraget handlade sedan om hur det ser ut innan MS bryter ut. Finns det ett prodromalstadium med tidiga, prekliniska tecken som kanske skulle vara detekterbara. Enligt Helen Tremlett från Vancouver i British Columbia som föredömligt och tydligt talade i ämnet är svaret entydigt -Ja. Hennes litteraturgenomgång och studier visar att under de fem år som föregår MS-debuten har blivande MS-patienter 78% mer sjukhusinläggningar, 88% mer läkarbesök och 49% mer läkemedelskonsumtion än friska kontroller. Det man söker för är psykiatriska besvär (50% mer depression), huvudvärk, migrän, IBS, sömnproblem. Kvinnor innan MS-debuten föder färre barn och äter mer P-piller än kontrollgruppens kvinnor. Vidare ser man en 40-procentig ökning av hudläkemedel i RRMS-gruppen medan den är normal för patienter som senare insjuknar i PPMS, något som kan antas bero på att huden är känslig för en ökad inflammatorisk eller immunologisk aktivitet. En studie i Norge på mönstrande värnpliktiga rekryter visar att redan 20 år innan MS-debuten kan man se en kognitiv skillnad med motsvarande 6 IQ-poängs sänkning mellan gruppen som utvecklade MS och övriga. Man ser också att mödrar till barn som senare utvecklar MS söker mer läkarvård själva åren innan barnen utvecklar MS.

Förhoppningen är att, likt Parkinsonvården, kunna hitta tidiga, mätbara, varningssignaler för att i framtiden kunna ha en tidig neuroprotektion. Där kan neurofilament (NfL) vara en viktig del då det har setts stiga upp till 6 år innan MS-debuten.

Kongressens olika spår
Kongressen var upplagd i olika spår eller ”tracks” som man kunde välja mellan, bland annat:

  • Clinical track
  • Pathogenesis track
  • Tranlational track
  • Enviromental & genetic factors tracack
  • Biomarkers track

Första dagen lyssnade jag på föreläsningar i ”pathogenesis track” om T- och B-cellers roll vid MS och jag kände hela tiden under de fem föredragen en stor tacksamhet till dessa forskare som kan så mycket mer än jag och som kan ta reda på hur cellerna uttrycks och vilka antikroppar som är verksamma var och vad vi kanske kan göra åt det – på ett sätt som jag inte helt kan greppa. Jag kan däremot ta till mig deras upptäckter och vara länken till mina patienter och tack vara den ibland lite invecklat förklarade grundforskningen har vi terapier som slår mot flera av de för MS avgörande celltyperna – trots att vi inte själva alltid förstår i detalj vad vi gör.

Man har studerat rollen som neutrofilerna spelar både vid MS och andra sjukdomar som NMO och hoppas kunna använda anti-ASPRVI antikroppar som specifikt och i princip biverkningsfritt skulle kunna bli en framtida terapi. Frances Nally, en ung forskare från Irland, berättade om makrofagernas roll och hur vi via microRNA-påverkan kan få dem från att vara proinflammatoriska till att bli anti-inflammatoriska. Man har lyckats ta fram en ”star polypeptid” som via nanoteknik kan levereras till rätt celler och på så sätt minska antalet proinflammatoriska och öka antalet antiinflammatoriska makrofager vilket kan bli en framtida terapi. Det görs mycket grundforskning och vi kommer sannolikt att kunna individualisera behandlingen mer och mer i framtiden.

Biomarkörspåret
En annan intressant föreläsning i ”biomarkers track” handlade om huruvida vi kan förutse EDSS-utvecklingen och atrofi redan vid diagnos med hjälp av den första MR-bilden – kopplat till microRNA.

Man delade in patienterna (n=153) i fyra grupper efter atrofigrad/degenerationsgrad och inflammationsrad.

Typ 1: låg atrofigrad, låga förekomst av T2-hyperintensa lesioner (T2LV)
Typ 2: låg atrofi hög T2LV
Typ 3: hög atrofi låg T2LV
Typ 4: hög atrofi, hög T2LV

Vid femårsuppföljningen såg man vilka som bytt grupp och från vilka grupper man byter till vilka.

Från Typ 1 går 16% till Typ 2, 12% typ 3 och 5% till typ 4, från Typ 3 går 4 % till Typ 4 och från Typ 3 går 42% till Typ 4. Man ser att EDSS-utvecklingen är signifikant störst i Typ 4 vilket kanske inte är så överraskande. Man ser att utvecklingen av endera typen är oberoende av den andra typen. Man jämförde sedan microRNA med dessa olika typer och fann ett tydligt samband. Man såg att ”miR-22-3p var negativ och uttrycktes i Typ 2 och 4, miR-361-5p var skyddande och uttrycks i Typ 1 och miR-345-5p var patogenisk och uttrycks i Typ 2 och 4. Konklusionen är att microRNA kommer att bli en viktig biomarkör för MS och ev. MS-utvecklingsrisk i framtiden.

TAU och amyloid-beta
Nästa föreläsare hade tittat på TAU och amyloid-beta och där ser man att stegrat TAU ger en signifikant ökad risk för progression i ARMSS medan detsamma inte gäller för beta-amyloid. Bägge ökar risken för att ha eller få ryggmärgsengagemang.

MS och Covid-19
Kongressen var uppdelad i en tredagar lång sektion följt av ett endagsmöte två veckor senare tillägnat COVID-19 och ”late breaking news”. På det uppföljande mötet presenterades data från ”A Global Data Sharing Initiative” som omfattar cirka 1500 patienter med misstänkt eller konstaterad Covid-19 infektion. Där ser man att det är en signifikant ökad risk för att läggas in på sjukhus, behöva intensivvård och andningshjälp för de som behandlats med ocrelizumab och rituximab jämfört med MS patienter som står på andra MS-behandlande mediciner.

För att inte MS-allvarlighetsgraden respektive att man lättare hittar patienter som kommer till sjukhuset för att få sina mediciner än de som tar tabletter skulle påverka resultatet för mycket ställde man B-cellsbehandlade patienter mot natalizumab (eftersom de som står på natalizumab anses göra det pga att de har en högaktiv MS och får sin behandling på sjukhuset). Man såg då att risk ratio för att behöva bli inlagd på sjukhus var 1,99, att hamna på IVA var 2,39 och att behöva assisterad ventilation 2,84.

Den viktiga frågan om huruvida vi under Covid-19-pandemin bör byta terapi om man står på B-cellsbehandling fick inget absolut svar men dr Steve Simson-Yap från Melbourne School of Population and Global Health i Australien, som föredrog detta, sa att de inte kan ge några definitiva rekommendationer men att vi som kliniker måste tänka efter en gång till när vi ska välja behandling, fram för allt om det är en äldre patient, en patient med progressiv MS och/eller en patient med mycket handikapp; ett resonemang som övriga talare höll med om. Det går inte att ge definitiva rekommendationer men det är väldigt viktigt att vi som kliniker är införstådda med riskerna och förstår biologin bakom sjukdomen och behandlingen för att kunna göra en bra risk- nyttabedömning i varje enskilt fall.

Man har inte sätt någon ökad risk för MS-patienter att drabbas av Covid-19 i förhållande till ”normalbefolkningen” och samma riskfaktorer för att drabbas av allvarlig sjukdom gäller (manligt kön, övervikt, diabetes, hjärtsjukdom). Man ser att personer med MS som är färgade har en ökad risk för både insjuknande och att behöva sjukhusvård, intensivvård eller andningsstöd, både i Engelska och Amerikanska observationsstudier.

Late breaking news
Det mest intressanta var att man uppmäter en 21,8% högre nivå av sNfl under graviditet/DMTfri postpartum period jämfört med under perioden innan och efter när kvinnan står på DMT-behandling talade för en subklinisk MS-aktivitet under graviditeten vilket inte sågs hos de kvinnor som fått DMT under graviditeten. Detta som ett tecken på att graviditeten skyddar sämre än vi hoppats mot inflammatorisk aktivitet. Föredragshållaren föreslog att man kan använda sNfL som en biomarkör under graviditet för att eventuellt gå in med behandling eller väldigt tidigt efter partus om det stigit signifikant.

Detta var ett axplock av vad jag uppfattade som viktigt och spännande på årets ACTRIMS – ECTRIMS kongress. Det går inte att få med allt och det är inte så lätt att direkt förstå allt man hör och ser. Som tur är finns alla föredrag öppna fram till i februari så jag kommer att fortsätta förkovra mig.

Den dröm jag bär på för våra MS-patienter, är att vi i framtiden ännu bättre skall kunna skräddarsy behandlingen, följa om den är effektiv och allra helst kunna bota patienterna så att de inte längre behöver vara patienter utan istället minnas sitt första skov ungefär som vi minns en gammaldags förkylning.

Nu ser jag fram mot nästa ECTRIMS som kommer att hållas i Wien den 13-15 oktober 2021, eller kanske på webben.

I have a dream that one day…., sa Martin Luther King. 

”Freedom from MS disease activity” är något vi alltid eftersträvar så låt oss stämma in i den lätt manipulerade avslutningen av dr Kings s tal

Let freedom (from disease activity) ring from the mighty mountains of New York.
Let freedom (from disease activity) ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania!
Let freedom (from disease activity) ring from the snow-capped Rockies of Colorado.
Let freedom (from disease activity) ring from the curvaceous peaks of California.
But not only that.
Let freedom (from disease activity) ring from Stone Mountain of Georgia.
Let freedom (from disease activity) ring from Lookout Mountain of Tennessee.
Let freedom (from disease activity) ring from every hill and every molehill of Mississippi, from every mountainside, let freedom (from disease activity) ring!

Text: Björn Hedström, Överläkare, Neurolog och Internmedicinare, Ängelholms sjukhus
Bilder: Privat-Björn Hedström


Biogen-77592 oktober 2020
Senast uppdaterad: 2020-12-22

Du kanske också är intresserad av:

Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
Highlights ECTRIMS 2020 med docent Charlotte Dahle

Docent Charlotte Dahle delar med sig av sina reflektioner från Ectrims 2020

Se film
Ectrims 2020 - Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Jan Hillert berättar efter deltagande på Ectrims 2020 om Internationella MS register och Covid-19 samarbeten

Se film
Ectrims 2020 - Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS

Film från Ectrims 2020 med Lenka Nováková, Demyelinisering och hjärnatrofi vid MS-Ectrims 2020

Se film
Hur påverkar COVID-19 omhändertagandet av MS-patienter?

Dr Kathryn Giles delar sina erfarenheter kring behandling av MS-patienter under den pågående COVID-19-pandemin.

Se film
Ectrims 2020 - CSF NfL och klinisk praxis

Doktor Igal Rosenstein presenterade en poster på ECTRIMS/ACTRIMS 2020 där han studerat neurofilament light i CSF som en biomarkör för MS i klinisk praxis.

Se film
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
Kongressrapport ECTRIMS – ACTRIMS MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

- Det är en ovan upplevelse att gå på ECTRIMS med fjärruppkoppling!” börjar Anne-Marie Landtblom sin artikel för biogenpro där hon summerar data från den stora MS-kongressen – ECTRIMS

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

Amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr har hjälpt mammor att amma i 25 års tid. Så även mammor med MS. Här ger hon tips och råd till vårdpersonal.

Läs mer
MS och graviditet

Föreläsning Katharina Fink om MS och graviditet, MS

Se film
The MS Prodrome – Paty Lecture ECTRIMS 2020

Från ECTRIMS/ACTRIMS  2020 där Jan Hillert, professor vid Karolinska institutet medverkade och tog del av kongressen och berättar här om flera intressanta föreläsningar bla den intressanta välkomstföreläsningen (Paty Lecture).

Se film
Ectrims 2020 - Rökning och dess samband med pNfL nivåer hos personer med MS

Ali Manouchehrinia, forskare på KI, berättar från Ectrims 2020 om rökning och dess samband med pNfL nivåer hos personer med MS

Se film
Ectrims 2020 - JCV-negativa patienter står kvar länge på natalizumab

Anders Berglund, PhD, Biogen, berättar om en poster som presenterades på ECTRIMS 2020 med data från svenska IMSE-1.

Se film
ECTRIMS/ACTRIMS 2020 - föreläsning med docent Magnhild Sandberg

År 2020 planerades det för att det skulle bli den åttonde i raden av gemensam kongress med systerorganisationen ACTRIMS och skulle gå av stapeln i september i Washington

Se film
Ectrims 2020 - NMOSD och MOG-associerade sjukdomar

Doktor Jan Lycke berättar om Ectrims 2020 och NMOSD och MOG-associerade sjukdomar

Se film
Ectrims 2020 - MS och åldrande

Jan Lycke, professor från MS Centrum, Sahlgrenska berättar i denna virtuellt inspelade intervju om MS och åldrande från ECTRIMS 2020.

Se film
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Ny studie (Sumowski JF et al. 2018) uppmärksammar brister i dagens syn på kognitiv dysfunktion vid MS och föreslår riktningen för förbättrade behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer
Blåsbesvär vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­på ett patientmöte under hösten. Ett problem som 70–80 procent av MS-patienterna besväras av. Det handlade om hur problemen yttrar sig och vilken hjälp man kan få – för det finns hjälp att få vid blåsbesvär vid MS.

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Tidigare studier har visat att behandling med dimetylfumarat leder till en minskning av antalet lymfocyter, som dock oftast stabiliseras på den nya och lägre nivån. 

Läs mer
Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Uppföljningsdata om Tecfideras effekt och säkerhet redovisades i den nyligen publicerade uppföljningsstudien ENDORSE.

Läs mer
Vaccination mot Covid-19 vid MS

Första vaccinet mot Covid-19 är godkänt, men MS-patienterna kommer att få vänta ett tag till.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

Många kliniska studier har visat att sjukdomsmodifierande behandling bromsar sjukdomsförloppet vid MS

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Upp till 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet

Resultat från 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet över tid, ENDORSE.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

Uppdaterad produktresumé för Fampyra® (fampidrin) gör att läkemedlet nu kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.

Läs mer
Registrering av Covid-19-infektion i svenska MS-registret

Jan Hillert, professor vid Karolinska Institutet och registerhållare vid svenska MS-registret presenterade färska data från Covid-19-modulen under Biogens webinar som hölls den 3 februari.

Läs mer
ENDORSE – 9-års uppföljning bekräftar effekt och säkerhet med Tecfidera®

9-års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar säkerhet och effekt hos patienter med RRMS (interims resultat från ENDORSE).

Läs mer
Informationsfilm om TOUCH Prescribing Program


Real world data från patienter som behandlas med Tysabri® (natalizumab) med förlängt doseringsintervall...
Publicerad: 2020-05-18

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
Hur informerar man barn till förälder med MS om MS – stöd och verktyg till barn och föräldrar

Föreläsning med Anna Cunningham, hur informera barn om MS och MS-stöd till föräldrar med MS

Se film
Samband och skillnader mellan kognitiv dysfunktion, MS fatigue och depression

I denna föreläsning diskuteras sambandet mellan kognition, fatigue och depression vid MS. 

Se film
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Se film
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder

I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

 I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
A large prospective multicenter cohort study evaluating the humoral immune response to SARS-CoV-2 vaccination by DMT exposure

The serological response, adverse effects, and clinical effectiveness of vaccination against SARS-CoV-2 in patients with MS treated with DMTs remains largely unknown.

Läs mer
Posterdata med riskfaktorer för MS från ECTRIMS 2021

En forskargrupp från Karolinska Institutet presenterade under ECTRIMS 2021 tre olika postrar. De handlade om huruvida olika riskfaktorer och genetiska faktorer samverkar och ökar risken för MS.

Läs mer
Återhämtning av lymfopeni efter behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Medelvärdet för lymfocyttalet närmade sig normalgränsen, men nådde inte utgångsvärdet, efter 6 månaders uppföljning hos 95 MS-patienter med lymfopeni efter behandling med Tecfidera™.

Läs mer
Nya rön om Epstein-Barr virus och MS öppnar möjligheter

Ny forskning visar att Epstein-Barr virusinfektion är en förutsättning för insjuknande i MS, vilket öppnar för att behandling mot viruset skulle kunna hindra uppkomst av sjukdomen.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer
Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet med en ny oral fumaratbehandling

Det nyligen godkända MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat, DRF) ger en förbättrad gastrointestinal (GI) tolerabilitet jämfört med Tecfidera™ (dimetylfumarat, DMF). Detta stöds av data från fas 3-studien EVOLVE-MS-2 [1].

Läs mer
Ny e-kurs om Tecfidera™ (dimetylfumarat) och immunolog

From Immunology to immunization - What to consider with Tecfidera™ (dimetylfumarat).

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Kort om behandling med Fampyra™ (fampridin)

Fampyra™ (fampridin) är en behandling för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).

Läs mer
Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Läs mer
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Förklarande film om Fampyra™ (fampridin)

Ta del av denna förklarande film om behandling med Fampyra™ (fampridin).

Se film
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Se film
Podcast - Immunology, vaccination readiness and the upcoming flu season

Det verkar som att SARS-CoV-2 kan orsaka ett antal olika neurologiska manifestationer och MS-specialister har tvingats ta itu med detta virus och förstå konsekvenserna för patienter och deras behandling.

Lyssna här
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna här
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Lyssna här
Liten vaccinskola - del 2 av 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 1: ECTRIMS 2021 är historia!

ECTRIMS 2021 är historia!
Treatment of Relapsing-remitting Multiple Sclerosis – Educational Session 2.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 1 av 2

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 2: ECTRIMS 2021 är historia!

I denna delsummering av ECTRIMS 2021 belyser docent Magnhild Sandberg bland annat Scientific Session 1.

Läs mer
Summering ECTRIMS 2021 av docent Magnhild Sandberg

2021 blev återigen ECTRIMS kongressen virtuell i och med det pandemiska läget i världen. Den gick av stapeln under namnet ”ECTRIMS 2021 – The digital experience”.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 3: ECTRIMS 2021 är historia!

Detta är delsummering tre av docent Magnhild Sandberg om data som presenterades 2021 på den virtuella ECTRIMS kongressen.

Läs mer
Patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Neurologer i Sverige och Norge har utvecklat fler patientfall för dig att ta ställning till. Vilken diagnos ställer du? Vilken MS-behandling väljer du? Hur tänker du utifrån MR-bilder och andra sjukdomstillstånd?

Läs mer
Vumerity™ har fått subvention för patienter med skovvis förlöpande MS

Den 22 april 2022 beslutade TLV att bevilja subvention för det nya MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat). Indikationen för Vumerity™ är för vuxna patienter med skovvis förlöpande MS.(1)

Läs mer
Resumé från webinaret Fokus Neurologi MS 2022

Det varierade programmet handlade om nya biomarkörer i likvor, monitorering av neurofilament i blod, vaccinationsimmunologi och en föreläsning om karaktäristik och prognos vid MS hos barn.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

SPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Patientinformation på flera olika språk

Att förstå sin behandling är viktigt av flera anledningar. Bland annat för att ta sin behandling på rätt sätt. Det ger också kunskaper om hur behandlingen fungerar och vilken effekt den kan ge. Det är också viktigt att vara medveten om eventuella biverkningar som kan uppstå och hur man kan förebygga dem.

Läs mer