ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin med fokus på hur MS-patienter påverkats av Covid-19 och effekten av SARS-CoV-2-vaccination. I denna artikel sammanfattas två olika föreläsningar i ämnet (1,2).
 

Vad har vi lärt oss om Covid-19 hos MS-patienter de senaste 2 åren?
Celine Louapre, Sorbonne University, Department of Neurology, Paris, France


Riskgrupper för svår Covid-19
Sedan starten av pandemin har nationella och internationella register över Covid-19-patienter med MS identifierat att individer med svårare funktionsnedsättning, framförallt sådan som påverkar andningsfunktionen är en riskgrupp för att utveckla svår Covid-19.  I flera studier har förutom EDSS också ålder, manligt kön och komorbiditet konstaterats som riskfaktorer för att utveckla ett svårare förlopp av Covid-19 (3,4).


MS-behandlingar och skattad risk för Covid-19
Det numera omfattande vetenskapliga underlaget och kliniska erfarenheten talar för att anti-CD20 monoklonal behandling och metylprednisolon ger ökad risk för svår Covid-19. Den poolade meta-analysen av Sormani et al. (4) från registerstudier i Italien (1066 MS-patienter) och Frankrike (721 MS-patienter) med symtomatisk Covid-19 är en av alla studier som har bekräftat detta (Fig.1).


Fig. 1 – DMTs och koppling till svår Covid-19
 


Celine Louapre, visade också uppdaterat resultat från COVISEP-registret med 2709 MS-patienter där skattning av svår Covid-19 mot olika MS-behandlingar utvärderades som visas i (Fig. 2). Där ser man att patienter med svårast förlopp av Covid-19 är hos obehandlade MS-patienter samt hos patienter som behandlats med anti-CD20.

Fig. 2 Uppdatering från COVISEP-registret
 Vaccination mot SARS-CoV-2 och skattad risk för Covid-19 infektion
I en nyligen publicerad artikel av Sormani et. al (5) visades att behandling med anti-CD20 och fingolimod har associerats med en ökad risk för infektion efter vaccination vid Delta-vågen. Resultatet kvarstår för anti-CD20 även vid Omicron-vågen medan fingolimod följer likvärdig risk för infektion som övriga DMTs (Fig.3).


Fig. 3 Vaccination och skattad risk för Covid-19
 


 

Take home message (1) - Riskvärdering för svår Covid-19 vid MS

Bilden nedan från (1) illustrerar att anti-CD20 monoklonal behandling och grad av funktionsnedsättning är riskfaktorer för svår Covid-19. Vid den individuella riskvärderingen skall denna faktor värderas tillsammans med en rad andra riskfaktorer som t ex ålder, kön och komorbiditet även beaktas. Sammanfattningsvis ser man en skyddande effekt för Covid-19 infektion vid vaccination förutom för de patienter som står på anti-CD20 behandling.

 Antikroppssvar efter tredje vaccindosen hos MS-patienter med olika DMT-behandling
Irene Schiavetti, University of Genoa, Department of Health Science, Genova, Italy


DMT-behandling påverkar förmågan till skyddande immunitet efter vaccination. Flera studier ger samstämmigt stöd för att anti-CD20 behandling liksom behandling med fingolimod medför ett försämrat humoralt antikroppssvar efter den andra vaccindosen av SARS-CoV-2. På ECTRIMS, presenterades resultatet från en prospektiv studie (CovaXims) där syftet var att utvärdera immunogeniciteten efter den tredje dosen av SARS-CoV-2 vaccin hos 1920 vuxna MS-patienter, se demografi och karakteristika för inkluderade patienter vid baseline i Tabell 1.


Tabell 1 – Demografi och karakteristika för patienter i CovaXims vid baseline
 Huvudeffektmåttet i studien var skillnad i antikroppsnivåer från 6 månader efter den andra dosen jämfört med en månad efter tredje dosen. Resultatet visade en signifikant ökning av antikroppsnivåer hos MS-patienterna oavsett DMT-behandling. Patienter på behandling med anti-CD20 och fingolimod hade en signfikant lägre ökning jämfört med andra DMTs (Fig. 4).

Fig. 4 Vaccinrespons över tid vid olika DMT-behandlingar
 


En månad efter tredje dosen var medianskillnaden i antikroppsnivåer (BAU/ml) hos MS-patienterna enligt följande: +0,6 för anti-CD20, +694,6 för fingolimod och +13879,4 för övriga DMTs. Indikation för skyddande antikroppsnivåer har i tidigare studier uppskattats till 659 BAU/ml. I denna studie nådde 98 % av patienterna nivåer ovanför detta värde som behandlats med övriga DMTs, jämfört med 55 % för fingolimod och 23 % för anti-CD20 (p<0,001).


Vidare analys visade en 50-faldig minskning av antikroppsnivåer för rituximab 95 % CI (14,29-100,00) jämfört med patienter utan behandling (p<0,001). Motsvarande resultat för ocrelizumab var en 20-faldig minskning 95 %CI (8,33-50), p<0,001)) och för fingolimod en 2,32-faldig minskning 95 % CI (1,18-4,55), p=0,015. Övriga DMTs visade ingen signifikant skillnad i antikroppsnivåer jämfört med obehandlade patienter.


Take home message (2)
Flera av de sjukdomsmodifierande behandlingarna påverkar förmågan till skyddande immunitet efter vaccination. Efter den tredje dosen, sågs en signifikant ökning av antikroppsnivåer hos patienter med MS oavsett DMT-behandling jämfört med gruppen utan behandling. Patienter på behandling med anti-CD20 och fingolimod hade en signfikant lägre ökning mot kontrollgruppen jämfört med andra DMTs.

 

Text: Biogen
Figurer och tabeller är anpassade av Biogen efter referens 1 (O136) och 2 (O139).
Bild: iStock
 

Biogen-193449 december 2022
Senast uppdaterad: 2022-12-08
 

 

Referenser

1. Louapre C, Looking back, what have we learnt? Oral presentation O136. 38th Congress of the European Committee for Treatment & Research in Multiple Sclerosis. October 26–28, 2022
2. Schiavetti I, Sormani M.P, Third dose of SARS-COV-2 mRNA vaccination in MS patients treated with disease modifying therapies. Oral presentation O139. 38th Congress of the European Committee for Treatment & Research in Multiple Sclerosis. October 26–28, 2022
3. Sormani M. et al. Disease-modifying therapies and coronavirus disease 2019 severity in Multiple Sclerosis. Ann Neurol 2021; 89:780-789.
4. Sormani M et al. DMTs and Covid-19 severity in MS: a pooled analysis from Italy and France. Annals of Clinical and Translational Neurology. 2021; 8(8):1738-1744
5. Sormani M, et al. Breakthrough SARS-CoV-2 infections after Covid-19 mRNA vaccination in MS patients on disease modifying therapies during the Delta and the Omicron Waves in Italy. eBioMedicine 2022; 80:104042

 

Läs mer

Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Tidsbesparing och patientupplevelse vid byte från Tysabri™ (natalizumab) IV till SC

Sju svenska sjukhus har deltagit i en enkätstudie som har haft som syfte att kartlägga eventuella skillnader i tidsåtgång och upplevelse av behandling mellan Tysabri IV (intravenös) och Tysabri SC (subkutan) administrering.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Neuropatisk smärta anses vara en mycket svårbehandlad form av smärta. När patienten dessutom har MS, blir det än mer komplicerat. Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, om behandling av neuropatisk smärta vid MS.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

I artikeln summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Biogen’s MS läkemedel.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer
Updated label for Tysabri SC (natalizumab) may result in increased flexibility

By introducing TYSABRI (natalizumab) subcutaneous (SC) outside of a clinical setting, Biogen aims to change the way relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) is managed, focusing on flexibility for patients and healthcare professionals. (1)

Läs mer