ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1 (1,2) . Patienterna i studien har nu behandlats med Vumerity i upp till 2 år. Resultatet visar reducerad skovfrekvens, minskad sjukdomsaktivitet och säkerhetsdata i enlighet med tidigare observationer.


Drygt 28 000 patienter har behandlats med Vumerity
Vumerity™ (DRF) är ett oralt fumaratläkemedel för vuxna patienter med skovvis förlöpande MS som godkändes 2021 i EU (3,4). Fram till 30 juni 2022, har uppskattningsvis 28 288 patienter behandlats med Vumerity och representerar 24 299 patientårs exponering (5). Läkemedlet metaboliseras till samma aktiva metabolit som dimetylfumarat (DMF), monometylfumarat (MMF). Exponeringen för MMF efter oral administrering av 462 mg DRF och 240 mg DMF hos vuxna är bioekvivalent, därför förväntas likvärdig effekt och säkerhetsprofil (3).


Gastrointestinal tolerabilitet och hudrodnad
Känt sedan tidigare är att de vanligaste biverkningarna för patienter med DMF är hudrodnad och mag-tarm-besvär som tenderar att börja tidigt under behandingen (främst under första månaden) (2).  Dock har en indikation på förbättrad gastrointestinal tolerabilitet observerats hos DRF samt numeriskt färre fall av hudrodnad jämfört med DMF (5).

Läs mer om fumaratbehandling och tolerabilitet i artikeln: ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS. >>


Studiedesign – EVOLVE-MS-1
Studien EVOLVE-MS-1 var en open-label, fas 3-studie som under 96 veckor utvärderade säkerhet, tolerabilitet och explorativt klinisk effekt för DRF hos 1057 vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS). Patienterna som inkluderades var antingen ny-initierade till DRF (n= 593) eller kom från EVOLVE-MS-2-studien (n=464), en randomiserad, dubbelblind fas-3 studie med två behandlingsarmar (DRF och DMF) som pågick i 5 veckor. Explorativ klinisk effekt utvärderades också i en subgrupp (n=109) som nyligen diagnostiserats med MS (<1 år) och som var behandlingsnaiva (Fig 1 och 2).


 


Mediantid för DRF-exponering i EVOLVE-MS-1 var 1,8 år (0,0-2,0).

Effektdata från EVOLVE-MS-1

Kliniska resultatmått

Årlig skovfrekvens (ARR): En signifikant reduktion av årlig skovfrekvens observerades hos båda populationerna jämfört med 12 månader innan patienterna påbörjade studien (Fig 3).
 


Bekräftad progression av funktionsnedsättning (CDP):
90,2 % av patienterna i den totala populationen bedömdes vara fria från CDP vid vecka 96 och liknande resultat såg hos de nydiagnostiserade patienterna (Fig 4A).

Beräknad andel av patienter i den totala populationen som var återfallsfria mättes till 82,4 % vid vecka 96. Motsvarande resultat för de nydiagnostiserade (n=109) var 84,5 % (Fig 4B).
 


MRT-resultatmått

Gadoliniumladdade lesioner (Gd+): Medelantal (SD) av Gd+ lesioner minskade signifikant med 72,7 % från baslinjen (1,1) till vecka 96 (0,3) i den totala populationen (p<0,0001) och med 75,0 % i subgruppen (från 2,0 till 0,5) (p=0,0149), se Fig 4. Vid vecka 96 var 91,4 % av patienterna i den totala populationen fria från GD+ lesioner jämfört med 69,7 % vid baslinjen. Motsvarande resultat för de nydiagnostiserade (n=109) var 85,9 % respektive 55,4 %.

T2-lesioner: Medelantal (SD) av nya eller nyligen förstorade T2-lesioner var 2,1 (0,2) från baslinjen till vecka 48 och 1,3 (0,2) från vecka 48 till vecka 96 (Fig 4).

Figur 4.  Skillnad i antal Gd+lesioner och av nya eller nyligen förstorade T2-lesioner från baslinjen
 


NEDA-3:
41,1 % av patienterna i den totala populationen visade inga bevis för sjukdomsaktivitet (NEDA-3*) vid vecka 96. Motsvarande resultat för de nydiagnostiserade (n=109) 34,4 %. 

Säkerhetsdata och tolerabilitet från EVOLVE-MS-1

Biverkningar rapporterades hos 938 (89 %) av patienterna där de flesta var milda eller måttliga (Tabell 1). Gastrointestinala biverkningar rapporterades hos 337 (32 %) av patienterna och mediantid för duration var 10,0 dagar.  15,0 % av patienterna upplevde GI-besvär den första månaden respektive 4,5 % den andra månaden. Hudrodnad rapporterades hos 288 (27 %) av patienterna. Totalt avslutade 257 (24 %) av patienterna behandlingen med DRF;  85 (8 %) på grund av biverkningar; 7 (0,7 %) på grund av gastrointestinala biverkningar och 5 (0,5 %) på grund av hudrodnad.

Tabell 1. Sammanfattning över biverkningar i EVOLVE-MS-1
 

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis sågs en reduktion av årlig skovfrekvens (ARR) på 81,6 % hos den totala populationen; beräknad andel av patienter som var återfallsfria mättes till 82,4 % och 41,1 % av patienterna visade inga bevis för sjukdomsaktivitet (NEDA-3) vid vecka 96.

Totalt avslutade 8 % av patienterna behandlingen på grund av biverkningar i studien, där 0,7 % var relaterat till gastrointestinala och 0,5 % till hudrodnad. De uppträdde främst under första månaden och avtog sedan för majoriteten av patienter vilket är i linje med det som observerats tidigare vid fumaratbehandling av MS. Övriga rapporterade biverkningar överensstämde med tidigare känd säkerhetsprofil för DMF och DRF vilket tyder på en fortsatt gynnsam risk-nytta profil.

*No evidence of activity (NEDA-3), mått på frånvaro av sjukdomsaktivitet hos RRMS-patienter som innehåller tre komponenter: inget kliniskt återfall, ingen försämring av EDSS och inga nya T2-lesioner eller Gd+lesioner enligt MRT.


Text: Biogen
Figurer och tabell: Anpassade av Biogen efter referens 1.
Bild: iStock


Biogen-191077 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-11-25

 

 

Referenser

1.     Singer B.A. et al. Diroximel Fumarate in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: Final Safety and Efficacy Results from the Phase 3 EVOLVE-MS-1 Study. Poster ECTRIMS 2022: P712
2.     Faissner S. et al. Flushing and gastrointestinal adverse event analysis from the phase 3 EVOLVE-MS-1 study of diroximel fumarate in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Poster ECTRIMS 2022: P735
3.     Vumerity, SPC 03/22
4.     European Medicines Agency: EMA/CHMP/555028/2021 - Vumerity assessment report, https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/vumerity-epar-public-assessment-report_en.pdf, September 2021.  
5.     Biogen. Data on file.
6.     Naismith et al. Diroximel fumarate demonstrates an improved gastrointestinal tolerability profile compared with dimethyl fumarate in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: results from the randomized, double-blind, phase III EVOLVE-MS-2 study. CNS Drugs 2020; 34(2): 185-196. doi: 10.1007/s40263-020-00700-0

 

 

Vumerity™ (diroximelfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX09
Enterokapsel 231 mg. F, inom förmån
Baserad på SPC 01/2024. 

Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Överkänslighet mot andra fumarsyraestrar. Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Vumerity efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan. 

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-144645 februari 2024

Läs mer

Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Tidsbesparing och patientupplevelse vid byte från Tysabri™ (natalizumab) IV till SC

Sju svenska sjukhus har deltagit i en enkätstudie som har haft som syfte att kartlägga eventuella skillnader i tidsåtgång och upplevelse av behandling mellan Tysabri IV (intravenös) och Tysabri SC (subkutan) administrering.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Neuropatisk smärta anses vara en mycket svårbehandlad form av smärta. När patienten dessutom har MS, blir det än mer komplicerat. Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, om behandling av neuropatisk smärta vid MS.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

I artikeln summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Biogen’s MS läkemedel.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer
Updated label for Tysabri SC (natalizumab) may result in increased flexibility

By introducing TYSABRI (natalizumab) subcutaneous (SC) outside of a clinical setting, Biogen aims to change the way relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) is managed, focusing on flexibility for patients and healthcare professionals. (1)

Läs mer