Fampyra™ (fampridin) – möjlig behandling för nedsatt gångförmåga

Fampyra (famipridin) är indicerat för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7) orsakad av MS (1). Det kan ges både till patienter med skovförlöpande MS (RRMS) och progressiv MS (PPMS och SPMS) samtidigt som immunmodulerande behandling.


Verkningsmekanism
Fampyra innehåller det verksamma ämnet fampridin, som tillhör läkemedelsgruppen kaliumkanalblockerare. Genom att blockera kaliumkanaler minskar fampridin läckaget av joner genom dessa kanaler. Detta förlänger repolariseringen och förstärker bildandet av aktionspotentialer i demyelineserade axoner, vilket leder till förbättrad neurologisk funktion då troligtvis fler impulser kan ledas i det centrala nervsystemet (1).

Anpassad från ref 1.

 

Dosering
Behandling med Fampyra ska ordineras och övervakas av läkare med erfarenhet av att behandla MS. Fampyra (depottablett 10 mg fampridin) är avsett för oral användning och rekommenderas ges två gånger dagligen med 12 timmars mellanrum. Tabletterna ska tas utan mat (1).

 

Inledning och utvärdering av behandlingen med Fampyra (1)
•  Kontrollera om det finns några kontraindikationer (överkänslighet mot den aktiva substansen, kramper, interaktioner, måttligt eller svår nedsatt njurfunktion)

•  Ordinationen ska till en början begränsas till två till fyra veckors behandling eftersom klinisk effekt vanligen kan ses inom två till fyra veckor efter att behandlingen med Fampyra startats.

• Gör gångtester före behandlingen för att få ett tillförlitligt objektivt baslinjevärde t ex T25FW (Timed 25 Foot Walk) eller MSWS-12-poängskalan (Multiple Sclerosis Walking Scale).

• Utvärdera gångfunktionen med samma test efter 2-4 veckors behandling.

• Avbryt behandlingen om ingen förbättring ses.

 

 

Fampyra för behandling av gångförmågan hos MS-patienter med EDSS 4-7
Vid EDSS 4,0, förflyttar sig patienten fritt utan hjälpmedel, är uppe och verksam omkring 12 timmar per dag och kan gå 500 m utan hjälpmedel eller vila. VID EDSS 7,0, är patienten oförmögen att gå 5 m även med hjälp, väsentligen bunden till rullstol, kör denna själv och flyttar sig självständigt från stolen; uppe och verksam i rullstolen omkring 12 timmar per dag (2).

 

Studieprogrammet för Fampyra
Den kliniska effekten och säkerheten för Fampyra har utvärderats i ett omfattande studieprogram världen över med totalt 7256 patienter som exponerats för Fampyra och godkändes av EMA 2011. Vidare har över 400 000 patienter behandlats med Fampyra motsvarande över 575 000 patientår* i real-world (3).

 

*Siffran gäller från mars 2021

 

Anpassad från ref 4.

 

Text: Biogen
Bild: Biogen

Biogen-194983 januari 2023
Senast uppdaterad: 2023-01-11

 

 

Referenser:

1.     Fampyra  SPC, 04/2022
2.     Metodbok MS – Funktionsskalor EDSS och MSFC. MS-sällskapet. Funktionsskalor_1201003_final160426 (mssallskapet.se)
3.     Biogen Data on File.
4.     Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology 1983;33:1444–1452.

 


Fampyra™ (fampridin) Rx, ATC-kod: N07XX07
Depottablett 10 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 04/2022

Indikation: Fampyra är indicerat för förbättring av gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7). Dosering: Den rekommenderade dosen är en 10 mg-tablett två gånger dagligen, som tas med 12 timmars mellanrum (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen). Fampyra ska inte administreras oftare eller vid högre doser än rekommenderat. Tabletterna ska tas utan mat. Om ingen förbättring observeras ska Fampyra sättas ut. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig behandling med andra läkemedel som innehåller fampridin (4-aminopyridin). Patienter med tidigare kramper i anamnesen eller som för närvarande har kramper. Patienter med måttligt och svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <50 ml/min). Samtidig användning av Fampyra och läkemedel som hämmar den organiska katjontransportören 2 (OCT 2) till exempel cimetidin. Graviditet: Fampyra bör undvikas under graviditet. Amning: Fampyra rekommenderas inte under amning.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, www.fass.se Biogen-34717 juni 2021
 

Läs mer

Fampyra™ (fampridin) kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

I Fampyra™s produktresumé har man begränsat kontraindikationen vid nedsatt njurfunktion till att inte längre omfatta patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det gör att fler patienter kan dra nytta av behandlingen.

Läs mer
Klinisk effekt på gångförmåga och säkerhet hos Fampyra™ (famipridin)

Den kliniska effekten och säkerheten hos Fampyra har utvärderats i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier och bekräftats i klinisk praxis.

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Fampyra.

Läs mer