Fokus Neurologi MS 2022 – en resumé

Biogens seminarium Fokus Neurologi MS ägde rum den 24 mars, i form av ett halvdagsmöte på nätet, där neurologer från hela landet deltog. Detta årligen återkommande seminarium tar upp aktuella ämnen som är relevanta för neurologer, blivande specialistläkare och andra kliniskt verksamma inom MS-vården. Biomarkörer, vaccinationsimmunologi och MS hos barn stod på programmet denna gång.

Under webinaret Fokus Neurologi MS presenterades forskningsresultat om intressanta nya, potentiellt kliniskt användbara, biomarkörer i likvor och den kliniska nyttan av monitorering av neurofilament i blod diskuterades. Programmet fortsatte med vaccinimmunologi och interimsresultat från en studie av respons vid vaccination mot SARS-Cov-2 under behandling med bromsmedicin mot MS. Som avslutning fick deltagarna en uppdatering om karaktäristik och prognos vid MS hos barn, från en internationell auktoritet på området. Programkommittén, bestående av Professor Lou Brundin vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset (KS), Docent Charlotte Dahle vid Linköpings universitetssjukhus (LiU) samt Professor Jan Lycke vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), hade satt ihop det varierade vetenskapliga programmet.

 

Biomarkörer i blod och cerebrospinalvätska i MS-vården

Igal Rosenstein, som är doktorand och specialistläkare i neurologi vid SU, forskar om biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF) för MS-diagnostik. Han inledde med att förklara att intratekala antikroppar av typen IgM och IgG, samt överskott av fria lätta kedjor, produceras av aktiverade lymfocyter i centrala nervsystemet. Sådana antikroppar kan detekteras och observeras som oligoklonala band (OCB) i likvor, som används för att konstatera spridning i tid vid MS-diagnostik. Diagnostiken har begränsningar såtillvida att metoden (Isoelektrisk fokusering) innebär en tidskrävande manuell hantering som har begränsad känslighet med potential för subjektiva tolkningar. KFLC-index (kappa free light chain), som beräknas utifrån halten av k-fria lätta kedjor i likvor och blod, avspeglar intratekal produktion av KFLC. Igal Rosenstein beskrev sina forskningsresultat som visar att intratekal produktion av KFLC är förhöjt vid skovvis MS och han ser denna biomarkör som likvärdig med OCB för diagnostik av sjukdomen (1, Tabell 1). KFLC-index korrelerar med IgG-index, men inte med ett flertal andra intratekala biomarkörer för inflammation eller degenerativ process som har studerats. Intratekal KFLC produktion har högre sensitivitet och likvärdig specificitet som OCB för MS. KFLC-index skulle eventuellt på sikt kunna ersätta OCB som diagnostisk screeningmetod. Dock saknas en korrelation mellan KFLC och sjukdomsaktivitet och denna biomarkör lämpar sig således inte för monitorering av behandlingseffekt (1).

Forskargruppen studerar nu intratekal IgM-produktion som ett verktyg för prediktion av klinisk försämring, såsom skov respektive övergång till sekundärprogressiv sjukdom. Man har även länge arbetat med NFL (neurofilament light)-nivåer i cerebrospinalvätska och funnit god korrelation med NEDA-3 kriterierna. Igal Rosenstein har, tillsammans med sina forskarkollegor, också bekräftat NFLs användbarhet som biomarkör för sjukdomsaktivitet; inkluderande skov, gadoliniumladdande lesioner på MR och EDSS-progress (2). Han ser patienter som uppfyller NEDA-3 men med förhöjt NFL och tycker att NFL-bestämning har en plats i klinisk praxis som prognostiskt verktyg och underlag för behandlingsbeslut tillsammans med kliniskt status och MR-variabler.
 


Tabell 1.
 KFLC (kappa free light chain)-index är högst hos patienter med RRMS: KFLC-index, vilket visar mängden av fria lätta k-kedjor, är förhöjt vid MS, jämfört med friska kontrollpersoner med neurologiska symtom som inte har MS eller som har annan neuroinflammatorisk sjukdom. Högst KFLC-index ser man hos personer med RRMS. Tabell från referens 1.


Hur NFL i plasma ska kunna användas i klinisk praxis diskuterades vidare av docent Magnus Axelsson, som också är överläkare i neurologi vid SU. Vid MS är korrelationen mellan NFL i likvor och blod god (3). NFL i likvor ger i grunden en bättre bild av skador i nervsystemet, enligt Magnus Axelsson, men ”tillgänglighet är viktigaste faktorn,” för att biomarkören skall kunna användas brett och vid uppföljning. Med modern extremt känslig metodik har man utvecklat den analys i plasma som används idag. NFL är inte specifikt för MS och kan inte användas för differentialdiagnostik mot andra relevanta diagnoser. Däremot fungerar det för differentialdiagnostik mot funktionella tillstånd. Den interindividuella variationen beträffande NFL-nivåer begränsar biomarkörens användning för bedömning av sjukdomsaktivitet. Dock kan det fungera att använda NFL för individuell uppföljning om man har ett utgångsvärde. Framförallt är NFL ett väldigt bra mått på gruppnivå och lämpar sig väl som utvärderingsmått i studier, vilket Magnus Axelsson visade ett par exempel på. Dess användbarhet som prognosmarkör för svårbehandlad sjukdom tror han också på. I Göteborg och Stockholm, som har laboratorier för ändamålet, används p-NFL i dagsläget vid diagnos och kontroll i särskilt oklara fall.

 

Covid-19: Risker och vaccinationssvar vid MS

Professor Ola Winqvist, professor och överläkare vid ABClabs, presenterade immunologiska modeller och specifika data med fokus på T-cellssvar vid Covid-19. Målet för immunsystemet är mobilisering och expansion av specifika lymfocyter som bekämpar infektion och att skapa långlivade minnesceller som skyddar mot reinfektion. Han visade en schematisk bild på immunsvaret som triggas av infektion eller vaccination och upprepade devisen; ”Bakom varje B-cellssvar finns en T-cell”. Det behövs alltså en antigenspecifik T-cell för att inducera B-cellens omvandling till antikroppsproducerande plasmacell (Fig.1). Studier av kinetik av humoralt respektive cellulärt immunsvar efter genomgången Covid-19-infektion visar ett mer kortvarigt antikroppssvar på några månader och långvarigt T-cellssvar på mer än två år, och som kan vara livslångt. De flesta får ett robust och specifikt CD4- och CD8-T-cellsvar efter genomgången infektion (4). IgG mot virusets spike-protein korrelerar med spikespecifikt T-cellssvar. Dock kan antikroppsnegativa personer ha ett T-cellssvar, berättar Ola Winqvist.

Fig. 1. Sambandet mellan antikroppar och T-cellssvar. Den naiva B-cellen exponeras för sitt specifika antigen. Antigenpresentationen av antigenpeptid tillsammans med HLA känns igen av en antigenspecifik T-cell. T-hjälparcellens cytokinsvar inducerar omvandlingen av B-cell till antikroppsproducerande plasmacell.  Bild från Ola Wiqvists presentation.


De vaccin mot Covid-19 som finns tillgängliga idag baseras på immunisering mot SARS-Cov-2 spike-protein. Vaccinationen genererar ett humoralt svar och cellulär immunitet, som skyddar mot infektion. Personer med olika former av immunbrist riskerar bristande resultat av immunisering. Dock har man observerat en kompensatoriskt ökad T-cellsreaktivitet efter vaccination av personer med immunbrist. Ola Winqvist poängterar att spikeprotein-specifikt T-cellssvar är viktigt för att undvika den cytokinstorm som ger allvarlig Covid-19 och dödsfall och att vaccin skyddar mot allvarlig infektion.
 

Tomas Olsson, Professor vid Karolinska Institutet (KI) diskuterade erfarenheter och studier av vaccination mot Covid-19 vid MS i Sverige. Vi fick se preliminära interimsdata vid 4 veckors uppföljningstid efter Covid-19-vaccination hos patienter under behandling med bromsmedicin mot MS (opublicerade data). Man undersöker antikroppsproduktion och T-cellssvar hos patienter behandlade med natalizumab, anti-CD20 antikroppar, alemtuzumab, dimetylfumarat, fingolimod, teriflunomid och kladribin. I studien ingår också en grupp friska frivilliga kontrollpersoner. Studien pågår och kommer att avslutas efter 12 veckors uppföljning.

 

MS hos barn

En internationell auktoritet inom pediatrisk MS, Tanuja Chitnis som är professor vid Harvard och neurolog vid pediatriskt MS-center Massachusetts General Hospital, diskuterade prognos och vad som är kännetecknande för MS hos barn. Om MS är en ovanlig sjukdom så är MS hos barn ännu mer sällsynt. Olika kohorter visar att 3-5% av MS-patienter insjuknar som barn och hos 80% av flickorna debuterar sjukdomen efter puberteten (5). Precis som hos vuxna finns ärftlighet i form av HLA-beroende. Andra riskfaktorer är låg D-vitaminnivå och exponering för Epstein-Barr virus (EBV). Det tycks även finnas en riskökning kopplad till östrogen, som är ett hormon som påverkar immunologiska funktioner, enligt Tanuja Chitnis egen forskning. Tidig menarche och övervikt medför ökad risk för MS, som sannolikt är kopplad till ökad exponering för östrogen och proinflammatoriskt status. Den ökade förekomsten av båda dessa riskfaktorer kan vara bidragande orsaker till en ökande incidens av MS som man ser idag, menar Tanuja Chitnis.

Kännetecknande för MS hos barn är en hög inflammationsgrad. Man har till exempel visat generellt högre MR-aktivitet och högre nivåer av NFL i samband med förekomst av gadoliniumladdande lesioner hos barn, jämfört med vuxna MS-patienter. Dock har professor Chitnis, i samarbete med US Network of Paediatric MS Centers, kunnat visa att barn generellt har en bättre återhämtning efter skov (6). Den som insjuknar som barn har sin sjukdom under lång tid och högre grad av fysiska funktionshinder samt ökad andel med kognitiv nedsättning ses hos dem som fått MS tidigt i livet jämfört med dem som insjuknat i vuxen ålder. Flera bromsmediciner är idag godkända för behandling av barn och Tanuja Chitnis avslutar med att konstatera att behandling och monitorering av MS hos barn är i linje med vården av vuxna patienter.

 

Text: Eva Pettersson
Bilder: Från referens 1 och Ola Winqvists presentation.

Biogen-165542 april 2022
Senast uppdaterad: 2022-05-03

 

 

Referenser:

1. Rosenstein I, Rasch S, Axelsson M et. al. Kappa free light chain index as a diagnostic biomarker in multiple sclerosis: A real-world investigation. Journal of Neurochemistry 2021. 2021/09/04. DOI:10.11/jnc.15500.

2. Rosenstein I, Axelsson M, Novakova L et. al. Exploring CSF neurofilament light as a biomarker for MS in clinical practice; a retrospective registry-based study. Multiple Sclerosis J 2021: 13524585211039104. 2021/08/17. DOI:10.1177/13524585211039104.

3. Kuhle J, Barro C, Disanto G et al. Serum neurofilament light chain in early relapsing remitting MS is increased and correlates with CSF levels and with MRI measures of disease severety. Multiple Sclerosis J 2016: Vol.22 (12) 1550-1559. DOI:10.1177/1352458515623365.

4. Swadling L and Maini MK. T cells in COVID-19-united in diversity. Nature Immunology 2020: Vol.21, 1307-1308. DOI:10.1038/s41590-020-0782-6.

5. Chitnis T, Graves J, Weinstock-Guttman B et. Al. Distinct effects of obesity and puberty on risk and age at onset of pediatric MS. Annals Clinical Translational Neurology 2016: Vol.3 (12) 897-907. DOI:10.1002/acn3.365.

6. Chitnis T, Aaen G, Belman A et.al. Improved relapse recovery in paediatric compared to adult multiple sclerosis. Brain 2020: Vol.143, Issue 9 sep 2020, 2733-2741. DOI:10.1093/brain/awaa199.

 

Läs mer

Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

Amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr har hjälpt mammor att amma i 25 års tid. Så även mammor med MS. Här ger hon tips och råd till vårdpersonal.

Läs mer
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Tidigare studier har visat att behandling med dimetylfumarat leder till en minskning av antalet lymfocyter, som dock oftast stabiliseras på den nya och lägre nivån. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Meta-analys studerar återkomst av MS-sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab (Prosperini et al 2019).

Läs mer
Tarmproblem vid MS - så kan du hjälpa dina patienter

Urologen Anna Martinsson berättar om tarmen vid MS, vanliga problem och hur man som sjuksköterska/läkare kan hjälpa de här patienterna.

Läs mer
Blåsbesvär vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­på ett patientmöte under hösten. Ett problem som 70–80 procent av MS-patienterna besväras av. Det handlade om hur problemen yttrar sig och vilken hjälp man kan få – för det finns hjälp att få vid blåsbesvär vid MS.

Läs mer
Tysabris säkerhet och effekt bekräftas i 10-års uppföljning

10-års uppföljning av Tysabri-behandling bekräftar säkerhet och effekt vid behandling av RRMS.

Läs mer
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Ny studie (Sumowski JF et al. 2018) uppmärksammar brister i dagens syn på kognitiv dysfunktion vid MS och föreslår riktningen för förbättrade behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Likvors betydelse vid diagnostisering av MS – mer än bara oligoklonala band

Likvor har stor betydelse vid diagnosticering av MS. En aktuell artikel visar att det inte bara handlar om oligoklonala band.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

SPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Kongressrapport ECTRIMS – ACTRIMS MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

- Det är en ovan upplevelse att gå på ECTRIMS med fjärruppkoppling!” börjar Anne-Marie Landtblom sin artikel för biogenpro där hon summerar data från den stora MS-kongressen – ECTRIMS

Läs mer
Svensk studie visar att risken för infektioner är förhöjd både före och efter MS-diagnos

Risken för infektioner är förhöjd både före och efter en MS-diagnos. En ny svensk studie tittar närmare på vilka infektioner som är vanligast förekommande vid MS.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

Uppdaterad produktresumé för Fampyra® (fampidrin) gör att läkemedlet nu kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

Många kliniska studier har visat att sjukdomsmodifierande behandling bromsar sjukdomsförloppet vid MS

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Nya utbildningar på BiogenPRO

Nu finns E-kurser för vårdpersonal som arbetar med MS om tidig diagnos och behandling samt om neurofilament light som biomarkör vid MS.

Läs mer
Vaccination mot Covid-19 vid MS

Första vaccinet mot Covid-19 är godkänt, men MS-patienterna kommer att få vänta ett tag till.

Läs mer
Registrering av Covid-19-infektion i svenska MS-registret

Jan Hillert, professor vid Karolinska Institutet och registerhållare vid svenska MS-registret presenterade färska data från Covid-19-modulen under Biogens webinar som hölls den 3 februari.

Läs mer
Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Uppföljningsdata om Tecfideras effekt och säkerhet redovisades i den nyligen publicerade uppföljningsstudien ENDORSE.

Läs mer
Upp till 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet

Resultat från 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet över tid, ENDORSE.

Läs mer
Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv

Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  diskuterade resonemanget bakom Svenska MS-sällskapets rekommendationer under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari.

Läs mer
ENDORSE – 9-års uppföljning bekräftar effekt och säkerhet med Tecfidera®

9-års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar säkerhet och effekt hos patienter med RRMS (interims resultat från ENDORSE).

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Tysabri SC – den Europeiska Kommissionen har godkänt ny beredningsform

Europeiska kommissionen beviljar marknadsföringstillstånd för ny subkutan administrering av TYSABRI® (natalizumab) för att behandla skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS). 

Läs mer
Inspelade föreläsningar från sjuksköterskemötet 11 mars 2021

Nu finns filmerna från årets sjuksköterskemöte 2021, Rum för MS tillgängliga för dig att se.

Läs mer
Vad sker vid övergång från RRMS till SPMS och hur vet man när det sker?

Läs en sammanfattning från ett aktuellt webinar med tre föreläsningar på temat.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med natalizumab i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med natalizumab har minskat i Sverige. Anledningen förmodas vara en effektiv anpassning och följsamhet till den riskhanteringsplan som infördes 2012.

Läs mer
Tecfidera® (dimetylfumarat) och dess effekt på immunförsvaret

Det är allmänt känt att Tecfidera-behandling minskar den totala lymfocytnivån. Men på vilket sätt immunförsvaret påverkas avgörs av balansen mellan de olika subpopulationerna av lymfocyter. 

Läs mer
Support för dina patienter som behandlas med Tecfidera® (dimetylfumarat)

Att få diagnosen multipel skleros (MS) är för de flesta omvälvande och behovet av information och stöd är ofta stort..

Läs mer
Avonex® (interferon beta-1a IM) har nu använts i 25 år

Utveckling av läkemedel som kunde bromsa progress av neurologisk funktionsnedsättning innebar en ny era för MS-patienter, och den inleddes i mitten av 1990-talet.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex® och Plegridy® att ta del av och visa för patienten.  

Läs mer
Nu finns Tysabri® (natalizumab) subkutan injektion tillgänglig för förskrivning

Tysabri® subkutan injektion har nu kommit till lagret och finns tillgänglig att förskrivas för patienter med mycket aktiv, skovvis förlöpande MS. 

Läs mer
15 år med behandling med Tysabri® (natalizumab)

År 2006 godkändes Tysabri (natalizumab) av EMA för behandling av patienter med skovvis förlöpande MS. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera® (dimetylfumarat, DMF) och dess aktiva metabolit monometylfumarat (MMF)

Den aktiva substansen i Tecfidera är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF)...

Läs mer
Viktigt att rapportera biverkningar

När ett läkemedel godkänns och släpps på marknaden för bruk av patienter, är det fortfarande mycket man inte känner till om produkten. Det är därför viktigt att fortsätta att samla in och utvärdera biverkningar under hela produktens livslängd. 

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, berättar hur han ser på och behandlar neuropatisk smärta hos patienter med MS.

Läs mer
A deep dive into the immunology of TECFIDERA® (dimethyl fumarate) - in the context of vaccinations

TECFIDERA impacts MS pathophysiology by shifting the balance from a pro-inflammatory to anti-inflammatory response.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 1 av 2

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 2 av 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Summering ECTRIMS 2021 av docent Magnhild Sandberg

2021 blev återigen ECTRIMS kongressen virtuell i och med det pandemiska läget i världen. Den gick av stapeln under namnet ”ECTRIMS 2021 – The digital experience”.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 1: ECTRIMS 2021 är historia!

ECTRIMS 2021 är historia!
Treatment of Relapsing-remitting Multiple Sclerosis – Educational Session 2.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 2: ECTRIMS 2021 är historia!

I denna delsummering av ECTRIMS 2021 belyser docent Magnhild Sandberg bland annat Scientific Session 1.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 3: ECTRIMS 2021 är historia!

Detta är delsummering tre av docent Magnhild Sandberg om data som presenterades 2021 på den virtuella ECTRIMS kongressen.

Läs mer
A large prospective multicenter cohort study evaluating the humoral immune response to SARS-CoV-2 vaccination by DMT exposure

The serological response, adverse effects, and clinical effectiveness of vaccination against SARS-CoV-2 in patients with MS treated with DMTs remains largely unknown.

Läs mer
Ny e-kurs om Tecfidera™ (dimetylfumarat) och immunolog

From Immunology to immunization - What to consider with Tecfidera™ (dimetylfumarat).

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Kort om behandling med Fampyra™ (fampridin)

Fampyra™ (fampridin) är en behandling för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).

Läs mer
Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Läs mer
Analasys of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

EC har godkänt läkemedlet, Vumerity™ (diroximelfumarat), för behandling av skovvis förlöpande MS. Vumerity™ är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet.

Läs mer
”Jag ser en klar skillnad på patienterna som tränar”

– Jag pratar med alla mina patienter om träning! säger neurologen Anders Funkquist.

Han berättar hur han resonerar, var han hämtar sin kunskap och om vinsterna han ser på MS-patienter som tränar.

Läs mer
Posterdata med riskfaktorer för MS från ECTRIMS 2021

En forskargrupp från Karolinska Institutet presenterade under ECTRIMS 2021 tre olika postrar. De handlade om huruvida olika riskfaktorer och genetiska faktorer samverkar och ökar risken för MS.

Läs mer
Återhämtning av lymfopeni efter behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Medelvärdet för lymfocyttalet närmade sig normalgränsen, men nådde inte utgångsvärdet, efter 6 månaders uppföljning hos 95 MS-patienter med lymfopeni efter behandling med Tecfidera™.

Läs mer
Nya rön om Epstein-Barr virus och MS öppnar möjligheter

Ny forskning visar att Epstein-Barr virusinfektion är en förutsättning för insjuknande i MS, vilket öppnar för att behandling mot viruset skulle kunna hindra uppkomst av sjukdomen.

Läs mer
Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet med en ny oral fumaratbehandling

Det nyligen godkända MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat, DRF) ger en förbättrad gastrointestinal (GI) tolerabilitet jämfört med Tecfidera™ (dimetylfumarat, DMF). Detta stöds av data från fas 3-studien EVOLVE-MS-2 [1].

Läs mer
Patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Neurologer i Sverige och Norge har utvecklat fler patientfall för dig att ta ställning till. Vilken diagnos ställer du? Vilken MS-behandling väljer du? Hur tänker du utifrån MR-bilder och andra sjukdomstillstånd?

Läs mer
Ny upptäckt om genetiska ledtrådar med risk för MS

Nya fynd gällande multipel skleros, MS, har gjorts av ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet. Man har upptäckt att oligodendrocyter kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare trott. Dessa fynd kan bana väg för nya terapeutiska metoder vid MS.

Läs mer
Vumerity™ har fått subvention för patienter med skovvis förlöpande MS

Den 22 april 2022 beslutade TLV att bevilja subvention för det nya MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat). Indikationen för Vumerity™ är för vuxna patienter med skovvis förlöpande MS.(1)

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Patientinformation på flera olika språk

Att förstå sin behandling är viktigt av flera anledningar. Bland annat för att ta sin behandling på rätt sätt. Det ger också kunskaper om hur behandlingen fungerar och vilken effekt den kan ge. Det är också viktigt att vara medveten om eventuella biverkningar som kan uppstå och hur man kan förebygga dem.

Läs mer