Fokus Neurologi MS 2022 – en resumé

Biogens seminarium Fokus Neurologi MS ägde rum den 24 mars, i form av ett halvdagsmöte på nätet, där neurologer från hela landet deltog. Detta årligen återkommande seminarium tar upp aktuella ämnen som är relevanta för neurologer, blivande specialistläkare och andra kliniskt verksamma inom MS-vården. Biomarkörer, vaccinationsimmunologi och MS hos barn stod på programmet denna gång.

Under webinaret Fokus Neurologi MS presenterades forskningsresultat om intressanta nya, potentiellt kliniskt användbara, biomarkörer i likvor och den kliniska nyttan av monitorering av neurofilament i blod diskuterades. Programmet fortsatte med vaccinimmunologi och interimsresultat från en studie av respons vid vaccination mot SARS-Cov-2 under behandling med bromsmedicin mot MS. Som avslutning fick deltagarna en uppdatering om karaktäristik och prognos vid MS hos barn, från en internationell auktoritet på området. Programkommittén, bestående av Professor Lou Brundin vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset (KS), Docent Charlotte Dahle vid Linköpings universitetssjukhus (LiU) samt Professor Jan Lycke vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), hade satt ihop det varierade vetenskapliga programmet.

 

Biomarkörer i blod och cerebrospinalvätska i MS-vården

Igal Rosenstein, som är doktorand och specialistläkare i neurologi vid SU, forskar om biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF) för MS-diagnostik. Han inledde med att förklara att intratekala antikroppar av typen IgM och IgG, samt överskott av fria lätta kedjor, produceras av aktiverade lymfocyter i centrala nervsystemet. Sådana antikroppar kan detekteras och observeras som oligoklonala band (OCB) i likvor, som används för att konstatera spridning i tid vid MS-diagnostik. Diagnostiken har begränsningar såtillvida att metoden (Isoelektrisk fokusering) innebär en tidskrävande manuell hantering som har begränsad känslighet med potential för subjektiva tolkningar. KFLC-index (kappa free light chain), som beräknas utifrån halten av k-fria lätta kedjor i likvor och blod, avspeglar intratekal produktion av KFLC. Igal Rosenstein beskrev sina forskningsresultat som visar att intratekal produktion av KFLC är förhöjt vid skovvis MS och han ser denna biomarkör som likvärdig med OCB för diagnostik av sjukdomen (1, Tabell 1). KFLC-index korrelerar med IgG-index, men inte med ett flertal andra intratekala biomarkörer för inflammation eller degenerativ process som har studerats. Intratekal KFLC produktion har högre sensitivitet och likvärdig specificitet som OCB för MS. KFLC-index skulle eventuellt på sikt kunna ersätta OCB som diagnostisk screeningmetod. Dock saknas en korrelation mellan KFLC och sjukdomsaktivitet och denna biomarkör lämpar sig således inte för monitorering av behandlingseffekt (1).

Forskargruppen studerar nu intratekal IgM-produktion som ett verktyg för prediktion av klinisk försämring, såsom skov respektive övergång till sekundärprogressiv sjukdom. Man har även länge arbetat med NFL (neurofilament light)-nivåer i cerebrospinalvätska och funnit god korrelation med NEDA-3 kriterierna. Igal Rosenstein har, tillsammans med sina forskarkollegor, också bekräftat NFLs användbarhet som biomarkör för sjukdomsaktivitet; inkluderande skov, gadoliniumladdande lesioner på MR och EDSS-progress (2). Han ser patienter som uppfyller NEDA-3 men med förhöjt NFL och tycker att NFL-bestämning har en plats i klinisk praxis som prognostiskt verktyg och underlag för behandlingsbeslut tillsammans med kliniskt status och MR-variabler.
 


Tabell 1.
 KFLC (kappa free light chain)-index är högst hos patienter med RRMS: KFLC-index, vilket visar mängden av fria lätta k-kedjor, är förhöjt vid MS, jämfört med friska kontrollpersoner med neurologiska symtom som inte har MS eller som har annan neuroinflammatorisk sjukdom. Högst KFLC-index ser man hos personer med RRMS. Tabell från referens 1.


Hur NFL i plasma ska kunna användas i klinisk praxis diskuterades vidare av docent Magnus Axelsson, som också är överläkare i neurologi vid SU. Vid MS är korrelationen mellan NFL i likvor och blod god (3). NFL i likvor ger i grunden en bättre bild av skador i nervsystemet, enligt Magnus Axelsson, men ”tillgänglighet är viktigaste faktorn,” för att biomarkören skall kunna användas brett och vid uppföljning. Med modern extremt känslig metodik har man utvecklat den analys i plasma som används idag. NFL är inte specifikt för MS och kan inte användas för differentialdiagnostik mot andra relevanta diagnoser. Däremot fungerar det för differentialdiagnostik mot funktionella tillstånd. Den interindividuella variationen beträffande NFL-nivåer begränsar biomarkörens användning för bedömning av sjukdomsaktivitet. Dock kan det fungera att använda NFL för individuell uppföljning om man har ett utgångsvärde. Framförallt är NFL ett väldigt bra mått på gruppnivå och lämpar sig väl som utvärderingsmått i studier, vilket Magnus Axelsson visade ett par exempel på. Dess användbarhet som prognosmarkör för svårbehandlad sjukdom tror han också på. I Göteborg och Stockholm, som har laboratorier för ändamålet, används p-NFL i dagsläget vid diagnos och kontroll i särskilt oklara fall.

 

Covid-19: Risker och vaccinationssvar vid MS

Professor Ola Winqvist, professor och överläkare vid ABClabs, presenterade immunologiska modeller och specifika data med fokus på T-cellssvar vid Covid-19. Målet för immunsystemet är mobilisering och expansion av specifika lymfocyter som bekämpar infektion och att skapa långlivade minnesceller som skyddar mot reinfektion. Han visade en schematisk bild på immunsvaret som triggas av infektion eller vaccination och upprepade devisen; ”Bakom varje B-cellssvar finns en T-cell”. Det behövs alltså en antigenspecifik T-cell för att inducera B-cellens omvandling till antikroppsproducerande plasmacell (Fig.1). Studier av kinetik av humoralt respektive cellulärt immunsvar efter genomgången Covid-19-infektion visar ett mer kortvarigt antikroppssvar på några månader och långvarigt T-cellssvar på mer än två år, och som kan vara livslångt. De flesta får ett robust och specifikt CD4- och CD8-T-cellsvar efter genomgången infektion (4). IgG mot virusets spike-protein korrelerar med spikespecifikt T-cellssvar. Dock kan antikroppsnegativa personer ha ett T-cellssvar, berättar Ola Winqvist.

Fig. 1. Sambandet mellan antikroppar och T-cellssvar. Den naiva B-cellen exponeras för sitt specifika antigen. Antigenpresentationen av antigenpeptid tillsammans med HLA känns igen av en antigenspecifik T-cell. T-hjälparcellens cytokinsvar inducerar omvandlingen av B-cell till antikroppsproducerande plasmacell.  Bild från Ola Wiqvists presentation.


De vaccin mot Covid-19 som finns tillgängliga idag baseras på immunisering mot SARS-Cov-2 spike-protein. Vaccinationen genererar ett humoralt svar och cellulär immunitet, som skyddar mot infektion. Personer med olika former av immunbrist riskerar bristande resultat av immunisering. Dock har man observerat en kompensatoriskt ökad T-cellsreaktivitet efter vaccination av personer med immunbrist. Ola Winqvist poängterar att spikeprotein-specifikt T-cellssvar är viktigt för att undvika den cytokinstorm som ger allvarlig Covid-19 och dödsfall och att vaccin skyddar mot allvarlig infektion.
 

Tomas Olsson, Professor vid Karolinska Institutet (KI) diskuterade erfarenheter och studier av vaccination mot Covid-19 vid MS i Sverige. Vi fick se preliminära interimsdata vid 4 veckors uppföljningstid efter Covid-19-vaccination hos patienter under behandling med bromsmedicin mot MS (opublicerade data). Man undersöker antikroppsproduktion och T-cellssvar hos patienter behandlade med natalizumab, anti-CD20 antikroppar, alemtuzumab, dimetylfumarat, fingolimod, teriflunomid och kladribin. I studien ingår också en grupp friska frivilliga kontrollpersoner. Studien pågår och kommer att avslutas efter 12 veckors uppföljning.

 

MS hos barn

En internationell auktoritet inom pediatrisk MS, Tanuja Chitnis som är professor vid Harvard och neurolog vid pediatriskt MS-center Massachusetts General Hospital, diskuterade prognos och vad som är kännetecknande för MS hos barn. Om MS är en ovanlig sjukdom så är MS hos barn ännu mer sällsynt. Olika kohorter visar att 3-5% av MS-patienter insjuknar som barn och hos 80% av flickorna debuterar sjukdomen efter puberteten (5). Precis som hos vuxna finns ärftlighet i form av HLA-beroende. Andra riskfaktorer är låg D-vitaminnivå och exponering för Epstein-Barr virus (EBV). Det tycks även finnas en riskökning kopplad till östrogen, som är ett hormon som påverkar immunologiska funktioner, enligt Tanuja Chitnis egen forskning. Tidig menarche och övervikt medför ökad risk för MS, som sannolikt är kopplad till ökad exponering för östrogen och proinflammatoriskt status. Den ökade förekomsten av båda dessa riskfaktorer kan vara bidragande orsaker till en ökande incidens av MS som man ser idag, menar Tanuja Chitnis.

Kännetecknande för MS hos barn är en hög inflammationsgrad. Man har till exempel visat generellt högre MR-aktivitet och högre nivåer av NFL i samband med förekomst av gadoliniumladdande lesioner hos barn, jämfört med vuxna MS-patienter. Dock har professor Chitnis, i samarbete med US Network of Paediatric MS Centers, kunnat visa att barn generellt har en bättre återhämtning efter skov (6). Den som insjuknar som barn har sin sjukdom under lång tid och högre grad av fysiska funktionshinder samt ökad andel med kognitiv nedsättning ses hos dem som fått MS tidigt i livet jämfört med dem som insjuknat i vuxen ålder. Flera bromsmediciner är idag godkända för behandling av barn och Tanuja Chitnis avslutar med att konstatera att behandling och monitorering av MS hos barn är i linje med vården av vuxna patienter.

 

Text: Eva Pettersson
Bilder: Från referens 1 och Ola Winqvists presentation.

Biogen-165542 april 2022
Senast uppdaterad: 2022-05-03

 

 

Referenser:

1. Rosenstein I, Rasch S, Axelsson M et. al. Kappa free light chain index as a diagnostic biomarker in multiple sclerosis: A real-world investigation. Journal of Neurochemistry 2021. 2021/09/04. DOI:10.11/jnc.15500.

2. Rosenstein I, Axelsson M, Novakova L et. al. Exploring CSF neurofilament light as a biomarker for MS in clinical practice; a retrospective registry-based study. Multiple Sclerosis J 2021: 13524585211039104. 2021/08/17. DOI:10.1177/13524585211039104.

3. Kuhle J, Barro C, Disanto G et al. Serum neurofilament light chain in early relapsing remitting MS is increased and correlates with CSF levels and with MRI measures of disease severety. Multiple Sclerosis J 2016: Vol.22 (12) 1550-1559. DOI:10.1177/1352458515623365.

4. Swadling L and Maini MK. T cells in COVID-19-united in diversity. Nature Immunology 2020: Vol.21, 1307-1308. DOI:10.1038/s41590-020-0782-6.

5. Chitnis T, Graves J, Weinstock-Guttman B et. Al. Distinct effects of obesity and puberty on risk and age at onset of pediatric MS. Annals Clinical Translational Neurology 2016: Vol.3 (12) 897-907. DOI:10.1002/acn3.365.

6. Chitnis T, Aaen G, Belman A et.al. Improved relapse recovery in paediatric compared to adult multiple sclerosis. Brain 2020: Vol.143, Issue 9 sep 2020, 2733-2741. DOI:10.1093/brain/awaa199.

 

Läs mer

Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Kognitiv dysfunktion är vanligt inom MS, men kunskapen kring tillståndet och hur man bäst bromsar en negativ utveckling är fortfarande begränsad. En publikation summerar läget och diskuterar framtida behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Likvors betydelse vid diagnostisering av MS – mer än bara oligoklonala band

Likvor har stor betydelse vid diagnosticering av MS. En aktuell artikel visar att det inte bara handlar om oligoklonala band.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

SPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

I Fampyra™s produktresumé har man begränsat kontraindikationen vid nedsatt njurfunktion till att inte längre omfatta patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det gör att fler patienter kan dra nytta av behandlingen.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera® (dimetylfumarat, DMF) och dess aktiva metabolit monometylfumarat (MMF)

Den aktiva substansen i Tecfidera är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF)...

Läs mer
Viktigt att rapportera biverkningar

När ett läkemedel godkänns och släpps på marknaden för bruk av patienter, är det fortfarande mycket man inte känner till om produkten. Det är därför viktigt att fortsätta att samla in och utvärdera biverkningar under hela produktens livslängd. 

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, berättar hur han ser på och behandlar neuropatisk smärta hos patienter med MS.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 1 av 2

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 2 av 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Summering ECTRIMS 2021 av docent Magnhild Sandberg

2021 blev återigen ECTRIMS kongressen virtuell i och med det pandemiska läget i världen. Den gick av stapeln under namnet ”ECTRIMS 2021 – The digital experience”.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 1: ECTRIMS 2021 är historia!

ECTRIMS 2021 är historia!
Treatment of Relapsing-remitting Multiple Sclerosis – Educational Session 2.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 2: ECTRIMS 2021 är historia!

I denna delsummering av ECTRIMS 2021 belyser docent Magnhild Sandberg bland annat Scientific Session 1.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 3: ECTRIMS 2021 är historia!

Detta är delsummering tre av docent Magnhild Sandberg om data som presenterades 2021 på den virtuella ECTRIMS kongressen.

Läs mer
A large prospective multicenter cohort study evaluating the humoral immune response to SARS-CoV-2 vaccination by DMT exposure

The serological response, adverse effects, and clinical effectiveness of vaccination against SARS-CoV-2 in patients with MS treated with DMTs remains largely unknown.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Kort om behandling med Fampyra™ (fampridin)

Fampyra™ (fampridin) är en behandling för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).

Läs mer
Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
”Jag ser en klar skillnad på patienterna som tränar”

– Jag pratar med alla mina patienter om träning! säger neurologen Anders Funkquist.

Han berättar hur han resonerar, var han hämtar sin kunskap och om vinsterna han ser på MS-patienter som tränar.

Läs mer
Posterdata med riskfaktorer för MS från ECTRIMS 2021

En forskargrupp från Karolinska Institutet presenterade under ECTRIMS 2021 tre olika postrar. De handlade om huruvida olika riskfaktorer och genetiska faktorer samverkar och ökar risken för MS.

Läs mer
Nya rön om Epstein-Barr virus och MS öppnar möjligheter

Ny forskning visar att Epstein-Barr virusinfektion är en förutsättning för insjuknande i MS, vilket öppnar för att behandling mot viruset skulle kunna hindra uppkomst av sjukdomen.

Läs mer
Patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Neurologer i Sverige och Norge har utvecklat fler patientfall för dig att ta ställning till. Vilken diagnos ställer du? Vilken MS-behandling väljer du? Hur tänker du utifrån MR-bilder och andra sjukdomstillstånd?

Läs mer
Ny upptäckt om genetiska ledtrådar med risk för MS

Nya fynd gällande multipel skleros, MS, har gjorts av ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet. Man har upptäckt att oligodendrocyter kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare trott. Dessa fynd kan bana väg för nya terapeutiska metoder vid MS.

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

2018 presenterade Lenka Nováková Nyrén, specialistläkare i neurologi, sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

I en av avhandlingens fem delar redovisas stark korrelation mellan neurofilament i serum och neurofilament i likvor.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
VUMERITY™ (diroximelfumarat) SMS-tjänst

Ett nytt informationsmaterial, sms-tjänst för patienter som står på Vumerity. En kostnadsfri tjänst som patienten själv anmäler sig till för att komma ihåg att ta sin medicin enligt ordination.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Sammanfattning – följsamhet med fokus på fumaratbehandling av MS

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) – möjlig behandling för nedsatt gångförmåga

Fampyra (famipridin) är indicerat för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7) orsakad av MS (1).

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Klinisk effekt på gångförmåga och säkerhet hos Fampyra™ (famipridin)

Den kliniska effekten och säkerheten hos Fampyra har utvärderats i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier och bekräftats i klinisk praxis.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
Inbjudan lunch n’learn 1 juni 2023

Här får man möjlighet att ta del av kliniska erfarenheter och lärdomar om gångsvårigheter vid MS. Produktinformation om Fampyra kommer att ges under mötet.

Läs mer