Fokus Neurologi MS 2022 – en resumé

Biogens seminarium Fokus Neurologi MS ägde rum den 24 mars, i form av ett halvdagsmöte på nätet, där neurologer från hela landet deltog. Detta årligen återkommande seminarium tar upp aktuella ämnen som är relevanta för neurologer, blivande specialistläkare och andra kliniskt verksamma inom MS-vården. Biomarkörer, vaccinationsimmunologi och MS hos barn stod på programmet denna gång.

Under webinaret Fokus Neurologi MS presenterades forskningsresultat om intressanta nya, potentiellt kliniskt användbara, biomarkörer i likvor och den kliniska nyttan av monitorering av neurofilament i blod diskuterades. Programmet fortsatte med vaccinimmunologi och interimsresultat från en studie av respons vid vaccination mot SARS-Cov-2 under behandling med bromsmedicin mot MS. Som avslutning fick deltagarna en uppdatering om karaktäristik och prognos vid MS hos barn, från en internationell auktoritet på området. Programkommittén, bestående av Professor Lou Brundin vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset (KS), Docent Charlotte Dahle vid Linköpings universitetssjukhus (LiU) samt Professor Jan Lycke vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), hade satt ihop det varierade vetenskapliga programmet.

 

Biomarkörer i blod och cerebrospinalvätska i MS-vården

Igal Rosenstein, som är doktorand och specialistläkare i neurologi vid SU, forskar om biomarkörer i cerebrospinalvätska (CSF) för MS-diagnostik. Han inledde med att förklara att intratekala antikroppar av typen IgM och IgG, samt överskott av fria lätta kedjor, produceras av aktiverade lymfocyter i centrala nervsystemet. Sådana antikroppar kan detekteras och observeras som oligoklonala band (OCB) i likvor, som används för att konstatera spridning i tid vid MS-diagnostik. Diagnostiken har begränsningar såtillvida att metoden (Isoelektrisk fokusering) innebär en tidskrävande manuell hantering som har begränsad känslighet med potential för subjektiva tolkningar. KFLC-index (kappa free light chain), som beräknas utifrån halten av k-fria lätta kedjor i likvor och blod, avspeglar intratekal produktion av KFLC. Igal Rosenstein beskrev sina forskningsresultat som visar att intratekal produktion av KFLC är förhöjt vid skovvis MS och han ser denna biomarkör som likvärdig med OCB för diagnostik av sjukdomen (1, Tabell 1). KFLC-index korrelerar med IgG-index, men inte med ett flertal andra intratekala biomarkörer för inflammation eller degenerativ process som har studerats. Intratekal KFLC produktion har högre sensitivitet och likvärdig specificitet som OCB för MS. KFLC-index skulle eventuellt på sikt kunna ersätta OCB som diagnostisk screeningmetod. Dock saknas en korrelation mellan KFLC och sjukdomsaktivitet och denna biomarkör lämpar sig således inte för monitorering av behandlingseffekt (1).

Forskargruppen studerar nu intratekal IgM-produktion som ett verktyg för prediktion av klinisk försämring, såsom skov respektive övergång till sekundärprogressiv sjukdom. Man har även länge arbetat med NFL (neurofilament light)-nivåer i cerebrospinalvätska och funnit god korrelation med NEDA-3 kriterierna. Igal Rosenstein har, tillsammans med sina forskarkollegor, också bekräftat NFLs användbarhet som biomarkör för sjukdomsaktivitet; inkluderande skov, gadoliniumladdande lesioner på MR och EDSS-progress (2). Han ser patienter som uppfyller NEDA-3 men med förhöjt NFL och tycker att NFL-bestämning har en plats i klinisk praxis som prognostiskt verktyg och underlag för behandlingsbeslut tillsammans med kliniskt status och MR-variabler.
 


Tabell 1.
 KFLC (kappa free light chain)-index är högst hos patienter med RRMS: KFLC-index, vilket visar mängden av fria lätta k-kedjor, är förhöjt vid MS, jämfört med friska kontrollpersoner med neurologiska symtom som inte har MS eller som har annan neuroinflammatorisk sjukdom. Högst KFLC-index ser man hos personer med RRMS. Tabell från referens 1.


Hur NFL i plasma ska kunna användas i klinisk praxis diskuterades vidare av docent Magnus Axelsson, som också är överläkare i neurologi vid SU. Vid MS är korrelationen mellan NFL i likvor och blod god (3). NFL i likvor ger i grunden en bättre bild av skador i nervsystemet, enligt Magnus Axelsson, men ”tillgänglighet är viktigaste faktorn,” för att biomarkören skall kunna användas brett och vid uppföljning. Med modern extremt känslig metodik har man utvecklat den analys i plasma som används idag. NFL är inte specifikt för MS och kan inte användas för differentialdiagnostik mot andra relevanta diagnoser. Däremot fungerar det för differentialdiagnostik mot funktionella tillstånd. Den interindividuella variationen beträffande NFL-nivåer begränsar biomarkörens användning för bedömning av sjukdomsaktivitet. Dock kan det fungera att använda NFL för individuell uppföljning om man har ett utgångsvärde. Framförallt är NFL ett väldigt bra mått på gruppnivå och lämpar sig väl som utvärderingsmått i studier, vilket Magnus Axelsson visade ett par exempel på. Dess användbarhet som prognosmarkör för svårbehandlad sjukdom tror han också på. I Göteborg och Stockholm, som har laboratorier för ändamålet, används p-NFL i dagsläget vid diagnos och kontroll i särskilt oklara fall.

 

Covid-19: Risker och vaccinationssvar vid MS

Professor Ola Winqvist, professor och överläkare vid ABClabs, presenterade immunologiska modeller och specifika data med fokus på T-cellssvar vid Covid-19. Målet för immunsystemet är mobilisering och expansion av specifika lymfocyter som bekämpar infektion och att skapa långlivade minnesceller som skyddar mot reinfektion. Han visade en schematisk bild på immunsvaret som triggas av infektion eller vaccination och upprepade devisen; ”Bakom varje B-cellssvar finns en T-cell”. Det behövs alltså en antigenspecifik T-cell för att inducera B-cellens omvandling till antikroppsproducerande plasmacell (Fig.1). Studier av kinetik av humoralt respektive cellulärt immunsvar efter genomgången Covid-19-infektion visar ett mer kortvarigt antikroppssvar på några månader och långvarigt T-cellssvar på mer än två år, och som kan vara livslångt. De flesta får ett robust och specifikt CD4- och CD8-T-cellsvar efter genomgången infektion (4). IgG mot virusets spike-protein korrelerar med spikespecifikt T-cellssvar. Dock kan antikroppsnegativa personer ha ett T-cellssvar, berättar Ola Winqvist.

Fig. 1. Sambandet mellan antikroppar och T-cellssvar. Den naiva B-cellen exponeras för sitt specifika antigen. Antigenpresentationen av antigenpeptid tillsammans med HLA känns igen av en antigenspecifik T-cell. T-hjälparcellens cytokinsvar inducerar omvandlingen av B-cell till antikroppsproducerande plasmacell.  Bild från Ola Wiqvists presentation.


De vaccin mot Covid-19 som finns tillgängliga idag baseras på immunisering mot SARS-Cov-2 spike-protein. Vaccinationen genererar ett humoralt svar och cellulär immunitet, som skyddar mot infektion. Personer med olika former av immunbrist riskerar bristande resultat av immunisering. Dock har man observerat en kompensatoriskt ökad T-cellsreaktivitet efter vaccination av personer med immunbrist. Ola Winqvist poängterar att spikeprotein-specifikt T-cellssvar är viktigt för att undvika den cytokinstorm som ger allvarlig Covid-19 och dödsfall och att vaccin skyddar mot allvarlig infektion.
 

Tomas Olsson, Professor vid Karolinska Institutet (KI) diskuterade erfarenheter och studier av vaccination mot Covid-19 vid MS i Sverige. Vi fick se preliminära interimsdata vid 4 veckors uppföljningstid efter Covid-19-vaccination hos patienter under behandling med bromsmedicin mot MS (opublicerade data). Man undersöker antikroppsproduktion och T-cellssvar hos patienter behandlade med natalizumab, anti-CD20 antikroppar, alemtuzumab, dimetylfumarat, fingolimod, teriflunomid och kladribin. I studien ingår också en grupp friska frivilliga kontrollpersoner. Studien pågår och kommer att avslutas efter 12 veckors uppföljning.

 

MS hos barn

En internationell auktoritet inom pediatrisk MS, Tanuja Chitnis som är professor vid Harvard och neurolog vid pediatriskt MS-center Massachusetts General Hospital, diskuterade prognos och vad som är kännetecknande för MS hos barn. Om MS är en ovanlig sjukdom så är MS hos barn ännu mer sällsynt. Olika kohorter visar att 3-5% av MS-patienter insjuknar som barn och hos 80% av flickorna debuterar sjukdomen efter puberteten (5). Precis som hos vuxna finns ärftlighet i form av HLA-beroende. Andra riskfaktorer är låg D-vitaminnivå och exponering för Epstein-Barr virus (EBV). Det tycks även finnas en riskökning kopplad till östrogen, som är ett hormon som påverkar immunologiska funktioner, enligt Tanuja Chitnis egen forskning. Tidig menarche och övervikt medför ökad risk för MS, som sannolikt är kopplad till ökad exponering för östrogen och proinflammatoriskt status. Den ökade förekomsten av båda dessa riskfaktorer kan vara bidragande orsaker till en ökande incidens av MS som man ser idag, menar Tanuja Chitnis.

Kännetecknande för MS hos barn är en hög inflammationsgrad. Man har till exempel visat generellt högre MR-aktivitet och högre nivåer av NFL i samband med förekomst av gadoliniumladdande lesioner hos barn, jämfört med vuxna MS-patienter. Dock har professor Chitnis, i samarbete med US Network of Paediatric MS Centers, kunnat visa att barn generellt har en bättre återhämtning efter skov (6). Den som insjuknar som barn har sin sjukdom under lång tid och högre grad av fysiska funktionshinder samt ökad andel med kognitiv nedsättning ses hos dem som fått MS tidigt i livet jämfört med dem som insjuknat i vuxen ålder. Flera bromsmediciner är idag godkända för behandling av barn och Tanuja Chitnis avslutar med att konstatera att behandling och monitorering av MS hos barn är i linje med vården av vuxna patienter.

 

Text: Eva Pettersson
Bilder: Från referens 1 och Ola Winqvists presentation.

Biogen-165542 april 2022
Senast uppdaterad: 2022-05-03

 

 

Referenser:

1. Rosenstein I, Rasch S, Axelsson M et. al. Kappa free light chain index as a diagnostic biomarker in multiple sclerosis: A real-world investigation. Journal of Neurochemistry 2021. 2021/09/04. DOI:10.11/jnc.15500.

2. Rosenstein I, Axelsson M, Novakova L et. al. Exploring CSF neurofilament light as a biomarker for MS in clinical practice; a retrospective registry-based study. Multiple Sclerosis J 2021: 13524585211039104. 2021/08/17. DOI:10.1177/13524585211039104.

3. Kuhle J, Barro C, Disanto G et al. Serum neurofilament light chain in early relapsing remitting MS is increased and correlates with CSF levels and with MRI measures of disease severety. Multiple Sclerosis J 2016: Vol.22 (12) 1550-1559. DOI:10.1177/1352458515623365.

4. Swadling L and Maini MK. T cells in COVID-19-united in diversity. Nature Immunology 2020: Vol.21, 1307-1308. DOI:10.1038/s41590-020-0782-6.

5. Chitnis T, Graves J, Weinstock-Guttman B et. Al. Distinct effects of obesity and puberty on risk and age at onset of pediatric MS. Annals Clinical Translational Neurology 2016: Vol.3 (12) 897-907. DOI:10.1002/acn3.365.

6. Chitnis T, Aaen G, Belman A et.al. Improved relapse recovery in paediatric compared to adult multiple sclerosis. Brain 2020: Vol.143, Issue 9 sep 2020, 2733-2741. DOI:10.1093/brain/awaa199.

 

Läs mer

Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Kognitiv dysfunktion är vanligt inom MS, men kunskapen kring tillståndet och hur man bäst bromsar en negativ utveckling är fortfarande begränsad. En publikation summerar läget och diskuterar framtida behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

SPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

I Fampyra™s produktresumé har man begränsat kontraindikationen vid nedsatt njurfunktion till att inte längre omfatta patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det gör att fler patienter kan dra nytta av behandlingen.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Neuropatisk smärta anses vara en mycket svårbehandlad form av smärta. När patienten dessutom har MS, blir det än mer komplicerat. Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, om behandling av neuropatisk smärta vid MS.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

2018 presenterade Lenka Nováková Nyrén, specialistläkare i neurologi, sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

I en av avhandlingens fem delar redovisas stark korrelation mellan neurofilament i serum och neurofilament i likvor.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) – möjlig behandling för nedsatt gångförmåga

Fampyra (famipridin) är indicerat för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7) orsakad av MS (1).

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Klinisk effekt på gångförmåga och säkerhet hos Fampyra™ (famipridin)

Den kliniska effekten och säkerheten hos Fampyra har utvärderats i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier och bekräftats i klinisk praxis.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

I artikeln summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Biogen’s MS läkemedel.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer
Tidsbesparing och patientupplevelse vid byte från Tysabri™ (natalizumab) IV till SC

Sju svenska sjukhus har deltagit i en enkätstudie som har haft som syfte att kartlägga eventuella skillnader i tidsåtgång och upplevelse av behandling mellan Tysabri IV (intravenös) och Tysabri SC (subkutan) administrering.

Läs mer