Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet. En förbättrad gång och balans kan bidra till självständighet i vardagliga aktiviteter och därmed till ökad livskvalitet för patienter med MS (1).

 

MS – en kronisk demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet (CNS)
Vid MS angriper immunsystemet nervvävnaden, vilket gör att områden i CNS drabbas av återkommande inflammationer. Det skyddande skiktet runt myelinet förstörs och kaliumkanalerna till nerverna är öppna och kalium läcker ut (Fig.1). Detta kan leda till försvagade signaler från hjärnan till resten av kroppen som resulterar i varierande neurologiska funktionsnedsättningar. Symptombilden vid MS ser olika ut för varje individ och beror på vilka områden i CNS som är påverkade. De varierar från trötthet, smärta, nedstämdhet, minnesstörningar, muskelsvaghet till svårigheter att gå och att hålla balansen.
 


Fig 1: Det skyddande skiktet runt myelinet förstörs och kaliumkanalerna till nerverna är öppna och kalium läcker ut.


Nedsatt gång- och kognitiv förmåga mest utmanande
Många patienter upplever att nedsatt gång- och kognitiv förmåga är mest utmanande vid MS då det får en stor påverkan på det dagliga livet som arbete, sociala relationer och fritidsaktiviteter.  Viktigt är därför att utveckla motorisk och kognitiv rehabilitering för MS-patienter genom hela sjukdomsförloppet för en kvarstående livskvalitet för de som drabbas av MS.

Detta visades i en studie vid Karolinska Institutet publicerad i Multiple Sclerosis Journal (2) där en forskargrupp följt 264 personer med MS under en period på 10 år. Resultatet visade att 67 % av de med en mildare MS-sjukdom fortsatte att delta i dagliga samhällsaktiviteter efter 10 år, motsvarande siffror för patienter med måttlig MS var 26 % och de med svår MS bibehöll endast 5 % sin aktivitetsnivå.

Faktorer som hade större betydelse än andra för att kunna delta i dagliga aktiviteter var gånghastighet samt den kognitiva förmågan.


Viktigt att lyfta gångförmåga med MS-patienten
Även LaRocca NG, et al. (3) visade i en studie där 1101 MS-patienter inkluderades att 41 % av patienterna hade gångsvårigheter och 70 % av dem upplevde det som mest utmanande i sjukdomen. Studien visade också att 39 % av patienterna aldrig eller sällan talar om sina gångproblem med behandlande läkare. Demografi och MS karakteristika var likvärdigt med patienter med MS i den allmänna populationen.
 

I en annan studie av Van Asch P. et al (4) upplevde 58 % av patienterna problem med rörlighet ett år efter sin MS-diagnos och efter 10 år rapporterade upp till 93 % av patienterna rörlighetsproblem. Patientpopulationen (n=436) bestod av 45 % med RRMS, 14 % med PPMS och 41 % med SPMS.


Hur kan gångförmågan utvärderas hos MS-patienten?
Det finns flera tillgängliga tester (objektiva och patientrapporterade) för att utvärdera gångförmågan hos MS-patienter (se Tabell 1) där T25FW, TUG och MSWS-12 beskrivs mera i detalj nedan.

Tabell 1 – Mätmetoder för utvärdering av gångförmågan hos MS-patienter (5,6)
 


T25FW (Timed 25 Foot Walk)
T25FW är ett validerat standardtest som används för att utvärdera gånghastigheten hos MS-patienten. Det mäter hur snabbt patienten kan gå 25 foot (7,62 meter). Enligt tillgänglig forskning anses >20% ändring i T25FW vara statistiskt signifikant och kliniskt meningsfullt (7).
 

TUG (Timed Up and Go)
TUG-testet mäter tiden det tar för en patient att resa sig från en stol och utvärderar statisk- och dynamisk balans samt fysisk rörlighet. Patienter med normal rörlighet kan slutföra testet på < 10 sekunder (8).


MSWS-12-poängskalan (Multiple Sclerosis Walking Scale)
MSWS-12 är ett validerat test där patienterna själva värderar sin begränsning av gångförmågan på en 5-gradig skala där 1=inga problem och 5 = extrema problem. Totalt ingår 12 olika delfrågor inklusive förmågan att gå, springa, balans, behov av hjälpmedel, gångsträcka och gånghastighet (9).


Sammanfattning
Nedsatt gångförmåga är ett vanligt symtom vid MS och bör utvärderas kontinuerligt i rehabiliteringen i vården av MS-patienter oavsett vilket sjukdomsstadie de befinner sig i.  Kommunikationen mellan läkare och patient är viktig för att fånga upp hur gångförmågan påverkar patientens dagliva liv. Det finns flera valida mätinstrument att utvärdera gångförmågan med och viktigt är att även inkludera patientens bedömning. En förbättrad gång och balans kan bidra till självständighet i vardagliga aktiviteter och därmed till ökad livskvalitet för MS-patienten.


Text: Biogen
Bild: iStock

Biogen-194857 december 2022
Senast uppdaterad: 2023-01-03

 

 

Referenser:

1.     Nationella riktlinjer och vård vid multipel skleros och parkinsons sjukdom – prioriteringsstöd till beslutsfattare och chefer 2022, Socialstyrelsen, 2022-11-8202
2.     Johansson S, et al. Participation in social/lifestyle activities in people with multiple sclerosis: Changes across 10 years and predictors of sustained participation. Mult Scler. 2020 Nov;26(13):1775-1784
3.     LaRocca NG, et al. Impact of walking impairment in multiple sclerosis. Perspectives of patients and care partners. Patient 2011;4(3):189–201.
4.     Van Asch P, et al. Impact of mobility impairment in multiple sclerosis 2 – patients’ perspectives. Eur Neurol Rev 2011;6:(2)115–120
5.     Bethoux F, Bennett S. Evaluating walking in patients with multiple sclerosis: which assessment tools are useful in clinical practice? Int J MS Care. 2011;13(1):4-14. doi:10.7224/1537-2073-13.1.4
6.     Kieseier BC, Pozzilli C. Assessing walking disability in multiple sclerosis. Mult Scler. 2012;18(7):914-924. doi:10.1177/1352458512444498
7.     Hobart J, Blight AR, Goodman A, Lynn F, Putzki N. Timed 25-foot walk: direct evidence that improving 20% or greater is clinically meaningful in MS. Neurology. 2013;80(16):1509-1517
8.     Podsiadlo D, Richardson S. The timed "Up & Go": a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc. 1991;39(2):142-148. doi:10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x
9.     Hobart JC, Riazi A, Lamping DL, Fitzpatrick R, Thompson AJ. Measuring the impact of MS on walking ability: the 12-Item MS Walking Scale (MSWS-12). Neurology. 2003;60(1):31-36

 

Läs mer

Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Tidsbesparing och patientupplevelse vid byte från Tysabri™ (natalizumab) IV till SC

Sju svenska sjukhus har deltagit i en enkätstudie som har haft som syfte att kartlägga eventuella skillnader i tidsåtgång och upplevelse av behandling mellan Tysabri IV (intravenös) och Tysabri SC (subkutan) administrering.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Neuropatisk smärta anses vara en mycket svårbehandlad form av smärta. När patienten dessutom har MS, blir det än mer komplicerat. Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, om behandling av neuropatisk smärta vid MS.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

I artikeln summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Biogen’s MS läkemedel.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer
Updated label for Tysabri SC (natalizumab) may result in increased flexibility

By introducing TYSABRI (natalizumab) subcutaneous (SC) outside of a clinical setting, Biogen aims to change the way relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) is managed, focusing on flexibility for patients and healthcare professionals. (1)

Läs mer