Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Kotsopoulos och medförfattare studerade fyra läkemedel inom MS, interferon beta-1a, peginterferon beta-1a, dimetylfumarat samt natalizumab. Baserat på data kring hur grad av funktionsnedsättning påverkar faktorer som arbetsförmåga, sjukvårdskonsumtion och omsorgsbehov i Sverige gjorde de beräkningar på hur en långsammare utveckling av funktionsnedsättningen hos MS-sjuka kan leda till bättre ekonomiska utfall jämfört med naturalförloppet. Hur mycket försämringen av funktionen bromsades berodde på vilket läkemedel som användes utifrån studiedata för detta läkemedel.

De ekonomiska netto-effekterna
Mest gynnsamma beräknades de ekonomiska netto-effekterna vara av interferon beta-1a och peginterferon beta-1a. För dessa läkemedel var den långsiktiga netto-effekten positiv sett till den offentliga sektorns sammantagna inkomster och utgifter för de som behandlades. Det vill säga, besparingar och ökade skatteintäkter översteg läkemedelskostnaderna. För de dyrare men också mer effektiva läkemedlen dimetylfumarat samt natalizumab uppnåddes positiva långsiktiga ekonomiska effekter som täckte strax över 2/3 av vad dessa läkemedel kostade i inköp.

De största positiva ekonomiska effekterna av att behandla med läkemedlen var minskade hälso- och sjukvårdskostnader samt minskade kostnader för assistans. Detta följdes av ökade skatteintäkter på grund av förbättrad arbetsförmåga samt lägre kostnader för sjukpenning och förtidspension.

Studien skiljer sig från vanliga hälsoekonomiska studier så till vida att författarna endast tittade på hur läkemedlen påverkade den offentliga sektorns utgifter och intäkter och inte på ekonomiska vinster i den privata sektorn eller patienternas livskvalitetsvinster. Studien ger därför inte information om vilket läkemedel som bör väljas. Däremot visar den på positiva ekonomiska effekter som ibland glöms bort i debatten om ”dyra läkemedel”.

Text: Mats Ekelund

Bild: iStock

 


Biogen-86153 september 2022
Senast uppdaterad: 2022-10-17

Referens
The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying therapies for the treatment of multiple sclerosis in Sweden. Journal of Medical Economics, Kotsopoulos N, et al. J Med Econ. 2020.

Du kanske också är intresserad av

Biverkning- och tolerabilitetsprofil

Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet av Vumerity jämfört med Tecfidera.

Läs mer
Verkningsmekanism

Exponering för den aktiva metaboliten MMF efter oral administrering av Vumerity och Tecfidera är bioekvivalent.

Läs mer
Praktiska råd

Vumerity administreras oralt. Vumerity kommer i en burk innehållande 120 kapslar.

Läs mer
Effekt

Effekt- och säkerhetsprofil förväntas vara likvärdig mellan Vumerity och Tecfidera i och med dess bioekvivalens.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Vumerity.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer