Klinisk effekt på gångförmåga och säkerhet hos Fampyra™ (famipridin)

Den kliniska effekten och säkerheten hos Fampyra har utvärderats i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier och bekräftats i klinisk praxis. Fampyra är indicerat för förbättring av gångförmågan hos vuxna patienter med MS (EDSS 4-7). Ökad gånghastighet hos patienter med behandlingsrespons har påvisats redan några veckor efter behandlingsstarten med Fampyra (1).

 

Studie MS-F203 och MS-F204 – gånghastighet mätt med T25FW
Det primära effektmåttet i studierna MS-F203 och MS-F204 var responsfrekvensen för gånghastighet uppmätt med T25FW (Timed 25 Foot Walk). En responder definierades som en patient som konsekvent hade en snabbare gånghastighet under minst tre av de fyra besöken under den dubbelblinda perioden, jämfört med den snabbaste gånghastigheten vid fem besök utan behandling. Andelen patienter med respons påverkades inte av samtidig immun-modulerande behandling (inklusive interferoner, glatirameracetat, fingolimod och natalizumab). Fampyra-dosen var 10 mg två gånger dagligen (1).

 

Snabb förbättring av gånghastigheten i både MS-F203 och MS-F204 för responders
Patienter som svarade på Fampyra ökade sin gånghastighet med i genomsnitt 25,2 % (95 % CI, 21,5-28,8), 0,51 feet/s (95 % CI, 0,41-0,61) jämfört med 4,7 % (95 % CI, 1,0-8,4), 0,10 feet/s (95 % CI, 0,03-0,17) för placebogruppen (p < 0,001) i studien MS-F203 (2). Värdena speglar genomsnittlig ändring i gånghastighet för responders från baseline och utvärdering vid tre olika besök under totalt 14 veckors behandling med Fampyra.
 

I MS-F204 (3) var motsvarande siffror: 24,7 % (95 % CI, 21,0-28,4), 0,51 feet/s (95 % CI, 0,43-0,59) jämfört med 7,7 % (95 % CI, 4,4-11,0), 0,17 feet/s (95 % CI, 0,10-0,23) för placebogruppen (p < 0,001). Värdena speglar genomsnittlig ändring i gånghastighet för responders från baseline och utvärdering vid tre olika besök under totalt 9 veckors behandling med Fampyra.
 

Förbättringen visade sig snabbt (inom veckor) efter behandlingsstarten.
 

En signifikant större andel patienter som behandlades med Fampyra var responders jämfört med placebogruppen (MS-F203: 34,8 % jämfört med 8,3 %, p<0,001; MS-F204: 42,9 % jämfört med 9,3 %, p<0,001) (se figur nedan) (1).

 

Gånghastighet utvärderad med T25FW efter behandling med Fampyra

 

Anpassad av Biogen efter referens 1.


Effekt på gångförmågan utvärderad med MSWS-12-poängskalan
Patienterna fick själva värdera sin begränsning av gångförmågan på en 5-gradig skala med testet M2W2-12 (Multiple Sclerosis Walking Scale). Totalt ingår 12 olika delfrågor inklusive förmågan att gå, springa, balans, behov av hjälpmedel, gångsträcka och gånghastighet. Resultatet visade statistiskt och kliniskt meningsfulla förbättringar av gångförmågan i båda studierna för patienter med Fampyra-behandling jämfört med placebo (Tabell 1).

 

Tabell 1. Resultatet av MSWS-12 i MS-F203 och MS-F204

Studie

 MS-F203

 MS-F204

 

 Placebo

 Fampyra 10 mg BID

 Placebo

Fampyra 10 mg BID

Antal patienter

72

224

118

119

Studiedesign

 2 veckor placebo, 14 veckor dubbelblindad behandling och uppföljning efter 2 och 4 veckor.

2 veckor placebo, 9 veckor dubbelblindad behandling, och uppföljning efter 2 veckor.

MSWS-12-score

(medel, SE

Utvärderat vid baseline och vid tre olika besök under 14 veckors behandling.

Utvärderat vid baseline och vid tre olika besök under 9 veckors behandling.

 

Baseline

Genomsn. förändr.

 

 

69,27 (2,22)

-0,01 (1,46)

 

71,06 (1,34)

-2,84 (0,878)

 

 

67,03 (1,90)

0,87 (1,22)

 

 

73,81 (1,87)

-2,77 (1,20)

Skillnad

p-värde

2,83

0,084

3,65

0,021


Anpassad av Biogen efter referens 1, 2 och 3.


Resultat från en öppen förlängningsstudie av MS-F203 och MS-F204 (4)

Effekt och säkerhet för Fampyra utvärderades även i en öppen långtidsuppföljningsstudie där 269 patienter (Fampyra 10 mg BID n=201, placebo n=68) från MS-F203 följdes i upp till 5 år respektive 214 patienter (Fampyra 10 mg BID n=109, placebo n=105) från MS-F204 i upp till 3,3 år. Totalt 154 patienter fullföljde MS-F203EXT, respektive 146 patienter  i MS-F204EXT.

Inga nya säkerhetsdata framkom från studien. Medelförbättringen av gånghastighet minskade över tid men förbättringarna kvarstod bland dubbelblindade responders jämfört med non-responders (se figur nedan).
 

MS-F203EXT och MS-F204EXT – medelförbättring (%) av gånghastighet över tid

 

 

ENHANCE-studien (218MS305)
Studien omfattade 636 försökspersoner med multipel skleros och gångsvårigheter. Primärt effektmått var förbättrad gångförmåga, uppmätt som andelen patienter som fått en genomsnittlig förbättring på MSWS-12 med ≥8 poäng från baslinjen under 24 veckor med dubbelblindad behandling. I denna studie var behandlingsskillnaden statistiskt signifikant. En större andel av patienterna som behandlades med Fampyra fick förbättrad gångförmåga i jämförelse med patienterna som fick placebo (relativ risk 1,38 (95 % KI: (1,06; 1,70)) (1).

 

Statistiskt och kliniskt betydelsefulla förbättringar av gångfunktionen, uppmätt med MSWS-12 vecka 24
 

 

Anpassad av Biogen efter referens 1.
Förbättringen sågs vanligen inom 2 till 4 veckor efter behandlingsstarten och upphörde inom 2 veckor efter avslutad behandling. Patienterna som fick Fampyra hade också en statistiskt signifikant förbättring på testet Timed Up and Go (TUG), som är ett mått på statisk och dynamisk balans och fysisk rörlighet. En större andel av patienterna som fick Fampyra än av dem som fick placebo uppnådde detta sekundära effektmått: ≥15 % genomsnittlig förbättring av TUG-hastighet från baslinjen under 24 veckor. Skillnaden i Berg Balance Scale (BBS, ett mått på statisk balans) var inte statistiskt signifikant.

Dessutom uppvisade patienterna som behandlades med Fampyra en statistiskt signifikant genomsnittlig förbättring från baslinjen av fysisk poäng på Multiple Sclerosis Impact Scale (MSIS-29) jämfört med placebo (LSM-skillnad -3,31, p<0,001).

 

Real-world evidence – motsvarande över 575 000 patientår
Resultaten observerat i de kliniska studierna avseende effekt och säkerhet för Fampyra stöds av en kontinuerligt växande användning i klinisk praxis. Sedan Fampyra godkändes av EMA 2011, för användning hos vuxna MS-patienter med EDSS 4-7, har över 400 000 patienter behandlats med Fampyra motsvarande över 575 000 patientår (5).  

 

Säkerhetsinformation – biverkningar
Säkerheten för Fampyra har utvärderats i randomiserade kontrollerade kliniska studier, i öppna långtidsuppföljningar och efter godkännande för försäljning (2011).

Den vanligaste rapporterade biverkningen av läkemedlet är urinvägsinfektion (12%). Övriga vanliga biverkningar är främst neurologiska och innefattar ostadighetskänsla, yrsel, huvudvärk, känsla av svaghet och trötthet, sömnsvårigheter, ångest, mindre skakningar, domningar och stickningar i huden. Andra vanliga biverkningar är tex. ont i halsen, andningssvårigheter (andfåddhet), illamående, kräkning, förstoppning, orolig mage, ryggsmärta och hjärtklappning.

Fampyra kan ges till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Gränsen för kontraindikation ändrades från <80 ml/min till < 50 ml/min efter en förnyad utvärdering av behandlings-rekommendationerna 2020. Det rekommenderas dock att njurfunktionen kontrolleras under behandling för alla patienter (i synnerhet äldre hos vilka njurfunktionen kan vara nedsatt).

För fullständig säkerhetsinformation, se SPC:n för Fampyra (1).

 

Förnyat godkännande för försäljning av Fampyra med obegränsad giltighetstid 
Efter att den vetenskapliga kommittén CHMP inom EMA granskat Fampyras effekt och säkerhet och bedömt att nytta/riskförhållandet är fortsatt gynnsamt rekommenderades i april 2022 ett förnyat godkännande för försäljning av Fampyra med obegränsad giltighetstid (6).

 

Text: Biogen


Biogen-195584 januari 2023
Senast uppdaterad: 2023-01-31

 

 

Referenser:

1.     Fampyra SPC, 04/2022
2.     Goodman AD et al; Fampridine MS-F203 Investigators. Sustained-release oral fampridine in multiple sclerosis: a randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 2009;373(9665):732–738.
3.     Goodman AD et al; MSF204 Investigators. A phase 3 trial of extended release oral dalfampridine in multiple sclerosis. Ann Neurol 2010;68(4):494–502.
4.     Goodman AD et al; Long-term safety and efficacy of dalfampridine for walking impairment in patients with multiple sclerosis: Results of open-label extensions of two Phase 3 clinical trials. Mult. Scler. 2015;1-10.
5.     Biogen Data on File, March 2021.
6.     Fampyra, Fampyra, INN-fampridine (europa.eu)

 


Fampyra™ (fampridin) Rx, ATC-kod: N07XX07
Depottablett 10 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 04/2022

Indikation: Fampyra är indicerat för förbättring av gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7). Dosering: Den rekommenderade dosen är en 10 mg-tablett två gånger dagligen, som tas med 12 timmars mellanrum (en tablett på morgonen och en tablett på kvällen). Fampyra ska inte administreras oftare eller vid högre doser än rekommenderat. Tabletterna ska tas utan mat. Om ingen förbättring observeras ska Fampyra sättas ut. Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig behandling med andra läkemedel som innehåller fampridin (4-aminopyridin). Patienter med tidigare kramper i anamnesen eller som för närvarande har kramper. Patienter med måttligt och svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <50 ml/min). Samtidig användning av Fampyra och läkemedel som hämmar den organiska katjontransportören 2 (OCT 2) till exempel cimetidin. Graviditet: Fampyra bör undvikas under graviditet. Amning: Fampyra rekommenderas inte under amning.
För ytterligare information om förpackningar, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, www.fass.se Biogen-34717 juni 2021
 

Läs mer

Fampyra™ (fampridin) kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

I Fampyra™s produktresumé har man begränsat kontraindikationen vid nedsatt njurfunktion till att inte längre omfatta patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det gör att fler patienter kan dra nytta av behandlingen.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) – möjlig behandling för nedsatt gångförmåga

Fampyra (famipridin) är indicerat för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7) orsakad av MS (1).

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Fampyra.

Läs mer