Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

I den senaste versionen av Fampyras produktresumé har man begränsat kontraindikationen vid nedsatt njurfunktion till att inte längre omfatta patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det gör att fler patienter kan dra nytta av behandlingen.

Fampyra® (fampridin) är en kaliumkanalblockerare som används för att förbättra gångförmågan hos vuxna MS-patienter med nedsatt gångförmåga (EDSS 4–7). Eftersom Fampyra till största delen utsöndras oförändrad via njurarna får patienter med nedsatt njurfunktion förhöjda plasmakoncentrationer av läkemedlet, vilket förknippats med biverkningar, i synnerhet neurologiska sådana. Därför bör man alltid kontrollera njurfunktionen före insättande av behandling med Fampyra och sedan regelbundet följa upp njurfunktionen under den tid som behandlingen pågår. Eftersom njurfunktionen försämras med tilltagande ålder bör särskild uppmärksamhet alltid riktas mot äldre patienter.

Med ökande klinisk erfarenhet av behandling med Fampyra har man gjort en förnyad utvärdering av behandlingsrekommendationerna för läkemedlet, vilken lett till omskrivning av produktresumén. Gränsen för kontraindikation har ändrats till kreatinin clearance < 50 ml/min, istället för som tidigare < 80 ml/min. Det innebär att man nu kan behandla patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion med Fampyra. Behandlingen skall dock ske med försiktighet till dessa patienter och när Fampyra ges till äldre måste njurfunktionen alltid noggrant övervakas. Försiktighet krävs även när Fampyra förskrivs till patienter som använder läkemedel som är substrat för OCT2, till exempel karvedilol, propranolol och metformin.

Tidigare gräns för användandet av Fampyra: Kreatininclearance < 80 ml/min

Aktuell gräns för användandet av Fampyra: Kreatininclearance < 50 ml/min

Text: Christian Thorup
Bild: iStock

Referenser:
1. Fampyra SPC

 

Biogen-79804 oktober 2020
Senast uppdaterad: 2021-01-25

 

Du kanske också är intresserad av:

Kort om behandling med Fampyra™ (fampridin)

Fampyra™ (fampridin) är en behandling för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).

Läs mer
Förklarande film om Fampyra™ (fampridin)

Ta del av denna förklarande film om behandling med Fampyra™ (fampridin).

Se film
Tecfidera verkningsmekanism film

Den här drygt tre minuter långa filmen förklarar Tecfideras® (dimetylfumarat) troliga verkningsmekanism. Den mekanism som ger både immunomodulerande och antiinflammatorisk effekt vid skovvis förlöpande MS.

Se film
Jan Lycke Riskreduktion för PML med Tysabri i Sverige

Professor Jan Lycke om varför incidensen av PML-fall med Tysabri® (natalizumab) ligger lägre i Sverige jämfört med den globala incidensen. 

Se film
Gavin Giovannoni: Antal PML-fall över tid

Gavin Giovannoni om utvecklingen av PML-fall med natalizumab över tid på ECTRIMS 2018 i Berlin.

Se film
Nolan Campbell Riskstratifiering vs kumulativ risk för Tysabri och PML

Nolan Campbell om olika sätt att titta på risk och att förebygga PML vid behandling med Tysabri® (natalizumab).

Se film