Nya rön om Epstein-Barr virus och MS öppnar möjligheter

En ny rapport publicerad i Science visar en 32-faldig ökning av risken att drabbas av MS efter infektion med Epstein-Barr virus (EBV). Resultatet tolkas som att det nu är ställt utom tvivel att viruset är en förutsättning för insjuknande i MS, vilket öppnar för att behandling mot EBV skulle kunna hindra uppkomst av sjukdomen. En modell för sjukdomsutveckling av MS har beskrivits i samma tidskrift.

Epstein-Barr virus (EBV) har en tropism för B-celler och EBV-infekterade B-celler har detekterats i hjärnan hos patienter med MS. Det har länge postulerats att infektion med EBV är en utlösande faktor för utveckling av multipel skleros. Ett omfattande arbete för att kartlägga mekanismen bakom detta har utförts på senare år men är fortfarande en utmaning för forskarna, trots att det publicerats åtskilligt i ämnet.

 

Hur kan EBV inducera MS-sjukdomen?
En modell för hur utveckling av MS skulle kunna gå till har nu beskrivits av Robinson och Steinman utifrån tillgängliga rön (1). En viktig utgångspunkt för modellen är fynden av ”molecular mimicry” det vill säga molekylär likhet mellan EBV virala proteinsekvenser och humana myelinproteinsekvenser och även med andra proteiner i centrala nervsystemet. Detta inducerar den autoimmunitet som karaktäriserar MS.  EBV infekterar B-celler och orsakar transformation av dessa. Det resulterar i en expansion av patologiska kloner som via blodbanan tar sig över blod-hjärnbarriären i aktiverad form (Fig. 1). EBV kan även trigga axonal skada som ”bystander” och CD8+ T-cellsorsakad axonal skada har konstaterats vid kvarstående EBV-infektion i hjärnan.

Fig. 1.  Modell för utveckling av MS: (1) Molekylär likhet mellan EBV nukleära antigen (EBNAs) och humana myelinproteiner aktiverar autoimmunitet. (2) EBV-orsakad B-cellstransformation och genom uttryck av latenta membranproteiner (LMP1 och LMP2A) sker klonal expansion av patogena plasmablaster. (3) Migration av aktiverade patogena B-celler till centrala nervsystemet. Figur från referens 1.

 

Eftersom MS är en ovanlig sjukdom i motsats till EBV, som förekommer ymnigt i befolkningen (<90% har haft det), har det varit mycket svårt att fastställa kausalitet mellan EBV-infektionen och MS-utveckling. Nu har en longitudinell undersökning av EBV-serologi i prover, från en kohort bestående av över 10 miljoner unga vuxna som var under militärtjänstgöring i den amerikanska armén 1993-2013, analyserats för att undersöka denna hypotes (2). Det kunde utföras tack vare tillgång till sparade blodprover från regelbunden HIV-testning, vilket var obligatoriskt under tjänstgöringstiden.

Man fann 955 fall av MS i kohorten och för varje individ identifierades tre blodprover tagna innan MS-diagnosen ställdes (det först tagna blodprovet, det senaste innan MS upptäcktes och ett däremellan). Varje MS-fall matchades med två slumpmässigt utvalda kontroller av samma kön, ålder, etnicitet, typ av militärtjänst och tidpunkt för denna. Sammanlagt 801 MS-fall och 1566 kontroller hade tillgängliga blodprover för EBV-serologisk analys. De flesta undersökta individerna var under 20 år då det första blodprovet togs och de som utvecklade MS uppvisade de första symptomen 10 år (median) efter det första provet. Vid tidpunkten för det första blodprovet var 35 MS-fall och 107 kontroller EBV-negativa. Alla utom en av de seronegativa MS-fallen blev seropositiva för EBV innan deras MS-sjukdom diagnosticerades. Mediantiden från tidpunkten för estimerad EBV-infektion till MS-diagnos var 7,5 år. Den höga andelen som serokonverterade i MS-gruppen (95%) kontrasterar mot den lägre andelen (57%) i gruppen som inte fick MS (Fig. 2A). Risken att utveckla MS ökade 32 gånger för de individer som serokonverterade jämfört med dem som inte gjorde det (HR=32,4; 95% CI 4,5 - 245,3; p <0,001). Initialt seropositiva personer hade en 26 gånger högre risk att utveckla MS än seronegativa personer (HR=26,5; 95% CI 3,7 - 191,6; p= 0,001(Fig. 2C). Serokonversion eller initial seropositivitet mot cytomegalvirus (CMV) var däremot inte relaterat till risk att utveckla MS (Fig.2 B och D).

Fig. 2. Infektion med Epstein-Barr virus inträffar innan utveckling av MS och fler individer som utvecklar sjukdomen serokonverterar jämfört med friska kontroller (A). Som jämförelse analyserades förekomst av cytomegalvirus (CMV) innan MS-debut utan att någon sådan skillnad mellan de som fick MS och kontroller kunde detekteras (B). En uttalad ökning av risk att utveckla MS sågs hos dem som serokonverterade eller var initialt seropositiva för EBV, jämfört med personer med persisterande seronegativt status (C). Man observerade inte någon association mellan MS-risk och antikroppsstatus mot CMV (D). Figur från referens 2.

 

Finns det något mer stöd för att EBV orsakar MS?
För att ytterligare belysa relationen mellan EBV-infektion och MS mätte man även serumkoncentration av neurofilament light chain (sNfL), som är en icke specifik biomarkör för neuronal degeneration, hos initialt seronegativa personer som senare utvecklade MS (n=35). Initialt och vid tidpunkten för serokonversion hade denna grupp samma nivåer av NfL som icke MS-sjuka kontrollpersoner. Däremot ökade nivåerna av sNfL hos dem som fick MS efter att EBV-infektion detekterats. Således sågs inga tecken till neuroaxonal degeneration innan EBV serokonversion hos personer som senare utvecklade MS. Detta indikerande att EBV-infektionen sker innan, inte bara symptomdebut, utan också innan man kan detektera bakomliggande patologiska biologiska tecken.

 

Kan man behandla MS genom att förhindra EBV-infektion?
Nästan alla drabbas av EBV-infektion, men endast ett fåtal utvecklar MS. Således är även andra faktorer viktiga, exempelvis genetiska, och samverkar i patogenesen. Ett MS-fall i studien uppvisade EBV seronegativitet, vilket författarna spekulerar kring. Det skulle kunna bero på felaktig MS-diagnos eller att personen ej serokonverterat trots EBV-infektion (vilket är ovanligt men ibland inträffar vid infektion eller vaccination). De diskuterar också sannolikheten för att ”confounding factors”, systematiska skillnader mellan individer som serokonverterar och de som fortsätter vara EBV-negativa, skulle kunna förklara fynden i denna studie. Deras slutsats är att kända riskfaktorer för utveckling av MS inte kan förklara resultaten eftersom styrkan av deras association med MS inte är tillräckligt hög. Det råder inte heller någon association mellan kända riskfaktorer och EBV serostatus. Därför ser man de nu presenterade resultaten som ett synnerligen robust bevis för ett kausalsamband mellan EBV och MS. Man anser att den extremt låga risken för MS hos EBV-negativa individer innebär att man skulle kunna testa vaccination mot EBV för prevention av MS. Man spekulerar även kring EBV-eliminering med antivirala läkemedel som ett terapeutiskt alternativ mot MS.

 

Text: Eva Sivertsdotter
Bilder: Tagna ur referenserna.
Huvudbild: iStock

Biogen-156118 februari 2022
Senast uppdaterad: 2022-02-21


Referenser

1.     Robinson WH and Steinman L. Epstein-Barr virus and multiple sclerosis. Science 2022; 375: 264-265 https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm7930
2.     Bjornevik K, Cortese M, Healy BC et. al., Longitudinal analysis reveals high prevalence of Epstein-Barr virus associated with multiple sclerosis. Science 2022; 375: 296-301 https://www.science.org/doi/10.1126/science.abj8222

Läs mer

Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Kognitiv dysfunktion är vanligt inom MS, men kunskapen kring tillståndet och hur man bäst bromsar en negativ utveckling är fortfarande begränsad. En publikation summerar läget och diskuterar framtida behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Likvors betydelse vid diagnostisering av MS – mer än bara oligoklonala band

Likvor har stor betydelse vid diagnosticering av MS. En aktuell artikel visar att det inte bara handlar om oligoklonala band.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

SPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

I Fampyra™s produktresumé har man begränsat kontraindikationen vid nedsatt njurfunktion till att inte längre omfatta patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det gör att fler patienter kan dra nytta av behandlingen.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Neuropatisk smärta anses vara en mycket svårbehandlad form av smärta. När patienten dessutom har MS, blir det än mer komplicerat. Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, om behandling av neuropatisk smärta vid MS.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
”Jag ser en klar skillnad på patienterna som tränar”

– Jag pratar med alla mina patienter om träning! säger neurologen Anders Funkquist.

Han berättar hur han resonerar, var han hämtar sin kunskap och om vinsterna han ser på MS-patienter som tränar.

Läs mer
Patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Neurologer i Sverige och Norge har utvecklat fler patientfall för dig att ta ställning till. Vilken diagnos ställer du? Vilken MS-behandling väljer du? Hur tänker du utifrån MR-bilder och andra sjukdomstillstånd?

Läs mer
Ny upptäckt om genetiska ledtrådar med risk för MS

Nya fynd gällande multipel skleros, MS, har gjorts av ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet. Man har upptäckt att oligodendrocyter kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare trott. Dessa fynd kan bana väg för nya terapeutiska metoder vid MS.

Läs mer
Resumé från webinaret Fokus Neurologi MS 2022

Det varierade programmet handlade om nya biomarkörer i likvor, monitorering av neurofilament i blod, vaccinationsimmunologi och en föreläsning om karaktäristik och prognos vid MS hos barn.

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

2018 presenterade Lenka Nováková Nyrén, specialistläkare i neurologi, sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

I en av avhandlingens fem delar redovisas stark korrelation mellan neurofilament i serum och neurofilament i likvor.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) – möjlig behandling för nedsatt gångförmåga

Fampyra (famipridin) är indicerat för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7) orsakad av MS (1).

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Klinisk effekt på gångförmåga och säkerhet hos Fampyra™ (famipridin)

Den kliniska effekten och säkerheten hos Fampyra har utvärderats i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier och bekräftats i klinisk praxis.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

I artikeln summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Biogen’s MS läkemedel.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer