Sammanfattning – följsamhet med fokus på fumaratbehandling av MS


Följsamhet till MS-behandling
Följsamhet till läkemedelsbehandling mäts ofta i begreppen adherence och persistence. Adherence syftar till hur korrekt patienten tar läkemedlet i enlighet med förskriven dos och doseringsschema. Persistence avser hur länge patienten står kvar på behandlingen innan eventuellt avbrott som kan bero på många orsaker (1). Studier från den kliniska verkligheten visar ett mönster av suboptimal följsamhet för användning av sjukdomsmodifierande läkemedel hos MS-patienter som får stora konsekvenser medicinskt, ekonomiskt och ökar belastningen på hälso-sjukvården (2-4). För att optimera en patients följsamhet till behandling och därmed också behandlingsresultat är det viktigt med uppföljning och konsultation där bland annat tolerabilitet och biverkningar bör utvärderas. Detta för att göra en så korrekt bild som möjligt av risk-nytta förhållandet för varje enskild MS-patient (5) (LÄS MER i artikeln: Följsamhet till MS-behandling).

 

Fumaratbehandling och tolerabilitet

Dimetylfumarat (DMF)
Säkerhetsprofilen för fumaratbehandling med DMF av MS är väl känd genom erfarenhet från över 1 100 000 patientår och mer än 530 000 behandlade patienter världen över. Långtidsdata i RWE-studien ENDORSE bekräftade effekt och säkerhet vid långtidsbehandling av DMF i upp till 13 år med bibehållen gynnsam risk-nytta profil och inga nya säkerhetssignaler observerades (6-8). (LÄS MER i artikeln: ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS) Detta har bidragit till att information finns kring sannolika biverkningar och hur uppkomsten av dessa kan undvikas i vissa fall som kan bidra till en ökad följsamhet (6).

De vanligaste biverkningarna för patienter med DMF är hudrodnad (35 %) och mag-tarm-besvär (dvs. diarré 14 %, illamående 12%, buksmärta 10% , smärta i övre delen av buken 10 %). Hudrodnad och mag-tarmbesvär tenderar att börja tidigt under behandlingen (främst under första månaden) men kan fortsätta uppkomma då och då under behandlingen. De vanligaste rapporterade biverkningarna som ledde till avbrott var mag-tarmbesvär (4 %) och hudrodnad (3 %) (6).
 

Vumerity – diroximelfumarat (DRF)
Utöver säkerhetsprofilen och den bekräftade långtidssäkerhetsdatan som presenterades i ENDORSE för DMF (som kan extrapoleras till Vumerity (DRF) baserat på fastställd farmokokinetisk bioekvivalens mellan DMF och DRF) har tolerabiliteten utvärderats vidare för att kartlägga om eventuella skillnader finns mellan DMF och DRF (9-10).  I tabell 1 redovisas resultaten med avseende på GI-tolerabilitet, hudrodnad och värmevallningar från studien EVOLVE-MS-2. Totalt sett, förekom inga oväntade eller nya biverkningar (inkluderat lymfopeni) vare sig för DRF eller DMF utan var i linje med redan känd säkerhetsprofil för fumaratbehandling av MS. För fullständig tabell, se Naismith et al. (10).

 

Tabell 1. Resultat från EVOLVE-MS-2, en randomiserad fas-3 studie med vuxna patienter med RRMS som pågick i 5 veckor där säkerhet med fokus på GI-tolerabilitet utvärderades.

 

  DRF* (462 mg BID)
n=253
%
DMF (240 mg BID)
n=251
%
GI-biverkningar 34,8** 49,0
Diarré 15,4** 22,3
Illamående 14,6** 20,7
Smärta i övre delen av buken 6,7** 15,5
Buksmärta 6,3** 12,0
Smärta i nedre delen av buken 5,9** 6,8
Kräkningar 3,6** 8,8
Behandlingsavbrott 1,6** 6,0
Utsättningar på grund av GI-tolerabilitet 0,8** 4,8
Primär endpoint: IGISIS*** (medelantal
dagar med GI-symtom med intensity score
≥2 jämfört med DMF)
1,4 (1,1-1,9) 2,6 (2,0-3,3) 95 % CI 0,54 (0,39-0,75) p=0,0003
Hudrodnad 32,8** 40,6
Värmevallningar 1,6** 0,8

 

*Farmakokinetisk bedömning har visat att exponeringen för monometylfumarat efter oral administrering av 462 mg diroximelfumarat och 240 mg dimetylfumarat hos vuxna är bioekvivalent.

**Statistisk signifikans ej redovisad.

***IGISIS=(Individual GI Symptom and Impact Scale), självskattningsskala där incidens, svårighetsgrad, debut och funktionell påverkan av fem enskilda GI-symtom: illamående, kräkning, övre buksmärta, nedre buksmärta och diarré utvärderades.

 

För fullständig biverkningsprofil, se SPC för Vumerity respektive Tecfidera (6,9).  

Tabell anpassad från SPC:n samt Naismith et al. (9, 10)

Resultatet visar att patienter med Vumerity visade numeriskt färre GI-relaterade biverkningar samt färre utsättningar på grund av mag-tarmbesvär. Även hudrodnad och värmevallningar förekom i mindre utsträckning jämfört med DMF.

Liknande indikation avseende utsättningar relaterat till GI observerades i ACARIA, en retrospektiv RWE-studie där en relativt låg andel MS-patienter avslutade behandlingen med DRF på grund av GI-biverkningar (LÄS MER i artikeln: Vumerity (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet))

 

Självskattningsskalor IGISIS och GGISIS
I EVOLVE-MS-2 användes två självskattningsskalor i syfte att utvärdera den gastrointestinala tolerabiliteten (IGISIS; Individual Gastrointestinal Symptom and Impact Scale IGISIS och GGISIS; Global Gastrointestinal Symptom and Impact Scale).  Varje patient fick skatta 5 enskilda upplevda GI-symtom (illamående, kräkning, övre buksmärta, nedre buksmärta och diarré) inklusive incidens, svårighetsgrad, debut och vilken funktionell påverkan det fick på patientens dagliga liv som t ex arbete och dagliga aktiviteter. Resultatet visade att Vumerity (DRF)-patienterna rapporterade 46 % färre dagar med upplevda GI-symtom jämfört med DMF (1,4 vs 2,6) 95 % CI, 0,54 (0,39-0,75) p=0,0003. Avseende svårighetsgrad och funktionell påverkan tenderade patienter som behandlades med Vumerity (DRF) rapportera att GI-symtom var något mildare och därmed mindre benägna att påverka deras dagliga aktiviteter som arbetsproduktivitet och sjukfrånvaro jämfört med DMF (10). I en post-hoc analys av Wundes et al. (11) inkluderades totalt 502 patienter (DRF=253; DMF=249) från EVOLVE-MS-2 som slutfört minst ett frågeformulär efter baseline. Där skattade 9,5 % (24/253) av patienterna med DRF att GI-symtomen påverkade dagliga aktiviteter jämfört med 28,9 % (72/249) hos DMF-patienterna (statistisk signifikans ej redovisad).

Att tillägga är att det inte finns några validerade självskattningsskalor tillgängliga för utvärdering av GI-symtom och att en osäkerhet finns med patientrapporterade skalor. IGISIS och GGISIS har enbart använts i denna studie och kan inte användas som kliniskt verktyg för att utvärdera MS-behandling och tolerabilitet. Det belyser dock vikten av att patienten själv är uppmärksam på sitt mående och informerar sin läkare eller sjuksköterska hur symtom och eventuella biverkningar påverkar patientens dagliga aktiviteter och livsstil i linje med MS-sällskapets artikel om konsultation (5).

 

Faktorer som kan bidra till förbättrad tolerablitet och ökad följsamhet avseende biverkningar i form av hudrodnad och mag-tarmbesvär för Vumerity (9).

·       Tillfälliga dosreduktioner till 231 mg två gånger dagligen kan reducera förekomsten av biverkningar i form av hudrodnad och mag-tarmbesvär.

·       Behandlingen ska titreras inledningsvis för att minska uppkomsten av hudrodnad och gastrointestinala biverkningar.

·       För patienter som eventuellt får hudrodnad eller gastrointestinala biverkningar kan tolerabiliteten förbättras om läkemedlet tas tillsammans med mat.

·       En kort behandling med 75 mg acetylsalicylsyra utan enterobeläggning kan vara fördelaktig för patienter med oacceptabel hudrodnad.

Biogen erbjuder också en SMS-tjänst som kan hjälpa patienten som förskrivits Vumerity att komma ihåg att ta sitt läkemedel i enlighet med förskriven dos och administrationsschema. LÄS MER HÄR

 

Monitorering av lymfocyttal
Patienter som behandlas med fumaratbehandling (DMF och DRF) kan utveckla lymfopeni. På grund av ökad risk för progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) ska därför lymfocyttalet följas regelbundet under behandling. Om lymfocyttalet är lägre än det normala intervallet ska en grundlig bedömning av möjliga orsaker göras innan behandlingen inleds se SPC för DMF och Vumerity (DRF) (6,9) samt LÄS MER i artikeln: Vumerity (diroximelfumarat och lymfopeni).Sammanfattning
Följsamhet är en viktig riskfaktor vid behandling av MS som inte bör förbises då det kan bidra till en ökad risk för återkommande skov hos patienten, ökad belastning av hälso-sjukvårdens resurser samt generera ökade vårdkostnader relaterat till MS-sjukvård. Uppföljning och konsultation är viktigt under pågående behandling med informationsutbyte om sannolika biverkningar som ofta tenderar att börja tidigt i behandlingen och hur uppkomsten av dessa kan undvikas. Här är MS-sjuksköterskans roll viktig för att främja följsamhet till behandling i nära dialog med patient och förskrivande läkare. Patientens egen rapportering är viktig som ett komplement för att ge en samlad bild av MS-patientens behandling och hur det påverkar den enskilda patientens dagliga liv.

Säkerhetsprofilen för fumaratbehandling av MS är väl känd med bekräftad långtidssäkerhetsdata från RWE, behandlingsstöd finns tillgängligt såsom monitorering av lymfocyttal och det finns kunskap och erfarenhet kring hur förskrivaren kan hantera eventuella uppkomna biverkningar.

Vid fumaratbehandling av MS är det främst hudrodnad och gastrointestinala (GI) biverkningar som är orsaken till behandlingsavbrott. I kliniska studier har Vumerity (DRF) visat numeriskt färre fall av hudrodnad samt förbättrad GI-tolerabilitet och numeriskt färre utsättningar på grund av GI-biverkningar jämfört med DMF. Liknande indikation observerades i ACARIA, en RWE-studie men flera studier behövs för att få förståelse kring DRF och inverkan av GI-tolerabilitet och hur det påverkar patientens behandling och liv i stort.

 

Text: Biogen
Bild: iStock


Biogen-187885 november 2022
Senast uppdaterad: 2022-11-01
 


Referenser

1. Cramer et al. Medical compliance and persistence: terminology and definitions. Value Health. 2008 Jan-Feb;11(1):44-7. doi: 10.1111/j.1524-4733.2007.00213.x.
2. Tan et al. Impact of adherence to disease-modifying therapies on clinical and economic outcomes among patients with multiple sclerosis. Adv Ther. 2011;28(1):51–61.
3. Yermakov S, Davis M, Calnan M, et al. Impact of increasing adherence to disease-modifying therapies on healthcare resource utilization and direct medical and indirect work loss costs for patients with multiple sclerosis. J Med Econ. 2015;18(9):711–720
4. Evans C, Marrie RA, Zhu F, et al. Adherence and persistence to drug therapies for multiple sclerosis: a population-based study. Mult Scler Relat Disord. 2016;8:78–85.
5. Metodbok MS, Konsultationen, Svenska MS-sällskapet, 2022
6. Tecfidera (DMF), SPC 05/22
7. Gold, R. et al. Long-term safety and efficacy of dimethyl fumarate for up to 13 years in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: Final ENDORSE study results, Mult Scler J. 2022, 28(5): 801-816. doi: 10.1177/036215379002000105
8. Biogen data on file.
9. Vumerity, SPC 03/22
10. Naismith et al. Diroximel fumarate demonstrates an improved gastrointestinal tolerability profile compared with dimethyl fumarate in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: results from the randomized, double-blind, phase III EVOLVE-MS-2 study. CNS Drugs 2020; 34(2): 185-196. doi: 10.1007/s40263-020-00700-0
11. Wundes et al. Improved gastrointestinal profile with diroximel fumarate is associated with a positive impact on quality of life compared with dimethyl fumarate: results from the randomized, double-blind, phase III EVOLVE-MS-2 study. Ther Adv Neurol. Disord 2021; 14: 1-14. doi: 10.1177/1756286421993999

 


Vumerity™ (diroximelfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX09

Enterokapsel 231 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 03/2022

Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Överkänslighet mot andra fumarsyraestrar. Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Vumerity efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-144645 december 2021
 

Läs mer

Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Kognitiv dysfunktion är vanligt inom MS, men kunskapen kring tillståndet och hur man bäst bromsar en negativ utveckling är fortfarande begränsad. En publikation summerar läget och diskuterar framtida behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Likvors betydelse vid diagnostisering av MS – mer än bara oligoklonala band

Likvor har stor betydelse vid diagnosticering av MS. En aktuell artikel visar att det inte bara handlar om oligoklonala band.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

SPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

I Fampyra™s produktresumé har man begränsat kontraindikationen vid nedsatt njurfunktion till att inte längre omfatta patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det gör att fler patienter kan dra nytta av behandlingen.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera® (dimetylfumarat, DMF) och dess aktiva metabolit monometylfumarat (MMF)

Den aktiva substansen i Tecfidera är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF)...

Läs mer
Viktigt att rapportera biverkningar

När ett läkemedel godkänns och släpps på marknaden för bruk av patienter, är det fortfarande mycket man inte känner till om produkten. Det är därför viktigt att fortsätta att samla in och utvärdera biverkningar under hela produktens livslängd. 

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, berättar hur han ser på och behandlar neuropatisk smärta hos patienter med MS.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 1 av 2

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 2 av 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Summering ECTRIMS 2021 av docent Magnhild Sandberg

2021 blev återigen ECTRIMS kongressen virtuell i och med det pandemiska läget i världen. Den gick av stapeln under namnet ”ECTRIMS 2021 – The digital experience”.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 1: ECTRIMS 2021 är historia!

ECTRIMS 2021 är historia!
Treatment of Relapsing-remitting Multiple Sclerosis – Educational Session 2.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 2: ECTRIMS 2021 är historia!

I denna delsummering av ECTRIMS 2021 belyser docent Magnhild Sandberg bland annat Scientific Session 1.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 3: ECTRIMS 2021 är historia!

Detta är delsummering tre av docent Magnhild Sandberg om data som presenterades 2021 på den virtuella ECTRIMS kongressen.

Läs mer
A large prospective multicenter cohort study evaluating the humoral immune response to SARS-CoV-2 vaccination by DMT exposure

The serological response, adverse effects, and clinical effectiveness of vaccination against SARS-CoV-2 in patients with MS treated with DMTs remains largely unknown.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Kort om behandling med Fampyra™ (fampridin)

Fampyra™ (fampridin) är en behandling för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).

Läs mer
Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
”Jag ser en klar skillnad på patienterna som tränar”

– Jag pratar med alla mina patienter om träning! säger neurologen Anders Funkquist.

Han berättar hur han resonerar, var han hämtar sin kunskap och om vinsterna han ser på MS-patienter som tränar.

Läs mer
Posterdata med riskfaktorer för MS från ECTRIMS 2021

En forskargrupp från Karolinska Institutet presenterade under ECTRIMS 2021 tre olika postrar. De handlade om huruvida olika riskfaktorer och genetiska faktorer samverkar och ökar risken för MS.

Läs mer
Nya rön om Epstein-Barr virus och MS öppnar möjligheter

Ny forskning visar att Epstein-Barr virusinfektion är en förutsättning för insjuknande i MS, vilket öppnar för att behandling mot viruset skulle kunna hindra uppkomst av sjukdomen.

Läs mer
Patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Neurologer i Sverige och Norge har utvecklat fler patientfall för dig att ta ställning till. Vilken diagnos ställer du? Vilken MS-behandling väljer du? Hur tänker du utifrån MR-bilder och andra sjukdomstillstånd?

Läs mer
Ny upptäckt om genetiska ledtrådar med risk för MS

Nya fynd gällande multipel skleros, MS, har gjorts av ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet. Man har upptäckt att oligodendrocyter kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare trott. Dessa fynd kan bana väg för nya terapeutiska metoder vid MS.

Läs mer
Resumé från webinaret Fokus Neurologi MS 2022

Det varierade programmet handlade om nya biomarkörer i likvor, monitorering av neurofilament i blod, vaccinationsimmunologi och en föreläsning om karaktäristik och prognos vid MS hos barn.

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

2018 presenterade Lenka Nováková Nyrén, specialistläkare i neurologi, sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

I en av avhandlingens fem delar redovisas stark korrelation mellan neurofilament i serum och neurofilament i likvor.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
VUMERITY™ (diroximelfumarat) SMS-tjänst

Ett nytt informationsmaterial, sms-tjänst för patienter som står på Vumerity. En kostnadsfri tjänst som patienten själv anmäler sig till för att komma ihåg att ta sin medicin enligt ordination.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) – möjlig behandling för nedsatt gångförmåga

Fampyra (famipridin) är indicerat för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7) orsakad av MS (1).

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Klinisk effekt på gångförmåga och säkerhet hos Fampyra™ (famipridin)

Den kliniska effekten och säkerheten hos Fampyra har utvärderats i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier och bekräftats i klinisk praxis.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
Inbjudan lunch n’learn 1 juni 2023

Här får man möjlighet att ta del av kliniska erfarenheter och lärdomar om gångsvårigheter vid MS. Produktinformation om Fampyra kommer att ges under mötet.

Läs mer