Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 1: ECTRIMS 2021 är historia!


Liksom i fjol blev årets konferens en virtuell-konferens, men den förefaller som vanligt ha samlat ett stort antal besökare från ett antal länder i olika världsdelar. För oss i Europa märktes det genom att alla föreläsningar, diskussioner mm startade kl 12 på dagen och inte på morgonen, sannolikt för att göra konferensen något mera ”kund-vänlig” för våra kollegor i USA, som i stort antal brukar delta fysiskt. 

 

Utbudet var stort: scientific sessions, hot topics, educational sessions and poster sessions samt ett flertal “satelliter”. En nyhet för mig var ett antal ”educational sessions”, där några försiggick under de tre ECTRIMS-dagarna, men där flera kommer att äga rum i november och december. De var enligt annonseringen sponsrade av läkemedelsbolag, men de betingade ändå en extra kostnad utöver registreringsavgiften! 

Jag har blivit ombedd att bidra med några reflektioner från ECTRIMS 2021. Mitt urval är naturligtvis personligt och endast en mycket liten del av allt som jag fann intressant.Treatment of Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis – Educational Session 2

Rubriken föreföll kanske inte så spännande i förstone – Treatment of relapsing-remitting MS – men när jag såg under-rubrikerna blev jag mycket intresserad, och jag lyssnade på tre utmärkta föreläsningar, som alla belyste aktuella frågor:

  • ”Should every relapsing MS patient be treated?”
  • ”Switching treatments: when and how?”
  • ”Is there a place for induction therapy?”

 

Should every relapsing MS patient be treated?
I sin föreläsning ”Should every relapsing MS patient be treated?” framförde Sastre-Garriga från Barcelona goda argument för både ”ja” och ”nej” men avslutade med tre punkter som talade för behandling:

  • unnoticed ongoing damage;
  • increasing safety and efficacy of available drugs;
  • improvement of our prognostic tools.


Hans avslutande ord blev ”It is hard to say no!

Men innan han kom så långt, visade han en bild med den lustiga titeln ”Where have all the relapses gone?” med data från en artikel av Xavier Montalban (1). Bilden visar antalet skov i ”historic studies” under åren 1993-2002 och ”modern studies” under åren 2003-2010. Där nämner författaren att man kan förledas att tro att de nya behandlingarna är mera effektiva, men detta är inte hela förklaringen. En nedåtgående trend i skovfrekvens ser man i både placebo- och behandlings-armarna oberoende av hur skov definieras och oberoende av patienternas ålder vid inklusion i studierna. Nya diagnostiska kriterier som lett till kortare tid mellan första symtom och diagnos kan ha bidragit liksom behandlande läkares ovilja att inkludera patienter med ”aktiv” sjukdom och i stället ordinera någon av de existerande behandlingarna.

Where have all the relapses gone?
Ref: Montalban X et al. J of the Neurological Sciences 2011;311(S1):S35-S42.


En bild från ett annat arbete från Barcelona (2) visade med utgångspunkt från ett stort patientmaterial med Clinically Isolated Syndromes (n=1015; följda i medeltal 81 månader) att baseline karaktäristika påverkade risken att utveckla ”clinically definite multiple sclerosis” (CDMS) och att uppnå EDSS 3 eller mer. Kvinnor hade samma risk som män att få CDMS och att uppnå EDSS 3. Yngre patienter hade däremot större risk att övergå i CDMS, men deras risk för funktionsbortfall var lägre. Förekomsten av oligoklonala band i ryggmärgsvätskan ökade också risken för CDMS. Men det som framför allt påverkade risken för CDMS var antalet lesioner i hjärnan påvisade med MRT. En bild från ett arbete som uppgavs vara accepterat visade att de läkemedel som idag är godkända för användning mot MS har bättre effekt jämfört med interferon beta och att s.k. högeffektiva läkemedel har ännu bättre effekt.

Sammantaget påpekade Sastre-Garriga att det finns stor anledning att behandla patienterna (”unnoticed damage is ongoing; available drugs are safer and more effective; our prognostic tools are better”) men vi måste fortsätta att sträva efter en ”personalized approach”.

 

Switching treatments – when and how?
I den andra föreläsningen “Switching treatments – when and how?” påminde Frauke Zipp om ”ECTRIMS/EAN Guideline” avseende läkemedelsbehandling av personer med MS, som publicerades i Multiple Sclerosis Journal 2018.

De aktuella behandlingarna indelades i fyra stora grupper: “Immune modulators” (interferon beta, glatirameracetat), ”lymphocyte inhibitors” (fumarater, teriflunomid), ”lymphocyte sequesters” (natalizumab, sfingosin-1 phosfate receptor modulators), samt medel som har effekt genom ”lymphocyte depletion/reduction” (alemtuzumab, ocrelizumab, cladribine). Hon visade med data från en review (3) att andelen personer med NEDA (No Evidence of Disease Activity) efter två års behandling varierade från omkring 15-25% (interferon beta) till omkring 50% (ocrelizumab). Överlägset bäst resultat erhölls dock med autolog stamcells-transplantation (70-90%), där bl a resultaten från Uppsala ingick (4). Med så olika verkningsmekanismer följer också olika risker att ta hänsyn till både vid start av behandling och vid eventuellt byte av terapi. Frauke Zipp visade med data från det svenska MS-registret dels att MS i sig ökar risken för infektioner jämfört med befolkningen i övrigt, dels att infektioner som ledde till sjukhusvård var signifikant ökade bland patienter som behandlades med rituximab (Hazard Ratio [HR] 1.7) jämfört med natalizumab, fingolimod, interferon beta och glatirameracetat.(5)


Proportion of patients with NEDA at year 2.
Proportion of patients for whom NEDA was achieved at 2 years with disease-modifying therapies and AHSCT. Red dots are the mean, bars represent 95% confidence intervals.
Ref: From Muraro et al. Nat Rev Neurol, 2017;13(7):391-405.Det är oftast aktivitet i form av ett kliniskt skov eller ny(a) lesion(er) påvisad(e) med MRT, som föranleder diskussion om terapibyte. I sin föreläsning nämnde Frauke Zipp vad man bör ta hänsyn till när man avbryter behandling inför byte till annan terapi, bl a tänka på risken för ”rebound”, dvs kraftig ökning av svåra skov, samt risken för progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) efter fingolimod eller natalizumab. Uppehållet får därför inte bli för långt.

Det finns i detta sammanhang anledning att påminna om ett arbete av Kappos och medarbetare (6) som visade att majoriteten av ”confirmed disability accumulation was associated with PIRA” (Progression Independent of Relapse Activity). Ålder är en annan faktor att ta hänsyn till, särskilt som både läkare och patienter sannolikt drar sig för att avbryta behandling av rädsla för ny sjukdomsaktivitet. En metaanalys av ett stort antal placebo-kontrollerade studier visade att åldern har stor betydelse: effekten av de olika behandlingarna upphörde vid 53 års ålder (7). Lagom till AAN nästa år, 2022, skall förhoppningsvis resultaten av ”DISCOMS” (”Discontinuation of MS”) kunna redovisas. Det är vår kollega John Corboy i Denver (Colorado), som är huvudprövare. Patienter, som är 55 år eller äldre, som inte har haft något kliniskt skov de senaste 5 åren eller någon ny MRT-lesion de senaste 3 åren, har randomiserats till att antingen avbryta pågående behandling eller fortsätta med aktuell pågående behandling, oavsett vilken. Primär endpoint är antalet fall med ny sjukdomsaktivitet i de två grupperna. Totalt har 260 patienter randomiserats och studien skall enligt tidigare uppgifter pågå till februari 2022.


Disease progression independent of relapse activity (PIRA) In a post-hoc analysis of cCDP* in >800 patients with RMS, 88,0% of confirmed disability accumulation was associated with PIRA, challenging the current clinical distinction of RMS and PMS. cRAW, composite Relapse-Associated Worsening; cCDP, composite Confirmed Disability Progression.
Ref: From From Kappos et al: JAMA Neurol 2020;77(9):1132-1140.


Age-dependent efficacy of DMTs. Metanalysis of seminal trials  efficacy of DMTs only until age of 53y
Ref: Weideman et al. Front Neurol 2017;8:577


Is there a place for induction therapy?
Under detta speciella år med en pågående pandemi är det också nödvändigt att ta hänsyn till tidpunkten för vaccination mot SARS-CoV-2 både före och under och efter behandling med sjukdomsmodifierande behandlingar, men det skall inte diskuteras här.

Den tredje föreläsningen ställde frågan ”Is there a place for induction therapy?” vilket diskuterades av Maria Trojano. Begreppen ”highly active MS” eller ”aggressive MS” eller ”malignant MS” har ingen accepterad definition men med hänvisning till ett arbete (8) i Multiple Sclerosis Journal med Ellen Iacobaeus som första namn nämndes att prevalensen varierar mellan 5.2% och 8.6%. Ett antal ”red flags” har använts för att kliniskt definiera dessa patienter: bland annat ålder >35 år vid symtomdebut, EDSS 3.0 eller mer under första året samt symtom från pyramidbanan. Imaging har visat att 2 eller flera Gd-positiva lesioner samt ”high lesion load” och lesioner i ryggmärgen karaktäriserar dessa patienter. Neurofilament, som är en biomarkör för axonal skada, visade höga nivåer i ryggmärgsvätskan redan vid sjukdomsdebuten i denna patientgrupp. Med hänvisning till ett antal publikationer pekade Maria Trojano på ett ”treatment paradigm shift” baserat på bl a mer kunskap om ”MS prodrome”, ”silent progression” under relapsing MS samt ett ökande antal publikationer från både randomiserade clinical trials och observationsstudier: tidig användning av ”high efficacy” DMTs minskar risken för ”disability accrual”.

Detta framgår också av resultaten från en jämförelse mellan behandlingsprinciperna i Danmark och Sverige som presenterades under ”Poster tour 4” (Spelman et al.) och som nyligen publicerades (9). I Danmark startar behandling med teriflunomide om inte särskilda skäl (t ex planerad graviditet) talar mot detta. I Sverige startar behandling oftare med högeffektiva behandlingar. Data från de svenska och danska MS-registerna visade betydande skillnader. ”Time to 24-week confirmed disability worsening” var primär endpoint. Den svenska behandlingsstrategin resulterade i ”29% reduction in the rate of post-baseline 24-week confirmed disability worsening relative to the Danish treatment strategy” (P=0.004) samt 24% minskning i patienter som uppnådde EDSS 3 (P=0.03) och 25% minskning som uppnådde EDSS 4 (P=0.01).

 

Text: Docent Magnhild Sandberg
Toppbild: iStock samt Sprida
Porträttbild Magnhild Sandberg: Från On-demand film på biogenpro.se
Diagram och bilder
: i texten är från textförfattaren.


Biogen-147471 november 2021
Senast uppdaterad: 2021-12-08


Referenser:

1)     Montalban et al. J Neurol Sci 2011;311(S1):S35-S42

2)    Tintoré et al. Brain 2015;138(7):1863-1874

3)    Muraro et al. Nat Rev Neurol 2017;13(7):391-405

4)    Burman et al. JNNP 2014;85(10):1116-1121

5)    Luna et al. JAMA Neurol 2019;77(2):184-191

6)    Kappos et al. JAMA Neurol 2020;77(9):1132-1140

7)    Weideman et al. Front.Neurol. 2017;8:577

8)    Iacobaeus et al. Multiple Sclerosis Journal; 2020;26(9):1031-1044

9)    Spelman et al. JAMA Neurol 2021;78(10):1197-1204

Läs mer

Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Kognitiv dysfunktion är vanligt inom MS, men kunskapen kring tillståndet och hur man bäst bromsar en negativ utveckling är fortfarande begränsad. En publikation summerar läget och diskuterar framtida behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Likvors betydelse vid diagnostisering av MS – mer än bara oligoklonala band

Likvor har stor betydelse vid diagnosticering av MS. En aktuell artikel visar att det inte bara handlar om oligoklonala band.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

SPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

I Fampyra™s produktresumé har man begränsat kontraindikationen vid nedsatt njurfunktion till att inte längre omfatta patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det gör att fler patienter kan dra nytta av behandlingen.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Neuropatisk smärta anses vara en mycket svårbehandlad form av smärta. När patienten dessutom har MS, blir det än mer komplicerat. Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, om behandling av neuropatisk smärta vid MS.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 1 av 2

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 2 av 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Summering ECTRIMS 2021 av docent Magnhild Sandberg

2021 blev återigen ECTRIMS kongressen virtuell i och med det pandemiska läget i världen. Den gick av stapeln under namnet ”ECTRIMS 2021 – The digital experience”.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 2: ECTRIMS 2021 är historia!

I denna delsummering av ECTRIMS 2021 belyser docent Magnhild Sandberg bland annat Scientific Session 1.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 3: ECTRIMS 2021 är historia!

Detta är delsummering tre av docent Magnhild Sandberg om data som presenterades 2021 på den virtuella ECTRIMS kongressen.

Läs mer
A large prospective multicenter cohort study evaluating the humoral immune response to SARS-CoV-2 vaccination by DMT exposure

The serological response, adverse effects, and clinical effectiveness of vaccination against SARS-CoV-2 in patients with MS treated with DMTs remains largely unknown.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Kort om behandling med Fampyra™ (fampridin)

Fampyra™ (fampridin) är en behandling för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).

Läs mer
Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
”Jag ser en klar skillnad på patienterna som tränar”

– Jag pratar med alla mina patienter om träning! säger neurologen Anders Funkquist.

Han berättar hur han resonerar, var han hämtar sin kunskap och om vinsterna han ser på MS-patienter som tränar.

Läs mer
Posterdata med riskfaktorer för MS från ECTRIMS 2021

En forskargrupp från Karolinska Institutet presenterade under ECTRIMS 2021 tre olika postrar. De handlade om huruvida olika riskfaktorer och genetiska faktorer samverkar och ökar risken för MS.

Läs mer
Nya rön om Epstein-Barr virus och MS öppnar möjligheter

Ny forskning visar att Epstein-Barr virusinfektion är en förutsättning för insjuknande i MS, vilket öppnar för att behandling mot viruset skulle kunna hindra uppkomst av sjukdomen.

Läs mer
Patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Neurologer i Sverige och Norge har utvecklat fler patientfall för dig att ta ställning till. Vilken diagnos ställer du? Vilken MS-behandling väljer du? Hur tänker du utifrån MR-bilder och andra sjukdomstillstånd?

Läs mer
Ny upptäckt om genetiska ledtrådar med risk för MS

Nya fynd gällande multipel skleros, MS, har gjorts av ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet. Man har upptäckt att oligodendrocyter kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare trott. Dessa fynd kan bana väg för nya terapeutiska metoder vid MS.

Läs mer
Resumé från webinaret Fokus Neurologi MS 2022

Det varierade programmet handlade om nya biomarkörer i likvor, monitorering av neurofilament i blod, vaccinationsimmunologi och en föreläsning om karaktäristik och prognos vid MS hos barn.

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

2018 presenterade Lenka Nováková Nyrén, specialistläkare i neurologi, sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

I en av avhandlingens fem delar redovisas stark korrelation mellan neurofilament i serum och neurofilament i likvor.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
VUMERITY™ (diroximelfumarat) SMS-tjänst

Ett nytt informationsmaterial, sms-tjänst för patienter som står på Vumerity. En kostnadsfri tjänst som patienten själv anmäler sig till för att komma ihåg att ta sin medicin enligt ordination.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Sammanfattning – följsamhet med fokus på fumaratbehandling av MS

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) – möjlig behandling för nedsatt gångförmåga

Fampyra (famipridin) är indicerat för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7) orsakad av MS (1).

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Klinisk effekt på gångförmåga och säkerhet hos Fampyra™ (famipridin)

Den kliniska effekten och säkerheten hos Fampyra har utvärderats i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier och bekräftats i klinisk praxis.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
Säkerhetsaspekter med högeffektiva läkemedel vid behandling av MS

Inbjudan till digitalt Lunch n´Learn-möte den 3 oktober 2023.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer