Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 2: ECTRIMS 2021 är historia!


I Lancet kunde man 2004 läsa ”We identified a serum IgG that seems to be specific for patients with neuromyelitis optica…” med Vanda Lennon som första namn (1). Året därpå skrev Vanda Lennon och medarbetare i Journal of Experimental Medicine ”A serum immunoglobulin G autoantibody (NMO-IgG) serves as a specific marker for NMO”. (2) Fortfarande var det eventuella sambandet med MS oklart, vilket framgår av titeln ”IgG marker of optic-spinal multiple sclerosis….”. Nu står det sedan flera år klart att den största risken för en patient med NMOSD är att bli fel-diagnosticerad som MS! Internationella ”consensus diagnostic criteria” för neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) publicerades i Neurology år 2015 (3) både avseende antikroppspositiva och antikroppsnegativa individer. 

Scientific Session 1 ECTRIMS 2021
Vanda Lennon blev MD 1966 i Sydney, arbetade därefter en kort tid i Montreal, återvände till Australien och Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research i Melbourne, där hon disputerade 1973. Sedan många år arbetar hon vid Mayo kliniken i Rochester (Minn, USA), där hon har en professur. Mayo klinikens hemsida skriver om Vanda Lennons forskning så här:

 

“Her research specialties include plasma membrane channels and neurotransmitter receptors and autoimmunity afflicting the neuromuscular junction, somatic and autonomic nerves, and the enteric and central nervous systems. On the clinical side, Dr. Lennon has provided unique diagnostic tools and innovative therapeutic options for patients afflicted with autoimmune neurologic disorders and cancer.”Hennes manliga kollegor är betydligt mer synliga som föreläsare och medförfattare i publikationer om NMOSD. Därför tycker jag att det är angeläget att påminna om Vanda Lennons viktiga och tidiga insatser. 

Under ECTRIMS 2021 “Scientific Session 1” höll Romana Höftberger från Wien en utmärkt föreläsning med titeln ”NMO spectrum and MOG antibody associated disorders: distinctions and overlap”. Hon visade också ett ovanligt välgjort och skickligt presenterat bildmaterial.

Hon konstaterade först att det finns mycket få väl karaktäriserade antikroppar som orsakar demyelinisering i CNS: AQP4-antikroppar, MOG-antikroppar samt NMDAR-antikroppar.


Aquaporin 4

Aquaporin 4 (AQP4) är en vattenkanal belägen i astrocyternas utskott eller “endfeet”. Många av astrocyternas utskott omger blodkärlen och utgör därigenom en del av blod-hjärn-barriären. AQP4-antikropparna är som namnet anger specifika för AQP4. Att astrocyten är måltavla för AQP4-antikropparna ser man tydligt i patologiska preparat, påpekade Romana Höftberger. När man granskar vävnadspreparat, ser man patologiska områden med vacuoler och ödem. Med myelin-färgning ser man emellertid att myelinet är välbevarat, medan det finns en total förlust av AQP4+ astrocyter. AQP4-antikropparna kan också aktivera det terminala komplement-komplexet och man ser därför i vissa områden en massiv infiltration av makrofager, lymfocyter och eosinofila granulocyter. Detta leder i sin tur till demyelinisering. I den demyeliniserade vävnaden ser man också i kanten av lesionerna att astrocyterna har ett speciellt utseende med ”retraction of processes and clumping”, det som kallas för ”clasmatodendrosis”, vilket uppgavs vara typiskt för NMOSD. Lesionerna i ryggmärgen är centralt belägna i medulla, där det därför kan överlappa med den gråa vävnaden. Detta skiljer NMOSD från MS-lesioner i ryggmärgen.

 

För diagnos av NMOSD finns fastställda och publicerade kriterier (3). Om patienten har antikroppar mot AQP4 krävs endast ett av följande sex ”Core clinical characteristics”: optic neuritis, acute myelitis, area postrema syndrome, acute brainstem syndrome, symptomatic narcolepsy or acute diencephalic syndrome (with NMOSD-typical diencephalic MRI lesions), symptomatic cerebral syndrome (with NMOSD-typical MRI-lesions in the brain). I samma publikation har författarna också noterat ett flertal ”red flags” både avseende den kliniska bilden och tolkningen av bilder. Det är ett dokument med stor tyngd.

Av de sex ”Core clinical characteristics”, påpekade Roma Höftberger, finns det ett som är ”slightly different”, nämligen area postrema syndromet. Det beror på att dessa patienter uppvisar total restitution efter immunterapi till skillnad från t ex opticus neurit och akut myelit. Detta beror i sin tur på att lesionerna i area postrema uppvisar ”no demyelination, no necrosis, well preserved astrocytes, but active loss of AQP4”. Detta förklarar också varför patienterna svarar så bra på terapi, t ex plasmaferes. När man tar bort antikropparna, resulterar detta i ny produktion av AQP4, vilket leder till att symtomen försvinner. 

Det har under kort tid tillkommit tre nya behandlingar av NMOSD, som dock inte skall avhandlas här. Det är tre monoklonala antikroppar med tre olika angreppspunkter. Alla utföll positivt på primär endpoint ”tid till skov”, men med vissa skillnader.

 

Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein
MOG (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein) uttrycks på ytan av myelinskidan, och MOG-antikroppen kan därför direkt attackera sitt antigen och orsaka demyelinisering. MOGAD (MOG antibody disease) är den andra neuroimmunologiska sjukdomen, som karaktäriseras av en antikropp. MOGAD är associerad med ett brett spektrum av sjukdomar, MOG-IgG-associated disorders or oligodendrocytopathies, som opticus neurit, myelit (ofta i conus-området), atypisk monofasisk eller recidiverande ADEM-liknande sjukdom (särskilt hos barn) samt ”multiphasic ADEM” eller MADEM. En speciell fenotyp drabbar speciellt cortex och manifesterar sig som ”encephalitis with steroid responsive seizures”.

Patologiskt ser man områden som har förlorat sitt myelin, men det finns också områden med inflammation med huvudsakligen CD4+ hjälpar T-celler. MOGAD kan också aktivera det terminala komplement komplexet, vilket man kan se i vävnaderna.

Symtomen svarar väl på steroider, men det förekommer också att den initiala attacken resulterar i permanent skada.

Det diskuterades hur en antikropp riktad mot MOG kan leda till så varierande patologi, och det påpekades bl a att en viktig faktor är balansen mellan encefalitogena T-celler och MOG-antikroppar, men även ålder och genetiska faktorer har betydelse.

 

NMDAR encefalit
NMDAR (N-methyl-D-aspartat-receptor) encefalit har nyligen beskrivits och berördes kort av Romana Höftberger. De första fallen inträffade hos kvinnor med ovarialtumör, men det är nu klarlagt att NMDAR encefalit förekommer hos både män och kvinnor och inte har något säkert samband med någon tumör. Några patienter har MOG eller AQP4 antikroppar. Neuropatologiskt ser man områden med demyelinisering och ibland drag av MS med shadow plaques. NMDAR-receptorn uttrycks i oligodendrocyter och har bland annat en viktig roll i regleringen av glukos.

Romana Höftberger sammanfattade med att det finns två väl karakteriserade antikroppar som kan orsaka myelinförlust i CNS. I AQP4-antibody disease (NMOSD) är astrocyten target. I MOG-antibody disease (MOGAD) är myelinet target. Kliniskt karaktäriseras dessa sjukdomar av symtom som kommer i skov, som kan recidivera, men förloppet är inte progressivt. Oligoklonala band är vanligare i NMOSD. Neuropatologiskt är det stora skillnader, som nämnts.

 

Complexities of NMOSD
Fredag förmiddag lyssnade jag på en ”satellit” med titeln ”Complexities of NMOSD”. Efter inledande föreläsningar av Benjamin Greenberg från Austin (Texas) ”B cells and Beyond” och Friedemann Paul från Charité (Berlin) ”In the Therapeutic era” följde en intressant diskussion dem emellan med tyngdpunkten på behandlingar. De äldre behandlingarna har inte genomgått samma rigorösa ”trials” som de nya, men de har använts av många patienter under lång tid. Skall alla patienter byta från de ”äldre” behandlingarna till de ”nya”? Även om patienten har varit symtomfri på den gamla medicinen? Det var inspirerande och lärorikt att lyssna på, eftersom det är ovanliga sjukdomar och ingen här hemma kan förväntas få stor erfarenhet av dessa tillstånd.  

 

 
Text: Docent Magnhild Sandberg
Toppbild: iStock
Porträttbild Magnhild Sandberg: Från On-demand film på biogenpro.se

Biogen-143475 november 2021
Senast uppdaterad: 2021-12-08

Referenser

1)     Lennon et al. Lancet 2004;364(9451):2106-2112

2)    Lennon et al. J Exp Med. 2005;202(4):473-477

3)    Wingershuk et al. Neurology 2015;85(2):177-189

Läs mer

Så kommer neurofilament i serum att användas

Neurologen Lenka Nováková Nyrén berättar om sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

Amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr har hjälpt mammor att amma i 25 års tid. Så även mammor med MS. Här ger hon tips och råd till vårdpersonal.

Läs mer
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Tidigare studier har visat att behandling med dimetylfumarat leder till en minskning av antalet lymfocyter, som dock oftast stabiliseras på den nya och lägre nivån. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Meta-analys studerar återkomst av MS-sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab (Prosperini et al 2019).

Läs mer
Tarmproblem vid MS - så kan du hjälpa dina patienter

Urologen Anna Martinsson berättar om tarmen vid MS, vanliga problem och hur man som sjuksköterska/läkare kan hjälpa de här patienterna.

Läs mer
Blåsbesvär vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­på ett patientmöte under hösten. Ett problem som 70–80 procent av MS-patienterna besväras av. Det handlade om hur problemen yttrar sig och vilken hjälp man kan få – för det finns hjälp att få vid blåsbesvär vid MS.

Läs mer
Tysabris säkerhet och effekt bekräftas i 10-års uppföljning

10-års uppföljning av Tysabri-behandling bekräftar säkerhet och effekt vid behandling av RRMS.

Läs mer
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Ny studie (Sumowski JF et al. 2018) uppmärksammar brister i dagens syn på kognitiv dysfunktion vid MS och föreslår riktningen för förbättrade behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Likvors betydelse vid diagnostisering av MS – mer än bara oligoklonala band

Likvor har stor betydelse vid diagnosticering av MS. En aktuell artikel visar att det inte bara handlar om oligoklonala band.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

SPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Kongressrapport ECTRIMS – ACTRIMS MS-prodrome och forskning inom miljöfaktorer

- Det är en ovan upplevelse att gå på ECTRIMS med fjärruppkoppling!” börjar Anne-Marie Landtblom sin artikel för biogenpro där hon summerar data från den stora MS-kongressen – ECTRIMS

Läs mer
Svensk studie visar att risken för infektioner är förhöjd både före och efter MS-diagnos

Risken för infektioner är förhöjd både före och efter en MS-diagnos. En ny svensk studie tittar närmare på vilka infektioner som är vanligast förekommande vid MS.

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 1)

MS kongressen ACTRIMS/ECTRIMS 2020, Neurolog Björn Hedström berättar om sitt deltagande

Läs mer
Nu kan Fampyra® (fampridin) ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

Uppdaterad produktresumé för Fampyra® (fampidrin) gör att läkemedlet nu kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

Många kliniska studier har visat att sjukdomsmodifierande behandling bromsar sjukdomsförloppet vid MS

Läs mer
EACTRIMS 2020 – en neurologs dröm (del 2)

Actrims/Ectrims 2020, Björn Hedström berättar om sitt deltagande på kongressen, virituellt.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Nya utbildningar på BiogenPRO

Nu finns E-kurser för vårdpersonal som arbetar med MS om tidig diagnos och behandling samt om neurofilament light som biomarkör vid MS.

Läs mer
Vaccination mot Covid-19 vid MS

Första vaccinet mot Covid-19 är godkänt, men MS-patienterna kommer att få vänta ett tag till.

Läs mer
Registrering av Covid-19-infektion i svenska MS-registret

Jan Hillert, professor vid Karolinska Institutet och registerhållare vid svenska MS-registret presenterade färska data från Covid-19-modulen under Biogens webinar som hölls den 3 februari.

Läs mer
Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Uppföljningsdata om Tecfideras effekt och säkerhet redovisades i den nyligen publicerade uppföljningsstudien ENDORSE.

Läs mer
Upp till 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet

Resultat från 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet över tid, ENDORSE.

Läs mer
Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv

Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  diskuterade resonemanget bakom Svenska MS-sällskapets rekommendationer under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari.

Läs mer
ENDORSE – 9-års uppföljning bekräftar effekt och säkerhet med Tecfidera®

9-års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar säkerhet och effekt hos patienter med RRMS (interims resultat från ENDORSE).

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Tysabri SC – den Europeiska Kommissionen har godkänt ny beredningsform

Europeiska kommissionen beviljar marknadsföringstillstånd för ny subkutan administrering av TYSABRI® (natalizumab) för att behandla skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS). 

Läs mer
Inspelade föreläsningar från sjuksköterskemötet 11 mars 2021

Nu finns filmerna från årets sjuksköterskemöte 2021, Rum för MS tillgängliga för dig att se.

Läs mer
Vad sker vid övergång från RRMS till SPMS och hur vet man när det sker?

Läs en sammanfattning från ett aktuellt webinar med tre föreläsningar på temat.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri®.

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri® (natalizumab) godkändes nyligen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med natalizumab i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med natalizumab har minskat i Sverige. Anledningen förmodas vara en effektiv anpassning och följsamhet till den riskhanteringsplan som infördes 2012.

Läs mer
Tecfidera® (dimetylfumarat) och dess effekt på immunförsvaret

Det är allmänt känt att Tecfidera-behandling minskar den totala lymfocytnivån. Men på vilket sätt immunförsvaret påverkas avgörs av balansen mellan de olika subpopulationerna av lymfocyter. 

Läs mer
Support för dina patienter som behandlas med Tecfidera® (dimetylfumarat)

Att få diagnosen multipel skleros (MS) är för de flesta omvälvande och behovet av information och stöd är ofta stort..

Läs mer
Avonex® (interferon beta-1a IM) har nu använts i 25 år

Utveckling av läkemedel som kunde bromsa progress av neurologisk funktionsnedsättning innebar en ny era för MS-patienter, och den inleddes i mitten av 1990-talet.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex® och Plegridy® att ta del av och visa för patienten.  

Läs mer
Nu finns Tysabri® (natalizumab) subkutan injektion tillgänglig för förskrivning

Tysabri® subkutan injektion har nu kommit till lagret och finns tillgänglig att förskrivas för patienter med mycket aktiv, skovvis förlöpande MS. 

Läs mer
15 år med behandling med Tysabri® (natalizumab)

År 2006 godkändes Tysabri (natalizumab) av EMA för behandling av patienter med skovvis förlöpande MS. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera® (dimetylfumarat, DMF) och dess aktiva metabolit monometylfumarat (MMF)

Den aktiva substansen i Tecfidera är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF)...

Läs mer
Viktigt att rapportera biverkningar

När ett läkemedel godkänns och släpps på marknaden för bruk av patienter, är det fortfarande mycket man inte känner till om produkten. Det är därför viktigt att fortsätta att samla in och utvärdera biverkningar under hela produktens livslängd. 

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, berättar hur han ser på och behandlar neuropatisk smärta hos patienter med MS.

Läs mer
A deep dive into the immunology of TECFIDERA® (dimethyl fumarate) - in the context of vaccinations

TECFIDERA impacts MS pathophysiology by shifting the balance from a pro-inflammatory to anti-inflammatory response.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 1 av 2

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 2 av 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Summering ECTRIMS 2021 av docent Magnhild Sandberg

2021 blev återigen ECTRIMS kongressen virtuell i och med det pandemiska läget i världen. Den gick av stapeln under namnet ”ECTRIMS 2021 – The digital experience”.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 1: ECTRIMS 2021 är historia!

ECTRIMS 2021 är historia!
Treatment of Relapsing-remitting Multiple Sclerosis – Educational Session 2.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 3: ECTRIMS 2021 är historia!

Detta är delsummering tre av docent Magnhild Sandberg om data som presenterades 2021 på den virtuella ECTRIMS kongressen.

Läs mer
A large prospective multicenter cohort study evaluating the humoral immune response to SARS-CoV-2 vaccination by DMT exposure

The serological response, adverse effects, and clinical effectiveness of vaccination against SARS-CoV-2 in patients with MS treated with DMTs remains largely unknown.

Läs mer
Ny e-kurs om Tecfidera™ (dimetylfumarat) och immunolog

From Immunology to immunization - What to consider with Tecfidera™ (dimetylfumarat).

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Kort om behandling med Fampyra™ (fampridin)

Fampyra™ (fampridin) är en behandling för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).

Läs mer
Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Läs mer
Analasys of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

EC har godkänt läkemedlet, Vumerity™ (diroximelfumarat), för behandling av skovvis förlöpande MS. Vumerity™ är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet.

Läs mer
”Jag ser en klar skillnad på patienterna som tränar”

– Jag pratar med alla mina patienter om träning! säger neurologen Anders Funkquist.

Han berättar hur han resonerar, var han hämtar sin kunskap och om vinsterna han ser på MS-patienter som tränar.

Läs mer
Posterdata med riskfaktorer för MS från ECTRIMS 2021

En forskargrupp från Karolinska Institutet presenterade under ECTRIMS 2021 tre olika postrar. De handlade om huruvida olika riskfaktorer och genetiska faktorer samverkar och ökar risken för MS.

Läs mer
Återhämtning av lymfopeni efter behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Medelvärdet för lymfocyttalet närmade sig normalgränsen, men nådde inte utgångsvärdet, efter 6 månaders uppföljning hos 95 MS-patienter med lymfopeni efter behandling med Tecfidera™.

Läs mer
Nya rön om Epstein-Barr virus och MS öppnar möjligheter

Ny forskning visar att Epstein-Barr virusinfektion är en förutsättning för insjuknande i MS, vilket öppnar för att behandling mot viruset skulle kunna hindra uppkomst av sjukdomen.

Läs mer
Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet med en ny oral fumaratbehandling

Det nyligen godkända MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat, DRF) ger en förbättrad gastrointestinal (GI) tolerabilitet jämfört med Tecfidera™ (dimetylfumarat, DMF). Detta stöds av data från fas 3-studien EVOLVE-MS-2 [1].

Läs mer
Patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Neurologer i Sverige och Norge har utvecklat fler patientfall för dig att ta ställning till. Vilken diagnos ställer du? Vilken MS-behandling väljer du? Hur tänker du utifrån MR-bilder och andra sjukdomstillstånd?

Läs mer
Ny upptäckt om genetiska ledtrådar med risk för MS

Nya fynd gällande multipel skleros, MS, har gjorts av ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet. Man har upptäckt att oligodendrocyter kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare trott. Dessa fynd kan bana väg för nya terapeutiska metoder vid MS.

Läs mer
Resumé från webinaret Fokus Neurologi MS 2022

Det varierade programmet handlade om nya biomarkörer i likvor, monitorering av neurofilament i blod, vaccinationsimmunologi och en föreläsning om karaktäristik och prognos vid MS hos barn.

Läs mer
Vumerity™ har fått subvention för patienter med skovvis förlöpande MS

Den 22 april 2022 beslutade TLV att bevilja subvention för det nya MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat). Indikationen för Vumerity™ är för vuxna patienter med skovvis förlöpande MS.(1)

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Patientinformation på flera olika språk

Att förstå sin behandling är viktigt av flera anledningar. Bland annat för att ta sin behandling på rätt sätt. Det ger också kunskaper om hur behandlingen fungerar och vilken effekt den kan ge. Det är också viktigt att vara medveten om eventuella biverkningar som kan uppstå och hur man kan förebygga dem.

Läs mer