Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 2: ECTRIMS 2021 är historia!


I Lancet kunde man 2004 läsa ”We identified a serum IgG that seems to be specific for patients with neuromyelitis optica…” med Vanda Lennon som första namn (1). Året därpå skrev Vanda Lennon och medarbetare i Journal of Experimental Medicine ”A serum immunoglobulin G autoantibody (NMO-IgG) serves as a specific marker for NMO”. (2) Fortfarande var det eventuella sambandet med MS oklart, vilket framgår av titeln ”IgG marker of optic-spinal multiple sclerosis….”. Nu står det sedan flera år klart att den största risken för en patient med NMOSD är att bli fel-diagnosticerad som MS! Internationella ”consensus diagnostic criteria” för neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) publicerades i Neurology år 2015 (3) både avseende antikroppspositiva och antikroppsnegativa individer. 

Scientific Session 1 ECTRIMS 2021
Vanda Lennon blev MD 1966 i Sydney, arbetade därefter en kort tid i Montreal, återvände till Australien och Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research i Melbourne, där hon disputerade 1973. Sedan många år arbetar hon vid Mayo kliniken i Rochester (Minn, USA), där hon har en professur. Mayo klinikens hemsida skriver om Vanda Lennons forskning så här:

 

“Her research specialties include plasma membrane channels and neurotransmitter receptors and autoimmunity afflicting the neuromuscular junction, somatic and autonomic nerves, and the enteric and central nervous systems. On the clinical side, Dr. Lennon has provided unique diagnostic tools and innovative therapeutic options for patients afflicted with autoimmune neurologic disorders and cancer.”Hennes manliga kollegor är betydligt mer synliga som föreläsare och medförfattare i publikationer om NMOSD. Därför tycker jag att det är angeläget att påminna om Vanda Lennons viktiga och tidiga insatser. 

Under ECTRIMS 2021 “Scientific Session 1” höll Romana Höftberger från Wien en utmärkt föreläsning med titeln ”NMO spectrum and MOG antibody associated disorders: distinctions and overlap”. Hon visade också ett ovanligt välgjort och skickligt presenterat bildmaterial.

Hon konstaterade först att det finns mycket få väl karaktäriserade antikroppar som orsakar demyelinisering i CNS: AQP4-antikroppar, MOG-antikroppar samt NMDAR-antikroppar.


Aquaporin 4

Aquaporin 4 (AQP4) är en vattenkanal belägen i astrocyternas utskott eller “endfeet”. Många av astrocyternas utskott omger blodkärlen och utgör därigenom en del av blod-hjärn-barriären. AQP4-antikropparna är som namnet anger specifika för AQP4. Att astrocyten är måltavla för AQP4-antikropparna ser man tydligt i patologiska preparat, påpekade Romana Höftberger. När man granskar vävnadspreparat, ser man patologiska områden med vacuoler och ödem. Med myelin-färgning ser man emellertid att myelinet är välbevarat, medan det finns en total förlust av AQP4+ astrocyter. AQP4-antikropparna kan också aktivera det terminala komplement-komplexet och man ser därför i vissa områden en massiv infiltration av makrofager, lymfocyter och eosinofila granulocyter. Detta leder i sin tur till demyelinisering. I den demyeliniserade vävnaden ser man också i kanten av lesionerna att astrocyterna har ett speciellt utseende med ”retraction of processes and clumping”, det som kallas för ”clasmatodendrosis”, vilket uppgavs vara typiskt för NMOSD. Lesionerna i ryggmärgen är centralt belägna i medulla, där det därför kan överlappa med den gråa vävnaden. Detta skiljer NMOSD från MS-lesioner i ryggmärgen.

 

För diagnos av NMOSD finns fastställda och publicerade kriterier (3). Om patienten har antikroppar mot AQP4 krävs endast ett av följande sex ”Core clinical characteristics”: optic neuritis, acute myelitis, area postrema syndrome, acute brainstem syndrome, symptomatic narcolepsy or acute diencephalic syndrome (with NMOSD-typical diencephalic MRI lesions), symptomatic cerebral syndrome (with NMOSD-typical MRI-lesions in the brain). I samma publikation har författarna också noterat ett flertal ”red flags” både avseende den kliniska bilden och tolkningen av bilder. Det är ett dokument med stor tyngd.

Av de sex ”Core clinical characteristics”, påpekade Roma Höftberger, finns det ett som är ”slightly different”, nämligen area postrema syndromet. Det beror på att dessa patienter uppvisar total restitution efter immunterapi till skillnad från t ex opticus neurit och akut myelit. Detta beror i sin tur på att lesionerna i area postrema uppvisar ”no demyelination, no necrosis, well preserved astrocytes, but active loss of AQP4”. Detta förklarar också varför patienterna svarar så bra på terapi, t ex plasmaferes. När man tar bort antikropparna, resulterar detta i ny produktion av AQP4, vilket leder till att symtomen försvinner. 

Det har under kort tid tillkommit tre nya behandlingar av NMOSD, som dock inte skall avhandlas här. Det är tre monoklonala antikroppar med tre olika angreppspunkter. Alla utföll positivt på primär endpoint ”tid till skov”, men med vissa skillnader.

 

Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein
MOG (Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein) uttrycks på ytan av myelinskidan, och MOG-antikroppen kan därför direkt attackera sitt antigen och orsaka demyelinisering. MOGAD (MOG antibody disease) är den andra neuroimmunologiska sjukdomen, som karaktäriseras av en antikropp. MOGAD är associerad med ett brett spektrum av sjukdomar, MOG-IgG-associated disorders or oligodendrocytopathies, som opticus neurit, myelit (ofta i conus-området), atypisk monofasisk eller recidiverande ADEM-liknande sjukdom (särskilt hos barn) samt ”multiphasic ADEM” eller MADEM. En speciell fenotyp drabbar speciellt cortex och manifesterar sig som ”encephalitis with steroid responsive seizures”.

Patologiskt ser man områden som har förlorat sitt myelin, men det finns också områden med inflammation med huvudsakligen CD4+ hjälpar T-celler. MOGAD kan också aktivera det terminala komplement komplexet, vilket man kan se i vävnaderna.

Symtomen svarar väl på steroider, men det förekommer också att den initiala attacken resulterar i permanent skada.

Det diskuterades hur en antikropp riktad mot MOG kan leda till så varierande patologi, och det påpekades bl a att en viktig faktor är balansen mellan encefalitogena T-celler och MOG-antikroppar, men även ålder och genetiska faktorer har betydelse.

 

NMDAR encefalit
NMDAR (N-methyl-D-aspartat-receptor) encefalit har nyligen beskrivits och berördes kort av Romana Höftberger. De första fallen inträffade hos kvinnor med ovarialtumör, men det är nu klarlagt att NMDAR encefalit förekommer hos både män och kvinnor och inte har något säkert samband med någon tumör. Några patienter har MOG eller AQP4 antikroppar. Neuropatologiskt ser man områden med demyelinisering och ibland drag av MS med shadow plaques. NMDAR-receptorn uttrycks i oligodendrocyter och har bland annat en viktig roll i regleringen av glukos.

Romana Höftberger sammanfattade med att det finns två väl karakteriserade antikroppar som kan orsaka myelinförlust i CNS. I AQP4-antibody disease (NMOSD) är astrocyten target. I MOG-antibody disease (MOGAD) är myelinet target. Kliniskt karaktäriseras dessa sjukdomar av symtom som kommer i skov, som kan recidivera, men förloppet är inte progressivt. Oligoklonala band är vanligare i NMOSD. Neuropatologiskt är det stora skillnader, som nämnts.

 

Complexities of NMOSD
Fredag förmiddag lyssnade jag på en ”satellit” med titeln ”Complexities of NMOSD”. Efter inledande föreläsningar av Benjamin Greenberg från Austin (Texas) ”B cells and Beyond” och Friedemann Paul från Charité (Berlin) ”In the Therapeutic era” följde en intressant diskussion dem emellan med tyngdpunkten på behandlingar. De äldre behandlingarna har inte genomgått samma rigorösa ”trials” som de nya, men de har använts av många patienter under lång tid. Skall alla patienter byta från de ”äldre” behandlingarna till de ”nya”? Även om patienten har varit symtomfri på den gamla medicinen? Det var inspirerande och lärorikt att lyssna på, eftersom det är ovanliga sjukdomar och ingen här hemma kan förväntas få stor erfarenhet av dessa tillstånd.  

 

 
Text: Docent Magnhild Sandberg
Toppbild: iStock
Porträttbild Magnhild Sandberg: Från On-demand film på biogenpro.se

Biogen-143475 november 2021
Senast uppdaterad: 2021-12-08

Referenser

1)     Lennon et al. Lancet 2004;364(9451):2106-2112

2)    Lennon et al. J Exp Med. 2005;202(4):473-477

3)    Wingershuk et al. Neurology 2015;85(2):177-189

Läs mer

Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Vikten av att göra rätt från början

Ny MS-studie (Visaria J et al. 2018) visar hur viktigt det är att tidigt ställa rätt diagnos och initiera rätt behandling. Läs en sammanfattning här.

Läs mer
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Neurologen Björn Hedström reder ut skillnaderna mellan trötthet och fatigue vid MS och menar att trötthet med automatik inte kan skyllas på MS.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Hur hanterar vi kognition vid MS och hur blir det i framtiden?

Kognitiv dysfunktion är vanligt inom MS, men kunskapen kring tillståndet och hur man bäst bromsar en negativ utveckling är fortfarande begränsad. En publikation summerar läget och diskuterar framtida behandlings- och forskningsstrategier.

Läs mer
Brain Age Estimation och framtidens MR-forskning vid MS

Norske forskaren Einar Høgestøl om MR vid MS, om att hitta tidiga biomarkörer för MS om Brain Age Estimation och att mäta hjärnaktivitet i olika nätverk i hjärnan.

Läs mer
Likvors betydelse vid diagnostisering av MS – mer än bara oligoklonala band

Likvor har stor betydelse vid diagnosticering av MS. En aktuell artikel visar att det inte bara handlar om oligoklonala band.

Läs mer
Plegridy™ (peginterferon beta-1a) kan användas vid behov under graviditet och amning.

SPC för Plegridy tillåter användning vid behov under graviditet och amning.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) kan ges även till patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion

I Fampyra™s produktresumé har man begränsat kontraindikationen vid nedsatt njurfunktion till att inte längre omfatta patienter med lindrigt nedsatt njurfunktion. Det gör att fler patienter kan dra nytta av behandlingen.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera® (dimetylfumarat, DMF) och dess aktiva metabolit monometylfumarat (MMF)

Den aktiva substansen i Tecfidera är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF)...

Läs mer
Viktigt att rapportera biverkningar

När ett läkemedel godkänns och släpps på marknaden för bruk av patienter, är det fortfarande mycket man inte känner till om produkten. Det är därför viktigt att fortsätta att samla in och utvärdera biverkningar under hela produktens livslängd. 

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, berättar hur han ser på och behandlar neuropatisk smärta hos patienter med MS.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 1 av 2

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 2 av 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Summering ECTRIMS 2021 av docent Magnhild Sandberg

2021 blev återigen ECTRIMS kongressen virtuell i och med det pandemiska läget i världen. Den gick av stapeln under namnet ”ECTRIMS 2021 – The digital experience”.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 1: ECTRIMS 2021 är historia!

ECTRIMS 2021 är historia!
Treatment of Relapsing-remitting Multiple Sclerosis – Educational Session 2.

Läs mer
Sammanfattning av docent Magnhild Sandberg, del 3: ECTRIMS 2021 är historia!

Detta är delsummering tre av docent Magnhild Sandberg om data som presenterades 2021 på den virtuella ECTRIMS kongressen.

Läs mer
A large prospective multicenter cohort study evaluating the humoral immune response to SARS-CoV-2 vaccination by DMT exposure

The serological response, adverse effects, and clinical effectiveness of vaccination against SARS-CoV-2 in patients with MS treated with DMTs remains largely unknown.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Kort om behandling med Fampyra™ (fampridin)

Fampyra™ (fampridin) är en behandling för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med multipel skleros med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7).

Läs mer
Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
”Jag ser en klar skillnad på patienterna som tränar”

– Jag pratar med alla mina patienter om träning! säger neurologen Anders Funkquist.

Han berättar hur han resonerar, var han hämtar sin kunskap och om vinsterna han ser på MS-patienter som tränar.

Läs mer
Posterdata med riskfaktorer för MS från ECTRIMS 2021

En forskargrupp från Karolinska Institutet presenterade under ECTRIMS 2021 tre olika postrar. De handlade om huruvida olika riskfaktorer och genetiska faktorer samverkar och ökar risken för MS.

Läs mer
Nya rön om Epstein-Barr virus och MS öppnar möjligheter

Ny forskning visar att Epstein-Barr virusinfektion är en förutsättning för insjuknande i MS, vilket öppnar för att behandling mot viruset skulle kunna hindra uppkomst av sjukdomen.

Läs mer
Patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Neurologer i Sverige och Norge har utvecklat fler patientfall för dig att ta ställning till. Vilken diagnos ställer du? Vilken MS-behandling väljer du? Hur tänker du utifrån MR-bilder och andra sjukdomstillstånd?

Läs mer
Ny upptäckt om genetiska ledtrådar med risk för MS

Nya fynd gällande multipel skleros, MS, har gjorts av ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet. Man har upptäckt att oligodendrocyter kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av MS än vad man tidigare trott. Dessa fynd kan bana väg för nya terapeutiska metoder vid MS.

Läs mer
Resumé från webinaret Fokus Neurologi MS 2022

Det varierade programmet handlade om nya biomarkörer i likvor, monitorering av neurofilament i blod, vaccinationsimmunologi och en föreläsning om karaktäristik och prognos vid MS hos barn.

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Så kommer neurofilament i serum att användas

2018 presenterade Lenka Nováková Nyrén, specialistläkare i neurologi, sin avhandling Biomarkers in Multiple Sclerosis - Monitoring disease activity and treatment efficacy.

I en av avhandlingens fem delar redovisas stark korrelation mellan neurofilament i serum och neurofilament i likvor.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
VUMERITY™ (diroximelfumarat) SMS-tjänst

Ett nytt informationsmaterial, sms-tjänst för patienter som står på Vumerity. En kostnadsfri tjänst som patienten själv anmäler sig till för att komma ihåg att ta sin medicin enligt ordination.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Sammanfattning – följsamhet med fokus på fumaratbehandling av MS

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fampyra™ (fampridin) – möjlig behandling för nedsatt gångförmåga

Fampyra (famipridin) är indicerat för förbättring av gångförmåga hos vuxna patienter med nedsatt gångförmåga (EDSS 4-7) orsakad av MS (1).

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Klinisk effekt på gångförmåga och säkerhet hos Fampyra™ (famipridin)

Den kliniska effekten och säkerheten hos Fampyra har utvärderats i tre randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studier och bekräftats i klinisk praxis.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
Inbjudan lunch n’learn 1 juni 2023

Här får man möjlighet att ta del av kliniska erfarenheter och lärdomar om gångsvårigheter vid MS. Produktinformation om Fampyra kommer att ges under mötet.

Läs mer