Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

I denna artikel diskuteras hur man bedömer kostnadseffektiviteten av läkemedel, hur kostnadseffektiviteten hos två läkemedel kan jämföras, samt vad som påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård.


Samhället har begränsade resurser

I ett samhälle där resurser är begränsade och efterfrågan på bra vård fortsätter att öka, är det en svår fråga hur resurserna i vårt samhälle ska fördelas. Hälsoekonomer hanterar denna fråga genom att analysera hälsa och sjukvård ur ett nationalekonomiskt perspektiv. En viktig pusselbit i det hälsoekonomiska uppdraget är att bedöma kostnadseffektiviteten av läkemedel. Detta innebär att man bedömer om en läkemedelsbehandling kostar en rimlig summa pengar i förhållande till de hälsovinster som läkemedlet ger. I Sverige ligger ansvaret för att bedöma kostnadseffektiviteten hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). De har i uppdrag att kontinuerligt och systematiskt fatta beslut om ett läkemedel är kostnadseffektivt och därmed bör inkluderas i läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet.


Analyser för att bedöma kostnadseffektivitet

Kostnadseffektiviteten bedöms genom olika kostnadseffektivitetsanalyser. I en kostnadsintäktsanalys mäts både kostnad och effekt i monetära termer. Effekt kan till exempel mätas i monetära termer genom att samhället sparar in på andra sjukvårdskostnader. Behandlingar mot benskörhet sparar in på sjukhuskostnader som annars används för att behandla benbrott, till exempel. I praktiken, och ur ett etiskt perspektiv, är dock denna metod inte alltid lämplig i ett sjukvårdssammanhang. I en kostnadseffektanalys mäts hälsovinsten av en behandling endimensionellt, till exempel i antalet besvärsfria dagar eller antalet vunna levnadsår. Nackdelen med denna metod är att hälsovinsten endast ses ur ett kvantitativt perspektiv, utan att ta hänsyn till livskvalitén hos patienten. En behandling där patienten lever i 10 år med full hälsa och en annan behandling där patienten lever lika länge men med hälften av livskvaliteten anses vara lika värdefulla (1). En kostnadseffektanalys tillåter inte heller jämförelse av läkemedel inom olika terapiområden - hur värderar man en förhindrad stroke gentemot ett år utan epilepsianfall till exempel?


Kvalitetsjusterat levnadsår - QALY

En kostnadsnyttoanalys skiljer sig från andra analyser genom att den mäter effekten genom livskvalitetsjusterade levnadsår eller det engelska begreppet QALY (quality adjusted life year). Denna analys fångar hälsovinsten av en läkemedelsbehandling ur ett två-dimensionellt perspektiv. QALY beräknas genom att antalet vunna levnadsår multipliceras med livskvaliteten under dessa levnadsår (2).

 

Quality Adjusted Life Year (QALY) = Livskvaliteten (0 - 1) x Antalet Vunna Levnadsår (N)

 

Detta beräkningsätt lämpar sig också för jämförelser mellan läkemedel men också mellan läkemedel inom olika terapiområden. Generellt sett baseras jämförelsen på skillnaden mellan effekt och kostnad mellan läkemedel.


Exempel från verkligheten

I praktiken används olika analyser och jämförelser beroende på den data som är tillgänglig och vad som anses vara mest lämpligt. När det orala MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) godkändes i Sverige bedömdes ponesimod som det bästa jämförelseläkemedel på grund av att det var läkemedlet som senast bedömts vara kostnadseffektivt av TLV. Efter analys av den data som finns bedömdes att dessa två läkemedel ansågs ha likvärdig effekt och då kunde man gå vidare och göra en kostnadsminimeringsanalys. Genom denna kostnadsminimeringsanalys kunde TLV bedöma att läkemedelskostnaden för Vumerity var lägre jämfört med ponesimod, vilket innebär att Vumerity bedömdes av TLV vara ett mer kostnadseffektivt läkemedel. Vumerity finns i och med detta att förskrivas genom förmånssystemet för vuxna patienter med skovvis förlöpande MS.  


3 etiska plattformar

När ett läkemedel ska bedömas som kostnadseffektivt måste det också ställas mot samhällets betalningsvilja, samt hur stor denna betalningsvilja är i förhållande till samhällets andra prioriteringar och resurskrav. Generellt sett utgår hälso- och sjukvården från 3 etiska huvudprinciper (3):

·       Människovärdesprincipen: alla människor har samma värde oberoende av personliga egenskaper eller funktioner i samhället.

·       Behovs- och solidaritetsprincipen: resurserna ska i första hand allokeras till dem med störst behov.

·       Kostnadseffektivitetsprincipen: det ska finnas en rimlig relation mellan kostnad och effekt.

Samhällets betalningsvilja för hälso- och sjukvård utgår från en helhetsbedömning av dessa principer. Kort sagt innebär det att betalningsviljan för patienter med ett tillstånd av hög svårighetsgrad samt med få behandlingsalternativ, är högre än betalningsviljan för patienter med ett mildare tillstånd där det finns flera effektiva behandlingsalternativ.

 

Text: Biogen
Bild: iStock

Biogen-207240 april 2023
Senast uppdaterad: 2023-04-25

 

 

Referenser:

1.     Biogen. ”Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel” Rum för MS – Sjuksköterskemöte Göteborg 2023-03-30
2.     Hälsoekonomiska Utvärderingar, Folkhälsomyndigheten, 2023-03-14; URL: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/halsoekonomi/halsoekonomiska-utvarderingar/
3.     Kostnadseffektiva läkemedel, Läkemedelsförmånsnämnden (LFN)

 

Läs mer

Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Tidsbesparing och patientupplevelse vid byte från Tysabri™ (natalizumab) IV till SC

Sju svenska sjukhus har deltagit i en enkätstudie som har haft som syfte att kartlägga eventuella skillnader i tidsåtgång och upplevelse av behandling mellan Tysabri IV (intravenös) och Tysabri SC (subkutan) administrering.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Neuropatisk smärta vid MS

Neuropatisk smärta anses vara en mycket svårbehandlad form av smärta. När patienten dessutom har MS, blir det än mer komplicerat. Christian Simonsberg, specialist i smärtlindring, om behandling av neuropatisk smärta vid MS.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Kostnadsbesparingar möjliga efter introduktion av Tysabri™ (natalizumab) SC

Posterdata under ECTRIMS 2021 presenterade att betydande socioekonomiska besparingar kan göras genom att administrera Tysabri subkutant i stället för intravenöst.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Ny genvariant för progression av MS har identifierats

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterade Adil Harroud forskningsresultat från en genetisk analys hos MS-patienter där en ny genvariant identifierats kopplat till snabbare progression av MS.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

I artikeln summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Biogen’s MS läkemedel.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer
Updated label for Tysabri SC (natalizumab) may result in increased flexibility

By introducing TYSABRI (natalizumab) subcutaneous (SC) outside of a clinical setting, Biogen aims to change the way relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) is managed, focusing on flexibility for patients and healthcare professionals. (1)

Läs mer