Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens. Under Covid-19-pandemin rapporterades att förmågan att utveckla adekvata immunsvar efter vaccination mot SARS-Cov-2 försämras kraftigt av vissa MS-bromsläkemedel.


Bakgrund
Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens. Vid flockimmunitet har en tillräckligt stor andel av befolkningen utvecklat immunitet mot ett specifikt agens så att smittspridningen blir låg och i bästa fall upphör. Ett framgångsrikt exempel utgörs av smittkoppor som WHO, efter många års intensivt arbete med smittspårning och vaccination, 1980 kunde förklara utrotad. Det första svenska allmänna vaccinationsprogrammet infördes på 1940-talet med vaccin mot tuberkulos. Sedan dess har vaccinationsprogrammet omformats i flera omgångar och varit avgörande för att skapa skyddande immunitet mot polio, difteri, tetanus, mässling, påssjuka, röda hund och invasiva serotyper av Streptococcus pneumonia (pneumokocker) och Haemophilus influenzae. Dessa infektioner och deras potentiellt allvarliga komplikationer ses knappt längre. Det har paradoxalt nog medfört att en, inte obetydlig, andel av befolkningen numera tvivlar på betydelsen av vaccinationer och istället är mer oroliga för biverkningar av vacciner.


Vaccinationsmotstånd utgör ett växande hot i samhället eftersom det leder till ökad smittspridning som framför allt drabbar den som av olika anledningar har nedsatt immunförsvar. Det kan bero på underliggande sjukdom, låg eller hög ålder, immunhämmande medicinering eller primär immunbrist.(1) Risken att drabbas av biverkningar till följd av vaccination är mycket låg medan risken att drabbas av svåra komplikationer till infektionerna är mångfaldigt högre. Idag är det inte många som minns polioepidemin som härjade i Sverige 1953. Då drabbades drygt 3000 personer av polio med myelit varav ett par hundra dog och många fick bestående och uttalade förlamningar.(2) Massvaccination mot polio infördes i Sverige 1957 och senaste poliofallet i vårt land registrerades 1977. WHO:s mål är att polio ska utraderas globalt, men nya fall förekommer fortfarande i Afganistan, Pakistan och i en del afrikanska länder. Oralt icke-avdödat poliovaccin (OPV), utgörs av levande, men försvagat poliovirus och används i många utvecklingsländer eftersom det ger ett effektivt immunsvar, är billigt att framställa och lätt att administrera. (3)Den levande vaccinstammen i OPV kommer ut med avföringen och kan i enstaka ovaccinerade fall ge kliniska symptom. Juni 2022 rapporterade amerikanska hälsomyndigheter ett nyupptäckt fall med poliomyelit i New York. Det gällde en ovaccinerad man som var infekterad med en poliovirusstam som överensstämde med vaccinderiverat poliovirus (VDPV) i New Yorks avloppsvatten. Senare har VDPV också påvisats i avloppsvatten i London, Israel och Montreal.(3) OPV är modifierat så att risken för att infektera nervsystemet är låg, men det finns en oro för att VDPV i avloppsvatten ska mutera så att risken för CNS-infektion ökar. Europa förklarades fritt från polio 2002, men rapporterna om spridning av VDPV i avloppsvatten har medfört att hälsomyndigheter i Storbritannien nu rekommenderar påfyllnadsdos av poliovaccin till barn i London. European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) uppmanar också länder i Europa att se över sin vaccintäckning. Polen och Rumänien har låg täckningsgrad för polio och bedöms tillhöra en särskild riskzon och 11 andra europeiska länder bedöms ha medelhög risk. Sverige har 97% täckningsgrad för poliovaccination och hör till EU-länder med låg risk, men Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar att man ska se över sitt polioskydd inför resor utomlands och att fylla på med en 5:e dos om det har gått >10 år sedan senaste poliovaccinationen gavs.(2)


Den snabba spridningen av SARS-CoV 2 och Covid-19 uppmärksammade oss alla på kraften och vår sårbarhet när ett nytt och smittsamt virus dyker upp på världsarenan. Det är både skrämmande och fascinerande att en så liten och osynlig fiende, så snabbt kan få hela världen på fall. På rekordtid lyckades man utveckla flera effektiva vaccin som kunde godkännas för massvaccination med stor framgång.

 

Vaccinationsriktlinjer vid MS
Under Covid-19-pandemin rapporterades, i flera stora studier, att förmågan att utveckla adekvata immunsvar efter vaccination mot SARS-Cov-2 försämras kraftigt av vissa MS-bromsläkemedel.(4) Sedan tidigare är det välkänt att behandling med läkemedel som påverkar immunsystemet kan minska förmågan att utveckla effektiva immunsvar vid såväl infektion som vaccination.(1,3) Det är därför viktigt att individens vaccinationsstatus bedöms inför val av långvarig behandling med läkemedel som påverkar immunsystemet. År 2020 utgav Svenska MS-sällskapet den första versionen av vaccinationsriktlinjer vid MS och den kommer att uppdateras kontinuerligt. Sammanfattningsvis finns det inte något stöd för att vaccination utlöser skov eller MS-sjukdom. Alla icke-levande vaccin kan ges, men att svaret kan bli otillräckligt, och därmed inte skyddande, om vaccinationen ges under behandling som påverkar immunsystemet. Svaga vaccinationssvar ses framför allt vid behandling med B-cellsdepleterande läkemedel eller sfingosin1-fosfat receptormodulerare och innan immunsystemet har återhämtat sig efter rekonstitutionsbehandling. (4)


Med övriga läkemedel uppnås vanligen normala eller tillräckligt bra vaccinationssvar för att ge skydd mot infektion eller allvarlig sjukdom. Eftersom MS-behandling ofta pågår i många år är det viktigt att patientens vaccinationsstatus och behov av vaccination finns med i bedömningen inför val av läkemedelsbehandling. Patienten ska tillfrågas om han/hon har genomgått det allmänna vaccinationsprogrammet och därmed bör ha immunitet mot barnsjukdomarna mässling, påssjuka, röda hund liksom polio, tetanus och difteri. Immunitet (IgG) mot vattkoppor (varicellae) ska kontrolleras och i de fall som patienten saknar immunitet (även T-cellssvar kan kontrolleras) ska vaccination genomföras. Orsaken är att Varicella är ett mycket smittsamt virus som kan orsaka livshotande infektion vid primärinfektion hos den som har nedsatt immunförsvar. Ett bekymmer är att Varicella-vaccinet, liksom vaccinerna mot mässling, påssjuka och röda hund, utgörs av levande/försvagat virus och därmed inte kan ges under pågående immunmodulerande behandling. Om det avdödade varicellavaccinet mot bältros (Shingrix) även ger skydd mot primärinfektion med varicellae är inte studerat och därmed oklart. Dessa fall bör diskuteras i samråd med infektionsläkare.

Årlig vaccination mot influenza rekommenderas (med det avdödade vaccinet) till alla MS-patienter oavsett behandling. Även ett svagt vaccinationssvar, som inte skyddar mot infektion, kan vara av godo genom att bidra till ett mildare sjukdomsförlopp. Vid långvarig immunhämning, och i synnerhet till individer med nedsatt andningsfunktion, rekommenderas vaccination mot Pneumokocker som det finns många olika serotyper av (>100) och som kan orsaka allvarliga luftvägsinfektioner. Enligt Folkhälsomyndigheten (FHM) räknas individer med pågående behandling som påverkar immunsystemet till den riskgrupp som bör vaccineras. FHM skiljer mellan ökad risk, mycket ökad risk och särskilt hög risk. MS-patienter med immunhämmande läkemedel kan räknas till “mycket hög risk-gruppen”. (2)


Det finns två olika typer av vaccin mot Pneumokocker; ett konjugerat som täcker 20 serotyper (Apexxnar) och ger ett starkare T-cellssvar och ett polysackaridvaccin (Pneumovax) som täcker 23 serotyper och ger ett bredare antikroppssvar, men inte lika starkt T-cellssvar. (2) Vid mycket ökad risk rekommenderas det konjugerade vaccinet (Apexxnar) och i fall med särskilt hög risk (t.ex efter stamcellstransplantation) rekommenderas en kombination av Apexxnar och Pneumovax. Individer som “bara” bedöms ha ökad risk, som t.ex hög ålder, rekommenderas enbart Pneumovax. Individuell bedömning behöver göras av andningsfunktion och typ av immunmodulerande behandling. Vid tveksamhet om vilket vaccin som bör ges rekommenderas att diskutera med infektionsläkare. Grundregeln är att ge Apexxnar till MS-patienter med pågående immunmodulerande behandling och en kombination av båda vaccintyperna till särskilt utsatta individer som också har nedsatt andningsfunktion.(2)


När det gäller vaccination mot humant papillom virus (HPV) är meningarna delade, men grundregeln är att erbjuda HPV-vaccin till individer som ska behandlas med T-cellshämmande läkemedel under lång tid.(4) HPV är starkt associerat med genital cancer, framför allt cervixcancer, men kan även drabba män och även vara av betydelse för andra former av skivepitelcancer.


TBE-vaccin rekommenderas, i synnerhet för dem som bor i TBE-riskområden, men TBE är på frammarsch och eftersom många rör sig i riskområden på sina semestrar så det enklaste rådet är att rekommendera vaccin till alla. Det går bra att ta flera vaccin samtidigt, men om det ges vid olika tidpunkter rekommenderas att det går minst 2 och helst 4 veckor mellan vaccinationerna så att immunsystemet hinner utveckla ett bra svar innan nästa immunisering.(1) En övergripande och viktig grundregel är att vaccination inte får fördröja insättandet av effektiv bromsmedicinering mot MS. Vid aktiv MS-sjukdom är behandling med natalizumab ett lämpligt alternativ för att både uppnå ett effektivt skydd mot MS-aktivitet och ett normalt vaccinationssvar. (5)

 

Text: Biogen
Bild: Privat bild från Charlotte Dahle


Biogen-207718 april 2023
Senast uppdaterad: 2023-05-05

 

 

Referenser:

1.     Cordonnier C. et al. 2017 ECIL 7 vaccine guidelines. The Lancet Infectious Diseases. 2019 July 19(7):694-695.

2.     https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/

3.     https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunizationa

4.     Otero Romero S et al. Vaccinations in multiple sclerosis patients receiving disease-modifying drugs. Curr Opin Neurol. 2021 Jun 1;34(3):322-328.

5.     https://www.mssallskapet.se/konsensusdokument/

 

 

Tysabri™ (natalizumab) Rx ATC kod: L04AG03
Koncentrat till infusionsvätska 300 mg EF, ej förmån. Förfylld spruta 150 mg F, inom förmån.
Baserad på SPC Tysabri IV SPC 05/2024 & SPC Tysabri SC 05/2024

Indikation: I monoterapi hos vuxna med mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros (MS), för följande patientgrupper: Patienter med mycket aktiv sjukdom trots fullständig och adekvat behandling med minst en sjukdomsmodifierande behandling; eller patienter med snabb utveckling av svår RRMS, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gd+ lesioner vid MRT eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med nyligen utförd MRT. Kontraindikation: PML. Patienter med förhöjd risk för opportunistiska infektioner, inklusive patienter med nedsatt immunförsvar. Kombination med andra sjukdomsmodifierande behandlingar. Aktiva maligniteter undantaget basalcellscancer i huden. Varning och försiktighet: Behandling med TYSABRI har förknippats med en förhöjd risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) som orsakas av JC-virus. Riskfaktorer för PML är behandlingens varaktighet, användning av immunsuppressiva läkemedel före behandling med TYSABRI och förekomst av anti-JCV antikroppar. Patienten bör upplysas om tidiga tecken och symtom på PML. Graviditet: Vid graviditet bör utsättning av TYSABRI övervägas. Risk-nyttabedömning av behandling med TYSABRI under graviditet ska göras utifrån patientens kliniska status och risken för återkommande sjukdomsaktivitet vid utsättning av läkemedlet. Amning: Amning ska avbrytas under behandling. Förfylld spruta ska administreras av sjukvårdspersonal.

För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-243769 juni 2024

Läs mer

Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Se film
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
TOP 10-years realworld data

Long-term safety and effectivness of natalizumab treatment in clinical practice: 10-years of real-world data from the Tysabri observational program (TOP) Journal of neurology

Se film
Material för dig som är sjuksköterska och arbetar med Tysabri

Detta material handlar om Tysabri iv (intravenös infusion) Materialet är utvecklat tillsammans med sjuksköterska Annelie Andersson, neurologmottagningen Vrinnevisjukhuset Norrköping.

Läs mer
Analysis of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
StratifyJCV™ tester och Tysabri™ från en global kohort

Biogen presenterade en poster vid ECTRIMS 2022 i Amsterdam om JCV-Stratify och Tysabri™ (natalizumab).

Se film
ECTRIMS 2022 - StratifyJCV™ tester och Tysabri från en global kohort

Syftet med denna poster var att rapportera aggregerade testdata för StratifyJCVTM antikroppsanalyser hos patienter som antingen övervägs behandling eller som står på behandling med natalizumab.

Läs mer
Ectrims 2020 - JCV-negativa patienter står kvar länge på natalizumab

Anders Berglund, PhD, Biogen, berättar om en poster som presenterades på ECTRIMS 2020 med data från svenska IMSE-1.

Se film
Making an informed decision – StratifyJCV™

I denna korta film kan du ta del av information om det validerade testet Stratify JCV™.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Tysabri™ (natalizumab)

Tysabri är en humaniserad monoklonal antikropp.

Läs mer
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder

I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Instruktionsfilm för patienter som får Avonex™ (interferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Avonex™ Pen.

Se film
Instruktionsfilm för patienter som får Plegridy™ (peginteferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Plegridy™ Pen.

Se film
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer