Vumerity™ har fått subvention för patienter med skovvis förlöpande MS

Den 22 april 2022 beslutade TLV att bevilja subvention för det nya MS-läkemedlet Vumerity (diroximelfumarat). Indikationen för Vumerity är vuxna patienter med skovvis förlöpande MS.(1) Produkten godkändes i november 2021 av den Europeiska kommissionen. Nu finns produkten tillgänglig inom förmånen för förskrivning till svenska MS-patienter.(3)
 

Oral administrering

Vumerity är en oral behandling i kapselform. Startdosen är 231 mg (en kapsel) två gånger om dagen under de första sju dagarna. Därefter höjs dosen till 462 mg (två kapslar) två gånger om dagen, sk underhållsdos. Vumerity kommer i en burk med 120 kapslar i. (1)

Vumerity är nu inom förmånen och finns tillgängligt för förskrivning via Apotek.
 

Vumerity underhållsdos är 2x2 kapslar per dag.

 

Vumerity är bioekvivalent med dimetylfumarat – därmed förväntas likvärdig effekt- och säkerhetsprofil (1)
Vumerity är bioekvivalent med dimetylfumarat (Tecfidera™) eftersom båda läkemedlen omvandlas till samma mängd av den aktiva metaboliten monometylfumarat, MMF. Eftersom Vumerity och Tecfidera är bioekvivalenta anses de ha likvärdig effekt och säkerhetsprofil. (1)

 

Bättre GI-tolerabilitet med Vumerity jämfört med dimetylfumarat
I en 5-veckors fas-3-studie utvärderades gastrointestinal tolerabilitet för Vumerity jämfört med Tecfidera. Totalt observerades biverkningar i magtarmkanalen hos 34,8 % av patienterna som behandlades med Vumerity och hos 49,0 % av patienterna som behandlades med Tecfidera (statistisk signifikans är ej redovisad). (1) Andelen patienter som avslutade sin behandling på grund av gastrointestinala biverkningar var 0,8% av patienterna som behandlades med Vumerity och 4,8% av patienterna som behandlades med Tecfidera (statistisk signifikans ej redovisad). (1,2)

 

Patientmaterial

Biogen har utvecklat en patientfolder för patienter som får Vumerity förskrivet. Denna broschyr kan du beställa genom Biogen. Broschyren berör bland annat följande områden:

-        Behandling med Vumerity

-        Hur fungerar Vumerity

-        Vilken effekt ger Vumerity

-        Hur du tar Vumerity

-        Biverkningar och Vumerity

 

Beställ broschyren HÄR

 

Text: Biogen
Bild: Biogen


Biogen-164092 april 2022
Senast uppdaterad: 2022-10-17

 

 

Referenser

1. Vumerity SPC

2. Naismith RT et al; EVOLVE-MS-2 Study Group. Diroximel Fumarate Demonstrates an Improved Gastrointestinal Tolerability Profile Compared with Dimethyl Fumarate in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis: Results from the Randomized, Double-Blind, Phase III EVOLVE-MS-2 Study. CNS Drugs. 2020 Feb;34(2):185-196.

3. TLV beslut: 2022-04-22 3547/2021

 


 


Vumerity™ (diroximelfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX09

Enterokapsel 231 mg. F, inom förmån.
Baserad på SPC 03/2022

Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Överkänslighet mot andra fumarsyraestrar. Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Vumerity efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-144645 december 2021
 

Läs mer

Biverkning- och tolerabilitetsprofil

Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet av Vumerity jämfört med Tecfidera.

Läs mer
Verkningsmekanism

Exponering för den aktiva metaboliten MMF efter oral administrering av Vumerity och Tecfidera är bioekvivalent.

Läs mer
Praktiska råd

Vumerity (diroximelfumarat) administreras oralt. Vumerity kommer i en burk innehållande 120 kapslar.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat)

Oral behandling för patienter med RRMS.

Läs mer
Effekt

Effekt- och säkerhetsprofil förväntas vara likvärdig mellan Vumerity och Tecfidera i och med dess bioekvivalens.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
VUMERITY™ (diroximelfumarat) SMS-tjänst

Ett nytt informationsmaterial, sms-tjänst för patienter som står på Vumerity. En kostnadsfri tjänst som patienten själv anmäler sig till för att komma ihåg att ta sin medicin enligt ordination.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
Sammanfattning – följsamhet med fokus på fumaratbehandling av MS

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer