Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv


Kunskapsläget om Covid-19 förändras i snabbt tempo och vaccination av personer med MS närmar sig. Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och verksam vid MS-centrum, var en av experterna som gav oss ”Neurologens perspektiv” under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari. Han framhöll att även om det finns ett begränsat vetenskapligt underlag, visar dock några nyligen publicerade sammanställningar att det finns en riskökning för allvarlig Covid-19 vid anti-CD20 behandling och närmaste tiden efter metylprednisolonbehandling av skov. Eftersom immunsvaret efter vaccination förväntas vara sämre hos anti-CD20 behandlade, fr.a. om vaccinationen sker tidigt efter anti-CD20 infusion, förespråkar han användning av serologisk testning för att kontrollera effekten av vaccineringen.

Jan Lycke konstaterar att Socialstyrelsens sammanställning av riskgrupper säger att MS-patienter generellt inte har någon särskild riskökning för allvarligt förlopp av Covid-19-infektionen, såvida man inte tillhör gruppen med svårt funktionshinder som påverkar andningsfunktionen. Av praktiska skäl har man vid MS-centrum Sahlgrenska definierat sin gräns för när ökad risk föreligger vid EDSS 6, vilket innebär behov av gånghjälpmedel. I en nyligen publicerad rapport, som Jan Lycke refererade till, presenterar Sormani et al. (1) resultat från 844 MS-patienter med genomgången Covid-19 som visar att behandling med anti-CD20, liksom behandling av skov med metylprednisolon, ökar risk för allvarligt förlopp (OR=2.37,95%CI=1.18-4.74,p=0.015) (OR=5.24,95%CI=2.20-12.53, p=0.001). Dessa behandlingar är de enda som visats ge en riskökning och som faller ut signifikant tillsammans med ålder, då man inkluderar Disease Modifying Therapies (DMTs) och ett antal andra tänkbara riskfaktorer. Detta är i enlighet med tidigare publicerad data (se nedan figur från reviewartikel) och speglas i de rekommendationer som Svenska MS-sällskapet (SMSS) publicerat på sin hemsida. Han visar också hur synen på risker med DMTs vid MS i ett internationellt perspektiv har utvecklats under pandemin mot att i stort sett harmonisera.

Åtgärder som SMSS rekommenderar för att minska risken för svår Covid-19 är följande: ”Avvakta initiering av alemtuzumab och AHSCT (autolog hematologisk stamcellstransplantation) och fördröj ny kur av alemtuzumab tills risken för Covid-19 infektionen minskat. Flera studier rapporterar ökad risk för svår Covid-19 efter rituximab och ocrelizumab behandling. Var därför restriktiv med initiering av dessa behandlingar. Fördröjning av nästa infusion och utglesning av infusionsintervallet kan övervägas hos personer med stabil sjukdom då rituximab eller ocrelizumab behandling oftast ger betydligt längre behandlingseffekt än 6 månader efter sista infusion.” Man understryker vikten av att undvika avbrytande av MS-behandling med tanke på risken för sjukdomsprogress.

Figur: Experience in Multiple Sclerosis Patients with COVID-19 and Disease-Modifying Therapies: A Review of 873 Published Cases. J Clin Med, 2020 Dec; 9(12): 4067


SMSS har också presenterat råd angående vaccination av patienter med MS. De Covid-19-vaccin som för närvarande är aktuella i Sverige är inte levande och rekommenderas därför oavsett DMT. De flesta sjukdomsmodifierande behandlingarna vid MS förväntas inte påtagligt minska möjligheten att erhålla ett skydd mot svår covid-19 efter vaccination. Efter immunrekonstitutionsbehandling med AHSCT eller alemtuzumab rekommenderas vaccination tidigast 6 månader efter den sista behandlingen.

Vid kladribinbehandling rekommenderas vaccination tidigast 3 månader efter sista behandling. Vid anti-CD20 behandling befaras att man kan få ett otillräckligt immunsvar vid vaccination och därmed bristande skydd mot infektionen. ”-Var restriktiv med att påbörja sådan behandling tills patienter blir vaccinerade” var Jan Lyckes råd i dagsläget, eftersom vaccination kommer att erbjudas i närtid. För patienter som redan är under behandling med anti-CD20-antikroppar rekommenderas att man väntar med vaccination minst 3 månader men helst 6 månader eller mer efter behandling. Sedan bör man avvakta med ny infusion 4-6 veckor efter andra vaccindosen för att immuniseringen skall få full effekt. Det kommer att bli en fråga om ”timing” för att möjliggöra vaccination och den bör ges till alla oavsett B-lymfocyttal. Jan Lycke rekommenderar att antikroppstiter kontrolleras 4-6 veckor efter vaccination hos patienter som står på anti-CD20-behandling. Även vid avsaknad av antikroppssvar kan dock T-cellsimmunitet föreligga. Testning av alla MS-patienter som står på DMTs med serologi behövs inte. Ännu saknas riktlinjer för när en ny vaccindos skall erbjudas vid bristfälligt antikroppssvar efter vaccination, men han anser att en tredje vaccindos är en rimlig åtgärd.

Jan Lycke har deltagit i utarbetandet av SMSS uppdatering om MS behandlingar och skattade risker för allvarligare COVID-19 infektion, som presenterades på webinaret. Rekommendationerna är från 5 januari 2021 (2) och kan nås i sin helhet på föreningens hemsida.

 

Text: Eva Sivertsdotter
Bilder: Figur från: Experience in Multiple Sclerosis Patients with COVID-19 and Disease-Modifying Therapies: A Review of 873 Published Cases. J Clin Med, 2020 Dec; 9(12): 4067

Biogen-96987 februari 2021
Senast uppdaterad: 2021-02-25

 

Referenser
1. Sormani et al. Disease modifying therapies and Covid-19 severity in Multiple Sclerosis. Ann Neurol. 2021 Jan 21. doi: 10.1002/ana.26028. Online ahead of print. PMID: 33480077
2. Svenska MS-sällskapets uppdatering om MS-behandlingar och skattade risker för allvarligare COVID-19 infektion. https://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2021/01/UPPDATERING_MS-SÄLLSKAPET-REKOMMENDERAR-CORONAVIRUS-COVID-19_210105

Läs mer

Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
MS, COVID-19 och vaccination

I denna film tar doktor Enrique Alvarez (MD och PhD vid Rocky Mountains Multiple Sclerosis center i Colorado, USA) med oss på en föreläsning om MS, COVID-19 och vaccinationer.

Se film
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film
Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
MS och graviditet

Föreläsning Katharina Fink om MS och graviditet, MS

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
MS: Basal sjukdomskunskap och kort om behandling

Föreläsning med Eva Sivertsdotter-Basal sjukdomskunskap och behandling, MS

Se film
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
Vad kan vi lära oss från data i MS-registret om COVID-19 och MS?

MS-registret har en särskild modul för COVID-19. Professor, och överläkare i neurologi, Jan Hillert, presenterar vad vi vet idag om de patienter som haft Covid-19 i Sverige.

Se film
Kunskapsläge covid-19 och vaccin

Docent och överläkare Soo Aleman ger en uppdatering kring de olika vacciner som är aktuella för vaccinering mot covid-19. Soo beskriver de olikheter som finns mellan olika vacciner.

Se film
En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

E-kurs- En djupdykning i Tysabris® (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata.

Läs mer
Inspelade föreläsningar från sjuksköterskemötet 11 mars 2021

Nu finns filmerna från årets sjuksköterskemöte 2021, Rum för MS tillgängliga för dig att se.

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

Ibland måste behandlingen med natulizumab avbrytas på grund av att MS-patienten utvecklat en ökad risk för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati). 

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Tecfidera® (dimetylfumarat, DMF) och dess aktiva metabolit monometylfumarat (MMF)

Den aktiva substansen i Tecfidera är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF)...

Läs mer
Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet med en ny oral fumaratbehandling

Det nyligen godkända MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat, DRF) ger en förbättrad gastrointestinal (GI) tolerabilitet jämfört med Tecfidera™ (dimetylfumarat, DMF). Detta stöds av data från fas 3-studien EVOLVE-MS-2 [1].

Läs mer
En animerad film om MS för barn


I den här korta illustrativa filmen förklaras vad MS är, vad som händer i kroppen vid MS.
Publicerad: 2020-02-17

Se film
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en ny studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna. 

Läs mer
ECTRIMS 2021 – Covid-19, vaccination & immunrespons

Regelbundet kommer mer data om Covid-19 infektionen, vaccination och immunrespons och olika sjukdomsmodifierande behandlingar. 

Se film
Nya rön om Epstein-Barr virus och MS öppnar möjligheter

Ny forskning visar att Epstein-Barr virusinfektion är en förutsättning för insjuknande i MS, vilket öppnar för att behandling mot viruset skulle kunna hindra uppkomst av sjukdomen.

Läs mer
Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Webinar om kunskapsläget beträffande vaccination vid MS med fokus på nya data som framkommit under Covid-19-pandemin

Läs mer
Podcast – Strategiskt tänkande vid sekvensering av behandlingar vid MS

I detta avsnitt av BiogenTalks delar professor Gabriel Pardo (OMRF, USA) sina insikter om det strategiska tänkandet som vårdpersonal behöver göra vid sekvensering av behandlingar vid multipel skleros.

Lyssna här
Liten vaccinskola - del 2 av 2

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet och kan påverka effekten av vaccin. Den här andra delen handlar om hur det fungerar och vilka vaccin MS-patienter kan ta och vilka de inte kan ta.

Läs mer
Liten vaccinskola - del 1 av 2

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Patientfall att lösa – biogenpatientfall.se

Neurologer i Sverige och Norge har utvecklat fler patientfall för dig att ta ställning till. Vilken diagnos ställer du? Vilken MS-behandling väljer du? Hur tänker du utifrån MR-bilder och andra sjukdomstillstånd?

Läs mer
Resumé från webinaret Fokus Neurologi MS 2022

Det varierade programmet handlade om nya biomarkörer i likvor, monitorering av neurofilament i blod, vaccinationsimmunologi och en föreläsning om karaktäristik och prognos vid MS hos barn.

Läs mer
Ectrims 2020 - JCV-negativa patienter står kvar länge på natalizumab

Anders Berglund, PhD, Biogen, berättar om en poster som presenterades på ECTRIMS 2020 med data från svenska IMSE-1.

Se film
Fortsatt behandling med Tysabri® under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri® (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri® under den första trimestern.

Läs mer
TOP 10-years realworld data

Long-term safety and effectivness of natalizumab treatment in clinical practice: 10-years of real-world data from the Tysabri observational program (TOP) Journal of neurology

Se film
Jan Lycke Riskreduktion för PML med Tysabri i Sverige

Professor Jan Lycke om varför incidensen av PML-fall med Tysabri® (natalizumab) ligger lägre i Sverige jämfört med den globala incidensen. 

Se film
Gavin Giovannoni: Antal PML-fall över tid

Gavin Giovannoni om utvecklingen av PML-fall med natalizumab över tid på ECTRIMS 2018 i Berlin.

Se film
Nolan Campbell Riskstratifiering vs kumulativ risk för Tysabri och PML

Nolan Campbell om olika sätt att titta på risk och att förebygga PML vid behandling med Tysabri® (natalizumab).

Se film
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer
Förklarande film om Tysabri SC data från DELIVER och REFINE

Här har du möjlighet att ta del av bland annat farmakokinetik och farmakodynamik för Tysabri SC från studierna DELIVER och REFINE på ett överskådligt sätt i en kort animerad film. 

Läs mer
Analasys of the immune response to SARS-CoV-2 vaccinations

Due to their varied mechanism of action and impacts on the immune system, DMTs may reduce humoral or cellular immune responses to vaccines, including against SARS-CoV-2.

Läs mer
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Se film
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Material för dig som är sjuksköterska och arbetar med Tysabri (natalizumab)

Detta material handlar om Tysabri iv (intravenös infusion) Materialet är utvecklat tillsammans med sjuksköterska Annelie Andersson, neurologmottagningen Vrinnevisjukhuset Norrköping.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Se film
Potentiella fördelar med Tysabri SC jämfört med Tysabri IV

Vilka är de potentiella fördelarna med subkutan administrering av natalizumab jämfört med intravenös administrering, ur ett patientperspektiv?

Se film
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer