ENDORSE – 9-års uppföljning bekräftar effekt och säkerhet med Tecfidera®

 

Långtidsuppföljning är ett av våra viktigaste verktyg i analysen av läkemedels säkerhet och effekt. Det är endast när vi under lång tid följer stora patientpopulationer som vi kan avslöja ovanliga och sällan inträffande säkerhetsrisker.

ENDORSE är en pågående uppföljningsstudie med Tecfidera® (dimetyfumarat), som inkluderat 1736 patienter från substansens två pivotala studier; DEFINE och CONFIRM. Uppföljningsstudien är planerad att följa patienterna i upp till 12 år och målsättningen är att utvärdera den långsiktiga säkerheten och effekten av Tecfidera®-behandling hos patienter med RRMS. Det har nu gått mer än 11 år sedan patienterna började följas och här presenteras en sammanfattning av resultaten så här långt (Gold R et al. Ther Adv Neurol Disord 2020;13:1–17).

Studieupplägg

Eftersom ENDORSE inkluderat patienter från två olika studier med olika upplägg har patienterna under uppföljningens två första år stått på lite varierande behandling. I CONFIRM fanns en grupp patienter som behandlades med placebo och en som behandlades med glatirameracetat och efter två år med denna behandling fördes de över till Tecfidera®-behandling. Behandlingstiden på Tecfidera® för dessa patienter är alltså 2 år kortare än för resten av patienterna. I den aktuella publikationen har man inte tagit med de patienter som stod på glatirameracetat. Hänsyn har heller inte tagits till dosering av Tecfidera®. I studiens inledande fas gavs vissa patienter läkemedlet i 3-dos och andra i 2-dos (vilket är den nu gällande doseringen enligt SmPC). Däremot har man särskilt analyserat de patienter (n=470) som fick placebo i DEFINE och CONFIRM och som därefter fortsatte i ENDORSE med Tecfidera®.Man har även gjort en separat subgruppsanalys av 470 patienter som var ”nydiagnosticerade” vid inklusion i studierna.

Effektdata

Den årliga kumulativa skovfrekvensen (ARR) för Tecfidera®-behandlade patienter låg lägre än 0,2 under hela perioden. För patienter som initialt behandlats med placebo var ARR 0,35 under de två första åren, för att sedan sjunka till under 0,16 för perioden med Tecfidera®-behandling (se Fig 1a och 1b). I gruppen ”nydiagnosticerade” patienter låg ARR på 0,24 under första året och sjönk till 0,10 under år 8–9. I gruppen som fått Tecfidera® från start var 53% av patienterna fria från skov under hela uppföljningstiden, jämfört med 47% av dem som fått placebo de förta två åren. Majoriteten (86%) av dem som fick recidiv hade två eller färre skov.

EDSS höll sig stabilt över tid och i gruppen som fått Tecfidera® under DEFINE/CONFIRM var var värdet 2,3 vid inklusion i ENDORSE och 2,4 sju år senare. Motsvarande värden för den initialt placebobehandlade gruppen var 2,5 och 2,6. Totalt hade mer än 80% av patienterna ett EDSS-värde under 3,5 efter 9 år. EDSS låg från start något lägre i gruppen av ”nydiagnostiserade” patienter (1,9 och 2,1). Efter 7-års behandling låg EDSS i medeltal fortfarande stabilt kring 1,7 för patienter som behandlats under hela perioden och på 2,0 för de som haft placebo-behandling under studiens första två år. Över 90% av de nydiagnosticerade patienterna hade ett EDSS-värde under 3,5efter 9 år.

Hos 530 patienter studerades behandlingseffekten av Tecfidera® över tid med MRI. De flesta patienterna (70%) uppvisade inga nya T1 eller nya/förstorade T2-lesioner efter 7 års behandling. Det årliga antalet nya T1-lesioner låg på 0,6–0,8 och antalet nya/förstorade T2-lesioner låg på 0,9–2,0.

Säkerhet över tid

Vid start inkluderades totalt 1 736 patienter, vilka nu har en median-uppföljningstid på ca 9 år. Vad gäller säkerhet var det inte någon större skillnad mellan patienter från de olika subgrupperna. Totalt sett var det ca 3–5% som avbröt studien på grund av sjukdomsaktivitet. Svåra biverkningar rapporterades hos 30% (527 individer). De vanligaste var nytt skov, skador orsakade av fall eller urinvägsinfektion. Svårare infektioner sågs hos färre än 5% av patienterna. Ett fall av dödlig progressiv multifokal leukoencephalopati (PML) rapporterades för en patient med en historia av svår lymfopeni (ca 3,5 år). Av totalt 9 dödsfall i studiematerialet är detta det enda som anses relaterat till behandlingen. Incidensen av maligniteter var låg (3%) och motsvarade det förväntade för en motsvarande population.

I en särskild analys gjordes lymfocytmätningar på total 2 513 patienter. Av dessa var det 53 som under studiens gång utvecklat långvarig och svår lymfopeni, men incidensen av allvarligare infektioner var inte högre i denna grupp.

I enlighet med produktresumén rekommenderas ökad vaksamhet hos patienter med lymfopeni på grund av ökad risk för PML. Tecfidera ska sättas ut hos patienter med långvarig svår lymfopeni (lymfocyttal < 0,5 × 109/l) som pågår i mer än 6 månader.

Summering

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att resultaten från ENDORSE så här långt (upp till 11 år) bekräftar de resultat som tidigare presenterats för Tecfidera®. Långtidsexponering för läkemedlet uppvisar inga nya säkerhetsaspekter, utan incidensen av allvarligare biverkningar, infektioner och maligniteter ligger på en förväntad nivå. Den kliniska effekten av Tecfidera® på såväl skovfrekvens som sjukdomsprogress kvarstår efter upp till 11 års behandling.

 

Fig 1a. Årlig kumulativ skovfrekvens (ARR) för Tecfidera®-behandlade patienter under studietiden. B. Årlig kumulativ skovfrekvens (ARR) för Tecfidera®-behandlade patienter som behandlades med placebo under studiens första två år.


Text: Christian Thorup

Bild: iStock

Biogen-61550 februari 2021
Senast uppdaterad: 2021-03-08


Referens:

Gold R, Douglas LA, Bar-Or A et al. Safety and efficacy of delayed-release dimethyl fumarate in patients with relapsingremitting multiple sclerosis: 9 years’ followup of DEFINE, CONFIRM, and ENDORSE. Ther Adv Neurol Disord 2020;13:1–17


Tecfidera™ (dimetylfumarat), Rx, ATC-kod: L04AX07

Enterokapsel 120/240 mg. F, inom förmån.
Baserad på 01/2022

Indikation: Vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. Kontraindikation: Misstänkt eller bekräftad progressiv multifokal leukoencephalopati (PML). Varning och försiktighet: Patienter kan utveckla lymfopeni vilket bör tas i beaktande under behandlingen. Lymfopeni är en riskfaktor för PML. Graviditet: Rekommenderas inte under graviditet eller till fertila kvinnor som inte använder lämpliga preventivmedel. Amning: Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med Tecfidera efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.
För ytterligare information om dosering, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, förpackningar och pris vänligen se www.fass.se. Biogen-19321 juni 2021
 

Läs mer

Betydelsen av MR för MS – förr, nu och i framtiden

Forskaren och radiologen Tobias Granberg berättar om magnetkamerans utveckling och betydelse vid MS. 

Läs mer
Så påverkar dimetylfumarat lymfocytnivåerna vid RRMS

Tidigare studier har visat att behandling med dimetylfumarat leder till en minskning av antalet lymfocyter, som dock oftast stabiliseras på den nya och lägre nivån. 

Läs mer
Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Uppföljningsdata om Tecfideras effekt och säkerhet redovisades i den nyligen publicerade uppföljningsstudien ENDORSE.

Läs mer
Covid-19 och MS: Neurologens perspektiv

Jan Lycke, professor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  diskuterade resonemanget bakom Svenska MS-sällskapets rekommendationer under ett webinar om Covid-19 och MS som hölls den 3 februari.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

The fiscal consequences of public health investments in disease-modifying. Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Läs mer
Upp till 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet

Resultat från 13 års uppföljning av behandling med Tecfidera® bekräftar effekt och säkerhet över tid, ENDORSE.

Läs mer
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Animerade och beskrivande filmer om infektion och vaccination.

Läs mer
Studie undersöker tarmmikrobiotan med dimetylfumarat

En pilotstudie undersöktes om Tecfidera® (dimetylfumarat) har effekt på mikrobiota tarmbakterier och om det finns koppling till GI-biverkningar.

Läs mer
Sammanfattning webinar COVID-19 infektionen och MS 3 februari 2021

Ta del av inspelade föreläsningar av Professor Jan Lycke, Professor Jan Hillert samt Docent Soo Aleman.

Läs mer
MS, COVID-19 och vaccination

I denna film tar doktor Enrique Alvarez (MD och PhD vid Rocky Mountains Multiple Sclerosis center i Colorado, USA) med oss på en föreläsning om MS, COVID-19 och vaccinationer.

Se film
Tecfidera verkningsmekanism film

Den här drygt tre minuter långa filmen förklarar Tecfideras® (dimetylfumarat) troliga verkningsmekanism. Den mekanism som ger både immunomodulerande och antiinflammatorisk effekt vid skovvis förlöpande MS.

Se film
Animerad film – Långtidsdata – Tecfidera® (dimetylfumarat)

Med över 475 000 behandlade patienter i världen är Tecfidera den mest förskrivna tablettbehandlingen för patienter med RRMS (skovvis förlöpande MS). 

Se film
MS och graviditet

Föreläsning Katharina Fink om MS och graviditet, MS

Se film
Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Föreläsning Jan Lycke, Covid-19 och MS: vad vet vi om risker och vaccination

Se film
MS: Basal sjukdomskunskap och kort om behandling

Föreläsning med Eva Sivertsdotter-Basal sjukdomskunskap och behandling, MS

Se film
Tecfidera® (dimetylfumarat, DMF) och dess aktiva metabolit monometylfumarat (MMF)

Den aktiva substansen i Tecfidera är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF)...

Läs mer
Tecfidera® (dimetylfumarat) och dess effekt på immunförsvaret

Det är allmänt känt att Tecfidera-behandling minskar den totala lymfocytnivån. Men på vilket sätt immunförsvaret påverkas avgörs av balansen mellan de olika subpopulationerna av lymfocyter. 

Läs mer
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Film om behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Denna film tar upp behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat) som är indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS. 

Se film
Återhämtning av lymfopeni efter behandling med Tecfidera™ (dimetylfumarat)

Medelvärdet för lymfocyttalet närmade sig normalgränsen, men nådde inte utgångsvärdet, efter 6 månaders uppföljning hos 95 MS-patienter med lymfopeni efter behandling med Tecfidera™.

Läs mer
Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet med en ny oral fumaratbehandling

Det nyligen godkända MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat, DRF) ger en förbättrad gastrointestinal (GI) tolerabilitet jämfört med Tecfidera™ (dimetylfumarat, DMF). Detta stöds av data från fas 3-studien EVOLVE-MS-2 [1].

Läs mer
Ny e-kurs om Tecfidera™ (dimetylfumarat) och immunolog

From Immunology to immunization - What to consider with Tecfidera™ (dimetylfumarat).

Läs mer
Vaccination - en viktig fråga under ECTRIMS 2021

Den 13-15 oktober genomfördes ”ECTRIMS 2021 – the Digital Experience” med framgång. Denna rapport skriven av docent Charlotte Dahle fokuserar på kunskapsläget om MS-etiologi, Covid-19 och vaccination.

Läs mer
Podcast – Nursing strategies to improve MS patients’ adherence and persistence

I det här avsnittet av BiogenTalks kan du lyssna på sjuksköterskan Trudy Campbell som delar med sig av sitt perspektiv av den nyligen publicerade studien av omvårdnadsstrategier..

Lyssna här
Patientinformation på flera olika språk

Att förstå sin behandling är viktigt av flera anledningar. Bland annat för att ta sin behandling på rätt sätt. Det ger också kunskaper om hur behandlingen fungerar och vilken effekt den kan ge. Det är också viktigt att vara medveten om eventuella biverkningar som kan uppstå och hur man kan förebygga dem.

Läs mer