Följsamhet till MS-behandling

Följsamhet till sjukdomsmodifierande behandling (DMTs) är av stor vikt för ett optimalt behandlingsresultat hos patienter med kroniska sjukdomar som MS (1). Studier från den kliniska verkligheten visar ett mönster av suboptimal följsamhet för DMT-användning hos MS-patienter.  Burks et al. (2) utvärderade i en retrospektiv RWE-studie hur graden av följsamhet påverkar risken för återkommande skov, hälso-sjukvårdens resurser och vårdkostnader relaterat till MS-sjukvård (exklusive läkemedelskostnader) och om det skiljer sig i följsamhet mellan DMTs som tas oralt jämfört med de som tas via injektion.

I studien ingick 12 431 patienter i åldrarna 18-65 år och nio olika DMTs. Adherence (följsamhet) till DMT mättes med PDC (proportion of days covered) under en 12 månaders post-index period där adherence representerade PDC ≥0,8 (n= 625 oral, n=6686 injektion) och non-adherence PDC <0,8 (n=393 oral, n=4727 injektion). Resultatet visade att adherence till DMTs skiljde sig inte signifikant mellan orala (n= 1018) och injicerbara (n= 11413) där medel PDC var (0,7257±0,2934 vs 0,7259±0,2869, p=0,08066) eller procentuellt för PDC ≥0,8 (61,4 % vs 58,6 %, p=0,0806).

Sannolikheten för skov minskade och minskad belastning på sjukvårdens resurser

Adherence jämfört med non-adherence till DMTs under 12 månaders post-index, reducerade sannolikheten för återkommande skov med 42 %, sjukhusinläggning med 52 % och akutvårdsbesök med 38 % där alla resultat var signifikanta (p<0,0001). Patienter med adherence till DMTs förväntades ha en medel besöksgrad på 0,7 färre öppenvårdsbesök årligen jämfört med non-adherence till DMTs (p<0,0001). Baserat på skillnaderna skulle den uppskattade medelkostnaden för adherence vs non-adherence minska de totala årliga vårdkostnaderna med $5816 per patient där sjukhusinläggningar skulle utgöra $1953, akutvårdsbesök $171 och kostnaden för öppenvårdsbesök $2802.

Hur kan följsamhet till MS-behandling främjas i vården?

Det är viktigt med ett samspel när det gäller att främja följsamhet till behandling för MS-patienter där uppföljning och informationsutbyte mellan patient, förskrivande läkare samt sjuksköterska är av stor vikt. 

Konsultation och uppföljning av patienten av förskrivande läkare

Oavsett val av sjukdomsmodifierande läkemedel som görs i samråd mellan läkare och patient, bör det tydliggöras vikten av kontinuitet i behandlingen för ett optimalt behandlingsresultat hos MS-patienten. En liknelse som ofta används i samtalet med patienten för att tydliggöra ett behov av behandling, är enligt MS-sällskapet (3), att inflammatorisk aktivitet i MS-sjukdomen jämförs med hypertoni och skov/nya MS-lesioner med komplikationer (hjärtinfarkt och stroke) som följd av ett otillräckligt behandlat förhöjt blodtryck.

Vidare behövs informationsutbyte och kunskap om sannolika biverkningar som ofta tenderar att börja tidigt i behandlingen och hur uppkomsten av dessa kan undvikas genom t ex tillfällig dosreduktion, lindra lokala injektionsrelaterade biverkningar eller att patienten tar läkemedlet tillsammans med mat för en ökad tolerabilitet. I vissa fall kan en tillfällig tilläggsbehandling gynna patienten för behandling av biverkningar om effekten annars upplevs som gynnsam. Kravet ökar på att läkaren gör en så korrekt bild som möjligt av risk-nytta förhållandet så att inte behandlingsbeslut fattas på felaktiga grunder, detta innefattar också alternativet att avstå från behandling (3,4).

MS-sjuksköterskans roll för att främja följsamhet till behandling

Omvårdnadsutskottet i Svenska MS-sällskapet belyser att MS-sjuksköterskan har en viktig roll genom att följa upp hur patienten upplever effekt och biverkningar i ett första led för att sedan konsultera förskrivande läkare om uppföljning behövs. En del i definitionen av MS-sjuksköterskans roll belyser värdet av att förstå vikten av sjukdomsmodifierande läkemedel och övriga mediciner i MS-vården samt inneha särskild kunskap om lämpliga behandlingsregimer för varje individs livsstil samt att ha utvecklade färdigheter i skov- och symtomhantering (5).

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (6) har MS-sjuksköterskan en central roll i det multidisciplinära teamet genom att fungera som kooordinator för patient, läkare och andra vårdgivare. Ur ett patientperspektiv är det av stort värde att enkelt få kontakt med en sjuksköterska med kunskap om och erfarenhet av sjukdomen. MS-sjuksköterskan skapar förutsättningar för en säker och kontinuerlig vård och läkemedels-behandling samt en långsiktig omvårdnad av patienten, vilket kan bidra till en bättre livskvalitet för den enskilde personen och de närstående.

Patientens egen rapportering (PER) – för ökad delaktighet

PER är en patientportal som finns tillgänglig för MS-patienter via Svenska neuroregister*(7). Genom att använda PER blir patienten mera uppmärksam på sitt mående och blir mera delaktig i sin behandling. Där registrerar patienten själv uppgifter om sin hälsa innan planerat läkarbesök. Detta möjliggör att rutinfrågorna besvarats i PER och mer tid fås för övriga frågor och samtal vid läkarbesöket där uppriktighet är en förutsättning för patient-läkarrelationen (3).

* Svenska neuroregister är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att göra den neurologiska sjukvården likvärdig och högkvalitativ samt att säkerställa att behandlingsriktlinjer följs. Svenska neuroregister finns representerad i samtliga landsting och alla sjukhus där neurologisk vård bedrivs och ska bli basen för den nationella neurologiska forskningen. De diagnoser som ingår i Svenska neuroregister är: epilepsi, hydrocefalus, inflammatorisk polyneuropati, motorneuronsjukdom, multipel skleros, myastenia gravis, narkolepsi, neuromuskulära sjukdomar NMIS, Parkinsons sjukdom och svår neurovaskulär huvudvärk.

Följsamhet är en viktig riskfaktor vid behandling av MS

Följsamhet/adherence är en viktig riskfaktor vid behandling av MS som inte bör förbises då det kan bidra till en ökad risk för återkommande skov hos patienten, ökad belastning av hälso-sjukvårdens resurser samt generera ökade vårdkostnader relaterat till MS-sjukvård enligt Burks et. al. RWE-studien visade också att följsamheten inte påverkades av om DMTs togs oralt eller via injektion. Dock behövs flera studier för att kartlägga vilken påverkan bristande följsamhet får på olika faktorer och eventuella skillnader mellan olika DMTs och administrationssätt.

MS-sjuksköterskans roll är viktig för att främja följsamhet till behandling i nära dialog med patient och förskrivande läkare.

 

Text: Biogen
Bild: iStock

Biogen-185247 oktober 2022
Senast uppdaterad: 2022-10-28

Referenser

1.     Lizán L, et al. Treatment adherence and other patient-reported outcomes as cost determinants in multiple sclerosis: a review of the literature. Patient Prefer Adherence. 2014;8:1653-64.

2.     Burks J. et al. Adherence to disease-modifying therapies and its impact on relapse, health resource utilization, and costs among patients with multiple sclerosis. ClinicoEcon Outcomes Res. 2017:9 251-260.

3.     Metodbok MS, Etiska överväganden, Svenska MS-sällskapet, 2016

4.     Metodbok MS, Konsultationen, Svenska MS-sällskapet, 2022

5.     Om omvårdnadsutskottet, Svenska MS-sällskapet, 2021

6.     Nationella riktlinjer för multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom - Socialstyrelsen, 2016

7.     Svenska neuroregister, http://neuroreg.se/multipel-skleros/

Läs mer

Biverkning- och tolerabilitetsprofil

Förbättrad gastrointestinal tolerabilitet av Vumerity jämfört med Tecfidera.

Läs mer
Verkningsmekanism

Exponering för den aktiva metaboliten MMF efter oral administrering av Vumerity och Tecfidera är bioekvivalent.

Läs mer
Praktiska råd

Vumerity administreras oralt. Vumerity kommer i en burk innehållande 120 kapslar.

Läs mer
Effekt

Effekt- och säkerhetsprofil förväntas vara likvärdig mellan Vumerity och Tecfidera i och med dess bioekvivalens.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) och lymfopeni

Vumerity (diroximelfumarat) är ett läkemedel indicerat för behandling av skovvis förlöpande MS med antiinflammatoriska och immunmodulerande egenskaper.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat), tolerabilitet och följsamhet

Som för alla DMTs är följsamhet avgörande för optimalt behandlingsresultat för patienten vid behandling av kroniska sjukdomar som MS.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Vumerity™ - ett behandlingsalternativ för vuxna MS-patienter sedan våren 2022

Under våren 2022 beviljades MS-läkemedlet Vumerity™ (diroximelfumarat) subvention i Sverige.

Läs mer
ENDORSE bekräftar effekt och säkerhet vid fumaratbehandling av MS

Under 2021 presenterades långtidsdata där man följt MS-patienter i upp till 13 år med dimetylfumarat (DMF) som kan extrapoleras till effekt och säkerhet för långtidsbehandling med Vumerity (diroximelfumarat, DRF) (1,2).

Läs mer
E-kurser: Tidig behandling och neurofilament vid MS

Den ena handlar om vinsterna av att diagnostisera och behandla MS i ett tidigt skede. Den andra handlar om neurofilament light och varför det är en potentiell biomarkör vid MS.

Läs mer
ECTRIMS 2022 – Finalt resultat från EVOLVE-MS-1 för Vumerity™ (DRF)

Under ECTRIMS 2022 i Amsterdam presenterades det finala resultatet med avseende på effekt, säkerhet och tolerabilitet för VumerityTM (diroximelfumarat, DRF) från fas 3-studien EVOLVE-MS-1.

Läs mer
Kan läkemedel spara pengar åt den offentliga sektorn?

Ökade läkemedelskostnader beskrivs ofta som en utmaning och en löpande kostnad för sjukvården. Men i en publicerad artikel år 2020 visar Kotsopoulos och medförfattare att läkemedel också kan ge ekonomiska vinster. I en del fall kan läkemedel leda till ökade skatteintäkter och minskade offentliga utgifter så att nettoutfallet blir positivt.

Läs mer
Vumerity™ (diroximelfumarat) godkänt av Europeiska kommissionen

Vumerity™ är godkänt för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros, RRMS. Vumerity ™är bioekvivalent med Tecfidera™ (dimetylfumarat) men med bättre GI-tolerabilitet jämfört med Tecfidera™

Läs mer
Information om graviditet, amning och fertilitet vid MS-behandling

Här summeras de viktiga rekommendationer som finns gällande graviditet, amning och även fertilitet under behandling med Vumerity.

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer