Liten vaccinskola för dig med MS – del 2

Vid MS är sjukdomsmodifierande behandlingar vanliga. Men dessa behandlingar stör immunsystemet vilket gör att effekten av vaccin kan bli annorlunda. Den här andra delen handlar om hur det här fungerar och vilka typer av vaccin MS-patienter kan ta och vilka vaccin de inte kan ta.

 

MS (multipel skleros) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet, CNS där myelin och axon angrips av det egna immunsystemet. Det leder till demyelinisering, det vill säga skador på myelin och nervceller. Behandling vid MS syftar till att hämma den här inflammationen i nervsystemet för att skydda vävnaden. (1) Flera av de idag använda läkemedlen är så kallade sjukdomsmodifierande behandlingar (DMT = Disease-modifying therapy) och har effekt på den inflammatoriska komponenten vid MS. Vissa har även effekt på skovutveckling och nya lesioner på MR samt minskar risken för funktionsbortfall på sikt. (2)

 

Sjukdomsmodifierande behandlingar stör immunsystemet, det vill säga de stör balansvågen mellan när immunsystemet ska avgöra om det är något främmande som det ska attackera eller om det är något kroppseget som det ska låta bli. (1) Detta för att kroppens immunförsvar inte ska fortsätta angripa myelin och axon, som vid MS. Men konsekvenserna kan bli att kroppens förmåga att utveckla ett effektivt immunsvar är minskat vid både infektion och vaccination. (3) Vissa läkemedel ökar risken för infektion mer än andra.

 

De sjukdomsmodifierande behandlingarna delas in i immunmodulerande och immunsupprimerande läkemedel. De immunmodulerande läkemedlen påverkar primärt lymfocyternas produktion, spridning och/eller funktion. Effekten av en immunmodulerande behandling varar i dagar till veckor för en del läkemedel och från veckor till månader för andra. Vid immunsupprimerande behandlingar minskar antalet B- och T-celler väsentligt. En del läkemedel reducerar enbart B-celler medan andra reducerar både antalet B- och T-celler. Effekten av immunsupprimerande behandlingar varar under en längre tid, det kan handla om månader till år. (4)

 

 

Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar. De vita blodkropparna försvarar kroppen mot infektioner. Det finns olika typer av vita blodkroppar och lymfocyter är en av dem. De har till uppgift att angripa infekterade celler och att bilda antikroppar. Det finns flera olika typer av lymfocyter, som till exempel B-lymfocyter och T-lymfocyter. (5)

 

B-celler och T-celler

Immunsystemet är uppdelat i B- och T-celler (även kallade B- och T-lymfocyter dvs en typ av vita blodkroppar enligt ovan). B-cellerna har till uppgift att försvara kroppen mot bakterier medan T-cellerna är specialiserade på att försvara kroppen mot svamp och virus. T-cellerna är viktigast när det gäller att skilja på egen vävnad och främmande vävnad. (6)

 

 

 

Eftersom man ofta är mer infektionskänslig när man står på sjukdomsmodifierande behandling kan det vara befogat att vaccinera sig mot olika infektionssjukdomar. Frågan är då hur vaccinet påverkar immunförsvaret när man står på en behandling som stör immunsystemet. Det skiljer sig dessutom mellan de immunmodulerande och de immunsupprimerande behandlingarna hur immunförsvaret påverkas av vaccin.

 

>> Läs Liten vaccinskola, del 1 (2) här)

 

Rekommendationer vid vaccination

Den här problematiken – den ökade risken för infektioner samt huruvida man ska vaccinera eller inte, när och vilka vaccin man kan ta tillsammans med vissa behandlingar – är något dagens neurologer är väl medvetna om. Dessa frågor har diskuterats mycket under de senaste åren och det finns numera rekommendationer för vaccination av personer med MS som står på sjukdomsmodifierande behandlingar.

 

Rekommendationen är att man redan innan en sjukdomsmodifierande behandling mot MS påbörjas, kontrollerar immunitet genom analys av specifika antikroppar mot vissa infektiösa agens. Det innebär att man tar reda på vad MS-patienten har för skydd mot olika infektioner. Han/hon kan vaccineras om immunitet saknas. Men det tar minst fyra veckor innan man har byggt upp ett optimalt antikropssvar och det tar cirka två månader att genomföra ett vaccinationsprogram. Detta måste då vägas mot behovet att sätta in behandling omgående på grund av inflammatorisk sjukdomsaktivitet. Hur man ska göra i de här sammanhangen avgörs från fall till fall. (3)

 

Många personer med MS står dock redan på en sjukdomsmodifierande behandling när vaccinfrågan kommer upp. Man kanske har ett bra grundskydd men det kommer nya behov att vaccinera och nya vaccin kommer på marknaden. Ett exempel är influensavaccin där det kommer ett nytt vaccin varje år och nu vaccinen mot Covid-19. Här kan riktlinjer skilja vid vissa behandlingar.

 

Generellt gäller följande för MS-patienter och vaccin:

·      En MS-patient som står på en sjukdomsmodifierande behandling ska aldrig ta levande vaccin, eftersom han/hon kan bli sjuk av vaccinet och om patienten dessutom har nedsatt immunförsvar kan han/hon bli allvarligt sjuk.

·      Övriga vaccin kan patienten generellt sett ta, men skyddet kan bli otillräckligt och inte ge önskat skydd mot infektionen patienten vaccinerat sig mot.

·      Om patienten själv inte kan vaccinera sig kan familjemedlemmar och andra närstående personer vaccinera sig och på så sätt öka patientens skydd.

·      Vaccination bör ske när sjukdomen är stabil och välkontrollerad. Har patienten haft skov eller inflammatorisk aktivitet på MR, bör man vänta 6 veckor med att vaccinationen. (3)

 

 

Vaccin som patienter med MS som står på en sjukdomsmodifierande behandling INTE ska taPatienter med MS och som står på en sjukdomsmodifierande behandling ska INTE vaccineras med levande vaccin.

Exempel på levande vaccin:

mässling/påssjuka/röda hund (MPR)
VZV (vattkoppsvirus)/herpes zoster (bältros)

Gula febern

Tuberkulos (BCG)

Rotavirus

Tyfoid

(3)


Eventuell vaccination ska alltid diskuteras med ansvarig läkare beträffande vad som gäller för den enskilda patienten. Det finns några läkemedel som undantas från denna regel.
 

Källa: Svenska MS-Sällskapet

 

 

Vaccin som patienter med MS som står på en sjukdomsmodifierande behandling kan ta
 


Årligt influensavaccin

 

Man rekommenderar detta starkt till alla med MS eftersom influensa kan leda till förvärrade MS-symtom och pseudoskov. Man menar att även om immunsvaret blir svagt under sjukdomsmodifierande behandling, kan vaccinet ändå ge ett visst skydd. (3)

 


Vaccin mot covid-19

 

De vaccin som finns på marknaden 2021 är inte levande och rekommenderas oavsett sjukdomsmodifierande behandling. Man ska dock känna till att svaret kan bli otillräckligt och att vaccinet därmed inte skyddar mot covid-19. (7)

 


Vaccin mot TBE
Detta vaccin är inte levande och rekommenderas till personer som vistas i områden där TBE-virus förekommer. (3)

 


HPV-vaccinDetta är ett rekombinant vaccin som rekommenderas till alla, enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. (3)

 

 

Detta är generella rekommendationer. Eventuell vaccination ska alltid diskuteras med ansvarig läkare beträffande vad som gäller för den enskilda patienten.

 

Källa: Svenska MS-SällskapetText: Louise Candert
Foto: Johnér

Biogen-142578 oktober 2023
Senast uppdaterad: 2023-10-04

 

 

Referenser:

1.     Sjuksköterskerapport Biogen ”RUM FÖR MS” (Föreläsning Charlotte Dahle)

2.     Internetmedicin
https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurologi/multipel-skleros-ms-behandling/

3.     Svenska MS-Sällskapet
http://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2020/02/Rekommendationer-gällande-vaccination-vid-MS-.pdf

4.     Pardo G, et al. J Neurol. 2017:264(12):2351-2374.

5.     https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/blodet/

6.     https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/hematologi/t-cellslymfom-perifera/

7.     Svenska MS-Sällskapet

https://www.mssallskapet.se/wp-content/uploads/2021/01/UPPDATERING_MS-SÄLLSKAPET-REKOMMENDERAR-CORONAVIRUS-COVID-19_210105-1.pdf

Läs mer

Amningsspecialist om amning vid MS

I 25 års tid har amningsspecialisten Elisabeth Hjärtmyr hjälpt och stöttat mammor med problem och funderingar kring amning. Så även mammor med MS.

Här berättar hon hur man kan stötta mammor som på grund av medicinering inte kan eller behöver sluta amma.

Läs mer
En animerad film om MS för barn

Det kan kännas lite knepigt att förklara för ett barn vad MS är. I den här 3 minuter långa animerade barnfilmen beskrivs MS på ett pedagogiskt och lättsamt sätt.

Se film
Tidigt insatt behandling bättre än senare

En dansk observationsstudie över lång tid visar på viktiga skillnader i behandlingsresultat mellan tidigare och senare insatt behandling. Läs en sammanfattning av studien här.

Läs mer
Tarmproblem vid MS – så kan du hjälpa dina patienter

70–80 procent av MS-patienterna har besvär med blåsa och tarm. Det som försvårar läget är att patienterna inte får hjälp och det är oklart var de ska remitteras.

Läs mer
Sten Fredrikson - Behov av bättre mätmetoder

I den här filmen berättar han också om hur kognition bäst kan mätas...

Se film
Tobias Granberg - Därför behövs 7-teslan

I den här filmen berättar Tobias Granberg om sin forskning och om en poster om 7-tesla...

Se film
Fortsatt behandling med Tysabri™ under graviditetens första trimester?

Utsättning av Tysabri (natalizumab) bör övervägas om en patient blir gravid under pågående behandling, och individuell bedömning av nytta i förhållande till risk vid utsättning skall göras. En ny studie undersöker hur gravida kvinnor med RRMS och deras foster påverkas av behandling med Tysabri under den första trimestern.

Läs mer
En djupdykning i Tysabris™ (natalizumab) effekt- och säkerhetsdata

Vi erbjuder en djupgående e-kurs om Tysabris effekt- och säkerhetsdata över 10 års forskning och klinisk användning.

Läs mer
Effektiv riskhantering vid behandling med Tysabri™ (natalizumab) i Sverige

Incidens av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) associerad med Tysabri™ (natalizumab) har minskat i Sverige. En nyligen publicerad artikel beskriver hur det har kunnat åstadkommas.

Läs mer
Instruktionsfilm för patienter som får Avonex™ (interferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Avonex™ Pen.

Se film
Instruktionsfilm för patienter som får Plegridy™ (peginteferon beta-1a) Pen.

En instruktionsfilm att titta på tillsammans med patienten som på ett pedagogiskt sätt visar hur man själv kan ta sin Plegridy™ Pen.

Se film
Instruktionsfilmer – att ta en injektion med Biogens interferoner

Som ett verktyg vid utbildning av injektionsteknik finns instruktionsfilmer för Avonex™ och Plegridy™ att ta del av och visa för patienten. 

Läs mer
Interaktion mellan B- och T-celler behövs för att få effekt av vaccin

Samspel mellan det innata och det adaptiva immunsystemet vid infektion eller vaccination, resulterar i produktion av neutraliserande antikroppar samt cellmedierad immunitet.

Läs mer
Administration av subkutan injektion med Tysabri® (natalizumab)

Tysabri (natalizumab) finns i två beredningsformer, intravenös infusion (IV) och subkutan injektion (SC). I denna film får du information om hur man ger Tysabri subkutan injektion.

Se film
Film-T- och B-cellers roll vid vaccinering av MS-patienter under COVID-19 pandemin

Beskrivning av T- och B-cellers interaktion vid vaccinering under COVID-19 av MS-patienter.

Se film
Förklarande filmer inom Infektion & Vaccination

Ta del av en serie animerade filmer som förklarar det aktuella ämnet infektioner och vaccinationer vid MS behandling.

Läs mer
Har du beställt en kylväska för dina patienter som står på Tysabri SC?

Om inte, så kan du nu göra det genom att kontakta din Biogen representant eller via biogenpro.se (beställa material funktionen). Med en kylväska kan patienten hämta ut Tysabri SC på apoteket och säkerställa obruten kylförvaring.

Läs mer
Infektioner i tonåren kan ge ökad risk för MS

Enligt en studie i Brain kan svåra infektioner under tonåren ge ökad risk att drabbas av MS längre fram. Detta gäller särskilt vid svåra infektioner i hjärna och ryggmärg, men även i luftvägarna.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här går vi igenom grunderna för vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller vid vaccination av personer med MS.

Läs mer
Informationsfilm om Tysabri™ (natalizumab) subkutan injektion för patienter

Patientinformationsfilm om Tysabri (natalizumab) subkutan injektion. Filmen berör områden så som Vad är Tysabri? Hur ges Tysabri SC, samt eventuella biverkningar att vara uppmärksam på samt PML.

Läs mer
Information om effekt vid förlängt doseringsintervall av Tysabri

Resultat från NOVA-studien tyder på att sjukdomskontroll kvarstår när patienter, som är stabila under behandling med Tysabri var 4:e vecka i minst ett år, byter till dosering var 6:e vecka.

Läs mer
E-kurs: MS och diagnoskriterier – McDonald

E-kurser är ett enkelt sätt att ta del av värdefull information när det passar dig som bäst. Biogen har tagit fram en kort utbildning om diagnoskriterierna för MS. Utbildningen är på engelska och belyser diagnoskriterier över tid, de senast uppdaterade McDonaldkriterierna från 2017 och framtiden.

Läs mer
Farmakologiska och kliniska data stöder godkännande av subkutan injektion av Tysabri™(natalizumab).

Subkutan (SC) injektion av MS-läkemedlet Tysabri™ (natalizumab) godkändes av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), baserat på resultat från studierna DELIVER och REFINE.

Läs mer
Riktlinjer från MS-sällskapet - Covid-19 och risker vid MS

Svenska MS sällskapet uppdaterar kontinuerligt sin riskbedömning gällande riskgrupper, sjukdomsmodifierande MS behandling, vaccinationer och smittorisker som bör uppmärksammas under Covid-19 pandemin.

Läs mer
Lägre pris för Tysabri™ (natalizumab) SC injektion jmf med Tysabri™ IV(1)

Den subkutana (SC) beredningsformen av Tysabri™ (natalizumab) har fått ett lägre pris från och med den 1 juni 2022 jämfört med den intravenösa beredningsformen.

Läs mer
ECTRIMS 2022 - Covid-19, vaccination och risker vid MS

Under ECTRIMS 2022, presenterades muntligt en vetenskaplig session om Covid-19 och MS. Syftet var att ge en översikt på lärdomar i och med längre erfarenhet av pandemin.

Läs mer
Funktionsnedsättningar vid MS

Nedsatt gångförmåga är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna vid MS och många patienter upplever det som mest utmanande då det får stor påverkan på det dagliga livet.

Läs mer
Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel?

Vad är ett kostnadseffektivt läkemedel? Hur jämför man kostnadseffektiviteten mellan två läkemedel? Vad påverkar samhällets betalningsvilja inom hälsosjukvård?

Läs mer
Varför är det så viktigt med vaccinationer?

Syftet med vaccinationer är att uppnå skyddande immunsvar mot infektiösa agens.

Läs mer
Vad vet vi om återkomst av sjukdomsaktivitet efter utsättning av natalizumab?

En meta-analys av Prosperini et al. sammanfattar tillgängliga data kring vad som sker med patienternas sjukdomsaktivitet efter avslutad behandling med natalizumab.

Läs mer
Tecfidera™ (dimetylfumarat) och dess aktiva metabolit monometylfumarat

Den aktiva substansen i Tecfidera™ är dimetylfumarat (DMF) och den primära aktiva metaboliten till dimetylfumarat (DMF) är monometylfumarat (MMF). DMF genomgår en mycket snabb hydrolys i tarmen där den omvandlas till MMF.

Läs mer
Biogen och Karolinska Institutet – samarbete sedan 25 år!

Från början var forskningen framför allt inriktad på att studera neuroinflammatoriska fenomen i blod och likvor från patienter och dessutom i djurmodeller.

Läs mer
Digitalt Patientinformationskort – för Tysabri™ (natalizumab)

Nu har Biogen tagit fram ett verktyg där ni kan skapa ifyllda digitala Patientinformationskort som mailas till patientens mailadress direkt via verktyget.

Läs mer
Tecfidera™ uppdaterad indikation-också för barn från 13 år

I maj 2022 uppdaterades indikationen för Tecfidera (dimetylfumarat) och inkluderar också barn med RRMS från 13 års ålder med skovvis förlöpande MS (RRMS).

Läs mer
Följsamhet till oral MS-behandling inom svensk hälsosjukvård

Under våren 2023 har Biogen utfört en intervju-undersökning, med syfte att utforska de faktorer som ligger bakom en god följsamhet till en MS-behandling i Sverige, och vad konsekvenserna blir.

Läs mer
Praktiska råd - Subkutan injektion

Dosering och administering av Tysabri.

Läs mer